“Online” Ladies Night

.
In bijlage graag ons persbericht over onze eerste “Online” Ladies Night, georganiseerd door Vrouw & Maatschappij Laakdal (geleding CD&V Laakdal) in het kader van de Internationale Vrouwendag as.
maandag 08/03/2021.
– Elke Wellens  – voorzitster V&M Laakdal –
.
op rood drukken voor meer                                  Persbericht Ladies Night

 

Digitaal loket kinderopvang

In Laakdal bestaan er heel wat initiatieven die opvang of activiteiten voor kinderen aanbieden. Zie je door de bomen het bos niet meer?

* Het Lokaal Loket Kinderopvang ondersteunt alle ouders die op zoek zijn naar geschikte kinderopvang. Om deze zoektocht voortaan nog eenvoudiger te maken, investeert het gemeentebestuur in de uitbouw van een digitaal loket.

* Ben je op zoek naar opvang voor jouw kleine spruit in onze regio? Het Loket Kinderopvang gaat samen met jou op zoek naar opvang. Binnenkort kan je je aanvraag voor zowel openbare als private opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar ook digitaal registreren.

 ** Het digitaal loket verzamelt alle opvangvragen voor de 3 gemeenten: Laakdal, Geel en Meerhout. Dat bespaart jonge gezinnen heel wat tijd. Je moet vinden.

Raf Moons: (schepen van Gezin): “Het is inderdaad een win-win. Opvang regelen wordt niet alleen eenvoudiger voor gezinnen. Ook voor ons als lokaal bestuur wordt het makkelijker om de aanvragen te monitoren zodat we korter op de bal kunnen spelen bij eventuele knelpunten. Tot slot wil ik meegeven dat we niemand in de kou laten staan; gezinnen kunnen nog steeds fysiek terecht in het Huis van het Kind of bij hun lokaal aanspreekpunt.”

* Meer info? Je kan het Lokaal Loket voor Kinderopvang contacteren via: Huis van het kind Geel, Laakdal, Meerhout014/56.73.44. OCMW Laakdal – 013.67.01.10

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Driekoningen: 10 vragen & antwoorden

Vandaag woensdag 6 januari is het Driekoningenfeest. In de grootste delen van Vlaanderen hét kinderfeest bij uitstek. Niet bij ons in de Zuiderkempen. Daar zwaait ‘nieuwejerkezoete’ nog steeds de plak. Maar dit jaar, in volle coronapandemie, werd en zal er nergens echt gefeest worden.

* Hoe ze heetten en wat ze meebrachten, dat is bekend. Maar wat weten we nog meer over de drie koningen — eigenlijk wijzen — die op 6 januari gevierd worden? Tien vragen, tien antwoorden.

 1. Wat zegt de Bijbel over de drie koningen?  Weinig. Alleen Mattheüs spreekt over ‘wijzen uit het oosten’ die een ster volgden op zoek naar ‘de pasgeboren koning der Joden’. Als geschenken hadden ze goud, wierook en mirre mee. Ze waren in die zin de eerste pelgrims, de eersten die ‘de weg van het geloof’ volgden, en de eersten die Jezus echt zagen (vandaar ook het Feest van de Openbaring, ook Epifanie genoemd).
 1. Waarom spreken we dan over drie koningen in plaats van wijzen? Vanaf de derde eeuw werden de ‘wijzen’ steeds vaker ‘koningen’, waarschijnlijk onder invloed van andere bijbelteksten zoals: De vorsten van Tarsis, het kustland, zij komen geschenken hem brengen, de koningen van Sjeba en Seba, zij dragen hun schatting hem aan: alle heersers brengen hem hulde, alle volken zijn hem onderhorig.
 1. Hoe weten we eigenlijk dat ze met drie waren? Dat wordt afgeleid van de drie geschenken: goud, wierook en mirre.
 1. Waarom precies die geschenken? Goud was het typische geschenk voor een koning. Wierook stond symbool voor de goddelijkheid. Mirre is een verwijzing naar de dood van Jezus: mirre was een kostbaar hars, met mirrezalf werden doden ingewreven.
 1. Waarom waren ze op zoek gegaan naar Jezus? Het verhaal gaat dat de Drie Wijzen wilden de nieuwe ‘koning der Joden’ zien en klopten aan bij koning Herodes met de vraag waar ze die konden vinden. Herodes, beducht voor zijn eigen positie, probeerde de wijzen voor zijn kar te spannen. Hij vroeg om hem in te lichten als ze het kind vonden, zogezegd om het kind daarna zelf eer te gaan betuigen. De Drie Wijzen werden door een goddelijke droom gewaarschuwd Herodes niets te laten weten. Toen Herodes dat merkte, liet hij alle pasgeboren kinderen in Bethlehem vermoorden (‘Dag van de Onschuldige Kinderen). Jozef, Maria en Jezus konden tijdig vluchten naar Egypte.
 1. Hoe kregen ze hun namen Caspar, Melchior en Balthasar? Onderzoekers menen dat monniken in de 7de of 8ste eeuw de drie wijzen hun namen gaven: Caspar, Melchior en Balthasar. Caspar werd als een Afrikaan van 20 getypeerd, Melchior als een Aziaat van 40 en Balthasar als een Europeaan van 60. Daarmee wilde men aantonen dat Gods zoon er voor alle culturen en leeftijden is.
 1. Wie is de vierde koning uit een Russische legende? Een Russische legende spreekt over een vierde wijze, Artaban of Coredan genaamd, die ook op weg was gegaan naar de pasgeboren Jezus. Zijn cadeau bestond uit drie edelstenen. Onderweg deelde hij die stenen één voor één uit: de eerste diende om een gewond kind te verzorgen, de tweede voor een weduwe die dreigde als slavin te worden verkocht. Met de derde steen kocht hij enkele mannen vrij die door soldaten gedood dreigden te worden. Door dit oponthoud raakte hij het spoor bijster en kreeg hij het kind Jezus nooit te zien. Volgens de legende zag hij Jezus wel toen die stervend aan het kruis hing.
 1. Wat gebeurde er later met de drie wijzen? Daarover bestaat weinig informatie. Volgens sommige legendes keerden ze terug naar het Oosten, naar het toenmalige Perzië, en stierven ze later als martelaar. Hun lichamen werden overgebracht naar Konstantinopel, later naar Milaan en in de 12de eeuw naar de Dom in Keulen, waar hun relieken zich sindsdien bevinden.
 1. Waarom gaan kinderen op die dag zingend van huis naar huis? In de Middeleeuwen gingen kinderen rond het feest van de Openbaring van deur tot deur om geld te vragen. Sinds de 19de eeuw evolueerde dat naar een traditie waarbij kinderen een liedje zingen en daarvoor worden beloond met snoep of centen. Op verschillende plaatsen gaat de opbrengst van het ‘sterzingen’ naar het goede doel.
 1. Waarom dragen de kinderen een ster? Een — al dan niet vlot ronddraaiende — ster staat symbool voor de ster die de Drie Wijzen naar de geboorteplaats van Jezus leidde. Aan onze voordeur wordt het een symbool voor de ster die elk van ons richting geeft.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

KEIZER EN KONING OP 25 DECEMBER

*  De Frankische vorst Karel de Grote werd op 25 december 800 door paus Leo III in Rome tot keizer gekroond. Met deze plechtigheid werd het keizerschap in West-Europa in ere hersteld. De laatste keizer in Europa was Romulus Augustulus geweest. Deze keizer was in het jaar 476 afgezet nadat hij Flavius Orestes had vermoord. Leuke jongens in die jaren.

*  Na de Slag bij Hastings in 1066 trok Willem de Veroveraar via Dover en Canterbury naar Londen. Zijn eerste aanval op Londen bij London Bridge werd afgeslagen. Met versterkingen uit Normandië lukte de volgende aanval wel. Op 25 december 1066 werd Willem in de Westminster Abbey tot koning gekroond.

*  Deze gotische kerk is sinds 1100 de plaats waar doorgaans de kroningen en de begrafenissen van de leden van de Britse koninklijke familie plaatsvinden.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Meer inspraak …

Meer inspraak voor Laakdalse inwoners

Op de Laakdalse gemeenteraad van 15 december werd het nieuwe participatiereglement goedgekeurd. Het reglement bundelt de verschillende vormen van dialoog waar het lokaal bestuur wil op inzetten om samen te werken aan een nog betere gemeente. 

Jurgen Mensch (schepen van communicatie): “Via het participatiereglement krijgen inwoners van Laakdal dus de mogelijkheid om actief te participeren aan het beleid. Zo kunnen ze inspraak uitoefenen via verzoekschriften, meldingen en spreekmomenten. Burgers kunnen tevens verzoeken om een voorstel of vraag op de gemeenteraad te agenderen.”

Een belangrijk luik is voorzien voor de regeling van de adviesraden en fora. De huidige werking werd grondig geëvalueerd en bijgestuurd.

De Jeugdraad, het Lokaal Overleg Kinderopvang en GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) zijn wettelijk verplicht en blijven behouden.

Daarnaast richt het gemeentebestuur verschillende fora op zoals het Forum Cultuur, Internationale Samenwerking, Klimaat, Landbouw, Ondernemen, Seniorenwelzijn, Sport en On!beperkt.

Zij gaan in overleg met het bestuur, verlenen advies en vormen dus het middenveld tussen de Laakdalse gemeenschap en het lokaal bestuur.

De fora worden steeds samengesteld voor een periode van maximum zes jaar. Bij de start van de nieuwe legislatuur wordt er een open oproep georganiseerd, waarbij geïnteresseerden de mogelijkheid krijgen om hun kandidatuur in te dienen.

De fora en adviesraden hebben recht op een jaarlijkse werkingstoelage van 3000 euro. Ze kunnen tevens een activiteitentoelage aanvragen voor het organiseren van activiteiten of evenementen. Deze toelage wordt uitgekeerd in het jaar van gebruik. Daarnaast ondersteunt het gemeentebestuur de fora en adviesraden inhoudelijk, administratief en logistiek.

Burgemeester Tine Gielis: “Als lokaal bestuur streven wij naar een optimale samenwerking tussen overheid en gemeenschap. We zijn er namelijk van overtuigd dat het uitwisselen van ideeën vernieuwende en in veel gevallen betere inzichten oplevert. Aan het einde van de rit is er meer gedragenheid waardoor burgers meer tevreden zijn over het beleid.” 

What do you want to do ?

New mail

Extra duwtje …

Extra duwtje in de rug voor Laakdalse verenigingen

Gemeente Laakdal wil het lokaal verenigingsleven ondersteunen en voorziet vanuit het Vlaamse noodfonds middelen om samen door de crisis te komen. Met een injectie van 165.914 euro wil het bestuur de lokale socio-culturele-, sport- en jeugdverenigingen ondersteunen. De gemeenteraad boog zich vanavond over de verdeelsleutel. 

Jurgen Mensch (schepen van financiën): “De coronacrisis hakt er serieus in bij lokale verenigingen. Lokale sportwedstrijden, optredens, eetfestijnen en allerlei cursussen werden afgeblazen. Dat is een streep door de rekening van vele verenigingen die hun inkomsten meestal halen uit deze activiteiten. Om hen te ondersteunen kende de Vlaamse Regering elke Vlaamse gemeente een subsidiebedrag toe, op basis van het aantal inwoners. Laakdal heeft een budget van 165.914 euro gekregen.”

Burgemeester Tine Gielis: “Het Laakdals verenigingsleven is sterk en dynamisch maar krijgt zware klappen. Als lokaal bestuur willen we ons rijk sociaal weefsel beschermen en hen meer ademruimte geven zodat ze hun activiteiten terug kunnen opstarten. Samen met de betrokken deskundigen, adviesraden en via lokale bevragingen, werd een draagvlak uitgewerkt om zoveel als mogelijk Laakdalse verenigingen die te lijden hebben aan de coronacrisis te ondersteunen.”

Concreet werden 4 ondersteuningsmaatregelen uitgewerkt:

 1. Elke erkende Laakdalse vereniging kan een extra subsidiebedrag verkrijgen. Het bedrag wordt berekend op basis van de jaarlijkse gekende subsidieverdeling. Hiervoor moeten zij voor 31/03/2021 enkel een vereenvoudigde aanvraag indienen. Het bedrag voor deze maatregel is vastgelegd op €101.914.
 2. De erkende jeugdverenigingen werden in 2020 omwille van Corona geconfronteerd met onvoorziene uitgaven voor hun jeugdkampen. Gezien de cruciale rol die deze verenigingen opnemen in de noodzakelijke opvang van kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties in 2020 wordt een extra steun van €500 per jeugdbeweging voorzien. Het bedrag voor deze maatregel is vastgelegd op €4000.
 3. Jaarlijks maken heel wat (erkende en niet-erkende) verenigingen gebruik van de gemeentelijke uitleendienst. Op basis van de gegevens van de uitleendienst en in samenspraak met de diensten jeugd, cultuur en sport wordt een bedrag gereserveerd voor het aanvullen en verbeteren van het uitleenmateriaal waar deze verenigingen gebruik van maken. Het bedrag voor deze maatregel is vastgelegd op €10 000.
 4. Elke inwoner snakt ernaar om in 2021 terug deel te kunnen nemen aan het publieke leven,  uiteraard steeds op een veilige manier. Wanneer er opnieuw evenementen, open activiteiten en initiatieven georganiseerd kunnen worden, wenst de gemeente de organisatoren van activiteiten die hoofdzakelijk gericht zijn naar onze inwoners, aan te moedigen en te ondersteunen met een maximale steun bekomen van € 250. Deze groep is ruimer dan de erkende verenigingen. Het bedrag voor deze maatregel is vastgelegd op €50 000. Dit budget is ruim genoeg om één activiteit van elke erkende vereniging te ondersteunen en laat daarnaast nog heel wat ruimte voor activiteiten van niet-erkende organisatoren.

Het volledige reglement en de specifieke voorwaarden per ondersteuningsmaatregel vind je op www.laakdal.be. Neem contact op met de vrijetijdsdiensten voor al je vragen hieromtrent: vrije.tijd@laakdal.be, tel. 013 67 01 10.

What do you want to do ?

New mail

KU Leuven, 6 eeuwen geschiedenis

Op zoek naar de wortels van de Leuvense universiteit gaan we 6 eeuwen in de tijd terug. De Stad Leuven verzocht om een universiteit en Hertog Jan IV van Brabant gaf er zijn steun aan.

° Met een pauselijke bul van 9 december 1425 werd de Leuvense universiteit als Studium Generale door Paus Martinus V gesticht. De KU Leuven is de oudste van de thans nog bestaande katholieke universiteiten in de wereld. Ze mag zich de oudste universiteit van de Lage Landen noemen.

° Naar het model van bestaande universiteiten van Keulen, Parijs en Wenen had de Leuvense universiteit oorspronkelijk vier faculteiten. Vandaag bloeien dertien faculteiten en een gelijkgesteld instituut die een volledige waaier van studierichtingen en wetenschappelijke disciplines bieden.

° De Stad Leuven stelde de Lakenhal ter beschikking. Al vlug werd het voor de colleges te klein. Vandaag is dat gebouw het beleidscentrum van de universiteit.

° In de 16de eeuw kende de Leuvense universiteit een eerste grote bloei en verwierf ze haar wereldfaam dank zij de aanwezigheid van geleerden en professoren met naam, zoals Adriaan van Utrecht (Paus Adrianus VI), Erasmus, Vives, Vesalius en Mercator. De aanwezigheid van onderzoekers van wereldformaat is een traditie tot op vandaag.

° In haar geschiedenis van bijna zes eeuwen kende de Leuvense universiteit perioden van bloei en tegenspoed. In de 18de eeuw stond ze onder zware druk van een toenemende staatsinmenging en in 1797 hief de Franse Republiek de oude universiteit op. In 1816 opende de Universiteit te Leuven weer haar poorten als een Rijksuniversiteit, opgericht door koning Willem I der Verenigde Nederlanden.

° De Belgische bisschoppen stichtten in 1834 in Mechelen een Katholieke Universiteit. Maar al in 1835 kwam deze terug naar het vertrouwde Leuven, waar de Rijksuniversiteit was opgeheven.

° In 1911 wordt een aanvang gemaakt met de vernederlandsing in het Leuvense universitair onderwijs. In 1936 kon men vaststellen dat de meeste colleges parallel in het Nederlands en het Frans werden gedoceerd.

° In de periode dat België in Afrika een kolonie onder zijn hoede had, werd door de KU Leuven aldaar de ‘Universiteit Lovanium’ opgericht in 1954.

° Sedert 1965 begon de KU Leuven op een campus in het Westvlaamse Kortrijk (KULAK) met de realisatie van het kandidatuursonderwijs voor vier faculteiten.

° 1968 werd het jaar van de splitsing van de KU Leuven in twee onafhankelijke universiteiten. Deze verwierven in 1970 bij wet zelfstandigheid: de Nederlandstalige KU Leuven (KU Leuven), die in Leuven (in het Vlaamse landsgedeelte) bleef, en de Franstalige Université Catholique de Louvain (UCL), die verhuisde naar Louvain-la-Neuve te Ottignies (in het Waalse landsgedeelte).

° Sinds 11 juli 2002 is de Associatie KU Leuven een feit. Dertien Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs bundelen binnen deze associatie hun krachten samen om een sterke positie in te nemen in het nieuwe Europese onderwijslandschap.

° Het Nederlands is de voertaal van de KU Leuven, maar omwille van de internationale betekenis van de universiteit worden tal van, vooral postgraduate, colleges en seminaries in het Engels, soms ook in andere talen, gegeven.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

GETEMPERDE VREUGDE

En zo zijn we in december aanbeland, de laatste maand van het kalenderjaar. 21 december om 11u02 start de winter met de langste nacht van het jaar. Nadien is het seconden, later minuten tellen die de dagen weer doen lengen.

Wat we al langer wisten is dat de naam december oorspronkelijk de 10de (decem in het Latijn) maand van het jaar was. De Romeinen tot 153 jaar voor Christus startten hun jaar pas op 1 maart. De periode van het huidige januari en februari vonden zij te slecht om er een naam aan te geven. Dat gebeurde later dus wel.

December levert niet alleen de kortste dag van het jaar , het tekent bij ons ook voor de feesten van Sinterklaas, Kerstmis en oudjaar. Dit jaar wordt de vreugde getemperd door het intussen alom gehate coronavirus. Feesten of wat er moet voor doorgaan zal op een laag pitje gebeuren. Probeer er het beste van te maken.

 

MOP VAN DE DAG

* Ik vraag me echt af wat mijn ouders vroeger deden om zich bezig te houden voor het internet bestond.

* Ik heb het aan mijn achttien broers en zussen gevraagd maar ze wisten het ook niet. (Louis/Mortsel)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

MOORD OP JF KENNEDY

John Fitzgerald („Jack”) Kennedy  (29 mei 1917 – 22 november 1963) , ook bekend onder zijn initialen JFK, was een Amerikaans politicus van de Democratische Partij.

*  Op 20 januari 1961 werd Kennedy ingezworen als ‘de 35ste en jongst gekozen president van de VS’.

 *  Op 22 november 1963 werd hij op zijn 46ste in Dallas vermoord. De vierde Amerikaanse president ook die gewelddadig om het leven werd gebracht.

* Bij het grote publiek is Kennedy vooral bekend als de president die de Amerikaanse plannen onthulde om als eerste natie ooit een man op de maan te zetten en de jonge ‘ruimtewedloop’ met de voormalige Sovjet-Unie te winnen.

* Daarnaast werd zijn voortijdig afgebroken termijn ook gekenmerkt door de Cubacrisis en de steeds sterkere Amerikaanse inmenging in Vietnam. Ook om zijn poging om de wapenwedloop in de wereld te stoppen.

* Kennedy kwam uit een een Iers-katholieke familie van negen kinderen. Zijn vader Joe was politicus en een steenrijke zakenman. Het gezin werd na John’s verkiezing tot president ook een beetje schertsend de koninklijke familie van de Verenigde Staten en/of de Kennedyclan genoemd.

* Kennedy liet zich niet makkelijk manipuleren en liet al vroeg merken wie de baas was. Zijn presidentschap werd ook gekenmerkt door zijn ijver voor vrede en zijn menslievendheid. Dit alles leverde hem medestanders op, maar zorgde ook voor onverbiddelijke tegenstanders.

* Kennedy was ook een begaafd spreker, met een sterk charisma. Dat viel op bij mensen uit de gehele westerse wereld. Bij zijn bezoek aan het verdeelde  Berlijn bv. sprak hij de legendarisch geworden woorden “Ich bin ein Berliner”, al dan niet in correct Duits. Een andere veel geciteerde uitspraak van hem is “ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country”.

* Enkele andere markante en nog veel geciteerde uitspraken hadden betrekking op zijn voornemen om binnen tien jaar “mensen op de maan” te zetten (en ze weer veilig terug te brengen). Dat zou in 1969 ook gebeuren, maar hij maakte het niet meer mee.

* Uit zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN in september 1961 komen de uitspraken dat deze organisatie “het enige alternatief voor oorlog” is  en dat “de mensheid een einde aan de oorlog moet maken, omdat de oorlog anders een einde aan de mensheid zal maken”

*  Op 22 november 1963 om 18u30 onze tijd , vandaag exact 57 jaar geleden, werd Kennedy dodelijk gewond door twee kogels toen hij in een open limousine over Dealey Plaza in Dallas Texas gereden werd.

*** Ik herinner me die gebeurtenis alsof het gisteren was … ik gaf les in Eindhout – na school ging ik biljarten met meester Louis Cools in café/kapperszaak Mil(of Sus?) Binnemans- daar stond de radio aan en die berichtte de gebeurtenis – de tv was veel later met een uitzending ***

* Twee officiële onderzoeken leidden tot de conclusie dat Lee Harvey Oswald de moordenaar was. Volgens het onderzoek van de Commissie-Warren handelde Oswald alleen, volgens het onderzoek van de Enquêtecommissie van het Huis van Afgevaardigden was er ten minste nog één andere schutter. Het mysterie is nog steeds niet opgelost.

* Twee dagen na de moord op Kennedy werd Oswald op het politiebureau van Dallas vermoord door nachtclubeigenaar en maffia-lid (?) Jack Ruby. Daardoor kon Oswald niet meer worden voorgeleid en werd er geen proces tegen hem gevoerd.

* Welke grote indruk president Kennedy naliet, bleek een tijdje later toen ook in Europa straten en pleinen zijn naam kregen. In Antwerpen werd de toen nieuwe tunnel onder de  Schelde naar hem genoemd , de ‘Kennedytunnel’.

* Het graf van John F. Kennedy bevindt zich op de begraafplaats Arlington National Cemetery, vlak bij het Pentagon.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3