DE KRUISDAGEN …

En toch was er nog iets dat ik hoe-dan-ook niet mocht vergeten… Och, ja… de kruisdagen. De drie dagen voor O.H.Hemelvaart, dit jaar op 13 mei, vorige week dus.

* Met de ‘drie kruisdagen’ bedoelt de katholieke kerk de maandag, dinsdag en woensdag voor donderdag Hemelvaartsdag. De jeugd van nu heeft er wellicht nooit van gehoord. Geen erg, men kan zelfs niet alles onthouden.

* Vijftig, zestig , zeker zeventig jaar geleden werd het reilen en zeilen in het dorp nog helemaal gedirigeerd door kerk en pastoor. En steeds werd de schoolgaande jeugd daarbij betrokken. Wij schitterden immers van heiligheid, al waren de pastoor en de onderpastoor daarvan niet helemaal overtuigd.

* Regelmatig kregen we tijdens de dagelijkse mis een tik tegen de oren om bij het sacrale gebeuren te blijven, maar dat namen we erbij. Thuis repten we daar  met geen woord over want dat maakte de zaak alleen maar erger. De pastoor was de baas, had altijd gelijk en daarmee basta. Zo simpel was dat in die tijden.

DOOR DE VELDEN

* Het gebruik van drie dagen na elkaar processie te lopen is al zeer oud. Het ontstond rond 470 en werd door bisschop Mamertus van Vienne ingevoerd. Dat bewuste jaar werd een bidprocessie gehouden om Gods hulp af te smeken tegen rampen en nood, waar Zuid-Frankrijk in die tijd veel door geteisterd werd. Sinds de 9e eeuw vond de processie ook plaats in Rome, maar pas tegen het einde van de middeleeuwen werd zij door de gehele Kerk overgenomen.

* In de vroege morgen van die drie dagen trokken de boeren en allen die met de boerenstiel verwant waren in processie langs de velden om alle heil van daarboven af te smeken. Een beeld dat al lang verdwenen is. Toch houdt men in sommige gemeenten (kleurfoto Glabbeek-Zuurbemde) deze traditie, weliswaar in veel kleinere vorm, nog in eer.

* De schoolkinderen werden dus massaal gemobiliseerd om drie dagen lang mee door de velden te hossen. En dat lieten ze geen twee keer vragen. De processie werd meteen na de vroegmis van 07u gevormd en trok elke dag een andere richting uit. Daarmee probeerde men geen enkele boer voor te trekken bij de hemelse weermakers.

* De benaming ‘kruisdagen’ is waarschijnlijk ontleend aan de gewoonte op deze dagen ‘een kruis mee te dragen’ om de processie te leiden. De priester werd helemaal voorin geassisteerd door twee of meer misdienaars in het ornaat van de kerk.

* Omwille van die kledij heb ik ook altijd gehoopt om ook misdienaar te mogen worden, maar dat lukte niet in de kerk van Veerle , ondanks het feit dat ik elke dag een trouwe kerkganger was. Flor Mangelschots (van bakker trapken op – Vorstsebaan) en ik vochten steevast voor ‘de eerste stoel’.

* Om dat we in de grote kerk geen schijn van een kans maakten tegen de mannen van Louis van Sekke werden we beiden dan maar gedelegeerd naar het ‘peekeshuis’ aan de Vorstsebaan (ex middenschool). Daar was de stank van urine bijna niet te harden op een nuchtere maag. Dat avontuur duurde dus niet lang. Ik was elf, het seminarie van Hoogstraten was dichtbij en daar werd ik overstelpt met ‘misdienen’. Maar we dwalen af…

* Onderweg werd in en tussen de velden gebeden dat het een aard(e) had. De litanie van zowat alle heiligen in de hemel passeerde dagelijks de revue. Tussen de processielopers vond men natuurlijk ook een aantal gasten die een eigen versie van die litanie lieten horen en liever andere commentaar gaven op de gewassen van de boeren.

* Een beetje jaloers waren we wel op die jongens en meisjes die gewijde palmtakjes (van Palmzondag) op elk perceel in de grond mochten steken. Je wist maar nooit wat die (weer)god(en) met de boeren van plan waren.

* Al bij al vonden wij begin de jaren 1950 die vroege morgentochten door de velden erg plezierig. Als we tenminste niet verrast werden door een regenbui. Want vlug naar huis lopen om kleren te wisselen was er toen niet bij.

* Van de kerk ging het immers bijna recht naar school. Alleen de mannen van ”tDorp’ konden zich thuis nog omkleden. De kinderen van de Hei bv. , die te voet naar school kwamen en ’s middags bij bevriende mensen in het dorp hun boterhammetjes gingen eten… Ik denk niet dat zij ook mee moesten lopen in de processie.

** Ludo,
toen ik dat van die kruisdagen las dacht ik meteen terug aan aan mijn eerste jaar in Hoogstraten. Daar trok ik samen met de hele meute mee “op uitstap” (want we gingen langs achter buiten) als zingend die litanie van alle heiligen. Ik zat nog in het voorbereidend jaar en dus was die litanie in ‘t latijn voor mij nog chinees! Wie had me wijsgemaakt dat ik moest zingen “Trees kom gauw den os is los” ?
Het heeft wel even geduurd maar ik herinner me nog dat “de Vuurtoren” me daar het eerste latijn leerde: “te rogamus audi nos”. Ik denk soms dat mijn afkeer van latijn toen al begonnen is.
Groetjes
Louis

  • Dan liepen wij in dezelfde processie – ik van de achtste klas, jij van de zevende of was ik in de zevende en jij in de zesde (eerste keer Latijn)… En wat die Vuurtoren betreft, die smeerde me na 3 jaar seminarie, in de eerste Latijnse , mijn eerste ‘noten’ aan. Ik heb het hem nooit vergeven, want het was pure pesterij waar ik dagen niet goed van was. Ellendige rosse !…

PAaszaterdag en pasen

In vergelijking met onze jeugdjaren (1950 – 1960) blijft van Pasen, het absolute hoogfeest van de Kerk, niet veel meer over. De mensen van toen zouden ook nauwelijks bevatten dat voor een paasmis van NU slechts … 15 gelovigen (mogen) worden toegelaten. Daar was toen zeker revolutie van gekomen. Pasen was, zowel voor gelovigen als ongelovigen, de top-zondag van het jaar. Vandaag de dag heeft de ‘Ronde van Vlaanderen’ die rol overgenomen.

° Wat een verschil ook met de vele missen die destijds met Pasen zelf werden gehouden. Geen gewone drie, maar liefst vier stuks. En die zaten alle vier afgeladen vol. Bovendien werd in de week voor Pasen gebiecht dat de stukken eraf vlogen. Pastoor en onderpastoor volstonden niet om vooral zaterdags al dat leed te verwerken. Gelukkig was er de nabije abdij van Averbode om versterking binnen te halen.

° De pater van Eiverbeur had op paaszaterdag (en paasmorgen) een kliëntenkring van ‘matige kerkbezoekers’ voor de kerkelijke hoogdag. Voornamelijk mannen die het tijdens het jaar ‘vergeten waren’ om naar de zondagsmis te komen. De pater begreep dat en strafte mild. De zondagse paasmis bleef voor de gelegenheidsbezoeker wel een jaarlijks uniek feit waarin hij ook te communie ging, een lichtpuntje in zijn schraal geestelijk leven.

(foto abdijkerk Averbode)

parkeerplaatsen aan de abdij

 

Iemand bezorgde ons dit artikeltje uit het blad van de abdij van Averbode.

* Het gaat over het nieuwe fietspad. Iedereen is er blij om, maar sommige oudere mensen en mensen met een handicap betreuren wel dat de parkeerplaatsen nabij de abdijpoort allemaal weggedaan zijn .

* Daarom wellicht zijn die twee zinnen in het verslag onderstreept. Voor een aantal mensen wordt het religieuze deel van de abdij daardoor immers minder tot echt onbereikbaar.

* Iemand een oplossing?..

foto 1 de vroegere autoparking werd verzwolgen door het nieuwe fietspad (dat aan deze kant weinig bereden wordt)

foto 2 laat de in- en uitrit van de abdij zien via de grote poort. Als men voor de kerkdiensten de verbodsplaten voor de duur van de diensten weglaat en nadien weer aanbrengt kunnen de gehandicapten bijna aan de kerkdeur afgeleverd / opgehaald worden

FROM HERO TO ZERO

Palmzondag: from hero to zero

Eerst feestelijk binnengehaald als een koning, valt Jezus enkele dagen later van dat voetstuk: in Jeruzalem wachten hem lijden, verguizing en dood.

* Palmzondag, Palmpasen of Passiezondag is het vandaag 28 maart 2021. De laatste zondag van de 40-dagentijd en de 1ste dag van de Goede Week die eindigt op Stille Zaterdag. De Goede Week vertelt het lijden en sterven van Christus.

De benaming Goede Week verwijst in de Kerk naar het geloof dat de dood dankzij Jezus definitief overwonnen is.

* De laatste dagen van de Goede Week – Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag – zijn zowat de voornaamste dagen in de voorbereiding op Pasen, het absolute hoogfeest van het kerkelijk jaar.

Palmtakken op -zondag

* In de katholieke kerk wordt Palmpasen vanouds gevierd met de zegening van palmtakken. Die zijn gezegend en besprenkeld met wijwater.

Na de eucharistie worden de gezegende palmtakken thuis achter de kruisbeelden gestoken.

Wat is de betekenis van Palmzondag in het Nieuwe Testament?

* De 4 evangelisten (Mattheüs 21,1-11Marcus 11,1-11Lucas 19, 28-44 en Johannes 12,12-19) vertellen hoe Jezus 6 dagen voor het Pescha, het joodse Pasen, aankomt in Bethanië en Bethfagé. Die avond eet hij met zijn goede vriend Lazarus en zijn zussen Maria en Martha.

* Hij stuurt 2 leerlingen naar een dorpje in de buurt om een ezelsveulen op te halen waar nog niemand op gereden heeft. Als ze daarop aangesproken worden, moeten ze antwoorden dat ‘de Heer ‘het veulen nodig heeft en het ook zal terugsturen. Zo gebeurt het ook.

* De leerlingen leggen hun mantels op de rug van het ezelsjong en Jezus gaat erop zitten. Vele pelgrims zijn – net als Jezus – naar Jeruzalem gekomen om Pesach te vieren. Ze staan langs de weg te wuiven en roepen Jezus toe:

Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer! Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David! Hosanna in de hemel! (Mc 11,9-10)

* Ze spreiden hun mantels uit op de weg en halen jonge takken van de bomen – Johannes schrijft uitdrukkelijk over palmtakken (Joh 12,13) – om die ook op de weg te leggen als teken van zijn koningschap.

* In Jeruzalem aangekomen, gaat Jezus naar de tempel. Het is er een drukte van belang: er wordt verhandeld en geld gewisseld.

* Jezus ontsteekt in woede, jaagt alle handelaars de tempel uit en gooit hun tafels om. Door deze episode raakt Jezus nog meer in conflict met de hogepriesters. Dat zal uiteindelijk uitlopen op zijn gevangenneming en dood.

Na die uitbarsting komen vele zieken naar hem toe en hij geneest hen. ‘s Avonds keert hij met zijn 12 leerlingen terug naar Bethanië.

Zo nederig als ezeltjes

° De binnenkomst van Jezus op een ezel was de vervulling van een oude profetie van de profeet Zacharia die de intocht in Jeruzalem beschreef (Zach 9, 9).

Wie op een paard zit, troont hoog boven de mensen uit. Hij toont daarmee zijn macht en gezag. Wie daarentegen op een ezel zit – en zeker op een ezelsveulen – steekt nauwelijks boven andere mensen uit.

* In de bijbel is de ezel dan ook een beeld van nederigheid en kwetsbaarheid. Het verwijst naar de Messias die komt als de koning van de vrede.

Palmtakken om de overwinning te vieren

De rechtvaardige groeit op als een palmboom, hij schiet omhoog als een ceder op de Libanon, geplant in het huis van de Heer en opgegroeid in de voorhof van God. (Psalm 92, 13-15)

* Johannes liet zich door deze psalm inspireren, toen hij schreef dat de omstaanders takken trokken van palmbomen (Joh 12,13). De lange veervormige bladeren van de dadelpalm staan symbool voor deugd en overwinning (1 Makkabeeën 13,51). Ze verwijzen naar de rechtvaardige koning.

Vandaag Hosanna, morgen Kruisig hem

* De mensen roepen Jezus enthousiast Hosanna toe, Hebreeuws voor help toch. De manier waarop Jezus binnenkomt in Jeruzalem herinnert eraan hoe Salomo als nieuwe koning in Jeruzalem werd ingehaald (1 Kon 1, 32-40).

Jezus’ intrede was daarom zowel voor de Romeinse bezetter als voor de hogepriesters een duidelijke provocatie.

* Het christelijke gezegde Vandaag Hosanna! morgen Kruisig Hem! waarschuwt voor de grillen van het volk, dat iemand vandaag kan toejuichen om hem of haar even later te verguizen.  (Ilse Cornu in KerkNet)

Vieringen Goede Week en Paasweek

De parochiale paasvieringen kunnen worden bijgewoond door 15 personen (die zich op voorhand dienen aan te melden). Wij bieden ook enkele vieringen digitaal via ZOOM aan.

* Paaszaterdag 3 april – 20 uur: Paaswake in Sint-Trudo Meerhout en in Sint-Jozef Werkman Heide

* Paaszondag 4 april:

09.30 uur: Paaseucharistie in Sint-Lambertus Eindhout en in OLV Gestel

10.00 uur: Paaseucharistie in OLV Wijngaard Veerle

11.00 uur: GEZINSVIERING in Sint-Bavo Zittaart en mee te vieren via ZOOM via de

link:  https://us02web.zoom.us/j/87492524975     Paaseucharistie in Sint-Jozef Berg

* Paasmaandag 5 april:

09.30 uur: Paaseucharistie in Sint-Niklaas Meerlaar en in in Sint-Bavo Zittaart

11.00 uur: Paaseucharistie in Sint-Gertrudis Groot-Vorst

* Paasdinsdag 6 april:

14.00 uur: Paaseucharistie WZC De Winde en mee te vieren via internet. De link wordt meegedeeld op: www.facebook.com/WZC-De-Winde-102076774497744

18.30 uur. Paaseucharistie Sint-Bavokapel Trichelhoek

° De vieringen die via ZOOM worden gedeeld, zullen ook door de bewoners van WZC De Berk kunnen worden bekeken (waarschijnlijk achteraf).

° Daarnaast zijn er verder elk weekeinde vieringen in 4 andere kerken, volgens een beurtrol.

° U vindt het overzicht voor de komende weken wanneer u klikt op:

https://forms.gle/AS1SBNPmotC1hZMz5

via die link kan u zich ineens aanmelden, maar ook:

* telefonisch op dinsdag- en op donderdagvoormiddag van 9 tot 11 uur: tel 014 86 67 72

* per mail: parochiesmeerhout@gmail.com of parochies.laakdal@gmail.com

* bij een plaatselijke medeparochiaan, bv.: Carla Cools (0498 463 231), Josée Vreys (013 67 17 51), Francine Gijbels (014 30 98 02), René Hendrickx (0494 777 669), Michel Vanmechelen       

(pastor Eric)

de dag van scholastica

10 februari  lijkt wel een dode dag op evenementenkalenders. Niet één is bruikbare kost om de lezers van GvL te bekoren. Daarom zocht ik toevlucht op de scheurkalender en zag met lichte verbijstering dat 10 februari is toegewijd aan de Heilige Maagd Scholastica. Scholastica … de naam alleen al. Als oude kroegtijger weet ik wat ‘schol’ is, maar daar kwam ik geen voet mee verder. Dan maar even het internet op, meer speuren en uitkomen bij de Nederlandse Dionysiusparochie.

° De heilige vrouw Scholastica is een zusje van de latere heilige Benedictus. Volgens sommige mensen is ze zelfs zijn tweelingzus. In elk geval houdt ze veel van haar broer. Ze wil hem in alles naäpen.

° Als Benedictus in de eenzaamheid gaat wonen, wil zij dat ook.

° Wanneer Benedictus voor zijn broeders in Subiaco kloosters sticht, komt er voor Scholastica onderaan de berg ook een klooster.

° Trekt Benedictus naar Monte Cassino, dan bouwt hij ook voor Scholastica een armzalig kloostertje. Daar wordt ze de eerste abdis. Zo heeft Scholastica als eerste de regel van Benedictus voor vrouwen ingevoerd.

° Scholastica krijgt ook gauw volgelingen. Ze is een echt voorbeeld voor de vrouwen. Ze bidden veel maar vergeten de mensen niet. Met veel liefde zorgt Scholastica voor de zieken en de armen. Vaak ook bidt Scholastica voor de mensen die slecht leven. Ze doet ook veel boete opdat God die mensen zal helpen.

° Er is één dag in het jaar waarop Scholastica zich heel erg verheugt. Want op die dag komt haar broer naar haar toe. Dan bidden ze samen, en praten over God en over de mooie dingen van het leven.

° Over de laatste ontmoeting van Scholastica en Benedictus bestaat een mooi verhaal…

° Scholastica voelt, dat ze haar broer deze dag voor de laatste keer heeft gezien. Het was een heerlijke dag. Maar nu valt de avond snel en Benedictus maakt zich klaar voor het vertrek. Scholastica smeekt hem tot de volgende morgen te blijven. Benedictus antwoordt: “Een monnik kan toch onmogelijk de nacht buiten het klooster doorbrengen.”

° Benedictus wil dus zelf heel trouw zijn aan zijn regel. Die verbiedt dat vrouwen in de cellen van de monniken komen. Daarom ook heeft Benedictus nooit toegestaan dat zijn zus bij hem in het klooster kwam wonen.

° Benedictus is klaar voor vertrek naar zijn klooster. Tenminste, dat denkt hij. Want op dat ogenblik laat Scholastica haar hoofd op tafel vallen en begint ze heel erg te huilen. Heel stil vraagt ze aan O.L.Heer ervoor te zorgen dat Benedictus niet weg kan gaan.

* Het is de hele dag stralend weer geweest en ook nu nog is er geen wolkje aan de lucht. En wat denk je dat er gebeurt?

° Scholastica is nog niet uitgebeden of de lucht wordt pikkedonker. Het begint heel hard te donderen, de regen valt met bakken uit de hemel. Daar kan Benedictus onmogelijk door.

° Een beetje boos zegt Benedictus: “Moge God je vergeven wat je hebt gedaan.” Maar zonder blikken of blozen antwoordt Scholastica: “Ik heb van jou wat verlangd, maar je hebt het geweigerd. Daarom heb ik het aan God gevraagd en die heeft het me gegeven.”

* Benedictus is heel verbaasd over de macht van het gebed van zijn zus. Hij blijft de hele nacht bij haar. Samen bidden ze psalmen en andere gebeden en praten veel over God.

° Vroeg in de morgen nemen broer en zus afscheid van elkaar. Scholastica is bedroefd omdat ze weet dat ze haar broer hier op aarde nooit meer zal zien. En ze krijgt gelijk.

° Drie dagen later ziet Benedictus de ziel van Scholastica als een duif de hemel binnenvliegen. Een paar dagen later komt men hem vertellen dat Scholastica gestorven is.

* En nog markanter: ze ging de hemel binnen precies op het uur dat Benedictus de duif de hemel zag binnenvliegen. Dat gebeurde in het jaar 542…

° Begrijp je nu waarom Scholastica vaak wordt afgebeeld als abdis in een zwart kloosterkleed en met het boek van de regel in haar hand. Meestal is er op de afbeelding ook een duif te zien.

* De mensen roepen Scholastica vaak aan om bescherming tegen onweer. Ook als ze regen nodig hebben, bidden de mensen tot Scholastica. Zo simpel is dat.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

KERSTMIS OP VEERLE-HEIDE

Veerle-Heide is vroeger dan ooit al helemaal klaar om Kerstmis te vieren. Een gemaskerde jongedame was mijn gids voor een aantal (hopelijk) stemmige beelden.

“Pas zondag 27 december vieren wij hier Kerstmis volgens de parochiale beurtrol met , ocharme , 15 mensen. Te gek in onze ruime kerk. Maar omdat de wet de wet is voor iedereen , proberen we er het beste van te maken”, jammert Christiane.

Aan de stemmige, moderne kerststal zal het niet liggen. Iedereen is reeds op post: het kind waar alles om draait, zijn ouders, een herder met schapen en de koningen met geschenken. Ook de werkjes van de communicanten zijn het bekijken meer dan waard.

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2