perestrojka en glasnost

De Russische termen perestrojka en glasnost werden tegen het einde van de Koude Oorlog in het leven geroepen door de toenmalige leider van de Sovjet-Unie Michail Gorbatsjov.

Gorby wilde aan het eind van de jaren ’80 de SU met ‘openheid’ en ‘hervormingen’ vooruit helpen en een andere koers inslaan. Deze beslissingen zouden echter uiteindelijk leiden tot het uiteenvallen van het communistische Oostblok.

De nieuwe Sovjetleider

In de jaren ’80 maakte de Sovjet-Unie een zeer moeilijke periode door. Het ging slecht met de economie. Er was een groot overheidstekort en aan alles wat de burgers nodig hadden voor het dagelijkse leven was gebrek. De industrie was erg verouderd, de Verenigde Staten hadden de SU al ingehaald als militaire wereldmacht en de communistische partij begon steun en  invloed te verliezen.

In deze tijd van malaise kwam in 1985 Michail Gorbatsjov aan de macht. Aangezien de Sovjet-Unie er niet goed voor stond, moest hij het land van de ondergang gaan redden. Gorbatsjov was een voorstander van de socialistische idealen, maar begreep wel dat er hervormingen nodig waren.

Zo was het land ook nog eens gewikkeld in een uitzichtloze strijd in Afghanistan, waardoor de militaire uitgaven extreem hoog waren. Hij trok zich terug uit deze oorlog en probeerde in overleg met de Amerikaanse president Ronald Reagan de wapenwedloop een halt toe te roepen en de Koude Oorlog te beëindigen. Daarnaast moest zijn geïntroduceerde politiek die draaide om ‘perestrojka’ en ‘glasnost’ de Sovjet-Unie gaan redden.

Glasnost

De Russische term glasnost betekent openheid. Gorbatsjov geloofde dat een meer open samenleving cruciaal was om de SU vooruit te helpen. Burgers moesten meer vrijheid krijgen om mee te denken en mee te doen, om zo problemen aan te kunnen pakken. Dit zou de economie ook ten goede komen.

De Sovjet-Unie was echter al jarenlang een eenpartijstaat, waarbij de communistische partij alle macht had. Er moest daarom wel het één en ander veranderen in de Russische samenleving, om het democratisch gehalte omhoog te krijgen.

Er kwam daarom onder andere meer persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Dit betekende een vorm van machtsverlies voor de communistische partij, die niet meer alles zwaar kon controleren en censureren. Glasnost maakte een debat mogelijk en bracht zo de problemen van het communistische regime aan het licht.

Glasnost stond daarnaast ook voor transparantie: de communistische partij moest transparanter gaan communiceren. Door glasnost na te streven, wilde de Sovjetleider de ‘vrije’ Russische bevolking voor zich winnen, zodat de ‘perestrojka’ konden worden uitgevoerd.

Perestrojka

Door middel van de perestrojka (hervormingen) probeerde Gorbatsjov de economische situatie van de Sovjet-Unie te redden. Jarenlang was de economie bepaald door een paar mensen op het hoogste niveau van de samenleving: dit wordt de planeconomie genoemd. Hierdoor was er geen sprake meer van een marktmechanisme en had alleen de staat recht op het verstrekken van goederen en diensten.

Gorbatsjov wilde echter met staatkundige en economische hervormingen een koerswijziging veroorzaken. Particulieren mochten zelf de productie gaan bepalen aan de hand van de vraag naar hun goederen. Daarnaast hield de regering niet langer failliete bedrijven op de been. De hervormingen werden door Gorbatsjov gezien als een revolutie die vanuit bovenaf werd opgelegd, maar alleen kon slagen als alle lagen van de bevolking er positief op zouden reageren. De communisten hadden echter kritiek op de perestrojka, omdat daardoor meer ruimte aan het kapitalisme werd gegeven in de communistische SU.

Gevolgen

Vanuit de communistische wereld werd niet overal even positief gereageerd op de ideeën van Gorbatsjov. Toch zagen sommige landen de hervormingen wel zitten. Vooral in het Westen werd er verrast gereageerd en werden ‘glasnost’ en ‘perestrojka’ algemeen bekende begrippen.

Ondanks de goede bedoelingen van Gorbatsjov, slaagde hij er niet in zijn plannen te laten slagen. Voordat zijn hervormingen van de grond waren gekomen, stortte de SU in. Glasnost had ervoor gezorgd dat er kritiek mocht worden gegeven op het communistische systeem.

Dit bracht de SU in gevaar: het nationalisme in de deelrepublieken kreeg hierdoor steeds meer ruimte. Deze groeiende nationalistische bewegingen zorgden ervoor dat verschillende Oostbloklanden de marxistische leer rond 1990 lieten vallen.

Eigen politieke koers

Gorbatsjov stond echter niet achter de Brezjnev-doctrine en weigerde daarom in deze landen militair in te grijpen. Hierdoor konden de Oostbloklanden hun eigen politieke koers gaan volgen. Ze maakten zich los van de SU, waardoor het regime al snel een derde van haar grondgebied verloor.

Gorbatsjov probeerde hierna van de Sovjet-Unie een land met individuele staten te maken, geleid door een president. Zijn pogingen om met perestrojka en glasnost de SU te redden waren echter tevergeefs.

In 1991 werd Gorbatsjov afgezet. Kort hierna kwam er niet alleen een definitief einde aan het communistische regime in de Sovjet-Unie. Er kwam ook een definitief einde aan de Koude Oorlog.

GORBATSJOV SCHREEF EEN BOEK

Het gaat niet goed met de gezondheid van de vroegere Sovjetleider Michail Gorbatsjov (90). In augustus 2019 ging de gezondheidstoestand van de man van glasnost en perestrojka plots achteruit. Maar hij herpakte zich. Gorby , glasnost en perestroïka, drie begrippen die we nooit meer kwijtraakten.

* Het motto van de perestrojka was volgens hem: “Zo kunnen we niet verder leven”.

Knipsel gorby* Dat motto werd volgens Gorbatsjov ook toegepast op de internationale situatie in de tweede helft van de jaren tachtig. De wapenwedloop was toen met de plaatsing van nucleaire middellangeafstandsraketten op een gevaarlijk punt beland.

* Gorbatsjov schreef er een dik boek over: ‘Wat er op het spel staat’ . Volgende citaten komen eruit …

* “De uitweg uit die vicieuze cirkel werd gevonden toen, in de tweede helft van de jaren tachtig, de hoogste politieke leiders van zowel de USSR als de VS tot de conclusie kwamen dat ze zo niet tot in de eeuwigheid door konden gaan”, schrijft Gorbatsjov. “Het beëindigen van de Koude Oorlog was onze gezamenlijke overwinning, bereikt door dialoog en overleg.”

* “Het Westen maakte melding van zijn “overwinning in de Koude Oorlog”… En de conclusie die daaruit werd getrokken: we moeten onze militaire macht nog verder uitbreiden, onze wil doordrammen, een unipolaire wereld, een Amerikaans imperium creëren.”

* Gorbatsjov komt in zijn houding over het Amerikaanse optreden in de wereld dicht in de buurt van de scherpe kritiek die de Russische president Poetin uitte tijdens de Veiligheidsconferentie in München 2007: “Het huidige stadium in de politiek van de VS is een triomf voor diegenen die ervan overtuigd zijn dat geweld, druk en een eenzijdige benadering, Amerika toestaan zich boven anderen te plaatsen in de wereldpolitiek.”

* Volgens Gorbatsjov heeft die Amerikaanse politiek van dominantie geleid tot een opeenstapeling van vergissingen, zowel in het Nabije Oosten als in het Middellandse Zeegebied als in Joegoslavië en Oekraïne.

* Hij is duidelijk diep ontgoocheld: “En dat op het continent waar beide wereldoorlogen zijn begonnen! Dat is onvergeeflijk. Het is de grootste mislukking in de Europese politiek en de wereldpolitiek.”

(foto uit 2009 – De huidige VS-president Joe Biden stelde toenmalig president Obama voor aan Gorbatsjov)

* Amerika en Europa hadden dit na het einde van de Koude Oorlog volgens Gorbatsjov kunnen vermijden door een samenwerking met Rusland uit te bouwen, zoals het voorzien was in het Handvest van Parijs voor een Nieuw Europa dat in november 1990 werd ondertekend door alle Europese landen plus de VS, Canada en de Sovjet-Unie: “Gelijkwaardige veiligheid voor iedereen. Ja, vooral dat. Zonder dat is al het andere niet mogelijk.”

* En hij laat ook niet na te vermelden dat Rusland zijn deel van de bijdrage aan die gezamenlijke veiligheid heeft geleverd door 30 jaar geleden niet tussenbeide te komen in de verschillende anticommunistische revoluties in Centraal- en Oost-Europa …

* “Toen in de DDR en in de landen in Midden- en Oost-Europa mensen de straat op gingen om hun vrijheid op te eisen, verliet geen enkele van de honderdduizenden Sovjetmilitairen die zich op het grondgebied van die landen bevonden, de kazerne. De Sovjet-Unie heeft de inwoners niet belemmerd in hun keuze. Er vond in Europa een unieke revolutie plaats, zonder bloedvergieten.”

 * De officiële, wereldwijde release van het boek van Gorbatsjov, “Wat er op het spel staat”… In België wordt het boek uitgeven door Uitgeverij Lannoo. Nog steeds het lezen overwaard.

De Sovjets vallen Polen binnen

Op 17 september 1939 valt de Sovjet-Unie (het huidige Rusland) het buurland Polen binnen. Enkele weken eerder bezochten de Duitsers het land ook al...

* De aanval van beide landen vloeide voort uit het zogenaamde Molotov-Ribbentroppact dat op 23 augustus van datzelfde jaar door Duitsland en de Sovjet-Unie is ondertekend.

* De beide landen spraken toen in het geheim af dat Polen tussen beide landen zou worden verdeeld.

Middels propagandaposters deed de Sovjet-Unie het voorkomen alsof de Russen de Slavische volkeren kwamen bevrijden

* Hitler zag met dit pact zijn kans schoon. Op 1 september 1939 vielen zijn legers Polen binnen en kort hierna valt de Sovjet-Unie Polen langs de andere kant binnen. De Tweede Wereldoorlog is begonnen.

* Kort voordat ook de Sovjets Polen binnenvallen, krijgt de Poolse ambassadeur in Moskou een document overhandigd waarin alle bestaande verdragen tussen de beide landen worden opgezegd omdat de Poolse staat niet meer zou bestaan.

* De Sovjets zetten ruim 600.000 manschappen in en bijna vijfduizend tanks. Voor Polen was de aanval desastreus omdat men de troepen al nodig had om zich te verweren tegen Duitse troepen die het land eerder in het westen waren binnengevallen.

* Hoewel Polen dapper tegenstand bood was al snel duidelijk dat de overmacht te groot was. Al op 22 september 1939 hielden de Sovjets en Duitsers in Brest-Litovsk een gemeenschappelijke overwinningsparade.

* Het Molotov-Ribbentroppact werd op 22 juni 1941 overigens door Duitsland verbroken… Op die dag vallen Duitse troepen de Sovjet-Unie binnen.

* In 2009 veroordeelde de Russische premier Vladimir Poetin het pact dat Moskou in 1939 met nazi-Duitsland had gesloten. Hij noemde het pact toen “immoreel”.

  • met dank bewerkt in Isgeschiedenis

DE VLUCHT NAAR AMERIKA

Tussen 1820 en 1924 streken bijna 36 miljoen mensen neer in de VS. De overgrote meerderheid kwam uit Europa.

° Het gebruik van grote stoomschepen (versie Titanic), met een derde klasse-afdeling voor minder gegoede passagiers, heeft de uittocht van de landverhuizers ongetwijfeld versneld en vergemakkelijkt.

° De overtocht verliep evenwel vaker met ongeschikte, slechte schepen, de zogenoemde coffin ships, en was niet zonder risico. Zo’n 10 tot 20% van de emigranten overleefde de reis niet, bij gebrek aan … eten.

° Die massa landverhuizers koos uiteraard niet zomaar voor Amerika omdat de overtocht makkelijker en goedkoper werd. Ze hadden doorgaans betere redenen om huis en haard de rug toe te keren.

° In het 19e-eeuwse Europa ging het immers heel vaak om gebrek aan landbouwgrond (ingepalmd door vooral protestantse rijkelui) en de daarmee gepaard gaande plattelandsarmoede. Dat was de drijvende factor achter het vertrek van miljoenen Duitsers, Denen, Zweden, Ieren, Schotten en Italianen.

° Voor anderen speelden politieke, sociale of religieuze spanningen een rol. Miljoenen joodse onderdanen van het Russische tsarenrijk bv. gingen op de loop voor de toenemende vervolging en de regelrechte pogroms waarvan ze het slachtoffer werden. Honderdduizenden joden scheepten in op de Red Star Line-schepen in Antwerpen.

° De katholieke Ieren werden niet enkel door de noodlottige aardappelrot (tussen 1845 en 1855) van hun groene eiland verjaagd, maar ook door het strakke feodale systeem waarin de Britse landadel de vruchtbare grond monopoliseerde.

° Voor Nederlandssprekende emigranten uit de 19e eeuw waren religieuze conflicten en afscheuringen zowat de hoofdreden om hun vaderland te verlaten. Soms deden ze dat in omvangrijke groepen, o.l.v. manhaftige en autoritaire dominees, en stichtten dorpen met benamingen uit het thuisland. Andere migranten kozen voor bestemmingen in Brazilië of Argentinië.

° De keuze voor de Verenigde Staten werd bepaald door de kansen en voordelen die de VS aantrekkelijk maakten. In de eerste plaats de beschikbaarheid van land, want de trek naar het Westen was nog in volle gang.

° Voor religieus geïnspireerde groepen was het vooral de ongewone godsdienstvrijheid. In de VS werd er niet gekeken op een kerkgemeenschap meer of minder. Amerika was een bruisend religieus laboratorium waar nieuwe liturgische en theologische variaties vrijuit mochten worden bedacht en beoefend.

° Bij immigranten in het 19e eeuwse Amerika wordt vooral aan Ieren of Italianen gedacht. De eerste groep omvatte zo’n 5 miljoen migranten, de tweede groep telde 4 miljoen mensen – telkens enkel in de eerste generatie! Enorme mensenzeeën…

° Toch waren de Duitse landverhuizers nog talrijker, en ook in de Scandinavische landen kwam een gigantische uitstroom op gang. Die noorderlingen kwamen vooral in de noordelijke staten terecht.

° De Ieren, in hongernood gedreven door 5 opeenvolgende jaren van mislukte aardappeloogsten, bouwden in het nieuwe land een nieuw leven op. De gevolgen van de Ierse migratie waren in Ierland desastreus.

° De achterblijvers bleven een poosje gelaten bij de pakken zitten maar zouden zich nog geen eeuw later toch onafhankelijk van Groot-Brittannië laten verklaren. Een ander verhaal.                 (met dank aan Historiek)

JARIG OP 29 AUGUSTUS

Ramses Shaffy (1933 – 2009) was een Nederlandse zanger en acteur. Veel van zijn nummers uit de jaren ’60 en ’70 werden klassiekers, zoals Sammy, Laat me en Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.

° Ramses werd geboren in de Franse stad Neuilly-sur-Seine op 29 augustus 1933, maar na de dood van zijn moeder kwam hij in een Leids pleeggezin terecht.

° Hoewel hij zijn middelbare school niet afmaakte, werd hij in 1952 aangenomen op de Amsterdamse toneelschool. Hij debuteerde in 1955 bij de Nederlandse Comedie.

* In 1966 beleefde Shaffy zijn doorbraak als soloartiest met de presentatie van zijn eerste single ‘Sammy’. Het markeerde het begin van het hoogtepunt van zijn carrière, met onder meer het duet ‘Pastorale’ met Liesbeth List uit 1968 en de solohit ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ uit 1971.

° In de loop van de jaren ’70 ging het echter hard achteruit met de gezondheid van Shaffy. Zijn extravagante levensstijl en het overmatige alcoholgebruik begonnen steeds meer hun tol te eisen op de gesteldheid van de bon vivant.

° Begin jaren ’80 sloot Shaffy zich aan bij de spirituele Bhagwan beweging, met als gevolg dat hij tijdelijk stopte met drinken.

° Hij besloot zich vervolgens vooral te richten op acteren en speelde onder meer in ‘Willem van Oranje’ (1984), ‘Op hoop van zegen’ (1986) en ‘De Nietsnut’ (1992). Eind jaren ’90 liet Shaffy nog eenmaal van zich horen met zijn laatste ‘Tour du Chant’, maar daarna bleef het wederom een lange tijd stil rondom de artiest.

° In 2005 eindigde hij op nr. 99 tijdens de verkiezing van De grootste Nederlander.

° Op 1 december 2009 overleed Ramses aan slokdarmkanker.

***

***

Jean-Baptiste Colbert (1619 – 1683) was een Frans politicus en minister van financiën onder koning Lodewijk XIV (Louis Quatorze). Hij werd eveneens geboren op 29 augustus 1619.

° Colbert was verantwoordelijk voor een financiële heropleving van Frankrijk, ook al kon hij Lodewijk niet overtuigen om minder geld aan oorlogen uit te geven.

° In plaats daarvan richtte hij onder andere het Hof van Justitie op, schafte hij zestig heiligdagen af – wat zorgde voor meer werkdagen – en ontwierp hij het mercantilisme, een economische theorie die stelt dat de welvaart van een land afhankelijk is van het aanbod van kapitaal in dat land.

° Binnen tien jaar haalde Colbert Frankrijk uit het dal van faillissementen en werd Frankrijk het welvarendste land in Europa. Colbert  overleed op 6 september 1683 aan de gevolgen van nierstenen.

* Een colbert of colbertjas(je) is een kledingstuk dat vooral door mannen gedragen wordt. Het is een jas, vergelijkbaar met een blazer. In tegenstelling tot de pandjesjas, de jas van het jacquet, heeft een colbert geen panden. Het maakt vaak samen met de broek deel uit van een pak. Vanaf 1850 werd het colbert populair…

Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Colbert_(jas)

De Stomme van Portici

De Stomme van Portici (La Muette de Portici) is een opera in vijf bedrijven die voor het eerst in 1828 werd opgevoerd in de Opéra van Parijs. Hij vertelt een geromantiseerd, patriottisch verhaal dat zich lang geleden afspeelde tijdens een Napolitaanse opstand tegen de toenmalige Spaanse overheerser.

* Dat het werk nog steeds een zekere bekendheid geniet, is helemaal te danken aan het feit dat een opvoering ervan plaatsvond op 25 augustus 1830 in de Brusselse  Muntschouwburg.

* Die opvoering bracht de gemoederen van de toeschouwers zo sterk in beweging dat er anti-Hollandse rellen uitbraken die tot de Belgische Revolutie zouden leiden.

images Willem I* De opera-uitvoering werd nb gegeven om de 58e verjaardag te vieren van de Nederlandse koning Willem I. Die Willem zorgde echter voor veel onvrede in de toen nog zuidelijke provincies omwille van zijn autoritair (eigenzinnig) bewind.

** Het volk morde in die dagen, de oogst was mislukt en de bevoorrading kwam in het gedrang. De julirevolutie in Frankrijk gaf de burger moed. Het front werd sterker en heftiger toen ook de Waalse mijnwerkers en de Vlaamse wevers zich aansloten om betere levensomstandigheden af te dwingen.

* De vlam sloeg pas goed in de pan toen de zanger de aria ‘Amour sacré de la patrie, rends-nous l’audace et la fierté. A mon pays je dois la vie, il me devra sa liberté’, inzette. Vooral die laatste zin (Aan mijn land dank ik mijn leven, het zal aan mij zijn vrijheid te danken hebben) hakte er stevig in.

** Brussel stond in rep en roer. De rellen die begonnen tijdens de opera, leidden tot het begin van de geslaagde Belgische Revolutie én het uitroepen op 4 oktober van de Belgische Onafhankelijkheid door het Voorlopig Bewind.

* Meer weten? Rode woordjes aanklikken … Wikipedia weet het allemaal.

weg met die leidingenstraat !

Gisteren zondag 22 augustus voerde Groen Laakdal en Groen-volksvertegenwoordiger Staf Aerts actie tegen de plannen van de Vlaamse regering om een leidingenstraat aan te leggen dwars door het Laakdalse herdenkingssbos in de buurt van Makelhoeve.

* ‘Unieke natuur uit Laakdal en een bos met emotionele waarde opofferen voor een gedateerd energiebeleid daar komen wij tegen in actie,’ klinkt het bij Groen.

* De ondergrondse leidingen voor de chemische industrie verbinden de Antwerpse haven met het Duitse Ruhr-gebied en zijn 50 tot 70 meter breed.

* “De plannen die nu voorliggen, bedreigen heel wat waardevolle natuurgebieden, in Laakdal en omgeving. Meer bepaald Oosterbos en het Eindhoutbroek , twee bossen van het Vlaams  Ecologisch Netwerk (VEN). Het tracé zou daar dwars door de veenlagen snijden, wat nefast is voor de huidige vegetaties. Zo kan ook de opgeslagen CO2 vrijkomen,’ zegt Paul Mondelaers, Groen-gemeenteraadslid in Laakdal

* Mondelaers is er ook niet over te spreken dat de leidingenstraat zou raken aan het herdenkingsbos op het zuidelijk tracé van de leidingenstraat. Een perceel dat is aangeplant met herdenkingsbomen heeft een bijzondere emotionele waarde. ‘Hier horen geen leidingen thuis.’

* Het Groen-gemeenteraadslid wil ook een lans breken voor de leefbaarheid van Eindhout: ‘Elk plan van de Vlaamse regering om leidingen te leggen, gaat ten koste van de groene buffer tussen E313 , Seveso-bedrijven en de dorpskern. Hierdoor wordt de leefbaarheid serieus op de proef gesteld. Dat kan ook niet door de beugel voor ons.’ 

 

* Groen-Parlementslid Staf Aerts plaatste de vraagtekens in een breder perspectief. ‘De discussie moet om te beginnen gaan over de vraag of de leidingenstraat eigenlijk wel nodig is. Zoals het project nu beschreven is, lijkt het vooral de oude fossiele industrie ten goede te komen.”

DE PRAAGSE LENTE

Na het einde van WO I werden de landen Tsjechië en Slowakije samengesmolten tot Tsjechoslowakije.  Een republiek, helemaal in de communistische invloedssfeer van Jozef Stalin die er in 1948 de macht had gegrepen.

* Vooral in de jaren 1950 heerste er een dictatoriaal schrikbewind. Vrijheid bestond er nauwelijks. Vanaf 1960 kregen de burgers een beetje meer armslag.

* 5 januari 1968 werd partijleider Novotny vervangen door Alexander Dubcek. Die ijverde meteen voor nog meer vrijheid, transparantie en minder censuur. Kortom, voor  een communisme met een menselijk gelaat. Zeg maar, het begin van wat later ‘De Praagse Lente’ ging heten.

* De Sovjets zagen meteen hun invloed afnemen. President Dubcek werd op het matje geroepen, maar veel veranderde dat niet. Het volk had van een beetje vrijheid geproefd en wou meer, veel meer.

Soviet troops march through Prague in September 1968, after invading the city to stop the momentum of the democratic reforms instituted during the "Prague Spring." After the invasion, a permanent Soviet presence was established in Czechoslovakia to prevent further reforms. (Photo by © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images)Czech students distribute underground literature in Wenceslas Square, Prague, in protest against the Soviet occupation of their country. (Photo by Reg Lancaster/Getty Images)

* 20 augustus 1968 startte ‘Operatie Donau’ (Donaulanden, zoals ze al eerder waren gekend). Moskou bracht zowat het hele Oostblok op de been en stuurde liefst 800 vliegtuigen, zesduizend tanks en 50 000 even zwaar bewapende soldaten naar de naar vrijheid snakkende Tsjecho-Slovaken.

* Dubcek en de zijnen werden meteen naar Moskou gevlogen. Moskou wou een regering waar het meer vat op had, maar niemand bleek bereid op die wensen in te gaan. Ook de burgerbevolking keerde zich tegen de inval, de studenten verspreidden pamfletten, zelfs de deelnemende soldaten aarzelden om een schot te lossen.

* 16 oktober 1968, bijna twee maanden later, zwichtte Dubcek dan toch voor de Sovjetdruk en stemde in met een kleine bezettingsmacht.

* Dubcek werd 17 april 1969 vervangen door Husak. Die hield meteen een zuivering in de … communistische partij. Liefst 3 500 leden zegden hun lidmaatschap op. Moskou had het begrepen.

* In Moskou besefte partijleider Brezjnev dat zijn tussenkomst een flop was en dat zijn Sovjet Unie een vogel voor de kat werd. Gorbatsjov zou later de unie uit elkaar laten vallen. Toch zou het nog tot 1 januari 1993 duren vooraleer Tsjechië en Slovakije weer twee onafhankelijke staten werden.

KOFI ANNAN Secretaris-generaal VN

Kofi Annan overleed op 18 augustus 2018 na een kort ziekbed in de Zwitserse hoofdstad Bern.

Kofi Annan slaagde er in de VN nieuw leven in te blazen. In 2001 werd Kofi Annan voor een nieuwe ambtsperiode gekozen.

Bovendien werd hij in dat jaar ook onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede.

*  Boutros Gali benoemde Kofi Annan in 1993 tot onder-secretaris-generaal voor vredesoperaties, waardoor hij verantwoordelijk werd voor de VN-vredesmachten die in verschillende werelddelen actief waren.

* Bij zijn aantreden als secretaris-generaal van de Verenigde Naties in 1996, werd Kofi Annan geconfronteerd met de mislukte VN-missies in Ruanda en in Bosnië. Bovendien waren er budgettaire problemen. Veel landen zoals de Verenigde Staten van Amerika, hadden een grote achterstand in de betaling van de contributie.

* Na zijn vertrek bij de Verenigde Naties speelde hij nog een belangrijke rol bij de vorming van een regering van nationale eenheid in Kenia, waar in 2008 een burgeroorlog dreigde.

*** Kofi Annan was een bruggenbouwer, door vrijwel iedereen gezien als gezaghebbend, scherpzinnig en principieel.  (bewerkt uit Historiek en Wikipedia – foto vrij / gratis)

1 2 3 5