inzamelen voor welzijnszorg

Elk jaar houdt de Pastorale Eenheid H. Norbertus tijdens de Adventsperiode een inzameling in het kader van Welzijnszorg. Daarom verzamelen we niet-bederfbare voedingswaren, toiletproducten, verzorgingsproducten, pampers, …

* Naast de Welzijnsschakel ‘De Loodsen’ steunen wij ook onze eigen welzijnsschakel ‘Hou-Vast’ die een onderkomen heeft in de pastorij van  Sint-Bavo Zittaart. Zij ondersteunen mensen uit onze eigen gemeenten Meerhout en Laakdal.

* Een derde doelgroep voor onze goederen is ‘Het Mamadepot’ gevestigd in ’t Fortun in Groot-Vorst. Zij bieden goederen aan mama’s aan.

* Je kan deze goederen naar de verschillende kerken van Meerhout-Laakdal brengen, alsook naar de Schaduwmeesters van de Firma Wilms te Meerhout.

In de kerken van Eindhout en Veerle-Heide kan je altijd terecht van 9 tot 16.30 u !

Op zondag 18 december worden alle goederen verzameld en naar de verschillende projecten gebracht.

adventstijd

Goede vrienden,

De stemmige adventstijd staat voor de deur!

Wij bieden jullie dit jaar echt een warm aanbevolen adventsbezinning en -wake aan: zorg dat je er op 03 12 zeker bij bent.

En ja, het is ook een tijd van solidariteit … meer dan ooit in een crisisklimaat. Met weinig geld kan u hulpgoederen inkopen, en zo mensen in armoede een betere Kerst bezorgen.

Vriendelijk, André en Eric

Pastorale Eenh. H. Norbertus Meerhout-Laakdal nov. ’22

PAROCHIE EINDHOUT VIERDE SINT-LAMBERTUS.

.
Zondag 11 september eerde de Endertse parochiegemeenschap St.Lambertus haar beschermheilige. Met fanfaremuziek ging het naar de parochiekerk.
  Omwille van de veiligheid tijdens het restauratietraject is een deel van de kerk afgesloten … wat maakte dat de kerk gezellig ‘tjokvol’ zat.
  Parochiekoor en Koninklijke Fanfare Sint-Lambertus zorgden voor een feestelijke muzikale omkadering. Gezinnen van toekomstige communicanten en vormelingen vierden mee.
  Er werd hulde gebracht aan Mia De Jong die zich tientallen jaren volop engageerde in deze parochie voor de catechese, het parochieteam, de bloemen, KVLV, het parochiefeest …
  Ook haar echtgenoot Louis en familie werden mee in de bloemetjes gezet. Na de feestmis trok iedereen mee naar de pastorijtuin voor receptie én ontmoeting.    (pastor Eric)
.
.
foto’s van Yrène Frickelo, zie https://we.tl/t-gSZt52rP24
* Norbertijnenstraat 10 – B-2430 Eindhout – tel 014 86 67 72  – gsm 0498 525 903
* Norbertijnenabdij – B-3271 Averbode – tel 013 780 417 – fax 013 780 439 – gsm 0498 525 903
e.seghers@abdijaverbode.bewww.abdijaverbode.be – www.averbodemoment.be 

GEEN PROCESSIE MEER

Reeds in 1802 trok er op kermiszondag in september een processie uit in Veerle, als herdenking van de kerkwijding.

De Mariaverering in Veerle dateert er reeds van veel vroeger. Veerle was ooit zelfs een bedevaartsoord. Er daar bestaan prenten van.

Het succes van de processie wisselde in de loop der jaren. In de twintigste eeuw was er tot 1969 nog een dubbele  ommegang … een sacramentsprocessie en een processie met halfoogst.

De parochieraad besliste toen om enkel nog de sacramentsprocessie te laten plaatsvinden, maar ook deze verdween twee jaar later.

De kajotters , onder leiding van Nand N. namen daar geen vrede mee. Er moest en zou opnieuw een processie komen … en die kwam er ook.

Vanaf 1978 had er opnieuw een jaarlijkse processie plaats in het dorp, op 15 augustus, de dag van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, tevens parochiedag.

En npg werd elk jaar het beeld van de patrones van de parochie, Onze-Lieve-Vrouw in de Wijngaard, meegedragen van de kerk naar de Wijngaardberg , waar een openluchtmis plaatsvond.

Het beeld wordt begeleid door ruiters, de vlaggen van de verenigingen, de kerkmeesters, de Kolveniersgilde, het kerkkoor en biddende parochianen.

Vorig jaar was er plots geen processie meer. Pastor Eric en de kerkfabriek vonden het te gevaarlijk worden. Er moest maar eens één iemand met gekke gedachten spelen in deze ontkerkende wereld.

De moedige gelovigen komen straks, als er geen regendreiging is, op eigen krachten naar Wijngaardbos om de openluchtmis bij te wonen. Een feest ook voor de plaatselijke bewoners. Boeiend ook is de muzikale steun van zangers en fanfare De Wijngaard …

Pius XII wist van Holocaust

Het is voor eens en voor altijd klaar en duidelijk: het Vaticaan was al vroeg op de hoogte van de Holocaust. – (Kerk en Leven dd 24.06.2020) –

  • Sinds jaren 1960 werd reputatie Pius XII besmeurd
  • Houding paus een van zwijgen en passiviteit ?
  • Onderzoeker vond een antisemitische nota
  • Opening Vaticaans archief levert het bewijs

* Pius XII, hiernaast in juli 1943, toen hij in Rome oorlogsslachtoffers wilde omarmen. © KNA-Bild

** Begin maart opende het Vaticaan het integrale archief van ‘oorlogspaus’ Pius XII (1939-1958) met de bedoeling dat historici eindelijk de volledige waarheid zouden achterhalen over het vermeende zwijgen van die paus over de Jodenvervolging.

* Amper veertien dagen later sloot het archief echter opnieuw de deuren als gevolg van de coronamaatregelen. Toch ontdekten de Duitse kerkhistoricus Hubert Wolf en zijn team al documenten die aantonen dat het Vaticaan op de hoogte was van de Holocaust.

*  Vóór zijn pausverkiezing genoot Pius XII, Eugenio Pacelli (1876-1958) wereldwijd al veel aanzien. Als nuntius in Duitsland lag hij ook bij Joodse leiders in een hoge schuif , voor de redding van heel wat Joden.

* Maar in 1963 publiceerde de onlangs overleden Duitse schrijver Rolf Hochuth het theaterstuk Der Stell- vertreter van het zwijgen van het Vaticaan over de Jodenvervolging tijdens de oorlog . Het stuk was niet meer of minder dan een karaktermoord die leidde tot geschriften die Pius bestempelden als ‘Hitlers paus’.

* De werkelijkheid was anders. Het Vaticaan hield zich strikt aan een neutraliteitspolitiek, maar nationaalsocialistische bladen maakten Pius XII eertijds belachelijk, met bijvoorbeeld cartoons van de paus als liefhebber van Joodse vrouwen.

* Tegelijk omschrijven historici van de Holocaust vandaag de houding van Pius XII tijdens de oorlog in het algemeen als een van ‘zwijgen en passiviteit’.

* Dat veranderde pas in de zomer van 1944, toen Pius zich openlijk verzette tegen de deportatie van Joden uit Hongarije. Toen was echter al zonneklaar dat de geallieerden de oorlog tegen nazi-Duitsland zouden winnen.

** Paulus VI gaf later vier jezuïeten de opdracht in de archieven alle documenten te verzamelen over de houding van de Heilige Stoel tussen 1939 en 1945.

* Dat leidde tot een … elfdelig historisch werk, waartoe Duitse historici stellen dat bewust document verborgen werd gehouden tussen 1965 en 1981 meer dan 150.000 documenten werden verwerkt. Die publicatie loste echter het wantrouwen niet op. Integendeel, sommige publicisten gebruikten de bundels om Pius’ opportunisme aan te tonen.

** Onder leiding van de kerkhistoricus Hubert Wolf, een priester overigens, toog een zevenkoppig team historici begin maart aan het werk in de Vaticaanse archieven.

* De tweede dag al vond Pius-kenner Sascha Hinkel in de sectie van het staatssecretariaat materiaal uit 1942 over de Jodenmoord, waaronder een document dat tot dan onbekend was gebleven.

* Het betrof een interne nota van de curieprelaat en latere kardinaal Angelo Dell’Acqua. Het Jewish Agency for Palestine had de regering van de Verenigde Staten in 1942 laten weten dat de nazi’s in Oekraïne honderdduizenden Joden om het leven aan het brengen waren.

** Dat nieuws probeerden VS-diplomaten te verifiëren via het Vaticaan, aangezien Rome beschikte over onafhankelijke bronnen.

* De Grieks-katholieke metropoliet van Lviv, Andrej Szeptyzkyj had Rome van de moorden op de hoogte gebracht. In de nota twijfelt Dell’Acqua echter aan de geloofwaardigheid van de Joden en spreekt hij zijn wantrouwen uit ten aanzien van de oosters-katholieken, die hij leugens en overdrijving verwijt.

* “We hebben te maken met een belangrijk document dat tot dusver voor ons verborgen werd gehouden omdat het onmiskenbaar antisemitisch is en achtergrondinformatie geeft over waarom Pius XII niet protesteerde tegen de Holocaust”, zei Wolf aan het Duitse kerkblad Kirche+Leben.

“Daarom moeten we de editie met elf delen kritisch benaderen en ze blad voor blad controleren in het archief.”

** Welk inzicht levert de opening van de archieven op? Dat het Vaticaan al vroeg van de Holocaust wist, dat het staatssecretariaat niets met dat nieuws deed en dat de elfdelige bundel die Paulus VI over de oorlogspaus liet samenstellen onvolledig is.

 Paus Leo IX

** Paus Leo IX , geboren op 21 juni 1002 onder de naam ‘Bruno van Egisheim en Dagsburg’ staat bekend als een hervormingsgezinde paus. Hij probeerde de Kerk om te vormen tot een machtig instituut.

* Hij voerde het celibaat opnieuw in en probeerde eigenhandig de Noormannen te verdrijven uit Italië. De Kerk had in die tijd ook een eigen leger.

* In 1054 ging hij echter te ver met zijn machtsambities en veroorzaakte het Grote Schisma binnen de christelijke gemeenschap. Bruno weigerde nl. de prestigieuze positie  te accepteren zonder gekozen te zijn door de clerus en het volk van Rome.

* Pas op 12 februari 1049, hij was toen 46, arriveerde hij in het Vaticaan en nam hij de naam ‘Paus Leo IX’ aan. Leo werd bekend als een hervormingsgezinde paus, die van de kerk een machtig instituut wilde maken.

* Zo vormde hij het college van kardinalen om tot een krachtig bestuursapparaat en organiseerde hij door heel Europa verscheidene concilies en synodes om de eenheid van het geloof te bevorderen.

** Tevens probeerde hij Italië met geweld te bevrijden van de Noormannen, maar in 1053 werd het Pauselijke leger verslagen bij de ‘slag om Civitate’ en werd Leo zelfs enige tijd gevangen gezet.

* Het dieptepunt van zijn pausschap zou Leo IX echter pas een jaar later bereiken. In 1054 stuurde hij namelijk een brief naar Michael Caerularius, de patriarch van Constantinopel, waarin hij benadrukte dat de paus het enige centrale gezag binnen de kerk was.

* Hij deed dit onder meer met een verwijzing naar de ‘Donatio Constantini’, een document waarvan later bleek dat het een vervalsing was.

* De patriarch wees de theorie van de pauselijke superioriteit echter af, met als gevolg een breuk binnen de christelijke Kerk die later bekend werd als het ‘Grote Schisma’. Paus Leo IX overleed nog datzelfde jaar, op 18 april 1054, even voor zijn 52ste verjaardag.

Waar het mis ging …

* In 381 bepaalde de Synode van Constantinopel over het leerstuk van de goddelijke drie-eenheid, dat ‘de Geest alleen voortkomt uit de Vader’.

* Maar vanaf de zesde eeuw begonnen gemeenten in het voormalige West-Romeinse Rijk (dat in 476 ten onder ging) het zogeheten filoque: de Heilige Geest zou voortkomen uit God de Vader én God de Zoon.

* In de elfde eeuw verhief de Rooms-Katholieke Kerk het filioque tot officiële leer, tot groot ongenoegen van de kerken in Byzantium (het Oost-Romeinse Rijk, dat tot 1453 heeft bestaan).

* Andere meningsverschillen waren zendelingen uit het Westen, die in Byzantium actief waren. Verder hadden in het zuiden van Italië geestelijken van Griekse en Latijnse komaf onderlinge conflicten.

* Geestelijke leiders in Constantinopel erkenden Rome vaak niet als gezaghebbend centrum van de kerk. De paus, zo vonden zij, was geen kerkelijke oppergod. In 1054 ging het helemaal mis. Voor de Kerk en … voor de paus. Hij moest nog 52 worden toen hij … overleed.

LOPEND VUUR

Dankzij fotograaf Michel Vanmechelen kan U meebeleven met wat de parochiële delegatie uit Meerhout-Laakdal gisteren mocht ervaren op het Pinksterfeest van het Bisdom in Turnhout.

Onderstaande link geeft je toegang tot de reeks foto’s die hij maakte tijdens het evenement “Lopend vuur” in Turnhout op 2 juni 2022.

Je kan deze bekijken en/of downloaden, dit duurt wel even want het zijn er echt veel. (pastor Eric)

https://we.tl/t-KI32EWZqv7

1 2