de peirenstraat

Pas geploegde akkers, mooi glad geëgd en klaar voor het eerste groen van het nieuwe jaar … Je vindt ze in de Veerlese Peirenstraat. De beste gronden van ver in de omtrek, beweren de kenners. De geasfalteerde straat is een paradijs voor wandelaars en fietsers. Soms ook voor mensen die hun zorgvuldig ingepakte afval er komen droppen … Een schande in 2021.

* ook op facebook

* Peirenstraat komt van paardenstraat – op zijn Veijels wordt dat peijerestroat – en zonder de j peirenstraat

GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr.

Van 2 maart 2021 tot 30 april 2021 loopt de publieke raadpleging over de startnota.

* Gemeente Laakdal mocht 100 inspraakreacties ontvangen en bereidt samen met IOK ook een motivering voor tegen de uitvoering van een tracé door Laakdal.

* Het GRUP heeft als doel een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder door tot in het Ruhrgebied.

° In het onderzoek komen drie mogelijke tracés aan bod; twee daarvan doorkruisen Laakdal en impacteren maar liefst 6 woningen en een 200-tal percelen, zowel in woon-, natuur-, landbouw- en bosgebied.

° Het gemeentebestuur organiseerde een informatiemoment voor de gemeentelijke adviesraden (Gecoro, forum ondernemen en forum Landbouw) waarbij een toelichting werd gegeven door het departement Omgeving.

Frank Sels (schepen van Ruimtelijke ordening): “Het gemeentebestuur van Laakdal geeft een ongunstig advies betreffende het voorliggend GRUP leidingstraat. De 2 voorgestelde tracés snijden Laakdal doormidden en brengen onherstelbare schade toe aan mens, natuur en landbouw. We dringen er daarom op aan dat Vlaanderen deze plannen opbergt en eerst onderzoekt of de bestaande leidingstraat ten noorden van de E313 geen alternatief kan bieden.”

* Daarnaast werden ook volgende punten opgenomen in de motivering van het gemeentebestuur:

• Indien het centraal tracé behouden blijft, dan dringt het lokaal bestuur van Laakdal ernstig aan op een uitvoeringswijze waarbij de bufferende functie van de strook tussen E313 en het woongebied niet wordt aangetast of verminderd. Bijkomend onderzoek naar de bufferende functie en leefkwaliteit is noodzakelijk.

• Het zuidelijk tracé doorkruist meerdere waardevolle en zeer diverse natuurgebieden. Het staat vast dat de aanleg een aanzienlijke impact zal hebben op de natuur, biodiversiteit en waterhuishouding in deze gebieden. Gemeente Laakdal vraagt verder onderzoek naar wat die impact is en of en hoe die kan vermeden worden.

Tine Gielis (burgemeester): “De informatiedoorstroming vanuit Vlaanderen werd tot een minimum beperkt. Zo is er geen individuele communicatie gebeurd, enkel met de eigenaars van woningen die plaats zouden moeten maken, aangezien dit niet wettelijk bepaald is in de deze fase van het onderzoek. Op basis van de potentiële impact van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, stellen we deze aanpak zeer sterk in vraag.”

Manneken Pis, mascotte van Brussel

Wie Brussel als toerist bezoekt kan eigenlijk niet thuiskomen zonder dat hij of zij Manneken Pis heeft gezien. Het plassende jongetje van Brussel wordt jaarlijks dan ook door horden toeristen bezocht. Erg groot is het beeld niet, slechts 58 centimeter hoog.

Manneken Pis

Over de geschiedenis van dit opmerkelijke beeldje zijn verschillende verhalen. We vermelden er hier een paar.

Legendes

* Volgens één van de legendes had een klein jongetje tegen de deur van een heks geplast. Dit op de plek waar het beeldje nu te vinden is. De heks was zo boos dat het jongetje tegen haar deur had staan wateren dat ze hem in een standbeeld veranderde.

* Een ander verhaal vertelt over een vader die zijn kleine zoon kwijt was. Toen hij het kind na twee dagen vond, stond deze te plassen. Om te vieren dat hij zijn zoon gevonden had, liet de vader een fontein maken met daarop een beeld van een plassend jongetje.

VANDAAG VEEL WANDELAARS VERWACHT

Het nieuwe wandelpad pal naast het nieuwe fietspad van Veerle-Averbode en terug, werd gisteren zaterdag al flink ingelopen. Vandaag zondag verwachten we nog meer belangstellenden.

De meeste wandelaars vinden de brede weg naar het tandpijnkapelletje ook erg geslaagd. Het kapelletje helemaal bereiken is nog steeds moeilijk doenbaar omwille van het water dat nog niet is weggetrokken. Maar er zijn genoeg kleine wandelpaadjes in de buurt om ruim aan hun wandeltrekken te komen.

In bijlage nog een paar foto’s van de abdij, gezien vanuit de lager gelegen loop-gracht.

“Sport in ons kot”

“Sport in ons kot” (HET EEPOS)

Het Eepos is een vergunde zorgaanbieder binnen de VAPH-sector.  Vanaf dinsdag 27 april maakt een zeecontainer gevuld met sporttoestellen en spelcomputers een ronde langs verschillende Vlaamse voorzieningen voor mensen met een beperking.

Halte nummer 1: de parking van ons dagcentrum Vogelzang in Laakdal. Onze cliënten kunnen van 27 april tot en met 30 april in hun contactbubbels en volledig coronaproof sporten in deze container.

Eef Berckmans

Coördinator projecten en gebouwen
Het Eepos
013-66 34 16 (Vogelzang Laakdal)

014-56 79 00 (Dagcentrum Geel)
eef.berckmans@het-eepos.be

www.het-eepos.be

Meer info op de site: www.sportinonskot.be

6 maanden voedselbedeling

In de strijd tegen armoede startte Laakdal, naast vele andere acties, vorig jaar met een geïntegreerd project voedselhulp waarbij de sociale dienst van het OCMW mensen in nood aanvullend steunt met het leveren van voedselpakketten.

* Dit gaat hand in hand met begeleidende sociale maatregelen om de betrokkenen te helpen er weer bovenop te komen. Ondertussen loopt het project bijna een half jaar en is het tijd voor een evaluatie.

* Via het project voedselhulp worden voedselpakketten met gezonde en verse voeding verdeeld aan mensen in armoede. Het OCMW slaat hiervoor de handen in elkaar met Foodsavers Zuiderkempen en het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen (FEAD).

* Deze organisaties voorzien levensmiddelen vanuit voedseloverschotten, overproductie, schenkingsbeurzen en acties van de Europese Unie. Door het verminderen van voedselverspilling maakt Laakdal dus een duurzaam verschil op vlak van armoedebestrijding.

* De afgelopen maanden werd duidelijk dat dit een mooie aanvulling kan zijn op een begeleidingsplan. In totaal ontvingen 114 inwoners voedselhulp. Vanaf de opstart van de voedselbedeling tot en met maart werden er 47 verschillende gezinnen geholpen, waarvan 25 gezinnen met minderjarige kinderen.

* Bij elke bedeling waren cliënten aanwezig die voor de eerste keer langskwamen. De cliënten ervaren de persoonlijke benadering als een meerwaarde. Het werken met afspraken wordt als positief ervaren.

Raf Moons (foto-schepen van welzijn): “De voedselbedeling beoogt in eerste instantie cliënten een ondersteuning te bieden bij hun beperkte beschikbare inkomen, maar wordt ook aanzien als een onderdeel van een begeleidingsplan. Momenteel wordt één keer per maand een voedselbedeling voorzien. Op dit moment bekijken we of we maandelijks nog voor een extra bedeling kunnen zorgen enkel met verse groenten, fruit, zuivel en brood.”

parkeerplaatsen aan de abdij

 

Iemand bezorgde ons dit artikeltje uit het blad van de abdij van Averbode.

* Het gaat over het nieuwe fietspad. Iedereen is er blij om, maar sommige oudere mensen en mensen met een handicap betreuren wel dat de parkeerplaatsen nabij de abdijpoort allemaal weggedaan zijn .

* Daarom wellicht zijn die twee zinnen in het verslag onderstreept. Voor een aantal mensen wordt het religieuze deel van de abdij daardoor immers minder tot echt onbereikbaar.

* Iemand een oplossing?..

foto 1 de vroegere autoparking werd verzwolgen door het nieuwe fietspad (dat aan deze kant weinig bereden wordt)

foto 2 laat de in- en uitrit van de abdij zien via de grote poort. Als men voor de kerkdiensten de verbodsplaten voor de duur van de diensten weglaat en nadien weer aanbrengt kunnen de gehandicapten bijna aan de kerkdeur afgeleverd / opgehaald worden

‘Prolaakdal’ tegen aanleg leidingstraat in Laakdal

Leidingstraat heeft impact op 6 woningen in Laakdal

* De Vlaamse Regering (bestaande uit NV-A, CD&V en VLD) heeft de intentie om in 2023-’24 een nieuwe ondergrondse leidingstraat (150 km lang met een breedte van 45 m die plaats biedt aan 8 pijpleidingen) aan te leggen tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. Hiervoor keurde zij op 18 december 2020 de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) in alle stilte goed.

* In haar toelichting stelde de Vlaamse Regering 3 verschillende tracés voor. Twee tracés doorkruisen Laakdal en ‘impacteren’ maar liefst 6 woningen, waarvan 1 in Eindhout (Tulpenstraat) en 5 in Klein-Vorst (Kleinstraat en Meerhoutstraat), uiteraard allemaal in een dichte perimeter op en rond de E313.

* Bovendien worden er een 200-tal percelen, zowel in woon-, natuur-, landbouw- en bosgebied, aangesneden.

* Het gevolg laat zich raden. Bewoners zijn ongerust en verhalen over onteigeningen steken de kop op!

Extra infosessies

* Op vraag van de Vlaamse Overheid, dienst Omgeving, heeft de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening alvast de gegevens van de eigenaars van de woningen aan de Vlaamse Regering bezorgd.

* Het getuigt niet van veel fair play en transparantie om in volle coronatijd een openbaar onderzoek te houden dat enkel via een virtuele of digitale modus kan doorgaan. Bewoners en eigenaars kunnen zich immers niet mobiliseren en de infosessies waren in een mum van tijd volzet. Er zijn daarom extra digitale sessies voorzien op  donderdag 8 april, dinsdag 13 april en donderdag 15 april 2021 telkens van 19 tot 21 uur.

** Lokale politieke beweging Prolaakdal vindt dit geen manier van werken en wil als beleidspartij haar inwoners op een correcte wijze informeren en faciliteren om een gefundeerd bezwaar in te dienen. Zij stelde dan ook voor in het schepencollege om :

  • al de betrokken perceeleigenaars aan te schrijven en te verwijzen naar de Vlaamse en gemeentelijke infosessies;
  • de eigenaars van de geïmpacteerde woningen in contact te brengen met de Vlaamse Regering en hen te faciliteren in hun bezwaar;
  • een gemeentelijke infosessie in aanwezigheid van de Vlaamse Regering te organiseren, weliswaar digitaal omwille van de coronabeperkingen;
  • een nieuwsbrief op te stellen met de noodzakelijke informatie voor gans Laakdal met opname van timing en procedure;
  • en met betrekking tot de gemeentelijke geïmpacteerde percelen een fundamenteel bezwaar op te stellen.

Aangezien de participatie loopt tot 30 april, dienen deze initiatieven voor deze datum uitgevoerd te worden.

** Zowel voor eigenaars van woningen, landbouwers, tuinbouwers, natuur- en bosgebieden is het belangrijk om goed geïnformeerd te worden. In een zone van 45m waarin de leidingstraat loopt, mag er niet meer gebouwd worden en mogen geen bomen of diepwortelende struiken aangeplant worden.

** “Het hoeft geen betoog dat dit zal leiden tot economische en ecologische planschade”, aldus Ann Loos, voorzitster Prolaakdal. ”Bovendien snijdt de leidingstraat Laakdal in twee. In eerste instantie wil men een leiding leggen met als doel het transport van propaan. Maar wat als de volgende leiding voor een gevaarlijke chemisch product is?”

* Als Prolaakdal rekenen wij erop dat Kempense parlementairen, zoals Hannes Anaf (sp.a – Vooruit), de Vlaamse Regering interpelleert.

* Voor meer info Frank Sels  0495 58 63 69

DE RAMP VAN 1986

17 augustus 1986 –  Een beetje voorbarig misschien, maar er is spoed mee gemoeid. De lezer weet straks waarom …

* Wat een mooie zomerse bezoekdag aan het kamp van Chiromeisjes beloofde te worden, eindigde voortijdig in een gitzwart drama voor vele inwoners van Klein-Vorst.  Bijna 35 jaar geleden vond in Stavelot ‘de busramp’ plaats. Een dramatisch ongeval waarbij verscheidene Vorstse families zwaar getroffen werden.

 

°° Omdat wij dit drama graag herdenken maar de tijd een beetje dringt, interviewde gelegenheidsreporter Stein Voet daarom nu reeds gemeenteraadslid en vriend Bob Nysmans die zelf ook in de getroffen bus zat.

 

Bob, jij zat als klein kereltje mee in de rampbus toen het ongeval zich voordeed. Wat herinner jij je  nog van die ramp ?

Bob : ‘We vertrokken die 17de augustus in Klein-Vorst aan de voormalige Witte School met twee bussen naar Dürler in de Oostkantons. De Chiromeisjes van Klein-Vorst verbleven daar voor hun jaarlijkse zomerkamp en die 17de was bezoekdag. Samen met mijn moeder, Lief Smolders, en grootmoeder, Elza Verdonck, zouden we mijn twee zussen, Griet en Annelies, bezoeken. Wij zaten in de tweede bus op de vierde bank achter de chauffeur. Ik wilde het liefst achter de chauffeur zitten, maar bij het opstappen vond mijn moeder dat toch geen goed idee.’

Bob : ‘Omwille van de ‘rally van Francorchamps’ volgden wij een omleiding. Op een steile helling stak onze bus de eerste bus plots voorbij. Ik herinner me nog dat ik dat harder rijden van onze bus leuk vond. Mijn moeder had echter al snel door dat er meer aan de hand was. Door oververhitting hadden de remmen het begeven. We reden bergaf en de bus ging sneller en sneller. Op een kruispunt kon de bus niet stoppen voor het rode licht. Links reed een brommer tegen de flank van de bus. Uiteindelijk kwam de piepende bus  tot stilstand tegen het ASLK-gebouw in Stavelot. Vijf doden en een pak gewonden was de trieste balans. Het dodental is uiteindelijk nog opgelopen tot 8. (van ereburgemeester Ludo Helsen vernamen we dat er in totaal 42 gewonden waren, waarvan 14 zwaargewond.)

De busramp is binnenkort al 35 jaar geleden. Jij was toen 4 jaar. Nog andere herinneringen ?

Bob : ‘Ik herinner me dat ik wakker werd en dat mijn voet gekneld zat tussen een ineen gedeukte stoel. Ik heb hard op mijn moeder geroepen en die heeft me van onder de stoel getrokken. Ik ben pas beginnen te wenen toen ik uit de bus was… omdat ik mijn nieuwe schoenen kwijt was…’

Na het ongeval was er ongetwijfeld paniek en chaos. Hoe liep het verder af?

Bob : ‘Mijn moeder en ik wilden zo snel mogelijk uit de bus. We zijn door een raam gekropen. Een vrouw van het Rode Kruis heeft zich over ons ontfermd. We zijn dan op eigen kracht naar het nabijgelegen ziekenhuis gestapt. Andere slachtoffers werden weggebracht met ambulances en zelfs de helikopter kwam er aan te pas. Die bracht de zwaarst gewonde slachtoffers naar Luik. Ik hield er een hoofdwonde aan over. Mijn grootmoeder vroeg en kreeg een overbrenging naar het ziekenhuis in Leuven. Later vertelde ze me dat ik niet meer op ‘die bus’, de ambulance in dit geval, wilde stappen. Van ons drieën was mijn mama er het ergst aan toe.  Haar knie werd genaaid en ze hield er een ruggenwervelbreuk aan over. Enkele dagen later stelde men ook vast dat haar neus was gebroken.’

Bob : ‘Deze ramp liet een grote indruk na bij veel families in Klein-Vorst. Ook bij het toenmalige schepencollege. Ludo Helsen was toen burgemeester en mijn grootvader was schepen. Zaal ’t Centrum werd op slag crisiscentrum.’

Het gemeentebestuur wil werk maken van een herdenkingsmonument. Hoe sta je daar tegenover?

Bob : ‘Door het idee van een herdenkingsmonument zullen de lippen weer los komen over de ramp. Eigenlijk heb ook ik thuis nooit over de busramp gesproken. Door mijn moeder  onlangs in te lichten over ‘een mogelijk monument’ zijn we weer beginnen te praten over het drama. Ik hoop dat een monument , van welke aard ook, troost mag bieden aan de familieleden van de personen die het leven lieten bij dit ongeval en de vele betrokkenen bij de busramp’

Aan welke vereisten moet het herdenkingsmonument van deze busramp voldoen, volgens jou?

Bob : ‘De vertrekplaats van de bussen, de vroegere Witte School, krijgt momenteel een nieuwe invulling met het project ‘Capellebeemden’. Ik hoop dat binnen dit project  nog ruimte is voor een herdenkingsplaat(s). En dat het monument ook een link mag leggen naar de Chiro van toen.  Het monument biedt hopelijk troost bij de nabestaanden. Want dit drama heeft sporen nagelaten bij heel wat inwoners van Klein-Vorst en … verdient een blijvende herinnering in het hart van ons dorp.’     ( met dank  aan Stein Voet )

Pijpleiding ook door Laakdal ?

* U las of hoorde het vandaag al via een of ander perskanaal: er komt een nieuwe ondergrondse pijpleiding tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. Een pijpleiding van zo’n 150 km om zuurstof en koolstofdioxide te transporteren. Omgeving Vlaanderen heeft drie tracés uitgewerkt. De verschillende tracés kan je terugvinden via GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen) – Departement Omgeving (vlaanderen.be).

* De Vlaamse Regering keurde op 18 december in alle stilte de startnota goed voor de opmaak van het GRUP Leidinstraat Antwerpen – Geleen. Het plan ligt op het grondgebied van zo’n 45 Vlaamse gemeentes, waaronder Laakdal.

* We voelen bij onze bewoners wat ongerustheid, zeker wanneer bekend werd dat er in Meerhout zelfs een gezin dreigde onteigend te worden bij een van de tracés.   Onze contactpersoon in de commissie ‘Omgeving’ is Tinne Rombouts (CD&V). Zij kreeg vandaag heel wat vragen binnen van bezorgde Kempenaren.

* Ook de bezorgdheden van de inwoners  van Laakdal wil Tinne voorleggen aan bevoegd minister Zuhal Demir. Daarom zal zij aanwezig zijn op het online burgeroverleg van CD&V waar deze kwestie zal besproken worden. Dit overleg gaat door via zoom op vrijdag 19 maart om 20u.

***  Personen die aan dit overleg wensen deel te nemen of een ander topic wensen in te dienen kunnen een mail sturen naar info@laakdal.cdenv.be.

Stein Voet   0494885450

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 4 5