MAARTEN LUTHER

Het Edict van Worms werd op 26 mei 1521 , vandaag exact 500 jaar geleden, uitgevaardigd door keizer Karel V op de Rijksdag van Worms. Met dit edict werd Maarten Luther vogelvrij verklaard . Het edict bevatte ook het bevel tot de verbranding van zijn geschriften.

Een groot deel van het door keizer Karel V geregeerde rijk gaf hieraan gevolg . Niet in Duitsland, want niet alle Duitse vorsten ondersteunden de hervorming.

Waarover ging het eigenlijk ?

* Op 31 oktober 1517 timmerde Maarten Luther zijn stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg. Hij protesteerde daarmee vooral tegen de aflaatverkoop van de dominicaan Johann Tetzel.

* Luther werd namelijk geconfronteerd met mensen die hun zonden kwamen biechten en daarna hun aflaten lieten zien, zodat hun biechtvader hen geen boetedoening kon opleggen en slechts de vrijspraak (absolutie) kon geven.

* Het was dus een kwijtschelden door de paus van straf voor zonden allerlei. Gewoon door te putten uit de verdienste van de goede werken van Christus en alle gelovigen.

* Hiervoor was weliswaar biecht, berouw en vergiffenis nodig , maar het aankopen van de aflaat was voldoende om de zondestraffen kwijtgescholden te krijgen zonder grote persoonlijke inzet .

Wie veel bezat , kwam er gemakkelijk vanaf . De kleine arme man was andermaal de klos van deze handel.

* Luther wou deze misstanden aanklagen en rechtzetten en ging ervan uit dat de paus de misbruiken van de aflaatverkoop ook zou veroordelen. Niet dus .

* De aflaat waartegen Luther in het bijzonder reageerde was de de Jubileumaflaat voor de nieuwbouw van de Sint-Pieterskerk in Rome . Bij de ouderen onder ons beter gekend als ‘Sint Pieters penning’ .

De Sint-Pieterspenning, Pieterspenning of Petruspenning (denarius Sancti Petri ) is een jaarlijkse vrijwillige gift van katholieken .

* De penning werd heringevoerd in 1860 door paus Pius IX na de nederlagen van het pauselijke leger tegen het Italiaanse leger in Castelfidario (18 spt 1860) én het duidelijk werd dat er geld nodig was voor een leger dat de kerkelijke staten tegen de Italiaanse aanspraken kon verdedigen.

* De penning bestaat nog steeds , maar vechten doet het pauselijke leger lang niet meer . Vaticaanstad , de enige resterende staat van de Kerk ,  wordt tegenwoordig symbolisch verdedigd door de Zwitserse wacht (zouaven).

Met de huidige penning van de gelovigen financiert de paus nu welzijnswerken in de breedste zin over de ganse wereld.

* Wat er ook van zij … de leer van Luther werd door de erg jonge boekdrukkunst van toen spoedig over gans Europa verspreid. De Lutheranen van nu vormen nog steeds een solide kerkgenootschap.