62 jaar Congo

30 juni 1960 , vandaag exact 62 jaar geleden. Congo werd onafhankelijk. De eerste premier van Congo, Patrice Lumumba , hield een redevoering die het officiële België hem nooit zou vergeven. Het kostte zelfs zijn leven

* Na de volksopstand van 4 januari 1959 beloofde België bij monde van koning Boudewijn Congo een snelle onafhankelijkheid. Brussel hoopte via de verkiezingen van mei 1960 Congolese politici aan de macht te brengen die trouw de koloniale belangen zouden blijven behartigen. Helaas.

*** Het is de alliantie van nationalistische partijen rond Patrice Eméry Lumumba die de meerderheid in de Kamer (71 zetels van de 137) haalt.

* In de Senaat komt de lumumbistische alliantie 2 zetels te kort voor een absolute meerderheid. De belangrijkste reden: de door de Belgen ontworpen kieswet bepaalt dat 23 van de 84 senaatszitjes voorbehouden zijn aan de traditionele chefs die al decennialang collaboreerden met de kolonisator.

* Lumumba is verplicht een coalitieregering te aanvaarden. Zijn rivaal Joseph Kasavubu – een Belgenvriend – wordt president, Lumumba eerste minister.

* Tijdens de officiële plechtigheid van de onafhankelijkheidsverklaring waren slechts twee sprekers voorzien: koning Boudewijn en president Kasavubu.

* Op 29 juni, op de vooravond van de plechtigheid, krijgt Lumumba hun teksten te lezen.

* Hij ergert zich meteen aan de paternalistische toon die koning Boudewijn aanslaat en aan de lakeienmentalitiet van Kasavubu. Hij besluit om ’s anderendaags het protocol aan zijn laars te lappen en zelf ook een toespraak te houden.

– De historische speech van Lumumba –

** Nooit werd de confrontatie tussen onderdrukte en onderdrukker scherper geformuleerd. Nooit eerder had een Afrikaan tachtig jaar terreur, uitbuiting en vernedering zo krachtig samengevat.

** Voor Boudewijn, de koning der Belgen, was de onafhankelijkheid van Congo “de bekroning van het werk dat door ‘het genie’ van koning Leopold II werd bedacht”. En Leopold II vatte dat werk aan “met volhardende moed, een werk dat later met overtuiging door België werd verder gezet. (…) Afrika en Europa vullen elkaar wederzijds aan (…).”

“Op het moment dat Congo zelfstandig zijn eigen levenswijze kiest, wens ik dat het Congolese volk het geheel van onze gemeenschappelijke geestelijke, morele en religieuze waarden mag bewaren en ontwikkelen,” aldus Boudewijn.

*** Lumumba zag de koloniale realiteit heel anders. Hieronder de tekst van zijn memorabele toespraak…

Mannen en vrouwen van Congo, strijders van de vrijheid die we vandaag winnen, in naam van de Congolese regering groet ik u.

Aan jullie allemaal, beste vrienden, die onvermoeibaar aan onze zijde hebben gestreden, vraag ik om van deze 30 juni 1960, een onvergetelijke dag te maken die jullie onuitwisbaar in jullie harten zullen graveren, een datum waarvan u met fierheid aan uw kinderen de betekenis zult leren.

Geen Congolees die naam waardig zal ooit kunnen vergeten dat we deze onafhankelijkheid enkel door de strijd hebben veroverd, een strijd van alle dag, vurig en vol van idealen, een volgehouden strijd die ons ontberingen, lijden en ons bloed kostte.

Tot in het diepst van ons hart zijn we trots dat we die strijd met tranen, vuur en bloed gestreden hebben. Want die strijd was nobel, rechtvaardig en onontbeerlijk om een einde te maken aan de vernederende slavernij die ons met geweld was opgelegd.

Dit was ons lot gedurende tachtig jaar koloniaal regime, onze wonden zijn nog te vers en te pijnlijk om ze uit ons geheugen weg te wissen. Wij hebben dwangarbeid gekend in ruil voor lonen die veel te laag waren om voldoende te kunnen eten, ons waardig te kleden of te wonen of om onze kinderen als dierbaren te kunnen opvoeden.

Wij hebben spot, beledigingen, slagen gekend die we ‘s ochtends, ‘s middags en ‘s avonds moesten ondergaan, omdat wij ‘negers’ waren. Wij zijn getuige geweest van het afschuwelijke lijden van degenen die veroordeeld waren voor hun politieke standpunten of godsdienstige overtuigingen: verbannen in hun eigen land was hun lot nog slechter dan de dood.

Wij hebben gezien dat er in de steden prachtige huizen voor de blanken waren en bouwvallige barakken voor de zwarten.

Wie zal ooit de slachtingen vergeten waarbij zo velen van onze broeders omkwamen, de cellen waarin degenen werden geworpen die weigerden zich aan een regime van onderdrukking en uitbuiting te onderwerpen. Wij, die in ons hart en met ons lijf geleden hebben onder de koloniale onderdrukking, wij zeggen nu luid en duidelijk: dat alles is voortaan gedaan!

De Congolese republiek is afgekondigd en ons land is nu in de handen van haar eigen kinderen. Samen, broeders en zusters, beginnen wij een nieuwe strijd, een verheven strijd die ons vrede, welvaart en aanzien zal brengen.

Samen zullen wij sociale rechtvaardigheid vestigen en ervoor zorgen dat iedereen een rechtvaardige vergoeding voor zijn arbeid ontvangt. Wij zullen de wereld tonen wat de zwarte man kan realiseren wanneer hij in vrijheid kan werken, en wij zullen van Congo het stralend voorbeeld voor heel Afrika maken.

Wij zullen erop toezien dat de landerijen van ons land werkelijk ten goede komen aan de kinderen van de natie. Wij zullen al die oude wetten herbekijken en er nieuwe maken, die rechtvaardig en nobel zullen zijn.

En daarom, mijn beste landgenoten, wees er zeker van dat we niet alleen kunnen rekenen op onze enorme krachten en onze  immense rijkdommen, maar ook op de hulp van tal van derde landen wier samenwerking wij zullen aanvaarden wanneer die loyaal is en niet op gericht op het opdringen van een of andere politiek.

Zo zal het nieuwe Congo, dat mijn regering gaat opbouwen, een rijk, vrij en welvarend land zijn. Ik vraag ieder van jullie op te houden met de stammentwisten, die ons uitputten en riskeren ons belachelijk te maken in het buitenland.

Ik vraag jullie allemaal voor geen enkel offer terug te deinzen om onze grandioze opdracht tot een goed einde te brengen. De onafhankelijkheid van Congo markeert een beslissende stap naar de bevrijding van het volledige Afrikaanse continent. Onze sterke nationale volksregering zal het geluk in het land brengen.

Ik nodig alle Congolese burgers, mannen, vrouwen en kinderen uit om zich resoluut aan hun taak te wijden om een bloeiende nationale economie tot stand te brengen die onze economische onafhankelijkheid zal verzekeren.

Hulde aan de strijders voor nationale bevrijding! Lang leve de onafhankelijkheid en Afrikaanse eenheid! Lang leve het onafhankelijke en soevereine Congo!

Patrice Lumumba, 30 juni 1960

Pius XII wist van Holocaust

Het is voor eens en voor altijd klaar en duidelijk: het Vaticaan was al vroeg op de hoogte van de Holocaust. – (Kerk en Leven dd 24.06.2020) –

  • Sinds jaren 1960 werd reputatie Pius XII besmeurd
  • Houding paus een van zwijgen en passiviteit ?
  • Onderzoeker vond een antisemitische nota
  • Opening Vaticaans archief levert het bewijs

* Pius XII, hiernaast in juli 1943, toen hij in Rome oorlogsslachtoffers wilde omarmen. © KNA-Bild

** Begin maart opende het Vaticaan het integrale archief van ‘oorlogspaus’ Pius XII (1939-1958) met de bedoeling dat historici eindelijk de volledige waarheid zouden achterhalen over het vermeende zwijgen van die paus over de Jodenvervolging.

* Amper veertien dagen later sloot het archief echter opnieuw de deuren als gevolg van de coronamaatregelen. Toch ontdekten de Duitse kerkhistoricus Hubert Wolf en zijn team al documenten die aantonen dat het Vaticaan op de hoogte was van de Holocaust.

*  Vóór zijn pausverkiezing genoot Pius XII, Eugenio Pacelli (1876-1958) wereldwijd al veel aanzien. Als nuntius in Duitsland lag hij ook bij Joodse leiders in een hoge schuif , voor de redding van heel wat Joden.

* Maar in 1963 publiceerde de onlangs overleden Duitse schrijver Rolf Hochuth het theaterstuk Der Stell- vertreter van het zwijgen van het Vaticaan over de Jodenvervolging tijdens de oorlog . Het stuk was niet meer of minder dan een karaktermoord die leidde tot geschriften die Pius bestempelden als ‘Hitlers paus’.

* De werkelijkheid was anders. Het Vaticaan hield zich strikt aan een neutraliteitspolitiek, maar nationaalsocialistische bladen maakten Pius XII eertijds belachelijk, met bijvoorbeeld cartoons van de paus als liefhebber van Joodse vrouwen.

* Tegelijk omschrijven historici van de Holocaust vandaag de houding van Pius XII tijdens de oorlog in het algemeen als een van ‘zwijgen en passiviteit’.

* Dat veranderde pas in de zomer van 1944, toen Pius zich openlijk verzette tegen de deportatie van Joden uit Hongarije. Toen was echter al zonneklaar dat de geallieerden de oorlog tegen nazi-Duitsland zouden winnen.

** Paulus VI gaf later vier jezuïeten de opdracht in de archieven alle documenten te verzamelen over de houding van de Heilige Stoel tussen 1939 en 1945.

* Dat leidde tot een … elfdelig historisch werk, waartoe Duitse historici stellen dat bewust document verborgen werd gehouden tussen 1965 en 1981 meer dan 150.000 documenten werden verwerkt. Die publicatie loste echter het wantrouwen niet op. Integendeel, sommige publicisten gebruikten de bundels om Pius’ opportunisme aan te tonen.

** Onder leiding van de kerkhistoricus Hubert Wolf, een priester overigens, toog een zevenkoppig team historici begin maart aan het werk in de Vaticaanse archieven.

* De tweede dag al vond Pius-kenner Sascha Hinkel in de sectie van het staatssecretariaat materiaal uit 1942 over de Jodenmoord, waaronder een document dat tot dan onbekend was gebleven.

* Het betrof een interne nota van de curieprelaat en latere kardinaal Angelo Dell’Acqua. Het Jewish Agency for Palestine had de regering van de Verenigde Staten in 1942 laten weten dat de nazi’s in Oekraïne honderdduizenden Joden om het leven aan het brengen waren.

** Dat nieuws probeerden VS-diplomaten te verifiëren via het Vaticaan, aangezien Rome beschikte over onafhankelijke bronnen.

* De Grieks-katholieke metropoliet van Lviv, Andrej Szeptyzkyj had Rome van de moorden op de hoogte gebracht. In de nota twijfelt Dell’Acqua echter aan de geloofwaardigheid van de Joden en spreekt hij zijn wantrouwen uit ten aanzien van de oosters-katholieken, die hij leugens en overdrijving verwijt.

* “We hebben te maken met een belangrijk document dat tot dusver voor ons verborgen werd gehouden omdat het onmiskenbaar antisemitisch is en achtergrondinformatie geeft over waarom Pius XII niet protesteerde tegen de Holocaust”, zei Wolf aan het Duitse kerkblad Kirche+Leben.

“Daarom moeten we de editie met elf delen kritisch benaderen en ze blad voor blad controleren in het archief.”

** Welk inzicht levert de opening van de archieven op? Dat het Vaticaan al vroeg van de Holocaust wist, dat het staatssecretariaat niets met dat nieuws deed en dat de elfdelige bundel die Paulus VI over de oorlogspaus liet samenstellen onvolledig is.

Tellen en … verbaasd worden

Kilometers en lichtjaren . . . in het universum
.
* De lichtsnelheid is de snelheid waarmee licht en andere elektromagnetische stralingen zich voortplanten. In het luchtledige heeft de lichtsnelheid een waarde van 299 792 458 meter per seconde. Afgerond spreekt men van 300 000 kilometer per seconde of 1,08 miljard kilometer per uur.
.
* De zon staat op 8,3 lichtminuten van de aarde, met andere woorden, het licht dat wij op dit moment waarnemen op aarde is 8,3 minuten geleden vertrokken vanop de zon.
.
* Een lichtjaar is de afstand die het licht aflegt gedurende één jaar.
Een filmpje over ons zonnestelsel en ver daarbuiten, vertelt ons meer  over de grootsheid van planeten, sterren en sterrenstelsels in het heelal.
.
** Even duwen op het pijltje en … laat u overdonderen. (met dank aan Fons in Oudentoren- Spanje)
.

‘Gone with the wind’

… de succesvolste aller tijden

Op 30 juni 1936 werd het boek Gone with the wind van de Amerikaanse Margaret Mitchell gepubliceerd. I

* In België/Nederland werd het boek (en later de film) bekend onder de titel Gejaagd door de wind.

* De roman vertelt het verhaal van Scarlett O’Hara, een vrijgevochten Amerikaanse vrouw, en speelt zich af voor, tijdens en na de Amerikaanse Burgeroorlog.

* De Amerikaanse ontmoet Rhett Butler, een sluwe man met een niet al te respectabele reputatie. Tussen de twee ontstaat een soort haat-liefdeverhouding.

* Margaret Mitchell won in 1937 de Pulitzer-prijs met het boek. Twee jaar later verscheen de Oscar-winnende verfilming. De hoofdrollen in de film worden vertolkt door Vivien Leigh en Clark Gable.

* De door Victor Flemming geregisseerde film werd genomineerd voor maar liefst dertien Oscars, waarvan er uiteindelijk acht gewonnen werden.

* In 2009 pas werd de kaskraker opgenomen in het Guinness Book of Records. De film haalde een recordomzet van 4.031.500.000 euro en was daarmee (rekening houdend met de inflatie) ‘de succesvolste film aller tijden’.

ALEXIS DE TOCQUEVILLE

ALEXIS DE TOCQUEVILLE … ik moet eerlijk bekennen dat ik nog nooit van die Franse burggraaf gehoord had. Nog minder van zijn beslagenheid op vele terreinen. Een klein voorsmaakje vond ik door wat te snuisteren in…Wikipedia. Wie zoekt, vindt en onthoudt meer en meer.

Alexis-Charles-Henri Clérel, burggraaf de Tocqueville (Verneuil-sur-Seine, 29 juli 1805 Cannes, 16 april 1859) was een Frans aristocraat, politiek filosoof en socioloog, historicus en staatsman.

* Hij geldt als theoretisch grondlegger van het moderne politieke liberalisme en is een visionair. Tocquevilles analyses, worden door sommige mensen gezien als nog steeds geldend voor de moderne samenleving van nu.

* Tocqueville kwam uit een oude Normandische adellijke en katholieke familie die meestreed in de Slag bij Hastings (1066) en leed onder de Franse Revolutie.

* Zijn overgrootvader aan moederszijde, Guillaume-Chrétien de Lamoignon de Malesherbes, verdedigde Lodewijk XVI en stierf onder de guillotine, samen met een reeks neven, nichten, ooms en tantes.

* Zijn ouders ontkwamen ternauwernood aan dit lot door de val van Robespierre in 1794. Zijn vader werd, volgens de overlevering, in gevangenschap in één nacht grijs.

° Napoleon Bonaparte die de orde herstelde, was voor Tocqueville een megalomane usurpator en parvenu

* Tocqueville studeerde rechten en werd in 1827 aangesteld als onderzoeksrechter in Versailles. De colleges van François Guizot wekten zijn interesse voor politiek. Met zijn vriend Gustave de Beaumont (1802-1866) bezocht hij in 1831 de Verenigde Staten om het gevangeniswezen en de samenleving er te bestuderen.

* Na een klein jaar keerden ze terug en publiceerden ze in 1833 het rapport Du système pénitentiare aux États-Unis, et de son application en France. In Frankrijk en de Verenigde Staten stapelden de lovende recensies zich op en in Groot-Brittannië, gaf John Stuart Mill Tocqueville bekendheid.

* Tocqueville bewonderde de democratie vanwege de maatschappelijke gelijkheid voor allen. In de Verenigde Staten bestudeerde hij de gelijkheid in een maatschappij waar ze op dat moment het meest ontwikkeld was.

* Tocqueville stierf op 16 april 1859 aan tuberculose in Cannes.

  • Tocqueville voorspelde een bipolaire wereld, met de dominantie van Rusland en Amerika. Hij stelde dat Amerika niets te vrezen had van revoluties, met uitzondering van de rassenstrijd…
  • Op 25 april 2005 werd een medaille in taille-douce uitgegeven ter herdenking van zijn tweehonderdste geboortedag.

NIEUWS UIT … CHINA

VUREN KIJKT VERDER – 203 –

Wij zouden het bijna vergeten ! Onze Gazet heeft ook heel wat buitenlandse verslaggevers. In Spanje , in Duitsland , in de Verenigde Staten en noem maar op.

Zelfs in China!

Want daar is onze reporter Susan Yu actief . Wij noemen haar Susan omdat wij haar echte Chinese naam maar niet kunnen onthouden . Dat is niet alleen bij Susan zo , dat is zo bij “alle Chinezen” . En Chinezen zouden geen Chinezen zijn wanneer zij daarvoor zelf geen hulpmiddel hadden uitgevonden. In dit geval hebben alle mensen uit China die wel al eens of zelfs vaak buiten hun land komen , die dus in de Verenigde Staten of in Europa komen , voor zichzelf een mooie welklinkende en bestaande “westerse” naam uitgevonden . Onze correspondente heet sinds kort na haar aankomst hier, tientallen jaren geleden toen zij als studente hier arriveerde , ook gewoon Susan .

Samengevoegd dus Susan Yu.

Sinds enkele jaren al vliegt Susan meer over en weer dan vroeger omdat zij meer en meer haar oude moeder wil helpen    …Maar sinds de Corona-uitbraak loopt  dat niet meer zo van een leien dakje…..Zo was zij verplicht in 2020 veel langer in China te blijven dan ze had gepland…….alles ging daar inderdaad dicht . De mensen mochten zelfs het huis niet meer verlaten…..weken lang niet meer. Na lange lange tijd kon Susan toch weer naar dit land komen …..waar ze ook veel langer moest blijven dan ze gepland had . Vliegen was geen kinderspel meer en naar China vliegen zeker niet. Toch geraakte zij er weer , en nu zal ze er weer lange tijd moeten blijven want de Chinezen zijn nog steeds niet gestopt met coronamaatregelen en zij lachen er nog niet mee zoals velen onder ons ……

En daarom was het tijd dat de Gazet van Laakdal nog eens een gesprek had met haar.

Het eerste deel van dat gesprek ging over Corona en over hoe normaal het leven in China weer geworden was.

Susan zegde dat het leven in China normaal was in die steden waar er geen enkele besmetting meer te bespeuren was en voor de mensen die steeds op dezelfde plaats blijven . Reizen in China is nog heel moeilijk ook voor chinezen zelf en zonder besmetting blijven ook. Toch worden er daarvoor reusachtige inspanningen gedaan.

In de stad waar Susan bij haar moeder woont , een stad van 10 miljoen inwoners , is het leven er “redelijk” normaal. Mensen wandelen buiten , doen aan sport buiten , er wordt buiten opgetreden ….en ook wordt DE HELE bevolking van de stad bijna om de 10 dagen PCR- getest. Dus tien miljoen mensen die om de tien dagen getest worden om te zien of er toch niet eentje opnieuw besmet is!!!

Omgezet naar hier zou dat betekenen dat alle Belgen om de tien dagen  zouden getest worden !! Zien jullie dat hier al gebeuren?????

Reizen van en  naar andere landen wordt nog steeds heel moeilijk gemaakt . Zeker de  reizen naar China ,tickets moeten vaak gewijzigd worden , bij elke verschuiving moeten nieuwe visa worden aangevraagd . Het handelsleven tussen China en de wereld wordt enorm gehinderd.

Even polsten wij haar ook over iets wat er gebeurde in Oekraïne .Hoe regeerden de Chinezen daarop?

In de beginfase van die oorlog waren er heftige debatten op de Chinese sociale media , maar nu zijn de gewone mensen weer bezig met de problemen van hun eigen dagelijkse leven , en wordt er over die oorlog niet veel meer gepraat.

En zo zijn de Chinezen ook maar mensen zoals ook wij maar mensen zijn.

Tot daar onze verslaggeefster in een grote Chinese stad.

Bedankt Susan en tot……???,

Louis VUREN

Keizer Karel V

Karel V werd vanaf 1506 landsheer van de meeste Nederlandse gewesten. Vanaf 1516 was hij tevens koning van Spanje en in 1519 ook keizer van het Heilige Roomse Rijk gekozen. Drie serieuze titels nog voor hij 20 werd…

* Karel werd op 24 februari 1500 geboren in het Prinsenhof in Gent als oudste zoon van Filips de Schone en Johanna van Castilië, beter bekend als Johanna de Waanzinnige.

* Hij werd opgeleid in Mechelen, aan het hof van zijn tante Margaretha van Oostenrijk, de landvoogdes van de Nederlanden.

* Na de dood van zijn vader in 1506 werd hij de landsheer van de Nederlandse gewesten. Omdat hij toen amper 6 was, werd zijn tante aangesteld als regentes.

* In 1515 , op zijn 15de , werd Karel reeds meerderjarig en werd hij ook koning van Spanje. Drie vliegen in één klap voor zijn 20ste– in datzelfde jaar 1515 werd in Veerle de nieuwe kerktoren ingehuldigd… en die staat er nog –

* Keizer Maximiliaan I, de man van Maria van Bourgondië (die jammerlijk verongelukte na een val van haar paard), was de grootvader van Karel, en had zijn kleinzoon al voor zijn dood naar voren geschoven als zijn opvolger in het Heilige Roomse Rijk.

*** Maximiliaan betaalde hoge bedragen aan enkele keurvorsten om ze gunstig te stemmen. Maximiliaan overleed op 12 januari 1519.

* Enkele maanden later trok Karel met een leger naar Frankfurt, waar de nieuwe Duitse koning gekozen zou worden.

* Dat maakte indruk. Karel werd op 28 juni 1519 in Frankfurt gekozen als opvolger van Maximiliaan.

** De kroning vond plaats op 23 oktober 1520 in de Dom van Aken. Op 24 februari 1530 werd hij ook tot keizer van het ‘Heilig Roomse Rijk’ gekroond door paus Clemens VII.

* Karel werd bovendien de laatste keizer van het Heilige Roomse Rijk die door een paus werd gekroond. De Bourgondiërs maakten hier definitief plaats voor de Habsburgers.

Maarten Luther

Karel V was een vrome katholiek. Hij vond het protestantisme een bedreiging voor de wereldlijke orde.

* Ketterij was staatsgevaarlijk en werd vanaf 1522 in de Nederlanden met alle middelen bestreden.

* In Duitsland had Karel V minder macht en minder mogelijkheden om zijn beleid door te drukken. Maarten Luther kreeg zelfs een vrijgeleide om in april 1521 te verschijnen op de Rijksdag van Worms.

Luther verklaarde daar dat hij zijn stellingen niet wilde herzien.

* Luther werd op 26 mei 1521 met het Edict van Worms in de rijksban geslagen. Keurvorst Frederik III van Saksen verleende hem echter onderdak op de Wartburg in Eisenach (foto onder)

* Op de Rijksdag van Augsburg (1530) probeerde Karel de christelijke eenheid in de Duitse gebieden te redden. Zijn voorstel werd echter verworpen. Karel zou nog twintig jaar vergeefs blijven strijden tegen de reformatie in Duitsland.

* In 1549 voltooide Keizer Karel V de Nederlandse eenheid met de Pragmatieke Sanctie. Daarin werd bepaald dat de 17 Provinciën (99 jaar later het onafhankelijke Nederland) als één en ondeelbaar geheel zouden overgeërfd worden.

* Op de rijksdag van Augsburg van 1555 sloten de Duitse vorsten de Godsdienstvrede van Augsburg.  Vastgesteld werd dat de Duitse vorsten voortaan vrij waren om de religie van hun keuze op te leggen aan hun onderdanen.

* Karel zag de Godsdienstvrede van Augsburg als een persoonlijke nederlaag. Hij besloot af te treden. Karel nam op 25 oktober 1555 afscheid in Brussel. Zoon Filips volgde hem op als heer van de Nederlanden en als koning van Spanje.

* Filips liet zich hier niet zien maar liet zich wel vertegenwoordigen door een stelletje sabelslepers van de grootste orde, te beginnen met de hertog van Alva. Galg en rad stonden geen week meer stil …

* Karel V vertrok 15 september 1556 per boot naar Spanje.

* Daar liet hij meteen een villa bouwen naast het klooster Cuacos de Yuste (foto) aan de voet van de bergketen Sierra de Gredos in Extremadura. Daar bracht hij zijn laatste jaren door.

* Karel V overleed op 21 september 1558. Twee dagen later werd zijn stoffelijk overschot bijgezet in een crypte onder het altaar van de kloosterkerk in Yuste.

* De stoffelijke resten werden in 1573 door Filips overgebracht naar het abdijcomplex Escorial bij de stad San Lorenzo de El Escorial. Karel ligt er omringd door zijn nazaten. En wacht er mogelijk op … uw bezoek.

*** ook met dank aan  Ruud van Capelleveen van  AbsuluteFacts

!!!! mail van lezer Louis Berghmans

Allo Ludo ,

In verband met jouw artikel in De gazet van Laakdal over keizer Karel, toch wat interessante bemerkingen…

Wist je dat jullie familie rechtstreekse afstammeling is van keizer Karel? Via Rens, Claes, Van Genechten, Breugelmans… en zo verder.

Ik heb onlangs de volledige link van afstamming bezorgd aan jouw broer Herman. Vanaf jullie moeder tot keizer Karel leefden er 34 generaties …

Eigenlijk is dit niet zo opmerkelijk. Keizer Karel was officieel 5x getrouwd maar had daarbij zeker nog evenveel concubines (aanhoudsters). Hierbij heeft hij meer dan 20 kinderen verwekt. Die allemaal nakomelingen hebben.

Dit maakt dat na meer dan 30 generaties, de helft van België, een stuk van Duitsland, Frankrijk en Nederland nakomelingen zijn van Keizer Karel.

Mvgr. Louis Berghmans  (LV waarvoor dank uiteraard!)

The white cliffs of dover

Zowat iedereen met een beetje besef van WO II kent het , ‘The white cliffs of Dover’ , gezongen door Vera Lynn.

Lynn was het mooie beeld van deze vuile oorlog. Vera Lynn bleef en blijft wellicht ook nog een tijdje wereldberoemd met haar anti- oorlogsongs die niet alleen de soldaten, maar ook de burgers moed gaven in deze donkere jaren van de moderne geschiedenis.

Vera Lynn overleed in 2020 jaar in de gezegende leeftijd van 103 jaar. The white cliffs of Dover doen daar nog wat jaartjes bovenop … Lees maar.

EXCUSES ALOM

Nu in zowat alle westerse landen excuses geëist worden voor de wandaden van die landen in het verre en minder verre verleden, heeft geen volk in dit land , voor zover er nog een volk is , meer recht op verontschuldigingen dan het onze , Vlaanderen dus.

*** Wij eisen excuses van Emmanuel Macron voor de wandaden van zijn koninklijke en revolutionaire voorgangers als daar zijn …

* Filips-Augustus die Brugge, Damme en Rijsel (dat toen nog van ons was) plat brandde.

* Filips de Schone  die Veurne in de as legde alvorens hij bij Kortrijk beschaamd moest afdruipen.

* Lodewijk XIV (Lowie Kators) die hier zowat elke hoek van het land (Brussel inbegrepen) afstookte en honger veroorzaakte.

* Tenslotte de Franse revolutionairen die kerken en abdijen hebben gesloopt, priesters en boeren en masse hebben vermoord en die en passant nog een paar hongersnoden creëerden.

* Nog meer verontschuldigingen eisen wij als Belgen van Angela Merkel : x aantal burgers koudweg vermoord bij de inval in 1914, een paar honderdduizenden tussen 1940 en 1944, waarvan het overgrote deel Joden.

* Telkens werd ook de boel grondig leeggeplunderd. Wat ‘den Duits’ doet, doet hij grondig, en dus mogen de excuses navenant zijn.

* Wij eisen ook verontschuldigingen van koning Willem-Alexander omdat de Hollanders rond 1 600 systematisch en vijftig jaar lang de frontzone hebben geplunderd , de haven van Antwerpen tweehonderd jaar lang hebben dood geknepen , belet hebben dat Oostende het nieuwe Antwerpen werd , en ons negentig jaar lang doen betalen hebben voor forten aan de Franse grens die tot niets dienden.

***  De voetbalvernederingen willen we door de vingers zien , nu onze eigen Rode Duivels het al een hele tijd voortreffelijk doen.

* Uiteraard eisen wij ook excuses van koning Felipe VI van Spanje , omdat zijn voorgangers tachtig jaar lang met geweld getracht hebben de vrijheidsdrang van onze bevolking te onderdrukken met massale executies , folteringen en inbeslagnames.

* Zeker ook met het plunderen en uitmoorden van Mechelen, met de Spaanse Furie die Antwerpen (prent) in as legde en aan 8 000 mensen het leven kostte. Vergeten we ook de  Gentenaars niet die zich met stroppen rond hun nek moesten excuseren bij keizer Karel.

* Wij eisen ook excuses van de Italiaanse president Sergio Mattarella  voor de wandaden die Julius Caesar beging bij zijn inval in het hoge noorden van Gallië en de Eburonen heeft uitgemoord: mannen, vrouwen, kinderen, zonder enige uitzondering. Hij was er zelfs nog fier op in zijn memoires .

* Te lang geleden? Ga dan eens naar de Grote Markt van Tongeren waar u onmogelijk naast de herinnering heen kan kijken.

* De Oostenrijkers in de achttiende eeuw hebben ook een paar keer in de massa geschoten. Dus ook het terechte volksverzet tegen de keizer-koster Jozef II bloedig onderdrukt.

Maar gezien de Vlaming zich vandaag veel minder verzet tegen zijn eigen regering met veel actievere keizer-kostermanieren , zullen we dat maar door de vingers zien.

* Alleen van Luxemburg hoeven we geen excuses. Het is onze enige betrouwbare buur. Al denkt de Belgische fiscus daar nogal eens anders over. (met dank aan FVG)

1 2 3 8