Laakdal heeft gezonde financiële basis

Laakdal – 20 december 2022 – Vandaag keurde de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn de derde wijziging meerjarenplanning 2020-2025 goed.

Bij de start van de nieuwe legislatuur in 2020 legde het lokaal bestuur de belangrijkste krachtlijnen vast voor het meerjarenplan 2020-2025. Dit plan bundelt de visie en intenties voor een duurzame toekomst voor Laakdal in negentien beleidsdoelstellingen. Die werden uitgewerkt in 47 actieplannen en vervolgens vertaald in 523 concrete acties.

Jaarlijks wordt deze meerjarenplanning geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Bij de opmaak van dit plan wisten we niet welke grote uitdagingen ons te wachten stonden. De sterk gestegen kosten van gas en elektriciteit (waarvan een belangrijk onderdeel de openbare verlichting is), verhoogde toelage hulpverlenings-en politiezone, zes extra loonindexeringen in 2022/2023 en de uitzonderlijk hoge algemene inflatie zorgden voor een grote uitdaging om een budget in evenwicht op te maken.

Financieel evenwicht bewaard

Het lokaal bestuur is er in geslaagd om een financieel evenwicht te bewaren door het meerjarenplan 2020-2025 aan te passen. “Een doortastende aanpak van de gemeentelijke financiële uitdaging bestaat enerzijds uit een nog meer efficiënte of geoptimaliseerde werking en anderzijds een gespreid en evenwichtig investeringsbeleid”, aldus Jurgen Mensch schepen van Financiën.

Aanscherping van de exploitatie-uitgaven

Ten eerste werden de personeels- en werkingskosten aangescherpt. Alle personeelsleden blijven wel aan de slag waardoor de hulp- en dienstverlening aan onze inwoners gegarandeerd blijven.

Er komen geen belastingverhogingen voor de inwoners van Laakdal. Tenslotte heeft ook de eenmalige extra inkomst vanuit de aanvullende personenbelasting (hogere overheid) een positieve invloed op het resultaat gehad.

Herziening investeringen

Waar nodig werden de uitvoeringstermijnen en bedragen van de investeringen bijgestuurd maar er werden geen investeringen, die al bij de opmaak van het oorspronkelijke meerjarenplan voorzien waren, geschrapt.

Gezonde financiële basis

Na de aanpassingen blijven we voldoen aan de 2 wettelijk voorgeschreven financiële evenwichten. Daarenboven dalen de nieuw op te nemen leningen met 350.000 euro naar 6.495.000 euro over de periode tot 2025.

We hebben in Laakdal dus een gezonde financiële basis om ook de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. We denken daarbij aan de daling van de aanvullende personenbelasting door de vergrijzing van de bevolking, de financiering van de pensioenen van de statutaire personeelsleden en mandatarissen, de toelagen aan de politiezone en de kerkfabrieken, de stijgende energie- en grondstofprijzen. Zo realiseren we een financieel structureel evenwichtig en duurzaam beleid voor de huidige en de volgende generaties.