RESTAURATIE SINT-GERTRUDISKERK vorst

STARTEN WERKEN ECHT MORGEN 1 JUNI ?

Het dossier werd op 4/2/2022 aanbesteed en toegewezen aan de firma PIT Antwerpen uit Kapellen. De werken starten op 1 juni 2022. Naast de gevelrestauratie is er ook de restauratie van de
kerkhofmuur. De kosten worden geraamd op 55 300 euro. Ten laste van de gemeente.

Na afloop van de werken is een mooi geheel ontstaan met de kerk omringd door de begraafplaats die enkele jaren geleden werd heringericht. De globale kostprijs van de uitvoering van deze werken inclusief ontwerpkosten en btw wordt geraamd op 2 231 214 euro. Vlaanderen heeft een toelage toegezegd van 1 425 000 euro en de gemeente komt tussen voor een bedrag van ca. 225 000 euro. Het saldo zal door de kerkfabriek betaald worden, die hiervoor een aantal bouwpercelen verkocht heeft .

  1. Erfgoedwaarde

De Sint-Gertrudiskerk is een georiënteerde laatgotische kruiskerk, waarvan de bouw
teruggaat naar het midden van de 15de eeuw (1401 – 1500). De 50 m hoge toren met een muurdikte
tussen 1,50 tot 1,80 m dateert van circa 1520. Het schip werd verbouwd omstreeks 1750 waardoor er in 1756 onder meer zijbeuken werden aangebouwd.

De diverse materialen en talrijke bouwsporen wijzen echter op een meer complexe bouwgeschiedenis waarbij ook 19de-eeuwse herstelling- en verbouwingswerken naar ontwerp van P.J. Taeymans een impact hebben op het huidige uitzicht van de kerk.

Ze werd gerestaureerd in 1938 naar ontwerp van S. Leurs en J. Schellekens en in 1966-1968 naar ontwerp van N. Van de Velde.

Opvallende kleureffecten door het afwisselend en onregelmatig gebruik van bruine ijzerzandsteen, witte zandsteen en rode baksteen zijn karakteristieke kenmerken voor de gotische kerken van het Hageland en de Zuiderkempen. Sedert haar ontstaan werd de kerk toegewijd aan de H. Gertrudis van Nijvel en kreeg ze de vermelding ‘Gertrudisheiligdom’. De kerk werd beschouwd als een belangrijk bedevaartsoord dat een grote bloei kende in de 17de eeuw (1601-1700).  Op 30-05-1936 werd de kerk als beschermd gebouw geklasseerd en vanaf 29 maart 2019 kreeg het een erkenning als bouwkundig erfgoed.

  1. Kerk en begraafplaats

Kenmerkend voor de Sint-Gertrudiskerk is haar ligging (buiten het centrum van Groot-
Vorst),met rond de kerk de begraafplaats die nog steeds in gebruik is. Die is ommuurd en omhaagd met aan de zuidzijde de ‘Gertrudisput’ die volgens niet bewezen overlevering een Romeinse (?) put met geneeskrachtig water zou hebben.

De kerkhofmuur en put komen eveneens in aanmerking voor restauratie.
In de directe buurt van de inkom zijn de erebegraafplaatsen van de oud-strijders van de twee wereldoorlogen.

Praktische aandachtspunten zijn …

* Vermindering van het aantal parkeerplaatsen door de plaatsing van de noodzakelijke werfketen en stockagemogelijkheden.

* Mogelijke hinder langs de wegenis van de Kerkstraat tegen de kerkhofmuur aan.
* In de directe buurt van de gevels is het stallen van fietsen niet steeds mogelijk.
* Stellingen worden geplaatst tegen de gevels van de kerk en toren.
* Noodzakelijk snoeien van bomen in directe buurt van de kerk.
* Het gebruik van de kerk voor de eredienst blijft steeds mogelijk. Enige hinder kan tot de mogelijkheden behoren. Getracht wordt dit zo sterk mogelijk te beperken.
* De ramen van de kerk zullen voor herstelling worden verwijderd. De openingen worden gedicht waardoor de verlichting van de kerk zal moeten verhoogd worden.
* De graven in de directe buurt van de kerk kunnen lijden onder stof en
steengruis. Daarom bevelen we u aan om de grafzerken met plastiek af te dekken.
Door de plaatsing van de stellingen kan de toegang naar bepaalde grafzerken gehinderd of soms wel onmogelijk worden.


*** Verdere planning

* Aansluitend op de  restauratiewerken verwachten wij de goedkeuring door de Vlaamse minister van Erfgoed van het dossier van de vernieuwing van de verwarmingsinstallatie. Dit dossier werd in 2015 ontvankelijk verklaard en hopelijk wordt de definitieve goedkeuring en erfgoedpremie in 2023 toegekend.

* In 2009 heeft de gemeente de opdracht voor het ontwerpen van de binnenrestauratie eveneens toegekend aan het architectbureau Arat. De dossiers worden uitgewerkt en ingediend voor betoelaging. De werken, waarvoor geen subsidiëring mogelijk is, zullen volgens noodzakelijkheid ook uitgevoerd worden.

* De kerkfabriek zal regelmatig informeren over de vordering van de werken en de impact die er al is voor de praktische werking en het gebruik van de kerk.

* Wij hopen dat de werken vlot mogen verlopen en houden ons graag beschikbaar voor mogelijke klachten. Contact nemen met de voorzitter van de kerkfabriek.

* Contactgegevens: tel. 0477/242320 of via mail Vanbel.coenen@skynet.be.
KERKFABRIEK en PAROCHIETEAM Sint-Gertrudis Groot-Vorst

NIEUWE DRINKWATERLEIDINGEN

 Aan Vorstsebaan-Steenbergenveld in Veerle-Vorst-Laakdal start Pidpa  maandag 23 mei met werken aan de drinkwaterleiding. De werken zullen gefaseerd gebeuren en duren in het beste geval tot 8 juli.  

 Tijdens een eerste fase worden er nieuwe leidingen aangelegd. In de tweede wordt de waterkwaliteit van de nieuwe leiding getest. De aftakkingen worden per huis vernieuwd.

 Tijdens de werken wordt de bestrating opgebroken en voorlopig hersteld. Woningen blijven bereikbaar en bewoners van Steenbergenveld worden verwittigd als er een drinkwateronderbreking komt. Na fase drie van de werken wordt de bestrating definitief hersteld.

Dorpskern Veerle wordt veiliger

De verkeersveiligheid in de dorpskern van Veerle in Laakdal is aan een verbetering toe. Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een grondige herinrichting.
“In de toekomst leggen we nieuwe fietspaden en veilige kruispunten aan. Ook de omgeving van de scholen wordt aangepakt” zegt Simon Tullen, projectleider van Wegen en Verkeer.”
.
* Tijdens de infomarkt van woensdag 27 april worden de toekomstplannen getoond in basisschool De Wissel. Iedereen welkom.

Veerle ligt op de kruising van twee drukke verbindingswegen: de N127 (Oude Geelsebaan/ Veerledorp/ Diestse Baan) en de N141 (Vorstse Baan). Het centrum krijgt daardoor veel verkeer te verwerken.
.
.
Wegen die ook veel gebruikt door fietsers en voetgangers. Maar de weginfrastructuur in Veerle is niet langer aangepast aan de combinatie van al dat verkeer. De smalle, onveilige fiets en voetpaden en de oversteekplaatsen zijn onveilig, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.
.
Grondige herinrichting van het centrum
.
“Wegen en Verkeer zorgt voor een grondige herinrichting van het centrum van Veerle, waar de twee gewestwegen samenkomen”, aldus nog Simon Tullen. “De rijwegen worden vernieuwd en we leggen overal brede fiets en voetpaden aan. Extra aandacht is er ook voor een herkenbare, veilige omgeving van de scholen. Tenslotte zorgen we voor meer groen in het straatbeeld. Zo maken we Veerle een stuk veiliger én aantrekkelijker.”

.
.
Lokale experten kijken mee
.
Bij de opmaak van de ontwerpplannen werd samengezeten met een klankbordgroep waarin vertegenwoordigers van de scholen, handelaars, landbouwers, Fietsersbond, kerkgemeenschap … samenkwamen. Stuk voor stuk lokale experten met veel lokale kennis. Door samen na te denken, ligt er nu een plan op tafel dat helemaal op maat van Veerle ontworpen is.
.
Tine Gielis, burgemeester:“Naast de gewestweg nemen we ook de gemeentewegen die hierop aantakken mee onder de loep. In de huidige fase bespreken we alle plannen met de aangelanden, ondernemers en andere betrokkenen. Belangrijk om tot een gedragen plan te komen.”
.
Infomarkt 27 april
.
Nu woensdag 27 april organiseert Wegen en Verkeer i.s.m. gemeente Laakdal een informatiemarkt waar de plannen getoond worden aan de inwoners van Veerle. De infomarkt vindt plaats in basisschool De Wissel (Kapellestraat 9, 2431 Laakdal). Meer informatie en inschrijven via
www.wegenenverkeer.be/laakdal.
.
Start in … 2028
.
.
De werken in Veerle volgen op de werken aan de Averboodsebaan (N165), waarbij de fietspaden heraangelegd worden, inclusief het kruispunt met de Diestsebaan. Volgens de huidige planning is de start van de werken voorzien voor … 2028. ”
.
Frank Sels, schepen van Mobiliteit: “Uiteraard zal het inderdaad nog wel een tijdje duren vooraleer de spade de grond ingaat. In afwachting zullen we op basis van de resultaten van de enquête in de drie scholen een aantal quick wins trachten te realiseren op ons onderliggend wegennet. Daarnaast kunnen alle leerlingen van Veerle die willen en kunnen, intekenen op Bike2School om  duurzaam naar school te fietsen of te steppen. In samenwerking met de drie scholen zullen we een fietspooling uitwerken.

FRANS COOLS BOUWDE HET Atomium

Op 18 maart 1958 werd het Atomium in Brussel voltooid. Het monument is te vinden in het Heizelpark en werd net voor de opening van de  Wereldtentoonstelling ‘Expo58’ onthuld.

*** Negentien (19) maanden hebben Looienaar Frans Cools en zijn mannen, werknemers van het staalconstructiebedrijf Ateliers de Jambes-Namur, erover gedaan om het Atomium te bouwen. Een stalen gevaarte van 102 meter hoog en 2.400 ton zwaar.

** Met dank aan HN voor een deel van de reportage van 15 april 2008 – schrijver niet gevonden. Wel een aantal boeiende passages uit zijn werk …**

* Ingenieur André Waterkeyn mag dan wel het Atomium getekend hebben, hij heeft er nooit zijn handen aan vuil gemaakt. Dat hebben de arbeiders gedaan die het gevaarte van 2.400 ton bol na bol in de hemel hebben gehangen. Frans Cools (79 in 2008) uit Tessenderlo was de werfleider van het Atomium.

* Negentien maanden lang was hij op de werf in de weer, dag en nacht (of het scheelt niet veel).

* Op donderdag 17 april 1958 om twee uur ‘s morgens was het imposante bouwwerk klaar, alleen het asfalt rondom moest nog worden gelegd.

* Enkele uren later, om negen uur ‘s morgens, opende koning Boudewijn de Wereldtentoonstelling. Hij schudde handjes met de man die de laatste hand had gelegd aan het Atomium. Dat was – wat dacht u – niet Frans Cools, maar die kerel met zijn asfaltmachine…

* Hoe komt een jonge arbeider uit de Kempen op de werf van het Atomium terecht?, vroeg de journalist van HN.

Bij Les Ateliers de Jambes-Namur zochten ze jonge mensen voor de  metaalbouw wilden leren om er te werken. Frans Cools slaagde glansrijk en werd werfleider.

* In 1954 reeds werd Frans als werfleider naar Belgisch Congo gestuurd, om er een 780meter lange brug te leggen over de Congostroom .

* In 1955 kwam de technische directeur van Jambes-Namur naar Congo. Met een vaag schemaatje van het Atomium.

Frans Cools destijds : “Hij vroeg me op de man af of ik het Atomium wilde bouwen. Ja, dus. In 1956 heb ik gauw nog een schachttoren gebouwd voor de mijn van Zwartberg en daarna zijn we aan dat Atomium begonnen.”

 “Dat Atomium was …een ijzerkristal zoveel miljard keer vergroot. Ja, wie kon zich daar iets bij voorstellen? Op de eerste maquette bleek dat het uitvergrote ijzerkristal niet zelfstandig zou kunnen staan. Daarom heeft Waterkeyn er drie steunpoten bij getekend, de zogenaamde bipoden (waarin de buitentrappen werden verwerkt).”

  “Het Atomium bouwen was een avontuurlijke onderneming. De bouw hebben we, zonder kranen, helemaal van binnenuit gedaan. En zonder steigers!”

 “Het kon niet spectaculair genoeg zijn. Als we op grote hoogte aan de buitenkant van het Atomium moesten werken, zaten we met maximaal vier man in een bak die aan een winch hing. We hingen letterlijk aan een katrol en werden gewoon naar boven getrokken.”

“Hoogtevrees heb ik nooit gekend. Gelukkig niet. Eigenlijk waren we alpinisten. We klauterden van poutrel naar poutrel. We hebben nooit één accident gehad. Is dat niet verwonderlijk?”

– Heeft Frans Cools negentien volle maanden aan het Atomium gewerkt?

“Bah neen. Het gebeurde dat we twee maanden stillagen omdat de geprefabriceerde stukken die her en der voor ons in ateliers werden gemaakt, maar niet klaar geraakten. De laatste negen maanden heb ik wel non-stop gewerkt: weekdagen, weekends en feestdagen inbegrepen.”

* Alle dagen kwamen groepen mensen het Atomium in aanbouw bekijken.

Frans Cools:En koning Boudewijn! Hij kon er niet genoeg van krijgen. Hij  is zeven keer hier geweest. Altijd incognito.”

“Toen de Expo openging, was één bol aan de binnenkant nog niet helemaal in orde. Terwijl beneden duizenden mensen de ogen uit hun kop keken, zaten wij in die bol nog 23.000 bouten aan te schroeven. Meer nog. Omdat we niet meer met werfwagens het Expoterrein op mochten, moesten we die bouten en al ons materieel honderden meters te voet tot bij het Atomium brengen.”

“Mensen vragen mij wel eens of het mij verbaast dat het Atomium er vandaag nog staat. Het was toch gebouwd om ‘maar zes maanden’ mee te gaan? Ja, dat is waar. Maar we hebben toen de allerbeste materialen gebruikt. We hebben hoge weerstandsbouten gebruikt – géén klinknagels! – en gelast met in ons hoofd: dit mag niet kapot. Ja, we hebben gebouwd alsof het ging om een constructie voor de eeuwigheid.”

“Ik ben nog vaak teruggekeerd naar het Atomium, tijdens de Expo en ook daarna. Door het Atomium kreeg Jambes-Namur zoveel werk dat ze het bijna niet konden bijhouden. Ik heb nog veel werven gesuperviseerd, veel grotere werven. Die van het viaduct van Vilvoorde bijvoorbeeld. Maar ze waren nooit meer zo spectaculair als het Atomium.”

* “Intussen is het Atomium vernieuwd. Vooral aan de binnenkant is het niet meer zoals vroeger. De sfeer is een beetje weg. Ik heb het Atomium gebouwd, maar als ik het vandaag wil bezoeken, moet ik … een ticketje kopen.”  Ondank is ‘s werelds loon …

Restauratiewerken in Eindhout – HAM

Gisteren 28 februari startte firma Frans Corvers uit Vorst met de restauratiewerken aan de kapel van Ham.  

Het dak en het torentje zullen hernieuwd worden . Daarna worden ook de buitenmuren hersteld. De werken zullen ongeveer twee maanden duren . Tijdens die periode zal de kapel om veiligheidsredenen gesloten blijven.

* Even wat info over dit beschermd monument: BRON:  https://www.eindhout.net/kapelham.htm

* De muren van de kapel bestaan uit baksteen, in een nis boven de deur staat een beeld van OLV Van zeven weeën.  De kapel werd vermoedelijk gebouwd in 1681 door Adriaan Lenaerts , meier en secretaris van Ham. In die tijd ressorteerde ze onder de prelaat van Tongerlo die heer was van Ham.

* De klok in het torentje werd in 1723 gegoten door Jordanus Smets in opdracht van Jan Ven (Veen)

Op de klok staat: Jordaen Smets heeft mij gegoten. Tot anno 1723. Jan Veen voor de kapel van ons livrawe van de seven wee voor endertham.

* Pas in 1808 kwam er een fusie tussen Eindhout en Ham en werd er overeengekomen dat de onderpastoor van Eindhout elke vrijdag een mis zou opdragen in de kapel. Dat bleef zo tot in … 1969 !

* In 1978 werd de kapel gerestaureerd en erkend als beschermd erfgoed.

* Vanuit de buurtwerking van Ham worden er nog geregeld activiteiten georganiseerd. Een misviering op de vooravond van de meimaand, een viering op de tweede zondag van juli (vroeger de start van ‘kapellekeskermis’) en een wekelijks gebedsmoment tijdens de maanden mei en oktober. In die periode is de kapel dagelijks geopend, tijdens de winterperiode enkel in het weekend.

* De kapel was en is nog steeds een oord van rust, stilte en bezinning voor de vaste bezoeker maar ook voor de toevallige wandelaar of fietser die er een kaarsje komt branden of gewoon even tot rust kan komen.

** De restauratie van het interieur is voorzien voor 2023 , volgend jaar reeds .

Meer info bij uw parochiepriester

e.seghers@abdijaverbode.bewww.abdijaverbode.be – www.averbodemoment.be