BRONSTRAAT … of doodgewone PUT ?

 Jarenlang werd er gesproken over het bronnetje in de Hulstsestraat aan het Wijngaardbos. Sommigen durfden zelfs het woord “miraculeus “ gebruiken en nog andere “sommigen “ dronken zelfs van het water om … te genezen.

In een uitgave van de JAREN 1970 beschreven wij hoe de nieuwe straatnaam “BRONSTRAAT” toch niet zo supergoed gekozen is , vermits er nooit van enige bron sprake is geweest!

Tot in de helft van de jaren zeventig , 1977 (?), bij de afwerking van de eerste ouderenwoningen van het OCMW, zijn we het water gaan volgen vanaf het lopende pijpje in de Hulstsestraat en zo verder de berg in.

Wij stootten toen op een zeer oude waterput waarvan het bovenste deel ietsje hoger lag dan het pijpje in de gracht , zodat het water van de volle put steeds in de gracht overliep.

*** Op de foto kijkt Jos Janssen ernaar en Ludo Helsen loopt er naartoe .

Om de stabiliteit van de woningen niet in het gedrang te brengen is er nooit verder in de berg gegraven om meer over de put te weten te komen.

Is de put aangelegd om het ijzer-erts-water een beetje te filteren ? Dat zou kunnen . Maar daarover is tot nu toe geen enkele verdere verklaring gevonden.

In het vorige artikel is dan ook uitgelegd waarom het water van de put niet in de mooie arduinen opvangbak kan geraken. Wij verwijzen ernaar maar wij komen er niet op terug.

En zo zijn er in elk dorp wel geheimen die nooit meer uitgeklaard raken. Toch wilden wij deze foto nog even publiceren. Want daarmee weten jullie meteen waar de gevonden put ligt… Nabij de Bronstraat…..die eigenlijk… een ordinaire put is.

Louis Vuren 

Toelage voor onthaalouders

De Laakdalse onthaalouders van ’t Nestkastje krijgen een eenmalige toelage van € 300.

Schepen voor Welzijn Raf Moons: “De onthaalouders krijgen van de gemeente een reeds geïndexeerde onkostenvergoeding die, we geven het toe, niet toereikend is om de gestegen kosten te compenseren. De onthaalouders zorgen immers voor de dagelijkse opvang van baby’s en peuters. De verwarming mag niet lager en andere dagelijkse dingen als wassen en plassen, flessen opwarmen en een vers bereide warme maaltijd en/of een fruitmaaltijd jagen de onkosten verder omhoog.”

Renovatie fietspad Stwg Oosterlo

Als alles naar wens verliep, zou de gemeentelijke technische dienst vanaf gisteren maandag 23 januari al begonnen zijn met de renovatie van het fietspad langs de Steenweg op Oosterlo.

Momenteel ligt het bestaande voetpad er onveilig bij. Concreet wordt het gedeelte tussen de Tempelstraat en de Schoolstraat langs de zijde van de oneven huisnummers aangepakt.

Frank Sels : “De vernieuwing van het bestaande fietspad kadert in de beleidsvisie van het gemeentebestuur om binnen deze legislatuur € 500.000 gefaseerd te investeren in het kader van verbetering van voet- en fietspaden binnen Laakdal.”

Burgemeester Tine Gielis: “De werken worden gefaseerd uitgevoerd in stroken van maximaal 30 meter om de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken. Voor gemotoriseerd verkeer zal tijdens de werken beurtelings verkeer van kracht zijn. Fietsers en voetgangers krijgen een beveiligde doorgang om de werken te passeren.”

Onder voorbehoud van de weersomstandigheden zullen de werken volgens de huidige planning voltooid zijn op 24 februari.

DE WINDMOLEN IN VEERLEDORP

Knipsel-dorpsmolen20 januari is de dag dat in Amerika ‘om de vier jaar’ de nieuw gekozen president aan de slag gaat. 

* Maar voor ons is het klassieke stuk van 20 januari de verjaardag van onze vader Georges en … ook wijlen zijn dorpsmolen in Veerledorp. Hopelijk zonder grote protesten van de lezers…Vervloeten zijn immers erg aan molen en molenaars gehecht. Vandaar.

VEERLE-LAAKDAL – Vroeger werd wel eens lacherig gezegd dat de pastoor in zijn kerktoren en de mulder op zijn windmolen de hoogstgeplaatste heren van de gemeente waren .

* Het leven was traag en zag er idyllisch uit . De opkomende welvaart in de jaren 1950 en 1960 veranderde dat beeld helemaal . Zekerheden van honderden jaren oud veranderden in een oogwenk . De moderne tijden waren niet meer te stuiten . Alleen de nostalgie  bleef.

* Boven in de grote balk van het zware houten molengeraamte kon je duidelijk de datum 1798 lezen . Vanaf dat jaar begint de eigenlijke geschiedenis van de molen. Geen benul van wie en wanneer hem eerder bouwde en uitbaatte.

* Vast staat wel dat de dorpsmolen door de Franse revolutionairen onafhankelijk gemaakt werd van herenrechten en verkocht werd aan ene Joannes Verboven met de last om 2 600 zakken graan per jaar te malen .

jos vd meulder* Georges (Jos) Vervloet , de laatste molenaar van Veerle , zou vandaag 20 januari precies 111 geworden zijn ware het niet dat hij 41 jaar geleden de strijd verloor tegen twee fel aangetaste stoflongen en een zwak hart . Echt gezond was malen in die tijd niet in een voortdurende stoffige omgeving zonder afzuigsystemen .

* 20 januari is toevallig ook de dag waarop de nieuwe president van de VS om de vier jaar zijn plechtige ambtsaanvaarding, zeg maar inauguratie, aflegt. Dit jaar dus niet.

* Georges heeft van die merkwaardige dag wellicht nooit weet gehad. Zijn belevingswereld reikte nog lang niet tot in Amerika .

*** Vader stierf in 1982 op de zonnige zondag van 6 juni , D-day in 1945 die het einde van de tweede wereldoorlog een definitief elan gaf . Geboren worden op inauguratiedag en sterven op D-day… de mulder van ‘t dorp wist zijn dagen wel te kiezen. Meer nog, zijn vrouw Theresia werd geboren op 11 november ‘1914’. Bijna geschiedenis (11.11.11).

* Georges was de jongste van de molenaarsfamilie Vervloet die omstreeks het midden van de 19de eeuw eigenaar werd van de Dorpsmolen aan de Tessenderloseweg. Te lang verhaal om hier uit de doeken te doen.

* Vader Victor stierf in 1916 op zijn 48ste aan een hartinfarct . ‘Iets gekregen’ , was toen de simpele uitleg voor zulk indringend feit . Moeder Marie bleef achter met 4 kinderen . Sociale uitkeringen waren er niet . Het werd dus hard werken om brood op de plank te krijgen .

Molenaar vanaf 12

* Jef , met zijn 12 jaar de oudste van de kinderen , verhuisde van de ene dag op de andere van de schoolbanken naar de molen . Hij kende al iets van de stiel maar gelukkig was er molenaar Loffens uit Eindhout om hem helemaal in te wijden in zijn toekomstige broodwinning . De beide families werden en bleven daardoor heel erg goed bevriend .

* Georges , de jongste , was pas 4 toen vader stierf . Op zijn 12de verkaste ook hij op zijn beurt van de school naar de molen . Van dan af gingen Jef en Jos door het leven onder de firmanaam ‘Gebroeders Vervloet’ .

* Werken op een windmolen ziet er idyllisch uit , maar is het niet . Een windmolen hangt immers helemaal af van de natuurelementen . En die willen wel eens grillig zijn . Een windmolen kan niet zonder wind . Als die het overdag laat afweten en ‘s nachts pas begint te blazen, kan je je nachtrust wel vergeten .

* In de zomer geen probleem , wel in de winter wanneer de zeilen eerst moesten losgemaakt worden met emmers kokend water en je constant je handen moest warmen aan het versgemalen, warme meel . In de zomer maalde je met de deuren wijd open , maar als de koude kwam , was die deur de enige bescherming tegen kou en nattigheid. Verwarming was er , buiten dat heerlijk warme meel , niet . Meelstof des te meer.

molen* De Veerlese windmolen is actief geweest tot 1953. Dan namen de elektrische molen op de Heide (foto l) en de dieselmotor in de schaduw van de windmolen zijn plaats definitief in .

* De jonge knaap (Jan Willekens) op de fiets verkeert intussen in hogere NASA-sferen en dweept met vrijwel alles wat ruimtevaart betreft.

P1010101

Bokrijk ?

* De windmolen kon in 1955 naar Bokrijk voor 50 000 BF , maar Jef verzette zich fel . Hij kon zijn houten monster niet missen . Jef overleed echter al in 1960 . Bokrijk had een molen gevonden en de dorpsmolen sneuvelde een eerloze dood in 1965 (foto) .De reus van weleer werd in de volgende jaren in verkapte vormen voortleven in talloze fermettes, symbolen van ‘een zekere rijkdom’ in de zestiger jaren . Het molentijdperk was definitief afgesloten .

* Het oude molenhuis en de nieuwere (1949) maalderij geven tegenwoordig woongelegenheid aan 12 families in de nieuwe sociale woonwijk aan de Tessenderloseweg . Verder herinnert niets nog aan de windmolen van weleer . De molen leeft alleen nog verder in de herinnering van de intussen echt oudere generatie die destijds , tussen het wachten op de gemalen zakken door , de nieuwtjes uit het dorp aan elkaar vertelden onderaan de molentrap .

** Onderstaand versje vond ik nog ergens in een oud, stoffig boekje. Ik kon niet nalaten om het af te drukken.

De Maalder

Zie den maalder , wit bestoven , boven op den molen staan , blozend als een kriek en gezond als een blieksken .
Hoort hoe welgezind hij zijn lustig deuntje zingt .
De wind zit goed , de maalder verdient zijn brood : want ieder boerken zendt hem graan omdat hij zijn stiel zo goed kent .
Hij is gewend aan het zakken dragen en lijdt er niet onder .
Hij laadt ze op de kar of op den wagen en de boer rijdt er blijgezind mede weg .
”Dag maalder .”
“Dag boerken , tot later zoo God het wil en wel smake het brood .”
Werken is gezond en ‘t is daarbij plezant voor die het gaarne doen .  –
Ludovicus V. 1843-

Toegift

* De oudste molen van deelgemeente Veerle, een watermolen bevond zich ca 1 350 op de oevers van de Grote Laak op de grens met Vorst. Besauwen heette toen de plaats die ouderen nog steeds als ‘de brug’ kennen.

* Een andere watermolen lag in Blaardonk langs diezelfde Laak en was eigendom van de abdij van Averbode.

* Toen die laatste ook helemaal vervallen was, werd in Haanven in 1723 een windmolen opgericht door de abdij. Adriaan Meeus was de eerste molenaar. De laatste was Jan-Baptist Onsea.

* De molenaars van Haanven en Dorp waren niet echt concurrenten van elkaar. Integendeel. Ooit was er een huwelijk tussen beiden.

* De molen van Haanven verhuisde in volle oorlog (1942) naar Zittaart , waar hij nog werkte tot eind vorige eeuw. Gelukkig is de nieuwe eigenaar een echte molenvriend. Jammer dat nieuwbouw in de buurt er oorzaak van is dat de wieken niet meer rond te krijgen zijn. Een bezoekje kan nog wel.

*** Broer Herman voegde dit nog toe …

https://youtu.be/iM3BcmqoRi0

Foto boven genomen aan het eind van de jaren 1940.  De dorpsmolen in al zijn glorie. Rechtsboven Georges , kortweg Jos , de laatste molenaar van Veerle in deurgat. De benen boven zijn van Lambert Hermans …hij hing niet aan een touw maar zat in het deurgat. Ik nam de foto met een gevaboxke.

Foto (ingekleurd) genomen vanop de windmolen met zicht op dorp en kerk (wellicht Jef Mertens) – ongekleurd : de naakte molen met een paar jongelui (van toen)

Foto vuurmolen (elektrische-) op Veerle-Heide met de jonge Jan Willekens op de fiets.

Openwerfdag Capellebeemden

Vrijwel iedereen kon vandaag zondag 15 jan komen kijken op de Openwerfdag Capellebeemden. De site Capellebeemden op de voormalige locatie van de ‘witte school’ in VorstMeerlaar krijgt immers volop vorm.

De bouwwerken gingen in september 2020 van start. Kleine Landeigendom Zuiderkempen (KLZ) bouwde er 51 sociale koopwoningen en appartementen, met elk een parkeerplaats in de kelder , met ruimte voor fietsen.

Daarnaast is er ook een ruimte voor een handelszaak voorzien. In hetzelfde complex bouwt de gemeente Laakdal ook een gloednieuw ontmoetingscentrum

* zondag 15 januari tussen 10 en 12 u stelde de gemeente het ontmoetingscentrum open voor het publiek

POLYVALENT

* Het ontmoetingscentrum kan polyvalent ingezet worden en bestaat uit een gezellige horecazaak met foyer én terras, een grote polyvalente zaal met volledig uitgeruste keuken, twee kleinere multifunctionele zalen in de kelder, sanitaire ruimte met toiletten en voldoende bergruimte.

* Op www.laakdal.be/capellebeemden vind je alvast een impressie terug.

* Door de flexibele opbouw kunnen deze ruimtes polyvalent gebruikt worden voor eetfestijnen, culturele voorstellingen en andere evenementen.

* Bij de zaalinrichting werd extra aandacht besteed aan de zaalakoestiek. Net als aan ecologische duurzaamheid.

* Ook werd een geothermische warmtepomp, ventilatie met warmterugwinning en (top)koeling, regenwaterrecuperatie, vloerverwarming met passieve koeling en zonnepanelen voorzien.

* Dankzij de goede bereikbaarheid en de multifunctionele opbouw, wordt het ontmoetingscentrum een ideale uitvalsbasis voor heel wat activiteiten

* Deskundige Communicatie   Tel: 013 67 01 10  

korali.melis@laakdal.be

ENERGIECRISIS

De energiecrisis roept heel wat vragen op…

… en als lokale politieke partij willen we helpen zoeken naar antwoorden. Daarom nodigt CD&V Laakdal op dinsdag 10 januari een expert uit van Campina Energie.

Wat beweegt er allemaal op de energiemarkt? Wat brengt de toekomst nog? Wat houdt de energietransitie in? Hoe gaan we hier als burgers en als gezinnen mee om?

Zijn er lokale burgerenergiecoöperaties en voor welke subsidies kan men als inwoner van Laakdal op dit moment terecht bij de gemeente.

Deze en nog veel meer vragen krijgen aanstaande dinsdag 10 jan een antwoord in Zaal ’t Fortun, Smissestraat 3 in Groot-Vorst tijdens de infoavond rond ‘Betaalbare energie’.

Aansluitend volgt een presentatie van een Laakdalse energiemeester.

Gratis inkom.            Stein VOET  Voorzitter cd&v Laakdal

Vuren Leest verder 216

J.L. MACHIELSEN bevestigt 1323!!!

Onderpastoor Machielsen heeft heel wat tijd besteed aan opzoekingen in de abdij van Averbode over het zogenaamde patronaatsrecht over de kerk van Veerle .

foto – Onderpastoor Machielsen tussen de mijnwerkers van Veerle

Aan de ene kant zouden er goederen moeten verworven worden om een inkomen voor de pastoor te garanderen , maar vooral zou de abdij dat patronaatsrecht moeten verkrijgen . Dan kan zij ook de pastoors aanstellen

Aan dat thema heeft hij heel wat tijd besteed en hij schrijft er eerder uitvoerig over in zijn “Proeve van geschiedkundig overzicht der gemeente en parochie die VEERLE wordt genoemd.”

Bij de datum 1316 vernemen wij dat dat recht in de handen is van Henricus van Turnhout , kanunnik van Sint-Pieters in Leuven. Deze persoon is ook gekend onder de naam Henricus Pylyser.

Wij gaan hier niet in op de goederen en middelen die in die tijd inderdaad werden verworven . Machielsen somt er een aantal op …

Wel is er ook een vermelding dat in 1316 het patronaatsrecht van Oostmalle en Veerle aan Averbode zou afgestaan zijn door Guido , bisschop van Kamerijk.

Die vermelding wordt echter , ook volgens Machielsen, niet gestaafd met belangrijke documenten , wat met de afstand van 1323 wel het geval is.

Bij het jaartal 1323 noteert hij inderdaad dat het patronaatsrecht van de kerk van Veerle wordt overgedragen door Hendrik van Turnhout aan abt Jan Beckers, ook Pistoris genoemd .

Dat gebeurt op Sint-Michielsdag en in handen van de bisschop van Kamerijk Petrus de Lerico de Mirepeix.

Kort daarop wordt de bisschop verplaatst naar Bayeux zodat de zaak wordt uitgesteld tot 1329!

En inderdaad … in 1329 wordt het patronaatsrecht en de kerk van Veerle overgedragen aan de abdij van Averbode met het recht in de toekomst bediend te worden door kloosterlingen van de abdij van Averbode .

Dat het zo lang geduurd heeft vooraleer die overdracht van 1323 echt werd doorgevoerd ligt enerzijds aan het feit dat de kerkelijke overheid er toch zeker van wou zijn dat er genoeg goederen waren verworven om een pastoor te kunnen onderhouden , maar anderzijds ook aan de poging van een andere abdij uit de buurt , die van Tongerlo, om die zelf ook dat patronaatsrecht in handen te krijgen.

Maar schenker Henricus was er gerust in…toen hij in 1323 met gerust gemoed een procurator aanstelde om die overdracht tot een goed einde te brengen .Wat die uiteindelijk ook gedaan heeft.

En professor Van der Hagen beschouwde die datum als datum van de overdracht … 29 september 1323

Louis Vuren

VUREN kijkt ACHTEROM. 215

2023 – 1323 VEERLE EN AVERBODE ? ! ? !

Op het einde van de vorige eeuw geraakte ik betrokken bij de realisatie van een aantal waardevolle wetenschappelijke publicaties , namelijk het uitgeven van oude kaartboeken van kloosters en abdijen door het Algemene Rijksarchief .

* Tot dan toe werd zo een uitgave mogelijk gemaakt door de bank van de gemeenten , het Gemeentekrediet , maar die hield daarmee op.

* De algemene Rijksarchivaris , Dr Ernest Persoons, overtuigde me dat het verderzetten van wat het Gemeentekrediet niet meer kon doen , een mooie culturele taak voor de provincie zou zijn .

* Daarom ook werd ik uitgenodigd bij de realisatie van het laatste kaartboek in het oude subsidieregime , en dat was dat van Averbode. Wij schrijven 1997.

* Prof em. Herman Van der Hagen van de Leuvense universiteit was de wetenschappelijke samensteller van dat kaartboek en van de wetenschappelijke inleiding en de verdere commentaren erbij.

* Het was  onlangs na de vragen en de twijfels in de Gazet van Laakdal over de ligging van het drieprovinciepunt  nabij de abdij dat ik toch ook eens ging kijken in dat mooie kaartboek of er daarover iets te vinden was . Uiteraard niet over één drieprovinciepunt, want toen bestond er alleen maar Brabant en het “Duitse” Luik.

** En dan gebeurde er iets dat men in het Engels serendipity noemt , je zoekt iets , maar je vindt totaal iets anders dan wat je zoekt , maar dat zeker ook even waardevol is…

* In het boek staan kaarten van zowat alle Averboodse parochiedomeinen uit de periode 1650 tot 1680 en in de commentaar wordt er ook opgesomd wanneer die domeinen werden verworven . Het verwerven van zo een domein was een belangrijke stap om echt een Averboodse parochie te worden .

* Wat dat betreft had de abdij al een parochiedomein in Eindhout vanaf 1252 , afgestaan door Hendrik Berthout.

* Vorst-st-Gertrudis volgde in 1320 , afgestaan door Hendrik van der Galen

* Veerle komt pas als voorlaatste . In 1323 wordt het domein afgestaan door Hendrik van Turnhout kanunnik van Sint-Pieter te Leuven .

** Toen ik dat las , herinnerde ik me dat onderpastoor Lode Joris Machielsen in zijn geschiedenis van Veerle die datum ook had vernoemd , weze het een beetje meer genuanceerd.

* Toch is deze datum interessant omdat hij als enige vermeld wordt door professoren die toch bekende wetenschappers waren , en omdat hij binnenkort precies 700 jaar geleden is.

* Maar daarover binnen enkele dagen iets meer. Dan bekijken wij wat Machielsen schreef.       (Verstuurd vanaf mijn iPad)

Louis VUREN

Tine Gielis, cd&v lijsttrekker 2024

De eindejaarsperiode is steeds een moment om voor- en achteruit te kijken. Dat deed ook Cd&V Laakdal.

De verkiezingen zijn nog niet meteen in zicht. Toch heeft Cd&V Laakdal al een kandidaat voor het burgemeesterschap.

Cd&V is het al unaniem eens om Tine Gielis andermaal als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 te sturen.

“Tine kan intussen terugblikken op 16 jaar ervaring als burgemeester en heeft voor de komende bestuursperiode nog heel wat ambities.  Met Tine kent Laakdal een burgemeester die voor iedereen bereikbaar is en transparant in haar communicatie naar de individuele burger”, weet cd&v-voorzitter Stein Voet.

**  Als burgemeester drukte Tine haar stempel door vooral te werken aan

>       verkeersveiligheid: fiets- en voetpaden, openbare verlichting

>       dorpskernvernieuwing: aantrekkelijke marktpleinen creëren

>       het verenigingsleven: accommodatie, financiële, logistieke en materiële ondersteuning aan verenigingen

>       erfgoed: monumenten of leegstaande gebouwen nieuw leven inblazen

>       kinderopvang: elke deelgemeente heeft een nieuwe locatie voor de buitenschoolse kinderopvang ‘t Kakelnestje.

>       ontmoetingsruimte: na de realisatie van Capellebeemden in Klein-Vorst beschikt elke deelgemeente over een zaal.  Dit is een taak die we als gemeentebestuur hebben overgenomen van de parochie.

 

Voor de bestuursperiode 2024-2030 staan onder andere volgende projecten in de steigers: het restaureren en herbestemmen (met subsidies) van de pastorijen van Veerle en Klein-Vorst, het herinrichten van de dorpskernen van Klein-Vorst en Veerle (inclusief de Vineasite), het realiseren van nieuwe nieuwe fietspaden/verbindingswegen.

 

Burgemeester Tine Gielis: “Ik ben bijzonder fier om de lijst namens cd&v Laakdal opnieuw te mogen trekken. Zoals de voorbije jaren, kies ik voor een politiek op mensenmaat en vanuit het hart. Op deze manier hoop ik opnieuw het verschil te maken. Ik sta hierin uiteraard niet alleen, maar wordt geflankeerd door een zeer divers en geëngageerd team, met zowel ervaring als jeugdig enthousiasme.

Laakdal heeft gezonde financiële basis

Laakdal – 20 december 2022 – Vandaag keurde de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn de derde wijziging meerjarenplanning 2020-2025 goed.

Bij de start van de nieuwe legislatuur in 2020 legde het lokaal bestuur de belangrijkste krachtlijnen vast voor het meerjarenplan 2020-2025. Dit plan bundelt de visie en intenties voor een duurzame toekomst voor Laakdal in negentien beleidsdoelstellingen. Die werden uitgewerkt in 47 actieplannen en vervolgens vertaald in 523 concrete acties.

Jaarlijks wordt deze meerjarenplanning geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Bij de opmaak van dit plan wisten we niet welke grote uitdagingen ons te wachten stonden. De sterk gestegen kosten van gas en elektriciteit (waarvan een belangrijk onderdeel de openbare verlichting is), verhoogde toelage hulpverlenings-en politiezone, zes extra loonindexeringen in 2022/2023 en de uitzonderlijk hoge algemene inflatie zorgden voor een grote uitdaging om een budget in evenwicht op te maken.

Financieel evenwicht bewaard

Het lokaal bestuur is er in geslaagd om een financieel evenwicht te bewaren door het meerjarenplan 2020-2025 aan te passen. “Een doortastende aanpak van de gemeentelijke financiële uitdaging bestaat enerzijds uit een nog meer efficiënte of geoptimaliseerde werking en anderzijds een gespreid en evenwichtig investeringsbeleid”, aldus Jurgen Mensch schepen van Financiën.

Aanscherping van de exploitatie-uitgaven

Ten eerste werden de personeels- en werkingskosten aangescherpt. Alle personeelsleden blijven wel aan de slag waardoor de hulp- en dienstverlening aan onze inwoners gegarandeerd blijven.

Er komen geen belastingverhogingen voor de inwoners van Laakdal. Tenslotte heeft ook de eenmalige extra inkomst vanuit de aanvullende personenbelasting (hogere overheid) een positieve invloed op het resultaat gehad.

Herziening investeringen

Waar nodig werden de uitvoeringstermijnen en bedragen van de investeringen bijgestuurd maar er werden geen investeringen, die al bij de opmaak van het oorspronkelijke meerjarenplan voorzien waren, geschrapt.

Gezonde financiële basis

Na de aanpassingen blijven we voldoen aan de 2 wettelijk voorgeschreven financiële evenwichten. Daarenboven dalen de nieuw op te nemen leningen met 350.000 euro naar 6.495.000 euro over de periode tot 2025.

We hebben in Laakdal dus een gezonde financiële basis om ook de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. We denken daarbij aan de daling van de aanvullende personenbelasting door de vergrijzing van de bevolking, de financiering van de pensioenen van de statutaire personeelsleden en mandatarissen, de toelagen aan de politiezone en de kerkfabrieken, de stijgende energie- en grondstofprijzen. Zo realiseren we een financieel structureel evenwichtig en duurzaam beleid voor de huidige en de volgende generaties.

1 2 3 4