Louis Broekhoven overleden

 
Louis Broekhoven (15/5/1937) woonde op de Geelsebaan naast de kerk in Klein-Vorst voor hij definitief naar rusthuis ” Op Haanven ” in Veerle verhuisde en… er overleed. Hij werd 85.
.
.
  Louis werkte in de koolmijn van Beringen tot hij bij een werkongeval zijn rechterbeen verloor.
  Als het enigszins goed weer was, zat hij in zijn rolstoel voor zijn huis, getooid met cow-boyhoed en Amerikaanse vlag, naar iedere passant(e) te zwaaien.
  Veel oudere mensen zullen hem vooral herinneren als de minzame maar krachtdadige portier van dancing Rodeo in Klein-Vorst.
  Louis was ook een hevige fan van countrymuziek. In zijn rolstoel reisde hij half Amerika rond om zijn favoriete countrysterren Tammy Wynette, Dolly Parton e.a. aan het werk te zien. Hij speelde het ook vrijwel altijd klaar om zijn favorieten persoonlijk te ontmoeten.     -Danny Louwet-ook op Facebook-

SUCCES OVER DE GANSE LIJN

In Veerle-Heide vond gisteren de 14de Oldtimer-day plaats in uitstekende weersomstandigheden. Laakdal zat gisteren in een goed-weer-blaas en dat vertaalde zich in een grote opkomst van publiek en bezitters van zorgvuldig geconserveerde twee-en vierwielers.

Om te weten hoe de Oldtimer-show precies in elkaar zat, verwijzen we graag naar de facebook-website van ludo vervloet en andere websites van overijverige ‘perslui voor een dagje’. LV schoot meer dan 100 foto’s om één en ander duidelijk te maken. Veel meer dus op Facebook …

Oldtimers in VEERLE-heide

Vandaag zondag 25 september vindt het 14de Oldtimertreffen van Veerle-Heide (VeijelHaa) plaats.

Met de jaren is dit rijdende salon uitgegroeid tot een vaste waarde. Wie ooit kwam, komt terug. Het treffen lokt steeds veel deelnemers én bezoekers uit een erg ruime regio.

Om 9u wordt de lange dag  gestart. Het verleden leert dat het treffen duurt tot in de vroege avond.

* De laat-septemberzon is meestal een ganse dag van de partij. Regenen doet het zelden. Afgaande op de jongste weerberichten wordt deze organisatie weer een erg zonnige en vrijwel droge topper.

Om 10.30 u en 14 u starten de  bewegwijzerde rondritten. Iedere eigenaar van een oldtimer auto, motor, brommer of tractor kan deelnemen. Inschrijven kost 10 € per voertuig (drank- en eetbonnetjes inbegrepen).Voor de pret zorg je zelf.

De organisatie draait op een vijftigtal medewerkers. De opbrengst gaat nog steeds naar Huize Levensruimte in Averbode, een tehuis voor minderbedeelde, geplaatste kinderen.

U komt zeker ook eens kijken/blijven op en rond het kerkplein van Veerle-Heide en in de Zandstraat. Gratis toegang voor bezoekers.

VUREN DENKT NOG VERDER NA 210

Een mis voor de onderpastoor!
.
.
Oudere mensen geloven het niet maar het is echt . Veel jonge mensen kunnen geen duidelijke bepaling geven voor het woord “onderpastoor”. En dat mag ons niet verbazen , want zij hebben dat woord misschien nog nooit gehoord .
.
Het woord staat nog wel in de Woordenlijst der Nederlandse Taal en het wordt er uitgelegd als “een geestelijke die in een parochie werkt zonder er verantwoordelijk voor te zijn “of “ een geestelijke die de pastoor helpt.”
.
Tot een jaar of twintig geleden , toen er nog meer priesters waren , was er in elke grote parochie een pastoor EN een onderpastoor . Die onderpastoor was een jonge priester die de pastoor van de parochie bijstond en die meestal ook in de pastorie woonde .
.
Ook in Veerle is er gedurende honderden jaren zo een onderpastoor geweest , een jonge geestelijke die daar leerde hoe hij later pastoor zou kunnen zijn .
.
In historische tabellen over de parochie zal er vaak wel een volledige lijst aanwezig zijn van de namen van de pastoors vanaf de middeleeuwen tot vandaag , maar zo een lijst van onderpastoors is er op vele plaatsen niet .
.
En nu zien wij plots dat er zondag een mis is voor een Veerlese onderpastoor , namelijk voor “Joris “ Machielsen . En terecht . Ik heb zelf ook al bijna een heel jaar lang die datum van 25 september in het oog gehouden en in mijn agenda geschreven omdat op die dag E.H. Machielsen honderd jaar geleden geboren werd!
.
En waarom ? Niet in de eerste plaats omwille van zijn onderpastoor zijn , maar wel omwille van het feit dat hij de meest waardevolle feiten over de Veerlese geschiedenis heeft samengebracht en heeft opgetekend .
Niemand die op dat gebied na hem is gekomen heeft hem ooit overtroffen . Daarom is hem even herdenken , ook al is hij al vijftig jaar geleden overleden , een daad van normale dankbaarheid .
.
Ik durf zeggen dat ik hem ook goed gekend heb en dat ik hem enorm apprecieer , maar ik heb ook wel een aantal àndere onderpastoors van Veerle gekend of goed gekend.
.
Vanderwaeren en Keysers heb ik pas achteraf leren kennen , wanneer ze al enige tijd uit Veerle weg waren en ook hun inzet hier heb ik weten in te schatten , maar vanaf Bamps en Machielsen heb ik ze allemaal gekend en heb ik vaak met ze omgegaan , met Roger Van der Veken , met Rik Smits , met Christaan Vanderburgt , die ook even onderpastoor was , om het bij de overledenen te houden , en ik wil met de hand op het hart zeggen dat ze allemaal meer dan hun best hebben gedaan en dat ze allemaal meer hebben gedaan dan wat hun kerkelijke taak was , ieder op zijn manier en volgens zijn begaafdheid .
.
Bamps heeft de mensen van de Heide overtuigd van hun grote waardigheid , Vanderburgt heeft de Braziliaanse vrolijkheid in de kerk gebracht , en ook de humor , net zoals Rik Smits , Roger Van der Veken is te korte tijd hier geweest maar heeft weer rust in de parochie gebracht .
Dat wat de onderpastoors betreft van de laatste tachtig jaar die begraven zijn op het Averboodse kerkhof .
.
Dit is niet in de eerste plaats een “de mortibus nihil nisi bene “ , geen “over de doden niets dan goeds “ , maar een vraag om bij onze dankbetuiging aan 1 onderpastoor ook even te denken aan de inzet van alle andere overleden Veerlese onderpastoors die wij gekend hebben.
L.H.

Frank Deboosere …

We vroegen het aan Frank Deboosere …

* De astronomische herfst begon vannacht 23 september 2022 om 03.04 uur. Dag en nacht duren vandaag even lang.

* De astronomische seizoenen beginnen dus niet altijd mooi op een 21-ste. Meer zelfs, de astronomische herfst is in onze tijdrekening nog nooit begonnen op 21 september!

* Voor weerkundigen is het moeilijk om te werken met seizoenen die niet beginnen op vaste dagen van het jaar. En dus hebben we het ons gemakkelijk gemaakt…

* De weerkundige seizoenen daarentegen beginnen altijd op de 1-ste van de maand: 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december. Makkelijk om te rekenen. Meer informatie over de weerkundige seizoenen vind je hier.

***  Septemberregen, nooit komt hij ongelegen… ***

Laakdal en Welzijnszorg Kempen

Gisteren 7 en vandaag 8 september kwamen de Europese HAIRE- partners, waaronder Welzijnszorg Kempen en OCMW Laakdal, samen in het mooie gebouw van LITC (Logistics Innovation & Training Center) in Laakdal.

HAIRE staat voor Healthy Ageing through Innovation in Rural Europe. Het project zet in op het welzijn en de gezondheid van senioren op het platteland.

HAIRE-methodiek

De HAIRE-methodiek omvat een buurtanalyse en- gesprekken met 60-plussers inclusief de opmaak van individuele actieplannen. Bovendien denken vrijwilligers en buurtbewoners samen na over nieuwe oplossingen voor de problemen die ze ervaren.

“Mooi aan het project is”, volgens Katrien Serroyen (beleidsmedewerker van Welzijnszorg Kempen) “dat het senioren mobiliseert om zelf mee aan de slag te gaan. Ze bezitten veel kennis, levenservaring en talenten die ze met dit project aanboren.”

“In Laakdal gingen we met senioren aan de slag met de thema’s mobiliteit, vrije tijd, communicatie en ‘zorgen voor morgen’ (in welke mate mensen voorbereid zijn als ze later meer zorg nodig hebben of hun levenseinde nadert). We merkten uit de gesprekken met onze senioren dat ze op deze vlakken de meeste problemen ervaarden.”

Realisaties

Ondertussen kunnen we al een aantal concrete realisaties voorleggen:

  • De seniorenkrant, geschreven voor en door senioren zal 4 maal per jaar uitgebracht worden.
  • Meldingskaart: Onze 60+ers gaven te kennen dat ze heel wat bemerkingen en klachten hadden, maar niet wisten waar ze of bij wie ze hiervoor terecht konden. Elke Laakdaller heeft hierdoor een meldingskaart gekregen met de juiste doorverwijzers op.
  • Burenpostkaarten: Omdat onze senioren het vaak moeilijk vinden om connectie te maken met nieuwe buren, hebben alle Laakdallers een drietal postkaarten in de bus gekregen om nieuwe inwoners welkom te heten of terug connectie te maken met buren die ze al even niet meer gezien hebben.
  • Gepersonaliseerd dementiemagazine voor Laakdal kwam begin 2022 uit.

Zitten nog in de pijplijn: verenigingenbeurs, verbeteren van vervoer voor minder mobiele personen in Laakdal, … Graag delen we onze ervaringen en zijn we ook benieuwd naar de realisaties in de andere pilootsites.

Meer info:

  • Sofie Schepers, medewerker buurtgerichte zorg: 013 67 01 10, schepers@laakdal.be
  • Katrien Serroyen, beleidsmedewerker Welzijnszorg Kempen: 0473/49.23.26, serroyen@iok.be,
  • welzijnszorgkempen.be/HAIRE

ELEKTRICITEIT EN GELD!

VUREN WEET HET NOG en wil HELPEN – 208

 

Het moet zo’n 25 jaar geleden zijn dat er een meningsverschil bestond tussen de Kempische gemeenten en de gemeente Laakdal.

Op dat ogenblik waren de meeste gemeenten uit de Kempen lid van de gemengde elektriciteitsintercommunale Interkempen. Laakdal wou daar weg en naar de zuivere intercommunale van Limburg stappen.

Ik ga daar niet nader op in , een aantal jaren later bleek dat allemaal wel weer dicht bij elkaar te liggen . Ik haal dat wel aan omdat men met de dividenden , het geld dat de gemeenten uit de stroomverkoop binnenhaalden, voor het grote deel de gemeentelijke uitgaven kon dekken.

De gemeentelijke belastingen konden daarmee laag gehouden worden. De verkoop van stroom aan de inwoners en aan de kleine bedrijven die er waren , brachten heel wat frankskes binnen.

In feite was de stroomverkoop toen voor het overgrote deel eigendom van de gemeente , net zoals het elektriciteitsnet over het algemeen haar eigendom was…

En wat zien wij nu….. De verkoop van stroom brengt helemaal niets fundamenteels meer bij in de kas van de gemeente . Wij zijn nu in een situatie aanbeland dat zelfs de overheid van ons land het zover gebracht heeft dat de grote eigenaar van de Belgische stroom een … Frans privaat bedrijf is!

Ik weet dat mijn vergelijking geen rekening houdt met de kernenergie en dat door de grote klimaat-bekommernissen het opwekken van energie niet meer zo eenvoudig is als drie decennia geleden.

Toch blijft in ons land dat grote verschil voor nieuwsgierigheid zorgen. Hoe is het zover gekomen dat iets dat vroeger voor een belangrijk deel van de overheid was nu helemaal in handen van een Frans privaat bedrijf kwam???

Wie heeft meegewerkt om tot dit resultaat te komen? En welke waren de redenen daarvoor ? Het zou een thema kunnen zijn van een masterverhandeling in de economische wetenschappen!

Want dat wij er volop economische klappen door krijgen wordt duidelijk…Stroom en gas worden niet alleen onbetaalbaar voor de gewone burger , maar ook grote bedrijven beginnen hun machines stil te leggen met alle gevolgen van dien…

Daarom zijn alle regeringen die wij “rijk” zijn , gisteren bij elkaar kwamen om te overleggen en ons daarna te laten weten wat zij daar zouden kunnen aan doen.

De Eerste Minister , die zo vaak over hun coronamaatregelen zulke triomfantelijke persconferenties gaf , zat er maar droevig , leeg en inspiratieloos bij. “Europa , Europa “, zuchtte hij ….

Ze wisten het op dat moment ook nog niet . Ze zouden zelf in hun gebouwen de lichten doven tussen 18u en 7u en een maand lang rondkijken en nadenken.

De regeringen , laten wij ze maar samenvatten als “de overheid “ , heeft dus duidelijk HULP nodig. En hulpvaardig als wij zijn , willen wij ook helpen nadenken.

Zo moeilijk is dat ook niet ….Snel vonden wij dat iets , dat helemaal in handen van die overheid ligt en ook de burgers meteen meer middelen geeft om de verhoogde rekeningen te kunnen betalen.

Het ziet er , eerlijk gezegd , allemaal nogal logisch uit….

Zo zou ten eerste het hoge belastingspercentage op de inkomens uit arbeid , waarvoor ons land in Europa aan de kop staat , een beetje naar omlaag gedrukt worden…

Ten tweede hebben de mensen met de laagste pensioenen in dit land ook veruit de laagste pensioenen in Europa . Het zou zeker geen schande zijn die op te trekken tot op het niveau van onze buurlanden .

Ten derde heeft onze overheid veruit het hoogste boetesysteem in Europa ontwikkeld met verkeers- en…gasboetes. Dat systeem is voor de overheid een heel echt inkomen geworden , waarop ze blijvend rekent.

Dat systeem zou tot op een vergelijkbaar Europees niveau kunnen gebracht worden…. Natuurlijk zou deze suggestie niet meer nodig zijn wanneer niemand nog een overtreding zou begaan… Maar vaak zijn de reglementeringen zo opgesteld, dat je overtredingen maakt waarvan je je de eerste keer niet bewust bent.

Laten wij zeggen dat…als de overheid al idee 1 en idee 2 toepast , wij zwijgen over idee 3.

Maar er is nog iets….De laagste vorm van overheid , de gemeente , hapt ook nog een stuk uit het budget van vele mensen door … nog een bijkomende belasting op het inkomen te vragen…

Is dat , na alle andere soorten belastingen en retributies die de inwoners al betalen , niet een beetje overdreven ?

Er zou minstens al kunnen bekeken worden of dat percentage niet kan zakken tot op het niveau van de laagste gemeente.

Ik besef wel dat , wanneer onze overheden dat allemaal zouden hebben rechtgezet , zij ook meer dan nu de tering naar de nering zullen moeten zetten en dat ze meer zullen moeten doen dan ‘s avonds de lichten doven .

Als alle mensen dat zouden doen , zou dat toch wat anders geven dan wat rond te kijken en te … zuchten.

Louis VUREN

Begin Tweede Wereldoorlog

Op 1 september 1939 viel het Duitse leger Polen binnen.  Daarmee begon de Tweede Wereldoorlog. Toen Duitse troepen de grens met Polen overschreden, werd een slagboom symbolisch in stukken gehakt.

Twee dagen later verklaarden Groot-Brittannië en Frankrijk Duitsland de oorlog. Daadwerkelijke hulp hoefden de Polen echter van Engeland en Frankrijk niet te verwachten.

Blitzkrieg

Net als de vernietiging van de slagboom was deze oorlogsverklaring vooral symboliek. De Polen stonden er alleen voor.

Met de inval in Polen introduceerde Adolf Hitler de ‘Blitzkrieg’, een oorlog die bestaat uit een bliksemsnelle onverhoedse aanval van gecombineerde lucht- en landaanvallen.

Het leger had van Adolf Hitler opdracht gekregen om meedogenloos op te treden. De legerleiding volgde deze instructie nauwgezet op. Een groot aantal Poolse krijgsgevangenen werd doodgeschoten. Ook de burgers werden zeer hard aangepakt.

Na de Eerste Wereldoorlog moest Duitsland vele gebieden afstaan, ook in Polen. Veel Duitsers vestigden zich daar. Deze Volksduitsers keken evenwel neer op hun nieuwe landgenoten. Zij vonden de Polen maar niks, een minderwaardig volkje. Ze deden nu dapper mee aan de executies.  (uit Absolute Facts)

1 2 3 6