23 NOVEMBER 1334 ST. CLEMENSVLOED …

DE EEUWENLANGE STRIJD VAN ONZE KUST TEGEN DE NOORDZEE

Dat onze kustlijn er in de toekomst anders zal uitzien dan vandaag, lijdt geen twijfel. Onlangs nog haalde een studie het nieuws waarbij in het meest extreme geval de westelijke regio van de kust tegen 2100 grotendeels onder water zal komen te staan. Maar de kust van vandaag is ook niet de kust van gisteren. De kustbewoners strijden al eeuwenlang tegen het wassende water van de Noordzee.

 

Een eiland voor de kust

Wanneer u de volgende keer op de dijk van Oostende flaneert op zoek naar een nieuwbouwappartement om uw euro’s te beleggen, moet u beseffen dat onder die eerste golven het oude Oostende ligt.

In de vroege middeleeuwen, tussen de vijfde en zesde eeuw, ontstond er door de getijden voor onze huidige kustlijn een eilandje: “Testerep”, later verbasterd tot “Ter Streep”. Een landtong, aan de ene kant begrensd door de zee en aan de andere kant door een getijdengeul die bij hoogwater helemaal onder water kwam te staan. De oostelijke grens van Ter Streep ligt ter hoogte van Oostende, de westelijke grens in Westende en in het midden ligt– u raadt het al – Middelkerke.

De eerste honderden jaren was het eiland niet bewoonbaar omdat het continue werd overstroomd, maar gaandeweg vormde zich een duinengordel die het land beschermde tegen de golven. Eind de jaren 990 vestigden de eerste mensen zich op het oostelijke uiteinde van het eiland, de geboorte van Oostende.

De noodlottige Sint-Vincentiusnacht

Vanaf 1266 spreken we van de “stad” Oostende, want rond dat jaar kreeg de nederzetting op het oostelijke uiteinde van Ter Streep stadsrechten van Margaretha van Constantinopel, de gravin van Vlaanderen. De inwoners breidden hun stad uit, ten koste van de duinengordel. Een noodlottige evolutie, die uiteindelijk het einde zou betekenen van de eerste stad Oostende.

In de eerste decennia kregen de inwoners namelijk af te rekenen met verschrikkelijke watersnood. De storm op kerstavond 1330 vernielde een groot deel van Oostende, op 23 november 1334 overspoelde de Sint-Clemensvloed het eilandje.. In de Sint-Vincentiusnacht van 22 januari 1394 werd Ter Streep uiteindelijk bijna helemaal verzwolgen door de golven van de Noordzee.

De honderden gezinnen verlieten ijlings de oorspronkelijke stad en een aantal stichtte iets meer landinwaarts een nieuwe stad.

In de officiële akte ter oprichting van het nieuwe Oostende wordt expliciet geschreven dat de afgeplatte duinen moeten vervangen worden door een dijk. Nog enkele jaren bleven er evenwel een honderdtal gezinnen wonen op Ter Streep, maar opeenvolgende stormen lieten het eiland voor onze kust tegen begin 17e eeuw volledig verloren gaan.

Oostende onder water

Dat een dijk onze kust uiteindelijk niet voor de volle honderd procent kan beschermen, bewees de watersnood in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953. Een stevige noordwesterstorm – “uit het zeegat”, zoals ze aan zee zeggen – beukte toen in op de kusten van Nederland en België. Een windkracht 11 in combinatie met springtij zweepte de golven over de dijken en de binnenstad van Oostende liep onder water. Acht mensen verdronken, in de rest van België kwamen nog eens twintig andere mensen om het leven.

In Nederland was de situatie nog dramatischer: dijken braken en bijna 1 800 mensen verdronken. De ramp gaf in Nederland aanleiding tot de bouw van de Deltawerken die Nederland voortaan moesten beschermen tegen hoogwater. Maar ook bij ons werden er maatregelen getroffen. Zo werden de kades her en der verhoogd en kwam er een stormmuurtje op de dijk in Oostende.

Golven over de dijk

In de jaren die volgden op de storm van 1953 werd onze kust nog verschillende keren aangevallen door stormweer en hoge golven. In januari 1976 veroorzaakte een zware storm heel wat schade aan de kust en in het Scheldeland. In de Antwerpse gemeente Ruisbroek stond het water op sommige plaatsen tot drie meter hoog. De toenmalige koning Boudewijn bracht en bezoek aan de getroffen regio. De orkaan van 25 januari 1990 bracht dan weer veel schade toe aan de zeewering.

Tot vandaag echter heeft geen enkele storm nog dezelfde noodlottige kracht en zware gevolgen had als die van1953. Wel leidde het vaak tot spectaculaire beelden en bracht een stormaankondiging vaak zelfs ware toeristenstromen op gang. Spektakel bij de vleet.

Maar er moet in de eerste plaats natuurlijk worden gedacht aan de veiligheid van onze 67 kilometer lange kuststrook waarlangs zo’n 240.000 mensen wonen en werken.

Ter Streep “herwonnen” op de zee

Een derde van die 67 kilometer is nog steeds onvoldoende beschermd tegen zogenaamde superstormen, blijkt uit studies. Daarom werd het Masterplan Kustveiligheid opgesteld. Langs heel onze kustlijn worden maatregelen genomen om onze badplaatsen en het hinterland beter te beschermen tegen een duizendjarige storm, een storm die statistisch gezien om de 1 000 jaar voorkomt. De storm van 1953 was een 250-jarige storm.

Zo werd in Oostende in 2004 al een noodstrand aangelegd waarvoor 800 000 kubieke meter zand werd opgespoten. De zee komt nu niet meer tot aan de promenade en golven gaan bij stormweer niet meer over de dijk. Later kwam er ook nog een beschermde strekdam bij.

Met een beetje fantasie kan je zeggen dat door die werken het oude Oostende en het verzonken eiland Ter Streep voor een stuk heroverd is op de zee. En dat stemt meteen tot nadenken. Telkens je de Oostendse dijk oploop en je blik rechts werpt op wat ooit Ter Streep was en links het Oostendse centrum zie liggen, dan merk je hoe kwetsbaar we nog steeds zijn.

De realiteit van stormen, een stijgende zeespiegel en klimaatverandering kunnen we niet ontkennen. Hoe onze kustlijn er in de toekomst ook mag of moet uitzien, de strijd tegen het water zullen we moeten blijven voeren.

gelezen bij weerman Frank Deboosere

-lvv-

 

16 november “Internationale dag van de verdraagzaamheid”

16 november is elk jaar opnieuw de Internationale dag van de verdraagzaamheid. Hij duidt mensen op de noodzaak van verdraagzaamheid in onze samenleving en tracht hen de negatieve effecten van onverdraagzaamheid te doen inzien. Het wordt tijd dat iedereen leert respect en erkenning te hebben voor de rechten en overtuiging van anderen. 

Knipsel.JPG verdraagzaamheid Wij leven in een periode van wereldwijde overgang, met de opkomst van nieuwe machtscentra en nieuwe economische dynamiek, technologie die ons steeds sterker met elkaar verbindt en interculturele uitwisselingen die zich elke dag verder verdiepen.

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon merkt echter op dat dit helaas niet betekent dat er meer begrip voor elkaar heerst. De graad van intolerantie stijgt op te veel plaatsen. 

Ban_Ki-moon_UN_Photo_Eskinder_DebebeDe VN-Secretaris-generaal herinnert er ons aan dat de veelzijdige en de met elkaar in verband staande uitdagingen die onze internationale gemeenschap vandaag confronteren, zoals armoede, honger, ziekte, natuurrampen, conflicten en spanningen tussen gemeenschappen, uitdagingen betreffen die geen op zichzelf staande maar collectieve oplossingen vragen.

“We kunnen enkel vooruit als de gemeenschap van volkeren en culturen, op basis van menselijke solidariteit  beseft dat we een gemeenschappelijk lot delen. Dat is waarom verdraagzaamheid zo belangrijk is.”

Volgens Ban Ki-moon is “verdraagzaamheid de meest solide basis voor vrede en verzoening”.

Het Verklaringsdocument van de VN-Wereldtop van 2005 (A/RES/60/1) bevorderde het engagement van de staatshoofden en regeringsleiders om menselijke welzijn, vrijheid en vooruitgang overal te promoten, alsook verdraagzaamheid, respect, dialoog en samenwerking tussen verschillende culturen, beschavingen en volkeren te stimuleren.

Voor verdere informatie

UNESCO-Madanjeet Singh Prize for the Promotion of Tolerance and Non-Violence: http://www.un.org/en/events/toleranceday/prize.shtml

 

-ludo vervloet-

 

ZOMERTIJD HELEMAAL GEDATEERD …

Dit weekend mogen we in de nacht van vandaag zaterdag 29 op morgen zondag 30 oktober onze klok een uurtje terugdraaien. Met dank aan de invoering van de zomertijd, bijna veertig jaar geleden. ‘En compleet gedateerd’, vindt weerman Frank Deboosere.

sized_DSC_0019

 

– de zonnewijzer op de kerk wijst de echte UTC /GMT- tijd aan –

 

”De zomertijd heeft zijn tijd gehad”, zo zegt de weerman op zijn website . Dit weekend mogen we een uurtje langer slapen, omdat in 1977 de zomertijd werd ingevoerd. Een puur economische stunt was dat: “Onder invloed van de economische crisis begon de overheid met de tijd te spelen. Door de uren met zonlicht meer te laten samenvallen met het leefpatroon van de mensen, hoopte men energie te besparen.”

“Maar dat argument is vandaag niet meer geldig”, waarschuwt Deboosere. “Verschillende studies hebben uitgewezen dat er niet of nauwelijks wordt bespaard en dat de invoering van de zomertijd talrijke nevengevolgen heeft. Ochtendfiles rijden langer in het donker, avondfiles rijden meer in verzengende ozon-hitte en biologische klokken raken ontregeld.”

Ellende en gemiste afspraken zijn volgens hem het gevolg van de omschakeling “want verschillende landen schakelen over op verschillende data”.

“Laat verschillende economische sectoren ’s zomers zelf beslissen of ze al dan niet vroeger willen beginnen”, stelt Frank daarom voor. “Op die manier spreid je de files. Dat zou pas een echte besparing zijn.”

Waarom gebruiken we de zomertijd niet het hele jaar?

Een terechte vraag. Twee maal per jaar (tijdens het laatste weekend van maart en tijdens het laatste weekend van oktober ) moeten we nu het uur aanpassen. En dat zorgt voor een heleboel ellende. Ik denk dat iedereen dat al aan den lijve heeft ondervonden. Als we niet aan onze klok moesten prutsen, zouden er veel minder misverstanden en slechte afspraken zijn.

De zomertijd is in werkelijkheid een dubbele zomertijd. In feite zouden we moeten gelijklopen met de Britse klok, want we bevinden ons in de tijdszone van de meridiaan van Greenwich. Men spreekt over UTC, het voormalige Greenwich Mean Time. Maar de  Duitse bezetters hebben tijdens de tweede wereldoorlog meteen de Berlijntijd ingevoerd (UTC +1) en dat is zo gebleven. Ook nu nog.
’s Winters lopen we nu een uur voor op de klok van Greenwich, en tijdens de zomertijd worden dat er twee. Middag (het ogenblik waarop de zon het hoogst aan de hemel staat) valt dan rond 13.45 uur. Het midden van de nacht is verschoven naar ongeveer 1.45 uur ’s ochtends. Een voorbeeld …

bed3344a-1ebe-48b6-af4b-acd1c656bce1UTC             = 17:12:57  (UTC of GMT – zou onze echte tijd moeten zijn)

UTC (in het Nederlands ook aangeduid als gecoördineerde wereldtijd) is een standaardtijd, gebaseerd op een atoomklok en gecoördineerd met de rotatie van de aarde. Het internationale letterwoord UTC is een compromis tussen het Franse “TUC” (Temps universel coordonné) en het Engelse “CUT” (Coordinated Universal Time). UTC is zelf geen afkorting. In militaire kringen wordt UTC meestal “Zulu time” genoemd.

Wintertijd  = 18:12:57  (sinds Duitse bezetting – GMT + 1)

Zomertijd   = 19:12:57  (sinds 1977 – GMT + 2)

Precies dat maakt het moeilijk om ook ’s winters een echte zomertijd te gebruiken. Als we niet zouden omschakelen naar wintertijd, komt de zon op 1 december pas op rond 9.22 uur. Op 1 januari zou je moeten wachten tot 9.45 vooraleer de zon tevoorschijn komt. Op 1 februari verschijnt de zon aan de Ukkelse horizon rond 9.19 uur.

Geef toe, de ochtend zou dan wel heel lang donker blijven en dat kan niet de bedoeling zijn. Maandenlang zou de ochtendspits in de duisternis verlopen. Maandenlang moeten de kinderen in complete duisternis naar school.
Ook de combinatie van duisternis en mist vergroot de kans op zware ongevallen. De ochtendmist blijft immers een uur langer hangen…

En dan komt er natuurlijk nog bij dat met zomertijd ’s zomers de nachten heel laat beginnen. Het nachtlawaai begint en eindigt dus later. Jonge kinderen moeten naar bed bij klaarlichte dag en soms in een verzengende hitte. De avondspits valt op het heetst van de dag en veroorzaakt ernstige ozon-overlast.

Persoonlijk vindt Frank het hele gedoe van zomertijd en wintertijd een gemiste kans. In 1977 werd de zomertijd ingevoerd om energie te besparen. Studies hebben ondertussen al aangetoond dat er geen energiebesparing is.

“Mijns inziens zou het veel beter zijn om het hele jaar door de wintertijd te behouden, maar … om de mensen de mogelijkheid te geven om in de zomermaanden een uur vroeger te komen werken”, zegt hij. “Je mag dus kiezen of je vroeg of laat gaat werken. Op die manier verloopt de ochtendspits en de avondspits veel meer gespreid. Minder files, minder vervuiling, en heel veel tijd en geld bespaard…”

Meer info: www.astro.oma.be/GENERAL/INFO/nli001.html

 

– ludo vervloet –

“1 DAG NIET” vandaag vrijdag 28 oktober

“1 dag niet”, de actiedag tegen woninginbraken, vindt dit jaar plaats vandaag vrijdag 28 oktober. De organisatoren roepen iedereen op om de preventie van woninginbraken onder de aandacht te brengen. Zo zorgen we samen voor 1 dag zonder inbraken in België en Nederland.

De actie richt zich dit jaar specifiek op senioren. De Laakdalse seniorenraad ging daarom gretig in op de vraag om zelf een creatief project uit te werken.

Om de strijd tegen inbraken extra aandacht te geven, maakten zij in samenwerking met de politiezone enkele filmpjes in de bekende stijl van ‘Benidorm Bastards’.

De ‘Laakdal Bastards’ geven in dit geval op een ludieke wijze tips & tricks over hoe je je huis inbraakresistent kan maken.

Frsized_DSC_0286ancine Altruye (voorzitter seniorenraad): “De Laakdalse seniorenraad wil niet enkel activiteiten organiseren maar ook structurele en sensibiliserende acties opzetten.  Zo maakten we werk van een plaspunt in alle deelgemeentes, ontstond de denktank van een lokaal dienstencentrum in de schoot van de seniorenraad en willen we onze doelgroep er nu op wijzen hoe ze zich kunnen beveiligen.”

Jos Delarbre (preventie-adviseur politiezone): “Preventie is het beste wapen tegen inbraken. Daarom organiseert de politiezone diverse initiatieven om van uw woning, straat en gemeente een veilige plek te maken. Zo kan u steeds bij ons terecht voor gratis advies over het beveiligen van uw woning. Ook het melden van een verdachte situatie is erg belangrijk. Mocht je iets verdachts zien, meld dit dan zo snel mogelijk aan de politie. Veiligheid is een gedeelde zorg!”

DSC_0170Tine Gielis (burgemeester – schepen van senioren): “In tegenstelling tot de burgemeester van Benidorm wil ik graag de naam van onze gemeente verlenen aan dit initiatief en deze filmpjes als ‘Laakdal Bastards’ benoemen. Met een knipoog naar het succesvolle ‘Benidorm Bastards’ hopen we uiteraard zo veel mogelijk personen aan te zetten om deze film te bekijken en er gevolg aan te geven in hun eigen situatie.  Door en voor onze senioren, dat is het uitgangspunt.”

De seniorenraad was meteen te vinden voor het idee en vond al snel enkele getalenteerde acteurs uit Laakdal. Rita Verspreet (61) en haar man Roger Boeckmans (67) waren snel overtuigd.

De filmpjes zullen gebruikt worden op diverse voordrachten van de politie m.b.t. inbraakpreventie en zijn tevens integraal te bekijken vanaf vandaag 28 oktober 2016 via:

 

-ludo vervloet-

WEEK VAN HET BOS (9 TOT 16 OKT)

Onder het motto ‘Welkom in de grootste sportclub’ staat de Week van het Bos dit jaar in het teken van de eindeloze sportmogelijkheden van het bos. Van zondag 9 tot en met zondag 16 oktober 2016 zullen in talrijke Vlaamse natuurdomeinen en bossen sportieve activiteiten georganiseerd worden.

sized_DSC_0075

De Week van het Bos 2016 wordt georganiseerd door het Agentschap voor Natuur en Bos in samenwerking met BOS+. Fietsers gebruiken de bossen voornamelijk om er met de mountainbike of crossfiets te rijden.

Het naburige Gerhagen leent zich uitstekend om te lopen, nog steeds de eenvoudigste maar voor ons althans, ook mooiste sport. Iedereen kan het, van piepkuiken tot forse haan.

Er kan in liefst 64 natuurgebieden en bossen van het ANB ook gemountainbiket worden. Laat deze Week van het Bos een aanleiding zijn om de mooiste mountainbikeparcours in de Vlaamse bossen te gaan ontdekken.

Frankrijk-fietsen-berg images

Bij Natuur en Bos halen ze bv. de Duinengordel in het oosten van Limburg aan als een echte topper, met twee lussen die je rond de Oudsberg en Solterheide leiden. Het totale parcours is 45 kilometer lang. De routes lopen voor 97% over onverharde paden en zijn geschikt voor bikers van elk niveau.

Bovendien is er een technisch oefenparcours van 1,5 km om je MTB-techniek bij te schaven. En het wordt nog mooier, want in oktober 2016 opent het netwerk van het Nationaal Park Hoge Kempen. Dit betekent dat er dankzij de verbindingen 160 km aan routes bijkomen.

Natuurlijk is niet elk stukje bos ideaal om in te sporten. Wil je weten wat je in welk bos kan doen? Dat is eenvoudig online te checken via www.natuurenbos.be/domeinen. Daar vind je een handig kaartje met alle natuurgebieden van het Agentschap voor Natuur en Bos. Je kan er ook gemakkelijk filteren op de verschillende sporten.

Wandelen over trage wegen op 15 en 16 oktober

Zaterdag 15 en zondag 16 oktober vieren we als besluit van de Week van het Bos de Dag van de Trage Weg.

kerkweg naar ArbrefontaineTrage wegen’ zijn plekken waar je veilig kunt wandelen of fietsen zonder gestoord te worden door het veel te drukke verkeer. Het zijn unieke en onverharde wandelstroken die meestal nog niet ontdekt zijn door de grote massa.

Je vindt ze terug in heel België: een verborgen kustwandeling tot een tochtje tussen de Limburgse fruitbomen. Achter deze trage wegen gaan de mooiste wandelingen schuil.

Het belang van deze trage wegen wordt tijdens dit weekend in de kijker gezet. Ook dit jaar is het aanbod aan activiteiten enorm.

 

 -ludo v-

WILLY DUTS IS NIET MEER

sized_bokrijk sept 2009 319Na een korte maar felle ziekte overleed Willy Duts zaterdag 20 augustus. Willy was niet alleen een figuur in zijn Klein-Vorst maar ook ver daarbuiten.

Hij startte zijn carrière in het onderwijs. Meester Duts werd door zijn leerlingen en hun ouders op de handen gedragen. Willy was daarnaast ook een erg begaafde toneelspeler. Toen men hem jaren geleden vroeg om fulltime straattoneel in Bokrijk te gaan spelen, volgde hij zijn passie. Willy kon alle rollen aan. Van pastoor tot boerenknecht. Hij speelde het met een naturel dat de kijkers uren kon boeien. Ook ik ben vaak meegelokt door de acteurs om toch maar geen enkel tafereeltje te missen.

14034750_1783152525232173_5671008353775199342_nAfgelopen maand mei zag en sprak ik nog met hem in Bokrijk. Van zijn ziekte repte hij geen woord. De regelmatige bezoekers van het open luchtmuseum gaan hem ongetwijfeld hard missen, net als wij.                   (ludo vervloet)

 

sized_P1020012 sized_P1020006

sized_DSCN3510 sized_juli 2009 (126)

 

 

LAAKDAL ZONDER GRENZEN

Tijdens het laatste weekend van augustus en van de zomervakantie is er nog grote bedrijvigheid in onze gemeente Laakdal.

flyer bierfeesten vorstChiro Groot-Vorst houdt een driedaags bierfestijn op vrijdag-zaterdag en zondag.

Zondag en maandag is het kermis in Vorst Centrum.

WTC 2000 Veerle organiseert zaterdag een mosselfeest in bs GO De Wissel.

vbs Meerlaar i.s.m. VVV Toerisme Laakdal organiseert zondag het Fietsevenement De Schakel.

En niet vergeten dat zondag de nieuwe voetbalcompetitie in 3C en 4E begint …

spelenMaar … de grootste aandacht gaat dit weekend terecht uit naar ‘Laakdal zonder Grenzen’. Voor de negende maal reeds zorgen Jürgen Mensch en zijn ploeg voor het grootste luchtkussen evenement in België. Slechts 132 ploegen mogen deelnemen. De boeking van de ploegen ging razendsnel.          Lang voor het einde van de eerste dag was alles volzet.

De deelnemers spelen voor een goed doel en hebben echt zomerse weersomstandigheden mee.

Vrijdag mogen de speelpleindeelnemertjes een aantal toestellen uittesten. Het grote werk barst zaterdag om 10u los. Komen kijken kost niets. Pret gegarandeerd.

  • ludo vervloet –

Donderdag 21 april 2016 ‘Secretaressedag’

Namen van feestdagen krijgen een hoofdletter, zegt ‘Het groene boekje’ of de ‘Woordenlijst van de Nederlandse taal’. Aan Kerstmis en Pasen twijfelen we niet. Aan tweede kerstdag, tweede paasdag wel. Die moeten met een kleine letter ondanks het feit dat het wel erkende, betaalde verlofdagen zijn.

3640294161 BLOEMSTff0002

 

Vandaag donderdag 21 april is het Secretaressedag. Met hoofdletter en zonder  -s of -n voor -dag. Het meervoud kan immers zowel met -s als met -n en dan laat men beide letters weg

Secretaressedag is een jaarlijks terugkerende dag, in Europa gevierd op de derde donderdag  van april.  Dan worden de secretaresses of secretaressen in het zonnetje gezet en meestal bedacht met bv. een bloemetje.

BOU10_29M_aimages bloemen1

Secretaressedag is een van oorsprong Amerikaans idee. De bedoeling ervan is de secretaresse in het zonnetje te zetten, stil te staan bij haar toegevoegde waarde voor de organisatie en om het imago van het secretaressevak te verbeteren. Daarbij richtten de organisatoren zich op de managers en op de secretaresse zelf.

Secretaressedag valt  in de Benelux, in Frankrijk en in de Scandinavische landen  op de derde donderdag van april.

“aardgasreserves” en “secretaressedag” zijn de langste woorden in Van Dale die je met één hand kunt tikken : de linkerhand als je met tien vingers tikt.  Voor een echte secretaresse een fluitje van een cent.  Als ze Secretaressedag maar met een hoofdletter tikt.

– ludo vervloet –

1 3 4 5 6