60 jaar Congo

30 juni 1960 , vandaag exact 60 jaar geleden. Congo wordt onafhankelijk. De eerste premier van Congo, Patrice Lumumba , spreekt een redevoering uit die het officiële België hem nooit zal vergeven.

* Na de volksopstand van 4 januari 1959 beloofde België bij monde van koning Boudewijn Congo een snelle onafhankelijkheid. Brussel hoopte via de verkiezingen van mei 1960 Congolese politici aan de macht te brengen die trouw de koloniale belangen zouden blijven behartigen. Helaas.

* Het is de alliantie van nationalistische partijen rond Patrice Eméry Lumumba die de meerderheid in de Kamer (71 zetels van de 137) haalt.

° In de Senaat komt de lumumbistische alliantie 2 zetels te kort voor een absolute meerderheid. De belangrijkste reden: de door de Belgen ontworpen kieswet bepaalt dat 23 van de 84 senaatszitjes voorbehouden zijn aan de traditionele chefs die al decennialang collaboreerden met de kolonisator.

° Lumumba is verplicht een coalitieregering te aanvaarden. Zijn rivaal Joseph Kasavubu – een Belgenvriend – wordt president, Lumumba eerste minister.

° Tijdens de officiële plechtigheid van de onafhankelijkheidsverklaring waren slechts twee sprekers voorzien: koning Boudewijn en president Kasavubu.

° Op 29 juni, op de vooravond van de plechtigheid, krijgt Lumumba hun teksten te lezen. Hij ergert zich aan de paternalistische toon die koning Boudewijn aanslaat en aan de lakeienmentalitiet van Kasavubu. Hij besluit om ’s anderendaags het protocol aan zijn laars te lappen en zelf ook een toespraak te houden.

– de historische speech van Lumumba –

* Nooit werd de confrontatie tussen onderdrukte en onderdrukker scherper geformuleerd. Nooit eerder had een Afrikaan tachtig jaar terreur, uitbuiting en vernedering zo krachtig samengevat.

* Voor Boudewijn, de koning der Belgen, was de onafhankelijkheid van Congo “de bekroning van het werk dat door het genie van koning Leopold II werd bedacht”. En Leopold II vatte dat werk aan “met volhardende moed, een werk dat later met overtuiging door België werd verder gezet. (…) Afrika en Europa vullen elkaar wederzijds aan (…).”

“Op het moment dat Congo zelfstandig zijn eigen levenswijze kiest, wens ik dat het Congolese volk het geheel van onze gemeenschappelijke geestelijke, morele en religieuze waarden mag bewaren en ontwikkelen,” aldus Boudewijn.

* Lumumba zag de koloniale realiteit heel anders. Hieronder de tekst van zijn memorabele toespraak…

Mannen en vrouwen van Congo, strijders van de vrijheid die we vandaag winnen, in naam van de Congolese regering groet ik u.

Aan jullie allemaal, beste vrienden, die onvermoeibaar aan onze zijde hebben gestreden, vraag ik om van deze 30 juni 1960, een onvergetelijke dag te maken die jullie onuitwisbaar in jullie harten zullen graveren, een datum waarvan u met fierheid aan uw kinderen de betekenis zult leren.

Geen Congolees die naam waardig zal ooit kunnen vergeten dat we deze onafhankelijkheid enkel door de strijd hebben veroverd, een strijd van alle dag, vurig en vol van idealen, een volgehouden strijd die ons ontberingen, lijden en ons bloed kostte.

Tot in het diepst van ons hart zijn we trots dat we die strijd met tranen, vuur en bloed gestreden hebben. Want die strijd was nobel, rechtvaardig en onontbeerlijk om een einde te maken aan de vernederende slavernij die ons met geweld was opgelegd.

Dit was ons lot gedurende tachtig jaar koloniaal regime, onze wonden zijn nog te vers en te pijnlijk om ze uit ons geheugen weg te wissen. Wij hebben dwangarbeid gekend in ruil voor lonen die veel te laag waren om voldoende te kunnen eten, ons waardig te kleden of te wonen of om onze kinderen als dierbaren te kunnen opvoeden.

Wij hebben spot, beledigingen, slagen gekend die we ‘s ochtends, ‘s middags en ‘s avonds moesten ondergaan, omdat wij ‘negers’ waren. Wij zijn getuige geweest van het afschuwelijke lijden van degenen die veroordeeld waren voor hun politieke standpunten of godsdienstige overtuigingen: verbannen in hun eigen land was hun lot nog slechter dan de dood.

Wij hebben gezien dat er in de steden prachtige huizen voor de blanken waren en bouwvallige barakken voor de zwarten.

Wie zal ooit de slachtingen vergeten waarbij zo velen van onze broeders omkwamen, de cellen waarin degenen werden geworpen die weigerden zich aan een regime van onderdrukking en uitbuiting te onderwerpen. Wij, die in ons hart en met ons lijf geleden hebben onder de koloniale onderdrukking, wij zeggen nu luid en duidelijk: dat alles is voortaan gedaan!

De Congolese republiek is afgekondigd en ons land is nu in de handen van haar eigen kinderen.Samen, broeders en zusters, beginnen wij een nieuwe strijd, een verheven strijd die ons vrede, welvaart en aanzien zal brengen.

Samen zullen wij sociale rechtvaardigheid vestigen en ervoor zorgen dat iedereen een rechtvaardige vergoeding voor zijn arbeid ontvangt. Wij zullen de wereld tonen wat de zwarte man kan realiseren wanneer hij in vrijheid kan werken, en wij zullen van Congo het stralend voorbeeld voor heel Afrika maken.

Wij zullen erop toezien dat de landerijen van ons land werkelijk ten goede komen aan de kinderen van de natie. Wij zullen al die oude wetten herbekijken en er nieuwe maken, die rechtvaardig en nobel zullen zijn.

En daarom, mijn beste landgenoten, wees er zeker van dat we niet alleen kunnen rekenen op onze enorme krachten en onze  immense rijkdommen, maar ook op de hulp van tal van derde landen wier samenwerking wij zullen aanvaarden wanneer die loyaal is en niet op gericht op het opdringen van een of andere politiek.

Zo zal het nieuwe Congo, dat mijn regering gaat opbouwen, een rijk, vrij en welvarend land zijn. Ik vraag ieder van jullie op te houden met de stammentwisten, die ons uitputten en riskeren ons belachelijk te maken in het buitenland.

Ik vraag jullie allemaal voor geen enkel offer terug te deinzen om onze grandioze opdracht tot een goed einde te brengen. De onafhankelijkheid van Congo markeert een beslissende stap naar de bevrijding van het volledige Afrikaanse continent. Onze sterke nationale volksregering zal het geluk in het land brengen.

Ik nodig alle Congolese burgers, mannen, vrouwen en kinderen uit om zich resoluut aan hun taak te wijden om een bloeiende nationale economie tot stand te brengen die onze economische onafhankelijkheid zal verzekeren.

Hulde aan de strijders voor nationale bevrijding! Lang leve de onafhankelijkheid en Afrikaanse eenheid! Lang leve het onafhankelijke en soevereine Congo!

Patrice Lumumba, 30 juni 1960

 

** Afrika, België, Congo, 60 jaar onafhankelijkheid, Congo 60, Koloniale geschiedenis, Belgisch Congo, Patrice Lumumba – Luc Schrijvers *

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Pius XII wist van Holocaust

Het is voor eens en voor altijd klaar en duidelijk: het Vaticaan was al vroeg op de hoogte van de Holocaust. – (Kerk en Leven dd 24.06.2020) –

  • Sinds jaren 1960 werd reputatie Pius XII besmeurd
  • Houding paus een van zwijgen en passiviteit ?
  • Onderzoeker vond een antisemitische nota
  • Opening Vaticaans archief levert het bewijs

* Pius XII, hiernaast in juli 1943, toen hij in Rome oorlogsslachtoffers wilde omarmen. © KNA-Bild

** Begin maart opende het Vaticaan het integrale archief van ‘oorlogspaus’ Pius XII (1939-1958) met de bedoeling dat historici eindelijk de volledige waarheid zouden achterhalen over het vermeende zwijgen van die paus over de Jodenvervolging.

* Amper veertien dagen later sloot het archief echter opnieuw de deuren als gevolg van de coronamaatregelen. Toch ontdekten de Duitse kerkhistoricus Hubert Wolf en zijn team al documenten die aantonen dat het Vaticaan op de hoogte was van de Holocaust.

* Bij leven genoot Pius XII, Eugenio Pacelli (1876-1958), vóór zijn pausverkiezing onder meer nuntius in Duitsland, wereldwijd veel aanzien, ook bij Joodse leiders, voor de redding van heel wat Joden.

* In 1963 publiceerde de onlangs overleden Duitse schrijver Rolf Hochuth het theaterstuk Der Stell- vertreter over het zwijgen van het Vaticaan tijdens de oorlog over de Jodenvervolging. Het stuk was niet meer of minder dan een karaktermoord die leidde tot geschriften die Pius bestempelden als ‘Hitlers paus’.

* De werkelijkheid was anders. Het Vaticaan hield zich strikt aan een neutraliteitspolitiek, maar nationaalsocialistische bladen maakten Pius XII eertijds belachelijk, met bijvoorbeeld cartoons van de paus als liefhebber van Joodse vrouwen.

* Tegelijk omschrijven historici van de Holocaust vandaag de houding van Pius XII tijdens de oorlog in het algemeen als een van ‘zwijgen en passiviteit’.

* Dat veranderde pas in de zomer van 1944, toen Pius zich openlijk verzette tegen de deportatie van Joden uit Hongarije. Toen was echter al zonneklaar dat de geallieerden de oorlog tegen nazi-Duitsland zouden winnen.

°° Paulus VI gaf later vier jezuïeten de opdracht in de archieven alle documenten te verzamelen over de houding van de Heilige Stoel tussen 1939 en 1945.

* Dat leidde tot een elfdelig historisch werk, waartoe Duitse historici stellen dat bewust document verborgen werd gehouden tussen 1965 en 1981 meer dan 150.000 documenten werden verwerkt. Die publicatie loste echter het wantrouwen niet op. Integendeel, sommige publicisten gebruikten de bundels om Pius’ opportunisme aan te tonen.

°° Onder leiding van de kerkhistoricus Hubert Wolf, een priester overigens, toog een zevenkoppig team historici begin maart aan het werk in de Vaticaanse archieven.

* De tweede dag al vond Piuskenner Sascha Hinkel in de sectie van het staatssecretariaat materiaal uit 1942 over de Jodenmoord, waaronder een document dat tot dan onbekend was gebleven.

* Het betreft een interne nota van de curieprelaat en latere kardinaal Angelo Dell’Acqua. Het Jewish Agency for Palestine had de regering van de Verenigde Staten in 1942 laten weten dat de nazi’s in Oekraïne honderdduizenden Joden om het leven aan het brengen waren.

°° Dat nieuws probeerden VS-diplomaten te verifiëren via het Vaticaan, aangezien Rome beschikte over onafhankelijke bronnen.

* De Grieks-katholieke metropoliet van Lviv, Andrej Szeptyzkyj had Rome van de moorden op de hoogte gebracht. In de nota twijfelt Dell’Acqua echter aan de geloofwaardigheid van de Joden en spreekt hij zijn wantrouwen uit ten aanzien van de oosters-katholieken, die hij leugens en overdrijving verwijt.

* “We hebben te maken met een belangrijk document dat tot dusver voor ons verborgen werd gehouden omdat het onmiskenbaar antisemitisch is en achtergrondinformatie geeft over waarom Pius XII niet protesteerde tegen de Holocaust”, zei Wolf aan het Duitse kerkblad Kirche+Leben.

“Daarom moeten we de editie met elf delen kritisch benaderen en ze blad voor blad controleren in het archief.”

** Welk inzicht levert de opening van de archieven op? Dat het Vaticaan al vroeg van de Holocaust wist, dat het staatssecretariaat niets met dat nieuws deed en dat de elfdelige bundel die Paulus VI over de oorlogspaus liet samenstellen onvolledig is.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Lewis Hamilton

Formule 1-kampioen Lewis Hamilton heeft zich opnieuw boos moeten maken. Ditmaal op voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone, die het probleem van racisme met enkele opmerkingen onder de mat veegde.

De 89-jarige Ecclestone zei recentelijk in een interview dat “zwarte mensen zich vaker schuldig maken aan racisme dan witte mensen”. Verder beweert hij dat racisme in de F1 niet bestaat. Woorden die bij Lewis Hamilton in het verkeerde keelgat schieten.

“De onwetende en ongeschoolde opmerkingen van Ecclestone benadrukken precies wat er mis is”, zegt Hamilton (foto).

“Als iemand die onze sport decennia lang geleid heeft zo’n gebrek aan begrip toont voor de diepgewortelde problemen waar wij als zwarte mensen dagelijks mee te maken hebben, hoe kunnen we dan verwachten dat alle mensen die onder hem werken dat wel begrijpen? Het begint bij de top. Het is dus eigenlijk volkomen logisch dat er niets gezegd is of gedaan wordt om onze sport diverser te maken, of om het racistische misbruik dat ik tijdens mijn carrière tegengekomen ben aan te pakken.”

* Zelf probeert Hamilton wel iets te doen. Zo heeft de zesvoudige wereldkampioen een commissie opgericht om de autosport te helpen meer jongeren met een zwarte achtergrond aan te trekken.

 “We staan hier niet achter” – Ook de huidige bazen van de F1 zijn niet opgezet met de mening van Ecclestone. “Deze uitspraken horen niet thuis in een samenleving die streeft naar eenheid. We staan op geen enkele wijze achter de uitspraken van Ecclestone. We benadrukken ook dat Ecclestone sinds 2017 geen enkele rol meer speelt in onze organisatie.”   – gelezen bij Sporza.nieuwsbrief  –

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

HORMONENMAFFIA VERMOORDDE  KAREL VAN NOPPEN

Voor vandaag zondag 28 juni was het echt zoeken om onze lezers hun dagelijkse retrokost te geven. We hielden het in eigen land en kwamen terecht bij Flor Van Noppen , politicus voor N-VA.

° Flor werd geboren op 28 juni 1956 en overleed op zijn 58ste (2014) aan een ongeneeslijke ziekte. Ik herinner me nog dat hij bij zijn voortijdig afscheid uit de Kamer een daverende ovatie kreeg.

° Flor was de broer van de vermoorde veearts Karel Van Noppen en richtte de Stichting Karel Van Noppen op, om de strijd tegen de hormonenmaffia verder te zetten.

° Als veearts-keurder controleerde Karel Van Noppen veeboeren op het gebruik van hormonen. Na een aantal dreigementen bleef hij toch doorgaan met zijn werk.

° Op 20 februari 1995 werd zijn auto staande gehouden nabij zijn woning in Wechelderzande en werd hij met drie schoten doodgeschoten. Hij was 42.

° In april 2002 werden vier verdachten schuldig bevonden aan de moord: Carl De Schutter, Albert Barrez, Alex Vercauteren en Germain Daenen. Deze groep is bekend geworden als “de hormonenmaffia”.

° Alex Vercauteren werd veroordeeld voor de opdracht van de moord, Albert Barrez voor het uitvoeren ervan. Daarnaast werden ook organisator van de moord Carl De Schutter en tussenpersoon Germain Daenen veroordeeld. Vercauteren kreeg levenslang, de andere drie kregen 25 jaar gevangenisstraf.

° Carl De Schutter zit nog steeds vast als organisator van de moord. In juni 2009 kwam Germain Daenen als eerste betrokkene vrij. Hij had toen acht jaar in de cel gezeten. Twee maanden later werd ook Albert Barrez vrijgelaten. Vercauteren mocht op 26 januari 2010 de gevangenis vervroegd verlaten, na een celstraf van 10 jaar.

° Op 4 juni 2016 werd bekendgemaakt dat Albert Barrez opnieuw in de gevangenis zat, dit keer voor een drugszaak.

° In 2011 kwam Rundskop uit, een Vlaams-Nederlandse misdaadfilm ,  gebaseerd op de hormonenmaffia en de moord op Karel Van Noppen. De film kreeg een Oscarnominatie .

° Karel werd begin dit jaar postuum ereburger van Lille en van Wechelderzande .

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

ALEXIS DE TOCQUEVILLE

Lezers van De Standaard worden in deze corona- en vakantietijden wekelijks (woe en zat) verblijd met liefst twee cryptopuzzels . Erg spirituele en onuitputtelijke zoekertjes van Karel Vereertbrugghen . “Crypto Karel” voor zijn fervente volgers.

Gisteren zaterdag moest het 19 letterwoord ALEXIS DE TOCQUEVILLE gevonden worden. Vooraf moest je 19 onwaarschijnlijk cryptisch omschreven woorden zoeken die ofwel je hersens kraken of je euforisch maken .

Probeer het ook maar eens … Het scherpt je honger naar meer. En …ik moet eerlijk bekennen dat ik nog nooit van die Franse burggraaf van hierboven gehoord had. Nog minder van zijn beslagenheid op vele terreinen. Een klein voorsmaakje vond ik door wat te snuisteren in…Wikipedia. Wie zoekt, vindt en onthoudt.

Alexis-Charles-Henri Clérel, burggraaf de Tocqueville (Verneuil-sur-Seine, 29 juli 1805Cannes, 16 april 1859) was een Frans aristocraat, politiek filosoof en socioloog, historicus en staatsman.

° Hij geldt als theoretisch grondlegger van het moderne politieke liberalisme en is een visionair. Tocquevilles analyses, worden door sommige mensen gezien als nog steeds geldend voor de moderne samenleving van nu.

° Tocqueville kwam uit een oude Normandische adellijke en katholieke familie die meestreed in de Slag bij Hastings (1066) en leed onder de Franse Revolutie.

° Zijn overgrootvader aan moederszijde, Guillaume-Chrétien de Lamoignon de Malesherbes, verdedigde Lodewijk XVI en stierf onder de guillotine, samen met een reeks neven, nichten, ooms en tantes.

° Zijn ouders ontkwamen ternauwernood aan dit lot door de val van Robespierre in 1794. Zijn vader werd, volgens de overlevering, in gevangenschap in één nacht grijs.

° Napoleon Bonaparte die de orde herstelde, was voor Tocqueville een megalomane usurpator en parvenu

° Tocqueville studeerde rechten en werd in 1827 aangesteld als onderzoeksrechter in Versailles. De colleges van François Guizot wekten zijn interesse voor politiek. Met zijn vriend Gustave de Beaumont (1802-1866) bezocht hij in 1831 de Verenigde Staten om het gevangeniswezen en de samenleving er te bestuderen.

° Na een klein jaar keerden ze terug en publiceerden ze in 1833 het rapport Du système pénitentiare aux États-Unis, et de son application en France. In Frankrijk en de Verenigde Staten stapelden de lovende recensies zich op en in Groot-Brittannië, gaf John Stuart Mill Tocqueville bekendheid.

° Tocqueville bewonderde de democratie vanwege de maatschappelijke gelijkheid voor allen. In de Verenigde Staten bestudeerde hij de gelijkheid in een maatschappij waar ze op dat moment het meest ontwikkeld was.

° Tocqueville stierf op 16 april 1859 aan tuberculose in Cannes.

  • Tocqueville voorspelde een bipolaire wereld, met de dominantie van Rusland en Amerika. Hij stelde dat Amerika niets te vrezen had van revoluties, met uitzondering van de rassenstrijd…
  • Op 25 april 2005 werd een medaille in taille-douce uitgegeven ter herdenking van zijn tweehonderdste geboortedag.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

The white cliffs of dover

Zowat iedereen met een beetje besef van WO II kent het , ‘The white cliffs of Dover’ , gezongen door Vera Lynn. Lynn was het mooie beeld van deze vuile oorlog. Vera Lynn bleef en blijft wellicht ook nog een tijdje wereldberoemd met haar anti- oorlogsongs die niet alleen de soldaten, maar ook de burgers moed gaven in deze donkere jaren van de moderne geschiedenis. Vera Lynn overleed onlangs in de gezegende leeftijd van 103 jaar. The white cliffs of Dover doen daar nog wat jaartjes bovenop … Lees maar.

What do you want to do ?

New mail

– ook met dank aan ‘de Almanak …’ en Wikipedia –
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

ZWAARSTE KNAL OOIT

° De uitbarsting van de Tambora kan vergeleken worden met die van de Samalas in 1257, die mogelijk mede-oorzaak was voor het begin van de Kleine IJstijd, en ook met die van de IJslandse vulkaan Laki in 1783.

– gelezen in de Almanak (met een hoek af) en op Wikipedia –

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

OOK VROUWEN MOGEN STEMMEN

Vrouwen brachten voor het eerst effectief hun stem uit bij de parlementsverkiezingen van 26 juni 1949, vandaag 71 jaar geleden. Het einde van een ware lijdensweg.

° Bij de invoering van’ het algemeen enkelvoudig stemrecht’ in 1919 kregen vrouwen weinig erkenning voor hun oorlogsinspanningen. Met uitzondering van vrouwen die omwille van verzetsdaden gevangen zaten, niet-hertrouwde weduwen of moeders van gesneuvelde soldaten, mochten vrouwen nog altijd niet gaan stemmen.

° Na de Tweede Wereldoorlog werd de legitimiteit van het vrouwenstemrecht steeds minder in twijfel getrokken. De oude discussies en de onstabiele politieke toestand zorgden nog voor enige vertraging.

° Uiteindelijk kregen de Belgische vrouwen bij wet van 27 maart 1948 , stemrecht voor de parlementsverkiezingen en vier maanden later ook voor de provincieraadsverkiezingen.

Vrouwen brachten voor het eerst effectief hun stem uit bij de parlementsverkiezingen van 26 juni 1949, vandaag 71 jaar geleden.

° Jammer genoeg was België één van de laatste landen in Europa waar het vrouwenstemrecht zijn intrede deed. Van alle geïndustrialiseerde landen telt Japan vandaag de minste vrouwen in de politiek met een bezetting van amper 9%. Het Oost-Afrikaanse Rwanda staat helemaal bovenaan met liefst 64% procent vrouwelijke parlementairen.

° Nieuw-Zeeland was in 1893 het eerste land dat vrouwen stemrecht verleende, gevolgd door Finland in 1906 en Noorwegen in 1913. In Saudi-Arabië kregen vrouwen pas in het voorbije decennium (gedeeltelijk) stemrecht.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

EXCUSES ALOM

Nu in zowat alle westerse landen excuses geëist worden voor de wandaden van die landen in het verre en minder verre verleden heeft geen volk in dit land , voor zover er een volk is , meer recht op verontschuldigingen dan het onze. Vlaanderen dus.

° Wij eisen excuses van Emmanuel Macron voor de wandaden van zijn koninklijke en revolutionaire voorgangers , als daar zijn … Filips-Augustus die Brugge, Damme en Rijsel (dat toen nog van ons was) plat brandde.  Filips de Schone  die Veurne in de as legde alvorens hij bij Kortrijk moest afdruipen. Lodewijk XIV die hier zowat elke hoek van het land (Brussel inbegrepen) afstookte en honger veroorzaakte. Tenslotte de Franse revolutionairen die kerken en abdijen hebben gesloopt, priesters en boeren en masse hebben vermoord en die en passant nog een paar hongersnoden creëerden.

° Nog meer verontschuldigingen eisen wij van Angela Merkel : zesduizend burgers koudweg vermoord bij de inval in 1914, en honderdduizend tussen 1940 en 1944, waarvan een kwart Joden. Telkens ook de boel leeggeplunderd. Wat de Duitser doet, doet hij grondig, en dus mogen de excuses navenant zijn.

 ° Wij eisen ook verontschuldigingen van koning Willem-Alexander omdat de Hollanders rond 1 600 systematisch en vijftig jaar lang de frontzone hebben geplunderd , de haven van Antwerpen tweehonderd jaar hebben dood genepen , belet hebben dat Oostende het nieuwe Antwerpen werd , ons negentig jaar lang doen betalen hebben voor forten aan de Franse grens die tot niets dienden.

°° De voetbalvernederingen willen we door de vingers zien , nu onze eigen Rode Duivels het zo voortreffelijk doen.

° Uiteraard eisen wij ook excuses van koning Felipe VI van Spanje , omdat zijn voorgangers tachtig jaar lang met geweld getracht hebben de vrijheidsdrang van onze bevolking te onderdrukken met massale executies , folteringen en inbeslagnames. Zeker ook met het plunderen en uitmoorden van Mechelen, met de Spaanse Furie die Antwerpen (prent) in as legde en aan 8 000 mensen het leven kostte. Vergeten we ook de Gentenaars niet die zich met stroppen rond hun nek moesten excuseren bij keizer Karel.

° Wij eisen ook excuses van de Italiaanse president Sergio Mattarella  voor de wandaden die Julius Caesar beging bij zijn inval in het hoge noorden van Gallië en de Eburonen heeft uitgemoord: mannen, vrouwen, kinderen, zonder enige uitzondering. Hij was er zelfs nog fier op in zijn memoires .

Te lang geleden? Ga dan eens naar de Grote Markt van Tongeren waar u onmogelijk naast de herinnering heen kan kijken.

° De Oostenrijkers in de achttiende eeuw hebben ook een paar keer in de massa geschoten. Dus ook het terechte volksverzet tegen de keizer-koster Jozef II bloedig onderdrukt. Maar gezien de Vlaming zich vandaag veel minder verzet tegen zijn eigen regering met veel actievere keizer-kostermanieren , zullen we dat maar door de vingers zien.

* Alleen van Luxemburg hoeven we geen excuses. Het is onze enige betrouwbare buur. Al denkt de Belgische fiscus daar nogal eens anders over.   (FVG)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3