RESTAURATIE SINT-GERTRUDISKERK vorst

STARTEN WERKEN ECHT MORGEN 1 JUNI ?

Het dossier werd op 4/2/2022 aanbesteed en toegewezen aan de firma PIT Antwerpen uit Kapellen. De werken starten op 1 juni 2022. Naast de gevelrestauratie is er ook de restauratie van de
kerkhofmuur. De kosten worden geraamd op 55 300 euro. Ten laste van de gemeente.

Na afloop van de werken is een mooi geheel ontstaan met de kerk omringd door de begraafplaats die enkele jaren geleden werd heringericht. De globale kostprijs van de uitvoering van deze werken inclusief ontwerpkosten en btw wordt geraamd op 2 231 214 euro. Vlaanderen heeft een toelage toegezegd van 1 425 000 euro en de gemeente komt tussen voor een bedrag van ca. 225 000 euro. Het saldo zal door de kerkfabriek betaald worden, die hiervoor een aantal bouwpercelen verkocht heeft .

  1. Erfgoedwaarde

De Sint-Gertrudiskerk is een georiënteerde laatgotische kruiskerk, waarvan de bouw
teruggaat naar het midden van de 15de eeuw (1401 – 1500). De 50 m hoge toren met een muurdikte
tussen 1,50 tot 1,80 m dateert van circa 1520. Het schip werd verbouwd omstreeks 1750 waardoor er in 1756 onder meer zijbeuken werden aangebouwd.

De diverse materialen en talrijke bouwsporen wijzen echter op een meer complexe bouwgeschiedenis waarbij ook 19de-eeuwse herstelling- en verbouwingswerken naar ontwerp van P.J. Taeymans een impact hebben op het huidige uitzicht van de kerk.

Ze werd gerestaureerd in 1938 naar ontwerp van S. Leurs en J. Schellekens en in 1966-1968 naar ontwerp van N. Van de Velde.

Opvallende kleureffecten door het afwisselend en onregelmatig gebruik van bruine ijzerzandsteen, witte zandsteen en rode baksteen zijn karakteristieke kenmerken voor de gotische kerken van het Hageland en de Zuiderkempen. Sedert haar ontstaan werd de kerk toegewijd aan de H. Gertrudis van Nijvel en kreeg ze de vermelding ‘Gertrudisheiligdom’. De kerk werd beschouwd als een belangrijk bedevaartsoord dat een grote bloei kende in de 17de eeuw (1601-1700).  Op 30-05-1936 werd de kerk als beschermd gebouw geklasseerd en vanaf 29 maart 2019 kreeg het een erkenning als bouwkundig erfgoed.

  1. Kerk en begraafplaats

Kenmerkend voor de Sint-Gertrudiskerk is haar ligging (buiten het centrum van Groot-
Vorst),met rond de kerk de begraafplaats die nog steeds in gebruik is. Die is ommuurd en omhaagd met aan de zuidzijde de ‘Gertrudisput’ die volgens niet bewezen overlevering een Romeinse (?) put met geneeskrachtig water zou hebben.

De kerkhofmuur en put komen eveneens in aanmerking voor restauratie.
In de directe buurt van de inkom zijn de erebegraafplaatsen van de oud-strijders van de twee wereldoorlogen.

Praktische aandachtspunten zijn …

* Vermindering van het aantal parkeerplaatsen door de plaatsing van de noodzakelijke werfketen en stockagemogelijkheden.

* Mogelijke hinder langs de wegenis van de Kerkstraat tegen de kerkhofmuur aan.
* In de directe buurt van de gevels is het stallen van fietsen niet steeds mogelijk.
* Stellingen worden geplaatst tegen de gevels van de kerk en toren.
* Noodzakelijk snoeien van bomen in directe buurt van de kerk.
* Het gebruik van de kerk voor de eredienst blijft steeds mogelijk. Enige hinder kan tot de mogelijkheden behoren. Getracht wordt dit zo sterk mogelijk te beperken.
* De ramen van de kerk zullen voor herstelling worden verwijderd. De openingen worden gedicht waardoor de verlichting van de kerk zal moeten verhoogd worden.
* De graven in de directe buurt van de kerk kunnen lijden onder stof en
steengruis. Daarom bevelen we u aan om de grafzerken met plastiek af te dekken.
Door de plaatsing van de stellingen kan de toegang naar bepaalde grafzerken gehinderd of soms wel onmogelijk worden.


*** Verdere planning

* Aansluitend op de  restauratiewerken verwachten wij de goedkeuring door de Vlaamse minister van Erfgoed van het dossier van de vernieuwing van de verwarmingsinstallatie. Dit dossier werd in 2015 ontvankelijk verklaard en hopelijk wordt de definitieve goedkeuring en erfgoedpremie in 2023 toegekend.

* In 2009 heeft de gemeente de opdracht voor het ontwerpen van de binnenrestauratie eveneens toegekend aan het architectbureau Arat. De dossiers worden uitgewerkt en ingediend voor betoelaging. De werken, waarvoor geen subsidiëring mogelijk is, zullen volgens noodzakelijkheid ook uitgevoerd worden.

* De kerkfabriek zal regelmatig informeren over de vordering van de werken en de impact die er al is voor de praktische werking en het gebruik van de kerk.

* Wij hopen dat de werken vlot mogen verlopen en houden ons graag beschikbaar voor mogelijke klachten. Contact nemen met de voorzitter van de kerkfabriek.

* Contactgegevens: tel. 0477/242320 of via mail Vanbel.coenen@skynet.be.
KERKFABRIEK en PAROCHIETEAM Sint-Gertrudis Groot-Vorst