BLOEDVERDUNNERS EN COVID

Het gebruik van antistollingsmedicijnen kan de sterfte van COVID-patiënten op intensieve zorg sterk verminderen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Jessa Ziekenhuis dat vandaag gepubliceerd werd.

° Het onderzoek bevestigt wat veel artsen al maanden weten: als patiënten het slecht doen, dan komt dat vaak door kleine bloedklontertjes. Sommige experts pleiten daarom voor het gebruik van bloedverdunnners bij iedereen die positief test.

° De eerste weken van maart begint in ons land de eerste golf corona-besmettingen. Honderden patiënten worden opgenomen in het ziekenhuis, vaak met ernstige klachten. Een minderheid van die patiënten is er zo slecht aan toe, dat ze verzorgd worden op de afdeling intensieve zorg.

° Ook in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt belanden begin maart de eerste patiënten op de afdeling intensieve zorg. Op 27 maart (mijn schoonzoon Werner overleed die dag in Edegem na bijna een week behandeling in Geel) liggen daar al een dertigtal patiënten. Ze hebben allemaal twee dingen gemeen: ze zijn er bijzonder slecht aan toe en bijna allemaal moeten ze beademd worden.

° Zondag 29 maart. Ben Pellens, arts op de dienst intensieve zorg in Jessa, merkt  iets vreemds. Hij ziet een grote bloedklonter in de liesader van de patiënt. Dat is niet iets wat je verwacht bij een patiënt met COVID-klachten. “Ik heb er meteen een cardioloog bijgehaald”, zegt Pellens. “Die heeft een uitgebreide echo van de borst van de patiënt gemaakt.”

° Tot hun verbazing zien de artsen op die echo grote bloedklonters in de longen. Dat is vreemd, want COVID-19 wordt op dat moment nog niet echt gelinkt aan bloedklonters.

° Bij alle patiënten op de dienst intensieve zorg wordt een echo van de longen gemaakt. Bij het kijken van die echo’s wordt meteen duidelijk dat er waarschijnlijk wél een rechtstreeks verband is. “66 procent van die patiënten bleek ook bloedklonters te hebben”, zegt professor Stessel. “Dat was voor ons een belangrijke eye-opener.”

° Daarom starten de artsen van het Jessa Ziekenhuis een nieuw onderzoek. Bij 26 patiënten verhogen ze de dosis antistollingsmedicijn. Ze screenen ook grondig de stollingsgraad in het bloed van die patiënten. Zo kunnen ze zien of de behandeling werkt en of de dosis nog verder moet verhoogd worden.

° “Het resultaat was verbluffend”, zegt professor Stessel. “De sterfte was aanvankelijk enorm hoog. Na toediening van antistollingsmedicijn daalde de mortaliteit van 39,12 procent naar 3,85 procent. Dat is een enorme reductie. De behandeling bleek ook een positief effect te hebben op nierfalen en leverfunctie.”

° Dat laatste is opmerkelijk. Bloedklonters blijken niet enkel voor te komen bij patiënten die al weken ziek zijn. Ze komen ook voor bij mensen die nog maar even ziek zijn en die mogelijk zelfs niet in het ziekenhuis zullen belanden. Veel bloedklonters blijven waarschijnlijk onder de radar.

* “Het toont aan dat hoge dosissen antistollingsmedicijnen de sterfte aanzienlijk kunnen verminderen bij patiënten die op intensieve zorg belanden,” zegt Stessel. “Voor hen kunnen deze medicijnen de kans op overlijden aanzienlijk verlagen. Dat op zich vind ik heel hoopgevend.”   – Peter Brems in vrtNWS –

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Plakkaat van Verlatinghe

Het Plakkaat van Verlatinghe (ook wel Acte van Verlatinghe) werd ondertekend op 26 juli 1581, vandaag exact 439 jaar geleden. Daarin zetten een aantal provinciën van de Habsburgse Nederlanden Filips II af als hun heerser.

° Het Plakkaat kan worden gezien als de onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden. Door de latere bemoeienissen van Engeland en Frankrijk zou het nog tot 1648 en de Vrede van Munster duren vooraleer de Nederlanden een echte, eigen staat werd.

° Het besluit tot het Plakkaat werd genomen op 22 juli 1581 tijdens een gewone vergadering van de Staten-Generaal van de Nederlanden in ’s-Gravenhage. De resolutie luidde:

Is huyden resolutie genomen op de verlaetinge vande Conink van Spaengnien, cassatie van zijnen zegel ende cachet, het gebruyck vande zegel vande Generaliteyt, waervan den audiencier es belast een ordonnantie by vorme van placcate te maecken.

° De tekst werd vastgesteld in Den Haag op 26 juli 1581. Het Plakkaat werd gedrukt bij de staatsdrukker Charles Silvius in Leiden en zoals gebruikelijk bij wetgeving direct verspreid.

° De tekst is gebaseerd op keuren waarin vrijheden van steden en vorstendommen waren opgesomd, zoals het Charter van Kortenberg (1312) en de Blijde Inkomst (1356).

* De tekst is mede gebaseerd op een traktaat van Theodorus Beza uit 1574, waarin Beza het verzet rechtvaardigt van de hugenoten (protestanten) tegen de tirannie van hun (Roomse) koning.

° De Staten verklaarden dat hun vorst, Filips II (zoon van keizer Karel en koning van Spanje) de vrijheden van vorstendommen en steden en hun eerder verworven rechten had geschonden en verklaarden hem vervallen van de troon. Het werd verboden zijn zegel en naam nog langer te gebruiken.

* Hoewel het Plakkaat van Verlatinghe geen onmiddellijke praktische gevolgen had, is het van groot symbolisch belang.

° Hiermee verwierp men voor het eerst officieel het gezag van de koning met als argument dat een volk het recht van opstand heeft wanneer een koning zijn plichten jegens zijn volk niet nakomt en zich als een tiran gedraagt.

° Dit argument werd nadien ook gebruikt in onafhankelijkheidsverklaringen in andere landen. De Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring uit 1776 (foto Obama in Nl) heeft tekstdelen overgenomen. Zeventien Provinciën , w.o. ook Mechelen, schaarden zich achter het besluit.

° Na de ondertekening gingen de Staten-Generaal op zoek naar een andere vorst. Pogingen met Franse en Engelse kandidaten mislukten. Uiteindelijk besloot men in 1587 om een republiek te worden en verder te gaan als de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1588 werd dit een feit.

° Tijdens die periode werden de grootste delen van Vlaanderen en Brabant heroverd door Spanje. Dat leidde tot het ontstaan van Staats-Vlaanderen, Staats-Brabant, Staats-Overmaas en Spaans Gelre.

* De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden beleefde meteen een ‘gouden eeuw’ en bulkte van rijkdommen terwijl Vlaanderen… in diepe armoede achter bleef.

* Het Plakkaat van Verlatinge werd in 2018 nog verkozen tot Het pronkstuk van Nederland, want door velen gezien als de onafhankelijksverklaring van het huidige Nederland.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

26 juli in de geschiedenis

26 juli in de geschiedenis

1997 Tijdens een internationale vliegshow in Oostende stort het vliegtuig van de Royal Jordanian Falcons neer in het publiek. De piloot en acht toeschouwers komen om.
1992 De Spaanse wielrenner Miguel Induráin wint de 79ste  Ronde van Frankrijk.
1987 De Ierse wielrenner Stephen Roche wint de Ronde van Frankrijk.
1963 Een hevige aardbeving (6.0 schaal Richter) treft het centrum van de Zuidslavische stad Skopje. 1.100 mensen sterven, 4.000 mensen raken gewond. Vrijwel de hele stad is verwoest.
1956 Na een weigering van de Wereldbank om de tweede Aswandam te financieren nationaliseert de Egyptische president Nasser het Suezkanaal, tot dan toe beheerd door Frankrijk en Groot-Brittannië.
1953 Fidel Castro aanval op Moncada in Cuba: het begin van de Cubaanse revolutie.
1803 In Londen wordt de Surrey Iron Railway geopend. De eerste spoorweg ter wereld. De vrachtwagons op dit 14 kilometer lange spoor worden getrokken door … paarden.
1581 Met de Acte van Verlatinghe zingt Filips II een troontje lager. Het is de onafhankelijkheidsverklaring van de Republiek der Verenigde Provinciën , tevens het verhevigen van de sinds 1566 woedende oorlog met Spanje (zie uitgebreide bijlage)
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

15.000 jaar eerder

Mensen hebben Amerika hoogstwaarschijnlijk meer dan 30.000 jaar geleden bereikt, 15.000 jaar vroeger dan tot nu toe gedacht werd.
Dat blijkt uit archeologisch onderzoek in de Chiquihuite-grot in noordelijk centraal Mexico en statistische modellen van data van 42 archeologische sites.
De bevindingen stellen het algemeen aanvaarde idee in vraag dat de Clovis-mensen 15.000 jaar geleden de eerste menselijke bewoners van de Amerika’s waren en ze roepen veel nieuwe vragen op.
(meer op vrtNWS)
What do you want to do ?

New mail(lees er alles over bij vrtNWS)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Grote brand van Rome

In de nacht van 19 juli van het jaar 64 na Christus , ontstond er een grote brand in Rome, de hoofdstad van het Romeinse Rijk. De stadsbrand woedde tot 25 juli. Tien van de veertien wijken werden volledig of gedeeltelijk verwoest. Ook de keizerlijke paleizen op de Palatijnberg gingen door de vlammenzee verloren.

* Een voorstelling van de grote brand van Rome. Op de achtergrond Nero en de ruïnes van de brandende stad. (Theodor von Piloty (ca. 1861).

° De grote brand stelde keizer Nero in staat om een groot deel van de stad te herbouwen en zijn Domus Aurea (Gouden Huis) te verwezenlijken.

° Verhalen als zou de keizer zelf brand hebben gesticht  zodat hij op het vrijgekomen terrein zijn schitterende paleis kon bouwen, deden spoedig de ronde.

° Nero wist de verdenking te verleggen naar de christenen die hij vervolgens op gruwelijke manieren liet vervolgen. Christenen waren destijds nog een relatief kleine groep in Rome. Met hun voor Romeinen vreemde religie maakte van hen een makkelijk doelwit.

° Over het algemeen gaan historici er tegenwoordig echter van uit dat de grote brand per ongeluk uitbrak en dat Nero, zoals Tacitus beweert, zelfs helemaal niet in Rome aanwezig was.

Quatorze juillet …

Vandaag 14 juli wordt de Franse nationale feestdag gevierd , beter bekend als quatorze juillet. Een dag die herinnert aan de bestorming van de Bastille-gevangenis waarmee in 1789 de Franse Revolutie begon.

d3b8fb5a-a61d-11e9-a43d-6d69d965944b_web_scale_0.0595238_0.0595238__° Formeel is dit niet helemaal juist: men viert immers ‘de eerste verjaardag’ van de bestorming van de Bastille, het feest van de Franse federatie. Dat gebeurde dus pas op 14 juli 1790, mét de bedoeling de eenheid van Frankrijk na één jaar Bastille te benadrukken.

° Pas 90 jaar later, in 1880 werd 14 juillet als de nationale feestdag verklaard. Na het debacle van de Frans-Duitse oorlog (1870-1871) kon de Franse vaderlandsliefde immers een fameuze oppepper gebruiken.

° Een oppepper voor de Franse natie is die deze quatorze juillet nog steeds. Zowat iedereen komt  die dag op straat om te vieren en te feesten. Er zijn talloze parades en haast overal wordt vuurwerk afgestoken. Bezigheden die de Fransen als de beste kunnen.

°° Eén keer werd de nationale feestdag danig ontstemd. De aanslag in Nice vond in 2016 plaats op de beroemde Promenade des Anglais. Kort na de traditionele vuurwerkshow reed een vrachtwagen met grote snelheid op de menigte in. 86 mensen werden gedood. Ook de dader overleefde een politiekogel niet.

°°° Omwille van corona zullen er geen manifestaties met publiek georganiseerd worden in 2020.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail