kanselier von Bismarck

De Duitse kanselier Otto von Bismarck was de dominantste Duitse politicus van de negentiende eeuw. Als minister-president van Pruisen realiseerde hij de Duitse eenwording. Hij werd in 1867 bondskanselier van de Noord-Duitse Bond en zorgde in 1871 voor de vorming van het Duitse keizerrijk.

Nog een beetje politiek en geweld om de maand af te sluiten. het kan … Von Bismarck … zegt u niks ? Of toch een beetje … 

* In 1850 had Von Bismarck vooral oog voor de economische belangen van Pruisen. Bismarck vond dat de eenheid tussen de Duitse staten verder versterkt moest worden.

* Ook zette hij zich af tegen de Oostenrijkse invloed binnen Duitsland. Dat laatste werd door de Duitse regering niet gewaardeerd. Hij werd weggepromoveerd als Pruisisch gezant in Sint-Petersburg, later in Parijs.

* In 1862 werd Otto von Bismarck door koning Wilhelm I naar Berlijn gehaald, na een conflict tussen de kamer en de regering over legerhervormingen.

* Otto von Bismarck werd benoemd tot eerste minister van Pruisen en loste het probleem op met intimidatie en juridische foefjes.

* Als premier hield Otto von Bismarck zich vooral bezig met de vorming van een nieuwe Duitse Bond, waarin Oostenrijk buitengesloten zou worden. Daarvoor voerde hij drie oorlogen, de belangrijkste tegen Oostenrijk.

Het Pruisische leger drong diep door in Oostenrijk, waarna de Oostenrijkse regering een wapenstilstand aanbood.

* De door Otto von Bismarck gevormde nieuwe Duitse Bond werd een bondsstaat met een eigen grondwet. De vorm ervan lijkt veel op de manier waarmee Duitsland tegenwoordig wordt bestuurd.

* Aan het hoofd van de Duitse Bond stond de Pruisische koning en de Pruisische minister-president vervulde de functie van bondskanselier.

* Hierdoor werd Duitsland een grote macht in Europa en … ontstond er een probleem met Frankrijk. Toen een familielid van de Pruisische koning zich kandidaat stelde voor de Spaanse troon eiste Frankrijk de intrekking van deze kandidatuur. Duitsland wilde daarover niet eens praten. De Frans-Duitse Oorlog van 1870-1871 was hiervan het gevolg.

* Met groot gemak verpletterde het Pruisische leger binnen een jaar Frankrijk. Tijdens de oorlog sloten ook de Zuid-Duitse staten zich aan bij de Noord-Duitse Bond. In januari 1871 werd het nieuwe Duitse Keizerrijk opgericht in het Franse paleis van … Versailles.

* Na de Frans-Duitse oorlog trad Otto von Bismarck op als bemiddelaar bij andere Europese conflicten, zoals tussen Engeland, Oostenrijk, Turkije en Rusland over de Balkan en de Middellandse Zee. In 1878 organiseerde Otto von Bismarck een congres in Berlijn, waarbij een vrede werd getekend.

Otto von Bismarck voerde een behoudsgezinde buitenlandse politiek, gericht op de consolidatie van de positie van Duitsland in Europa.

* Op binnenlands gebied was Otto von Bismarck minder succesvol. De economie groeide, maar de maatschappelijke veranderingen die hieraan verbonden waren, werden door Von Bismarck niet of te autoritair opgelost.

* De conservatieve Otto von Bismarck bestreed ook het streven naar emancipatie van de arbeiders en de katholieken. Hij trachtte de katholieke pers in te binden door allerlei vormen van censuur en door een verbod op socialistische partijvorming konden de arbeiders zich niet verenigen.

* Ook zorgde Otto von Bismarck voor verregaande wetgeving op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en bejaardenzorg. Er werd algemeen mannenkiesrecht ingevoerd, maar de belangrijkste bevoegdheden bleven bij de Rijksdag.

* Toen keizer Wilhelm II zich in 1890 presenteerde als een krachtig staatshoofd, moest de inmiddels hoogbejaarde Otto von Bismarck het veld ruimen.

* Von Bismarck kreeg als dank een landgoed, een hertogentitel en een zetel in de Rijksdag en werd als bondskanselier opgevolgd door graaf Leo von Caprivi. Otto von Bismarck overleed op 30 juli 1898 in zijn slot Friedrichsruh.

(met dank aan Ruud van Capelleveen) – rood voor meer –