BRONSTRAAT … of doodgewone PUT ?

 Jarenlang werd er gesproken over het bronnetje in de Hulstsestraat aan het Wijngaardbos. Sommigen durfden zelfs het woord “miraculeus “ gebruiken en nog andere “sommigen “ dronken zelfs van het water om … te genezen.

In een uitgave van de JAREN 1970 beschreven wij hoe de nieuwe straatnaam “BRONSTRAAT” toch niet zo supergoed gekozen is , vermits er nooit van enige bron sprake is geweest!

Tot in de helft van de jaren zeventig , 1977 (?), bij de afwerking van de eerste ouderenwoningen van het OCMW, zijn we het water gaan volgen vanaf het lopende pijpje in de Hulstsestraat en zo verder de berg in.

Wij stootten toen op een zeer oude waterput waarvan het bovenste deel ietsje hoger lag dan het pijpje in de gracht , zodat het water van de volle put steeds in de gracht overliep.

*** Op de foto kijkt Jos Janssen ernaar en Ludo Helsen loopt er naartoe .

Om de stabiliteit van de woningen niet in het gedrang te brengen is er nooit verder in de berg gegraven om meer over de put te weten te komen.

Is de put aangelegd om het ijzer-erts-water een beetje te filteren ? Dat zou kunnen . Maar daarover is tot nu toe geen enkele verdere verklaring gevonden.

In het vorige artikel is dan ook uitgelegd waarom het water van de put niet in de mooie arduinen opvangbak kan geraken. Wij verwijzen ernaar maar wij komen er niet op terug.

En zo zijn er in elk dorp wel geheimen die nooit meer uitgeklaard raken. Toch wilden wij deze foto nog even publiceren. Want daarmee weten jullie meteen waar de gevonden put ligt… Nabij de Bronstraat…..die eigenlijk… een ordinaire put is.

Louis Vuren 

SHARPEVILLE ZUID-AFRIKA

21 maart 1960 werd in het township Sharpeville door ongeveer 20 000 zwarte Zuid-Afrikanen gedemonstreerd tegen maatregelen die hen belemmerden in hun bewegingsvrijheid. Vooral de pas ingevoerde pasjeswetten kregen de volle laag.

De politie opende zonder meer het vuur. 69 mensen kwamen om het leven en ongeveer honderdtachtig anderen  raakten zwaargewond.

ANC-logo

Het bloedbad had grote gevolgen. Door het ongemeen zware politieoptreden kwam Zuid-Afrika op felle buitenlandse kritiek te staan.

Ook in Zuid-Afrika zelf waren de gevolgen aanzienlijk.

Na het bloedbad werden zowel het African National Congress (ANC) als het Panafrikaans Congres (PAC) verboden.

Een aantal leiders van het ANC begon te twijfelen aan de haalbaarheid van geweldloos verzet. Het ANC ging ondergronds en werd nog gewelddadiger.

In 1966 riepen de Verenigde Naties 21 maart uit tot internationale antiracismedag.

Lees ook: Apartheid (1948-1990) – Rassenscheiding in Zuid-Afrika
Meer artikelen over de geschiedenis van Zuid-Afrika
Boek: Goede hoop? – Zuid-Afrika – Nederland vanaf 1600

Sharpeville massacre was turning point in anti-apartheid movement

“DE BOURGONDIERS” een historische strijd?

Oud-Herentalsenaar en francofiel Bart Van Loo, ook schrijver en conferencier, bracht enkele jaren geleden het boek “De Bourgondiërs: aartsvaders van de Lage landen” uit. Een turf(je) van 607 pagina’s.

Zes jaar eerder scoorde Bart reeds met een uitgebreide biografie van Napoleon.

“Toeval of niet”, zegt hij; “maar bij alle Europese revoluties stonden ze op de eerste rij…” Maar wie zijn ze, die Bourgondiërs eigenlijk?

* De oorspronkelijke Bourgondiërs kwamen van het eiland Bornholm in de Oostzee, tussen Denemarken en Polen. Voor onze jaartelling heette dat Burgundarholm. Die naam smokkelden ze via vele haltes aan vele rivieren in Oost-Europa mee naar de plek waar ze uiteindelijk goed terecht kwamen.

* In december 406 vroor de Rijn in de buurt  van Mainz helemaal dicht. De rivier veranderde in een brug naar Gallië, het latere Frankrijk aan de overkant. Daar waren de Romeinen niet lang meer de baas. Met barbaren uit Germanië, Alanen en Sueben staken ook Bourgondiërs mee de Rijn over. En vestigden ze zich in wat later Bourgondië zou heten.

* Clovis, de eerste koning der Franken, bekeerde zich tot het christendom door toedoen van zijn vrouw Clothilde, een Bourgondische (katholieke) prinses. In  911 werden de Noormannen bij Chartres tegengehouden door Richard de Rechtsbrenger, de eerste hertog van Bourgondië.

.

*** Pas dan start het boek van Bart Van Loo echt. De Bourgondiërs, met Filips de Goede als aartsvader, stonden telkens op de eerste rij bij alle belangrijke Europese revoluties.

EEN HISTORISCHE STRIJD

Academici en auteurs clashen over hoe het verleden neergeschreven moet worden. Het haalde de grote media na het verschijnen van Bart Van Loo in de Afspraak van Bart Schols. De geschreven media pikten er graag op in.

Aan de ene kant zijn er de academici die met ernst en toewijding analyseren wat er vroeger is gebeurd. Aan de andere kant de auteurs die stapels boeken verkopen met meeslepende verhalen.

*** De inzet ? Koen Baumers wijdde er een stuk aan in HN van 27.01.21. Een paar uittreksels…

* De academici bij monde van Lisa Demets en Jelle Haemers vonden het volgende :“Van Loo neemt in zijn boek de retoriek van middeleeuwse geschiedenis klakkeloos over”.

* Johan Op de Beeck riposteerde met . “Geschiedenis is te belangrijk om alleen aan academici over te laten.”

* Bart Van Loo vond ook dat sommige vorsers er van dromen om ooit ook een groot publiek te bereiken. Ze zijn wellicht jaloers.

* Koen Aerts vindt als gewone scheidsrechter dat het financieringsmodel o.m. gebaseerd is op gespecialiseerde tijdschriften die alleen door de niche van het vakgebied wordt gelezen.

Origineel onderzoek is onontbeerlijk maar we kunnen alleen maar blij zijn dat mensen als Van Loo erin slagen om de geschiedenis breed aan de man te brengen.  – Geschreven op 16 oktober 2021 om 12:45 door Mario De Wilde 

 

*** Vanaf februari 2022 trok Bart Van Loo met een nieuw verhaal door Vlaanderen en Nederland. Deze keer vertelt hij over de wonderlijke aartsvaders van de Nederlanden: De Bourgondiërs.

* Om te beseffen waar we vandaan komen, moet je de fascinerende middeleeuwen doorkruisen. Bart neemt de toehoorders op sleeptouw langs brandstapels en feestelijke banketten, de pest en riddertoernooien, Jeanne d’Arc en Filips de Goede, schizofrene koningen en geniale kunstenaars, de prachtige beeldhouwwerken van de vergeten Klaas Sluter en de wereldberoemde schilderijen van Jan van Eyck.

* Hij nodigt je uit voor een tijdreis naar het middeleeuwse Parijs, Dijon, Brugge, Gent, Mechelen, Lier, Delft, Gouda en… Oostende. Zijn zoektocht voert hem naar het ontstaan van de Nederlanden in de vijftiende eeuw. En wat blijkt?…

De Lage Landen zijn een Bourgondische uitvinding. Meer dan drie jaar lang werkte Bart aan zijn nieuwe vuistdikke boek. Hij is gretiger dan ooit om ons duidelijk maken waar wij vandaan komen. Met een Frans-Bourgondische bril op reist Van Loo door onze nationale geschiedenis. Niet te missen.

In de pers:

• ‘Leest als een trein. Komt aan als een mokerslag. Een meesterwerk.’ ***** (De Morgen)
• ‘Deskundig in zijn fundering in de jongste wetenschappelijke inzichten, maar ook lichtvoetig en met zwier verteld. Een proeve van groot meesterschap.’ (Frits van Oostrom)
• De Bourgondiërs is reclame voor alles wat met geschiedenis te maken heeft, zozeer druipt het vertelplezier van dit boek af.’ (Het Nieuwsblad)
• ‘Een ijzersterke kandidaat als beste geschiedenisboek van 2019.’(De Telegraaf)

BANG VAN ANTWERPEN

De Nederlandse Frederik Hendrik van Oranje werd in 1584 geboren. Een jaar voor de val van Antwerpen.  Op zijn vijftiende werd hij door zijn 17 jaar oudere halfbroer Maurits , de zoon van De Zwijger, naar Den Haag gehaald. Die leidde hem op in de militaire krijgskunst

* Zowel Maurits als Frederik Hendrik wilden niet trouwen. Toen Maurits ongehuwd op sterven lag, dwong moeder Louise Coligny  Frederik Hendrik te trouwen, omdat er anders geen nageslacht meer was voor de Oranjes.

* Frederik Hendrik trouwde op zijn 14de met de 23-jarige Amalia van Solms. Zij kregen vijf kinderen, vier meisjes en de latere stadhouder Willem II.

* Frederik Hendrik was nu Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Gelderland, Groningen en Drenthe.

* Na de dood van Maurits kwamen daar ook nog Groningen en Drenthe bij. Bovendien probeerde hij ook nog verschillende steden in het zuiden te veroveren, om daarmee een buffer te creëren tegen de Spanjaarden die nog aan het feest waren in de zuidelijke Nederlanden.

* ‘s Hertogenbosch werd zijn grootste militaire triomf. De zuidelijke steden werden inderdaad vooral als buffer gebruikt en hadden zelfs geen beslissingsrecht in de Staten-Generaal. De schrik dat de haven van Antwerpen met Amsterdam zou gaan concurreren, zat er diep in .

* Antwerpen was echter in verval sinds de Spanjaarden de Schelde hadden afgesloten. Dat gebeurde in 1585 toen Antwerpen door de gulheid van Marnix van Aldegonde cadeau werd gedaan aan de door hem erg geprezen Spaanse landvoogd Farnese.

* Het feit dat Frederik Hendrik de stad Antwerpen niet mocht innemen, heeft hem altijd dwars gezeten. Wellicht zou ‘onze geschiedenis’ ook anders geschreven zijn.

* Frederik Hendrik had nochtanshopen geld om oorlog te voeren. Niet alleen door een fikse kas oorlogsbuit maar ook omdat hij 10% kreeg van de opbrengst van de Zilvervloot die kaper Piet Hein in 1628 had veroverd op d Spanjaarden.

* Toen Frederik Hendrik in de laatste jaren van zijn leven ook geestelijk aftakelde – zorgde zijn vrouw Amalia ervoor dat hij akkoord ging met een ‘vrede met Spanje ’.

* Frederik Hendrik overleed in 1647. Hij haalde , op 1 jaar na , de Vrede van Munster niet waardoor de Noordelijke Nederlanden een echte onafhankelijke staat werden.

de Dode Zeerollen

In februari 1947 stuitte een bedoeïen in een grot nabij Qumran op een aantal rollen. Zonder idee van de onschatbare waarde, verkocht hij ze door aan een antiekhandelaar. Pas later zou blijken dat zijn vondst dé archeologische ontdekking van de 20ste eeuw was.

De rollen, intussen bekend als de Dode Zeerollen, geven ons een uniek inzicht in het Jodendom tussen 3e eeuw v.Chr. tot de 1e eeuw n.Chr.

* In elf grotten vlakbij de Dode Zee zijn tussen 1947 en 1956 in totaal meer dan 900 documenten gevonden. Ze bevatten voornamelijk Hebreeuwse teksten uit de ontstaansperiode van het Jodendom en zijn de oudste Bijbelse teksten die ooit gevonden zijn.

* Ruim 2.000 jaar zijn de rollen bewaard gebleven in de stabiele omgeving van de grotten vlakbij de Dode Zee. Tegenwoordig worden de rollen bewaard in een speciaal archief, waar ze nauwlettend in de gaten worden gehouden.

– De grot nabij Qumran waar de Dode Zeerollen gevonden zijn (foto: Flickr)

* De Dode Zeerollen kunnen grofweg ingedeeld worden in Bijbelse werken en overige religieuze teksten die niet in de bijbel staan, waaronder commentaren, wetten, poëzie en hymnen. De Bijbelse teksten komen grotendeels overeen met de grondtekst van de joodse Bijbel.

– Een unieke rol gevonden in Grot 3. Anders dan de overige Dode Zeerollen, is de tekst van deze rol geschreven op metaal in plaats van perkament of papyrus. De tekst is geschreven in een vierkantsvormig script in het vroeg-Hebreeuws. (foto/tekst: Het Drents Museum)

* Naast de teksten die overeenkomen, zijn er ook teksten ontdekt die nog niet eerder bekend waren en dus niet voorkomen in de Bijbel. Dit geeft aan dat de inhoud van de Bijbel nog niet definitief vastgesteld was rond het begin van onze jaartelling.

* De Dode Zeerollen werpen ook nieuw licht op apocalyptische werken, reflecties op het einde van de wereld. Ook zijn er nieuwe verhalen over Bijbelse figuren aan het licht gekomen, zoals Abraham en Noach. Eén hiervan legt uit waarom God Abraham vroeg om zijn enige zoon Izaäk te offeren.

Aardewerken bord, kom, drinkbeker, vaas, kan, kannetje, kookpot en voorraadkruik uit Qumran, eerste eeuw v. Chr. – 68 n. Chr.

* Ook gevonden objecten uit de nederzetting in Qumran geven een beeld van de Bar Kokhba Opstand (132-136), een opstand van Joden tegen de Romeinen die hen overheersten. Joodse vluchtelingen zochten toen hun toevlucht in de grotten rondom Qumran en lieten daar hun sporen na.

 

* Over de relevantie van de teksten als bron voor het ontstaan van het Christendom bestaat veel discussie. Toch moeten de rollen niet gezien worden als bron van het Christendom. Hoewel de teksten gaan over het leven ten tijde van Jezus, wordt de zoon van God, of zijn volgelingen nergens bij naam genoemd.

*** De Zoon van God komt wel in de rollen voor, maar die term verwijst niet naar Jezus.

* De lange tijd, zo’n vijftig jaar, tussen de spectaculaire vondst en de uiteindelijke openbaring van de teksten heeft tot veel kritiek geleid. In die tijd hadden slechts een handvol specialisten toegang tot de teksten, die weinig naar buiten brachten over de inhoud ervan. Geruchten deden zelfs de ronde dat het Vaticaan de inhoud geheim wilde houden. Pas in 1990 besloot een nieuwe hoofduitgever de rollen openbaar te maken.

Harold Popplestone wordt 100

Krijgsgevangen op ‘de Brug’ in Veerle.

 • Harold Popplestone werd geboren in Leeds (Yorkshire, GB) op 6 februari 1923. Hij wordt vandaag 100.
 • In 1941 tekent de 18-jarige als vrijwilliger bij de Royal Air Force en krijgt zijn opleiding in Rhodesië, nu Zimbabwe.
 • In 1942 wordt Harold ingedeeld bij de 16eT.U. (Operating Trainng Unit te Heyford) als navigator op Wellington bommenwerpers.
 • Stalag IV B, Muhlberg on Elbe on arrival there in October 1943 In de nacht van 16 op 17 juni is er een raid op Keulen. Harold is bomrichter op de Lancaster ED487.

 • “Omwille van te lage bewolking is een pathfinder dropping niet mogelijk “
 • Terugweg via Aken noordwest naar Bardney.
 • DE FATALE VLUCHT
 • “Staartschutter meldt Duitse nachtjager – we worden onder vuur genomen – we staan in brand –  twee binnenste motoren vallen uit – order tot verlaten van het vliegtuig”
 • “Even na 01.00 u. en bengelend aan mijn parachute hoor ik de impact van onze neerstortende bommenwerper in de … Swinnebroeken Vorst Laakdal. Vier van de zeven bemanningsleden later hierbij het leven”
 • “Ik land in een korenveld – verstop mijn parachute – vertrek westwaarts – vermijd huizen en blaffende honden”
 • “Een jonge landbouwer geeft mijn positie aan door met een stok Brussel en Antwerpen in het zand te tekenen”
 • “Aan het eind van het pad word ik opgewacht door een vrouw die me , tot mijn grote verbazing , aanspreekt in het Engels, mijn moedertaal”
 • “Alice Moore (uit het Britse Maclesfield) nam me in huis en de jonge oorlogsweduwe Ludovica Huygens bakte voor mij de dikste biefstuk die ik ooit gezien heb. Prachtvrouwen.”
 • “Ik overnacht bij een jong mijnwerkersgezin – Omdat in hen niet  in gevaar wou brengen, vertrok ik reeds in de vroege ochtend.”
 • KRIJGSGEVANGEN
 • “Pas op weg naar … werd ik krijgsgevangen genomen en naar het gemeentehuis van Veerle gebracht
 • “Later op de dag werd ik in een wagen geduwd, want de plaatselijke commandant wou absoluut mijn parachute te pakken krijgen.”
 • Van die actie maakte fotograaf Jef Mertens (Jefke Pertret) stiekem deze opname.

“Via Antwerpen verhuisde ik naar het krijgsgevangenenkamp Dulag Luft in Op Uberursel”

 • EINDELIJK WEER THUIS
 • “Oktober 1943: transport naar Wehrmacht Stammlager IV B in Muhlberg am Elbe””
 • “22 april 1945 wordt het kamp door de Russen bevrijd”
 • “In mei 1945 word ik via Brussel met een Halifax overgevlogen naar Oakley”
 • Na twee jaar ellende en ontbering eindelijk terug thuis.
 • “1945 gehuwd – onze dochter werd geboren in 1947″
 • “In 1950 behaalde ik mijn diploma boekhouding – in november emigreerden we met zijn drietjes naar Zimbabwe. Mijn echtgenote overleed er in 1985″
 • “Ben hertrouwd in 1989. Onder het regime van president Mugabe verslechterde de toestand er zodanig dat we voor de tweede maal emigreerden. Ditmaal naar Australië”
 • “In 1993 bezocht ik de graven van mijn mede-bemanningsleden van de Lancaster ED487 op het Schoonselhof in Antwerpen”
 • “Als 100 jarige vraag ik me nog steeds af waarom ik alleen zoveel geluk heb gehad en zij niet”
 • De wereld is een klein dorp – ook al ligt dat dorp “down under” maar Google translate is niet veraf.

***  Geachte lezer(es) Felicitaties voor Harold’s 100e verjaardag kan je meteen sturen naar dochter Margie.   margie.pakeman@gmail.com

 

 

 

 

 

2011: Marktplein Veerle – Ivo Mertens en Alan Popplestone, de zonen van…(juist).

 

George Washington eerste president van de V.S. (1789)

Op 4 februari 1789 werd George Washington gekozen tot president van de Verenigde Staten. De eerste in een intussen al lange rij. Dat lazen we in HISTORIEK.

* Washington was in 1775 opperbevelhebber van het Amerikaanse revolutionaire leger. Dat kwam in opstand tegen het Britse koloniaal bewind i.

* Washington was geen groot strateeg. Het Britse leger was veel beter getraind . De Amerikaanse legerleider moest het vooral hebben van verrassingsaanvallen.

* Alhoewel zijn leger veel tegenslagen te verwerken kreeg ,wist hij zijn manschappen bij elkaar te houden. En toen de Fransen in 1778 de kant van de Amerikanen kozen, werd het wat makkelijker voor Washington.

***  In 1783 erkenden de Britten de Amerikaanse onafhankelijkheid en trok Washington zich terug op zijn landgoed in Virginia.

 

 

* Vier jaar later werd Washington president van de constituerende vergadering in Philadelphia. Nog twee jaar verder werd hij door de Staten van de Unie unaniem gekozen tot eerste president van de Verenigde Staten. Op 30 april van datzelfde jaar werd hij geïnaugureerd.

(met dank aan ‘Historiek’ – vrije foto’s)

Lees ook: George Washington (1732-1792) – Eerste president Verenigde Staten

nog op 4 februari

Verder op 4 februari:

 

 • SlavernijSlavernij

  1794 – Frankrijk schaft de slavernij af.

 • 1805 – In Parijs vindt de eerste huisnummering in de geschiedenis plaats.
 • 2003 – Joegoslavië wordt herdoopt tot Servië en Montenegro.
 • 2004 – Oprichting van de sociaalnetwerksite Facebook.

(met dank aan Historiek)

VAN ‘COUDENBERG’ TOT KONINKLIJK PALEIS

index.31jpgOoit werd Brussel gedomineerd door het reusachtige Coudenbergpaleis, gebouwd in de 11de eeuw door de graven van Leuven. Keizer Karel en het kruim van de Europese adel verbleven er tussen de twaalfde en de achttiende eeuw. 

* Onder die edelen mogen we zeker de grootste Bourgondische hertog Filips de Goede niet vergeten. Filips was lang broodheer van schilder Jan Van Eyck.

* Het staat bovendien zo goed als vast dat Filips hier een flinke collectie schilderijen van Van Eyck had ondergebracht. Maar het noodlot sloeg toe toen Filips al heel lang wijlen was. En … moeten wij ons nu behelpen met de paar meesterwerken die voor 3 jaar bijna allemaal in Gent te bezichtigen waren (Van Eyck, een optische revolutie).

* Op 3 februari 1731 verwoestte een felle brand het prachtige paleis. Vele resten bleven echter intact en verdwenen… onder de grond. Momenteel is het een betoverende archeologische site, een netwerk van gewelfde gangen, zalen en verborgen kamers. Bezoeken kan. Echt de moeite waard. (foto)

depositphotos_23922015-stockafbeelding-het-koninklijk-paleis-in-het* Na de val van Napoleon werd Willem VI van Oranje uitgeroepen tot Willem I der Nederlanden (1815). De nieuwe vorst had evenwel geen passende woning. De architecten van het toekomstig Koninklijk Paleis van Brussel legden de beste plannen voor. Rond 1829 was het paleis klaar.

* Maar … in 1830 brak de Belgische Revolutie uit en moest Willem I ophoepelen, zonder paleis, zonder meubilair. In 1831 arriveerde Leopold I en vond er zijn nieuw optrekje, klaar voor gebruik. Het kan verkeren…

De maand februari

Vandaag begint de maand februari, de tweede maand van het jaar in de gregoriaanse kalender. De maand telt 28 dagen in gewone jaren, en 29  in schrikkeljaren. Daarmee is februari de kortste maand van het jaar.

* In de oudste versie van de Romeinse kalender, die tien maanden telde, kwamen de maanden januari en februari nog niet voor. Het jaar begon met maart. December was de laatste maand van het jaar en werd gevolgd door een periode die geen eigen naam had.

* In de zevende eeuw voor Christus werden twee maanden aan het Romeinse kalenderjaar toegevoegd. Die kregen de namen januari en februari.

* De schrikkeldag verrekende men logischerwijze aan het einde van het jaar, dus aan het eind van februari. Later werd januari dus de eerste maand van het jaar en februari de tweede. De schrikkeldag bleef bij de tweede maand.

* De maand februari is genoemd naar de Romeinse god Februus, de god van de purificatie/onderwereld. Bij de oude Romeinen was februari de maand van de grote reiniging en boetedoening (de februa). Zij vierden in deze maand hun Lupercalia, reinigings- en vruchtbaarheidsfeesten) ter ere van de wolfsgod Lupercus.

* In dezelfde periode vierden de Germaanse stammen langs de Romeinse grenzen een ontuchtig vrouwen- en vruchtbaarheidsfeest. De Romeinen vonden dit heidense riten en duidden die feesten aan met de naam Spurcalia, naar het Latijnse woord spurcus dat smerig betekent.

* De naam sprokkelmaand kan afgeleid zijn van het Oudnederlandse sporkelen, dat springen betekent. Eens in de vier jaar verspringt een dag.

* In veel Oudnederlandse teksten wordt sporcle gebruikt om de maand februari aan te duiden. Later vatte men dat dit woord een verbastering was van sprokkel dat sprokkelen en sprokkelmaand werd.

* Alternatieve namen voor februari zijn sprokkelmaand, schrikkelmaand, kortemaand, slijkmaand, regenmaand…

* In februari ligt de gemiddelde temperatuur een fractie hoger dan in januari, al zijn veel kouderecords juist in februari gebroken. De eerste week van februari is vaak de koudste periode van het hele jaar…Je bent verwittigd!

.

 • De sterrenbeelden in februari zijn Waterman en Vissen.
 • Februari telt 29 dagen als het jaartal deelbaar is door 4 (2020 was de laatste sprokkelmaand, schrikkelmaand, kortemaand – 2024 de volgende)

– Met dank aan Wikipedia , dé moderne online encyclopedie –

1 2 3 33