Margaret Thatcher treedt af

Margaret Thatcher, de Iron Lady, trad op 28 november 1990 af als premier van het Verenigd Koninkrijk. Dit na rellen in heel Groot-Brittannië over de invoering van de zogenaamde ‘poll tax’, een inkomensonafhankelijke belasting.

* De Conservatieve Partij van Thatcher zag het door de invoering van die belasting niet meer zitten in de premier. Verschillende conservatieven daagden haar uit om het leiderschap. Thatcher besloot dat aftreden eervoller is dan ontslagen worden. Tijdens haar laatste kabinetszitting nam Thatcher met tranen in de ogen afscheid.

* Margaret Thatcher was rond het eind van de jaren veertig al actief voor de Tories (voorloper van de Conservatieve Partij) in Kent. In 1959 werd ze lid van het Britse Lagerhuis en als Edward Heath in 1970 premier wordt, benoemt hij Thatcher tot minister van onderwijs en wetenschap.

* Margaret was de enige vrouw in het kabinet. Een van haar eerste maatregelen als minister was het afschaffen van gratis schoolmelk. Dit zorgde voor en massa kritiek en leverde haar de schertsende bijnaam “Thatcher Thatcher, Milk Snatcher” op. In haar periode als minister wist Thatcher te voorkomen dat de Open Universiteit gesloten wordt.

* Omdat de Conservatieven de verkiezingen in 1974 niet winnen, wordt Thatcher hierna geen minister meer. De verkiezing om het leiderschap van de Conservatieve Partij won ze van Edward Heath. Van 1975 tot 1979 leidde ze hierna de oppositie.

* Na de verkiezingen van 1979 werd Thatcher premier. Zowel in 1983 als in 1987 werd  ze herkozen. De vrouw die bekend wordt onder de naam Iron Lady (IJzeren Dame) regeert in totaal elf jaar, zes maanden en zesentwintig dagen. Daarmee werd ze de langstzittende Britse premier sinds 1827, toen de Earl of Liverpool aftrad.

Thatcher en de Falklandsoorlog …

° De Falklandeilanden werden in 1592 ontdekt door de Engelsman John Davis. Hij noemde de archipel Falklands, naar de toenmalige schatbewaarder van de marine.

° De eilanden zijn economisch aantrekkelijk door de rijke visgronden in de omliggende wateren en de mogelijkheid op aanwezigheid van andere hulpbronnen, lees aardolie. Wie de eilanden bezit heeft het recht een EEZ van 200 zeemijl rondom te claimen.

° In 1982 besloot de labiele Argentijnse junta in te spelen op de nationalistische gevoelens bij hun landgenoten door de Falklandeilanden te bezetten.

° Argentinië viel op 2 april 1982 de eilanden binnen. Hierop stuurde het Verenigd Koninkrijk een speciale task force naar de eilanden om ze op de Argentijnen te heroveren. In juni landden Britse troepen op de eilanden. De Britten wisten de eilanden te heroveren.

* De verloren oorlog luidde het einde van de junta in. In het Verenigd Koninkrijk nam de steun voor de regering van Margaret Thatcher weer toe. De eilanden worden sinds de herovering weer bestuurd door het Verenigd Koninkrijk, maar nog steeds opgeëist door Argentinië.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE ALLEREERSTE KRUISTOCHT

Eind 1095 vond de ‘Synode van Clermont’ plaats. Deze katholieke kerkvergadering werd gehouden in de vroegere priorij van Cluny nabij Clermont-Ferrand en duurde van 18 tot 28 november 1095. Paus Urbanus II riep er op tot een … kruistocht.

° Begin 1095 had paus Urbanus II een ontmoeting met de Byzantijnse keizer Alexius I. Die had veel last had van Turkse Seltsjoeken en vreesde dat de barbaren Konstantinopel zouden aanvallen.

° De paus besloot de keizer te komen helpen. Niet zomaar, want een kruistocht was voor de paus ook interessant omdat die kon zorgen voor meer eenheid in de Kerk. Geen overbodige luxe na het ‘Oosters Schisma’ van 1054 .

° De Synode van Clermont is vooral bekend vanwege een fel anti-islamitisch betoog van de paus tijdens een bijeenkomst op 27 november 1085 , tien jaar eerder. Hij zei toen: “De islamieten hebben de altaren besmeurd met bloed dat ze in de doopvonten lieten vloeien. Ze hebben de christenen besneden en hen gegeseld en gemarteld, voordat ze hen doodden.”

° Urbanus riep zijn toehoorders nu op om wraak te nemen en naar het Heilige Land te trekken om Jeruzalem te bevrijden van de ‘barbaren’. Belangrijk voor deelnemers aan de kruistocht was dat hen een algehele aflaat werd verleend.

° Voor de paus was ook van grote betekenis dat Raymond IV van Toulouse (ca. 1041-1105) aangaf deel te zullen nemen aan de kruistocht. Vermoedelijk had Urbanus reeds voor de synode een onderhoud met deze invloedrijke graaf van Toulouse en markies van Provence.

° Raymond van Toulouse woonde de synode zelf niet bij, maar een dag erna maakten gezanten van hem al bekend dat hij zich achter het plan van de paus schaarde. Dat de paus al voor de synode met hem sprak, lijkt daarmee zeer waarschijnlijk. Raymond van Toulouse werd de machtigste deelnemer aan de Eerste Kruistocht.

* Ook werd de officiële vertrekdatum van de Eerste Kruistocht vastgesteld: 15 augustus 1096. De deelnemers werden geacht op dat moment en op eigen kracht in Konstantinopel te zijn. Vanuit die stad zou de kruistocht vertrekken.

° Na de synode trokken de bisschoppen door Europa om de kruisvaart te prediken. De paus zelf reisde door Frankrijk en deed onder meer Limoges, Le Mans, Bordeaux, Toulouse en Montpellier aan. Op al die plaatsen sprak hij gelovigen toe en riep hij zijn toehoorders op om deel te nemen aan de kruistocht.

°° Tijdens de Synode van Clermont bevestigde de paus ook de excommunicatie van Filips I van Frankrijk. Een jaar eerder was deze vorst door de aartsbisschop van Lyon uit de Kerk gezet vanwege zijn huwelijk met de jonge Bertrada van Montfort.

Voor dit huwelijk had de koning zijn eerste vrouw, Bertha van Holland, in de steek gelaten. Naar verluidt vond de koning dat Bertha te dik geworden was. Dat had kwaad bloed gezet binnen de kerk…   (gelezen en bewerkt uit Historiek)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VANAVOND BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

In bijlage vindt U de agenda’s van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 24 november 2020 . De vergaderingen zullen via live audio en video streaming te volgen zijn (https://laakdal.notubiz.be/).

GEMEENTE LAAKDAL

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraad voor de éérste maal met volgende agendapunten virtueel te vergaderen op 24 november 2020 om 20:00 uur.

DAGORDE  OPENBARE ZITTING

00.01

Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 4 november 2020 houdende virtuele

vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van 24

november 2020.

01.01

Notulen voorgaande zitting.

02.01

Bekrachtiging politiebesluit burgemeester van 22 oktober 2020 betreffende de

verplichting tot het dragen van een mondmasker op de begraafplaatsen.

02.02 Bekrachtiging politiebesluit burgemeester van 28 oktober 2020 betreffende

verstrenging coronamaatregelen voor vrijetijdsactiviteiten.

03.01

Kennisgeving auditrapport d.d. 21/09/2020 ‘Thema-audit geldmiddelen bij gemeente

en OCMW Laakdal’.

03.02 Principe financiële verdeelsleutel 2021-2026 voor hulpverleningszone Brandweer

zone Kempen – Goedkeuring.

03.03 Financiële verdeelsleutel 2021 voor hulpverleningszone Brandweer zone Kempen –

Goedkeuring.

13.01

Toelagereglement voor specifieke doelgroepen m.b.t. recipiënten voor de

huisvuilinzameling.

13.02 Verkavelingsaanvraag Heieinde – Zaak van de wegen.

13.03 Stopzetting gemeentelijke bouw- en aankooppremie.

17.01

Restauratie interieur St. Lambertuskerk Eindhout. Goedkeuring dossier.

29.01

Buitengewone algemene vergadering IOK van 18/12/2020. Goedkeuring

statutenwijziging en toetreding van IOK in Welzijnszorg Kempen. Toetreding IOK tot

OFP Provant. Vaststellen van het mandaat.

29.02 Buitengewone algemene vergadering van IOK Afvalbeheer. Goedkeuring toetreding

IOK Afvalbeheer tot OFP Provant. Vaststellen van het mandaat.

29.03 Pidpa. Uitnodiging buitengewone algemene vergadering van 18 december 2020.

Vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde.

29.04 Cipal. Uitnodiging algemene vergadering van 10 december 2020. Vaststellen

mandaat gemeentelijke afgevaardigde.

29.05 Pontes. Uitnodiging buitengewone algemene vergadering van 17 december 2020.

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde.

Algemeen directeur

Jerry Verspreet

Voorzitter  Ils Van Hove

*  Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 29 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 6405-0124-3589-2630.

 

BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn voor de éérste maal met volgende agendapunten virtueel te vergaderen op 24 november 2020 om 19:30 uur.

DAGORDE

OPENBARE ZITTING.

00.01

Goedkeuring virtueel vergaderen Raad voor Maatschappelijk Welzijn – besluit

burgemeester 4 november 2020.

01.01

Notulen voorgaande zitting.

02.01

Bekrachtiging besluit vast bureau van 29/10/2020 betreffende het afsluiten van een

samenwerkingsovereenkomst Eerstelijnszone Zuiderkempen omtrent COVID-19.

02.02 Goedkeuring aanvaarding aandelen CVBA Ten Diensten van PWA Laakdal door het

OCMW.

29.01

Welzijnszorg Kempen. Goedkeuring statuten en de participatie van IOK in

Welzijnszorg Kempen.

29.02 Buitengewone algemene vergadering IOK van 18/12/2020. Goedkeuring

statutenwijziging en toetreding in Welzijnszorg Kempen. Toetreding in OFP Provant.

Vaststellen van het mandaat.

29.03 Cipal. Uitnodiging algemene vergadering van 10 december 2020. Vaststellen

mandaat OCMW afgevaardigde.

29.04 CVBA Ten Diensten. Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de raad van

bestuur. Aanduiden van een plaatsvervanger raad van bestuur.

29.05 CVBA Ten Diensten. Aanduiding van een vertegenwoordiger algemene vergadering.

Aanduiden van een plaatsvervanger algemene vergadering.

Algemeen directeur   Jerry Verspreet

Voorzitter  Ils Van Hove

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

MOORD OP JF KENNEDY

John Fitzgerald („Jack”) Kennedy  (29 mei 1917 – 22 november 1963) , ook bekend onder zijn initialen JFK, was een Amerikaans politicus van de Democratische Partij.

*  Op 20 januari 1961 werd Kennedy ingezworen als ‘de 35ste en jongst gekozen president van de VS’.

 *  Op 22 november 1963 werd hij op zijn 46ste in Dallas vermoord. De vierde Amerikaanse president ook die gewelddadig om het leven werd gebracht.

* Bij het grote publiek is Kennedy vooral bekend als de president die de Amerikaanse plannen onthulde om als eerste natie ooit een man op de maan te zetten en de jonge ‘ruimtewedloop’ met de voormalige Sovjet-Unie te winnen.

* Daarnaast werd zijn voortijdig afgebroken termijn ook gekenmerkt door de Cubacrisis en de steeds sterkere Amerikaanse inmenging in Vietnam. Ook om zijn poging om de wapenwedloop in de wereld te stoppen.

* Kennedy kwam uit een een Iers-katholieke familie van negen kinderen. Zijn vader Joe was politicus en een steenrijke zakenman. Het gezin werd na John’s verkiezing tot president ook een beetje schertsend de koninklijke familie van de Verenigde Staten en/of de Kennedyclan genoemd.

* Kennedy liet zich niet makkelijk manipuleren en liet al vroeg merken wie de baas was. Zijn presidentschap werd ook gekenmerkt door zijn ijver voor vrede en zijn menslievendheid. Dit alles leverde hem medestanders op, maar zorgde ook voor onverbiddelijke tegenstanders.

* Kennedy was ook een begaafd spreker, met een sterk charisma. Dat viel op bij mensen uit de gehele westerse wereld. Bij zijn bezoek aan het verdeelde  Berlijn bv. sprak hij de legendarisch geworden woorden “Ich bin ein Berliner”, al dan niet in correct Duits. Een andere veel geciteerde uitspraak van hem is “ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country”.

* Enkele andere markante en nog veel geciteerde uitspraken hadden betrekking op zijn voornemen om binnen tien jaar “mensen op de maan” te zetten (en ze weer veilig terug te brengen). Dat zou in 1969 ook gebeuren, maar hij maakte het niet meer mee.

* Uit zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN in september 1961 komen de uitspraken dat deze organisatie “het enige alternatief voor oorlog” is  en dat “de mensheid een einde aan de oorlog moet maken, omdat de oorlog anders een einde aan de mensheid zal maken”

*  Op 22 november 1963 om 18u30 onze tijd , vandaag exact 57 jaar geleden, werd Kennedy dodelijk gewond door twee kogels toen hij in een open limousine over Dealey Plaza in Dallas Texas gereden werd.

*** Ik herinner me die gebeurtenis alsof het gisteren was … ik gaf les in Eindhout – na school ging ik biljarten met meester Louis Cools in café/kapperszaak Mil(of Sus?) Binnemans- daar stond de radio aan en die berichtte de gebeurtenis – de tv was veel later met een uitzending ***

* Twee officiële onderzoeken leidden tot de conclusie dat Lee Harvey Oswald de moordenaar was. Volgens het onderzoek van de Commissie-Warren handelde Oswald alleen, volgens het onderzoek van de Enquêtecommissie van het Huis van Afgevaardigden was er ten minste nog één andere schutter. Het mysterie is nog steeds niet opgelost.

* Twee dagen na de moord op Kennedy werd Oswald op het politiebureau van Dallas vermoord door nachtclubeigenaar en maffia-lid (?) Jack Ruby. Daardoor kon Oswald niet meer worden voorgeleid en werd er geen proces tegen hem gevoerd.

* Welke grote indruk president Kennedy naliet, bleek een tijdje later toen ook in Europa straten en pleinen zijn naam kregen. In Antwerpen werd de toen nieuwe tunnel onder de  Schelde naar hem genoemd , de ‘Kennedytunnel’.

* Het graf van John F. Kennedy bevindt zich op de begraafplaats Arlington National Cemetery, vlak bij het Pentagon.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

ALBERT I SPRAK …

Op 22 november 1918 , vandaag 102 jaar geleden, sprak koning Albert I (1875-1934) tot het Belgische parlement. In zijn rede deed hij meer dan zijn zegen geven aan de tripartite (‘driepartijen)-regering die de dag daarvoor was aangetreden.

De koning sprak zich ook uit voor meer gelijkheid in België: invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht, invoering van sociale wetgeving en van erkenning van het Nederlands naast het Frans.

In 1919 werd het algemeen enkelvoudig stemrecht ingevoerd  voor alle mannen van eenëntwintig jaar en ouder. Voor die tijd was het stemrecht voorbehouden aan een deel van de mannelijke bevolking.

Gezinshoofden kregen echter een extra stem, en daarnaast kon een extra stem gegeven worden aan personen die een diploma hoger onderwijs en/of vermogen hadden.

In totaal kon men maximaal drie stemmen uitbrengen. De gedachte was dat wie iets opgebouwd had, ook meer te verliezen had, en dus meer inspraak mocht hebben.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

101 jaar algemeen stemrecht

* Het was een vernedering. Je gaat stemmen op verkiezingsdag en je krijgt één stembiljet. De persoon die na je komt, krijgt er drie. Hij heeft immers wel de kans gehad om te studeren en hij heeft meer bezittingen. Daardoor is zijn stem drie keer meer waard dan de jouwe.

* Maar de vernedering kon nog schrijnender. Je gaat met je echtgenoot op zondagvoormiddag naar de mis. Hij mag daarna zijn stem uitbrengen, terwijl jij, omdat je een vrouw bent, beter direct naar huis gaat – allicht om het middagmaal te bereiden.

We vergeten al te gemakkelijk dat het nog maar 101 jaar geleden is dat die vernederingen ophielden.

* Vandaag, 16 november, is het 101 jaar geleden dat de mannelijke inwoners van dit land voor het eerst hun stem mochten uitbrengen op basis van gelijkheid. Voortaan zou de stem van elke burger even luid klinken. Tenminste, als je een man was.

De vrouwelijke inwoners van ons land zouden nog dertig jaar moeten wachten om hun stem te laten horen voor de parlementsverkiezingen.

* Onmiddellijk na ­Wapenstilstand, op 11 november 1918, had koning Albert nochtans gesteld dat we allemaal op dezelfde manier geleden hadden onder de oorlog en dat we daarom voortaan dezelfde rechten zouden hebben.

Vrouwen hadden evenzeer geleden onder de Duitse bezetting als mannen. Verpleegster Gabriëlle Petit verzamelde cruciale militaire informatie en werd zonder pardon gefusilleerd door de Duitsers.

Maar haar seksegenoten mochten op 16 november 1919 nog steeds niet stemmen, tenzij hun echtgenoot in de oorlog was gesneuveld. En dan verloren ze dat stemrecht weer als ze als prostituee hadden gewerkt, of bekend waren als ‘overspelige vrouw’. Over ‘overspelige mannen’ heeft de kieswet het nooit gehad.

*  Het algemeen stemrecht is vandaag 101 jaar oud, en het is duidelijk dat niet alle democratische problemen zijn opgelost. Die problemen zijn ook niet erger geworden.

*  Honderd jaar geleden vreesde men nog dat het ‘gewone’ volk niet genoeg verstand had om rationeel te kiezen, waardoor volksmenners vrij spel zouden krijgen. Helaas moesten we in de jaren 30 van de vorige eeuw vaststellen dat ook de zelfverklaarde elite niet immuun bleek voor de fatale aantrekkingskracht van totalitaire leiders.

*  In hedendaagse discussies gaat het opvallend genoeg alle richtingen uit. In het ene geval pleit men voor méér verkiezingen, in het andere wil men dat de mensen thuisblijven. (dS)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE KEIZER BLEEF GESPAARD

*  Het proces tegen de Japanse oorlogsmisdadigers liep op 12 november 1948 ten einde. In Tokio stonden in totaal 28 mensen terecht. 7 verdachten werden ter dood veroordeeld, waaronder de oud-premiers Hideki Tojo (foto) en Koki Hirota.

° Na de capitulatie van Japan wilden de geallieerden dat 28 oorlogsmisdadigers zich voor een rechtbank zouden verantwoorden.

° Op 3 mei 1946 ging het Proces van Tokio van start. Het duurde ruim tweeënhalf jaar en werd  geleid door het International Military Tribunal for the Far East. Het ging de geschiedenisboeken in als een erg lang proces.

° De Japanse keizer Hirohito en de andere leden van de keizerlijke familie werden niet vervolgd door het tribunaal. De Amerikaanse generaal MacArthur wilde dat niet. Volgens hem was het beter dat keizer Hirohito aanbleef. Voor de Japanners was hij een godheid.

What do you want to do ?

New mail

de muur … 9 november 1989

De Berlijnse Muur, het belangrijkste symbool van de Koude Oorlog, werd in augustus 1961 gebouwd om te beletten dat Oost-Duitsers uit de toenmalige communistische DDR zouden vluchten naar het kapitalistische Westen. Tientallen mensen kwamen in de volgende jaren om bij pogingen om de zwaarbewaakte grens over te steken. 

*  ‘De val van de Muur’ in de avond van 9 november 1989 was een gevolg van de hervormingspolitiek die de toenmalige Sovjetleider Michail Gorbatsjov voerde. De communistische landen in het oosten van Europa, die toen nog binnen de invloedssfeer van Moskou bestonden, kregen van hervormer Gorbie de mogelijkheid om hun eigen weg te gaan. Polen en Hongarije speelden daar meteen op in.

*  Hongarije bleef begin september 1989 al blind voor een gat dat in de grens met Oostenrijk werd geslagen. De eerste grote opening in het IJzeren Gordijn was een feit.

*  In Oost-Duitsland stond de DDR (Duitse Demokratische Republiek) ook al enige tijd op zeebenen door het maandenlange protest van tienduizenden Oost-Duitsers tegen het regime. De beslissing om partijleider Erich Honecker te vervangen door Egon Krenz bleek een flop: de protesten bleven aanhouden. Bovendien weken toen al tienduizenden DDR-burgers via Hongarije naar het westen uit, waardoor ‘de Muur’ al deels zijn functie van grens en grensovergang verloor.

*   Toch kwam de definitieve val nog sneller dan verwacht. Per vergissing zelfs. Om tegemoet te komen aan de heviger wordende protesten besliste de DDR een toegeving te doen en de visaregels te versoepelen: de uitreizen op korte termijn zouden voortaan niet meer aan voorwaarden gebonden zijn.

*  Tijdens de daaropvolgende persconferentie werd partijwoordvoerder Günter Schabowski gevraagd wanneer precies die veranderingen er zouden komen. Schabowski zocht in zijn papieren, vond niet wat hij zocht en antwoordde dan maar “voor zover ik weet onmiddellijk”. 

*   Het hek was meteen van de dam. Duizenden Oost-Berlijners kwamen in de volgende uren in dichte drommen naar de Muur. De grensposten werden spoedig, onder druk van de massa opengezet. De eerste DDR-burgers maakten rond 23 uur de oversteek naar het westen. De Muur was gevallen. Voor de meeste Oost-Berlijners een eerste bezoek aan familie en vrienden in West-Berlijn. Het begin ook van een erg lange feestnacht.

***   En wat nog mooier was… Mijn vrouw Treske werd uitgerekend op die dag 44. Vandaag is ze opnieuw jarig, maar een beetje ouder ook.

What do you want to do ?

New mail

Atatürk sticht republiek Turkije

Op 29 oktober 1923 werd met de proclamatie van een republikeinse grondwet de Turkse republiek gesticht. Mustafa kemal Atatürk (1881-1938) werd de eerste president en bleef dat tot zijn dood in 1938. Na de stichting van de republiek wordt Ankara de hoofdstad van Turkije.

* In 1918 was het Ottomaanse Rijk voorgoed ineengestort nadat westerse mogendheden Istanbul waren binnengevallen. De Fransen en Britten verdeelden daarna grote delen van het Midden-Oosten.

° Groot-Brittannië nam Palestina over en Frankrijk eigende zich Syrië en Libanon toe. Op het Anatolische kernland van het Ottomaanse Rijk meenden Grieken, Italianen en Armeniërs aanspraak te kunnen maken.

° Onder leiding van Mustafa Kemal Pasja, die na 1934 Kemal Atatürk heette, kwamen de Turken vanaf 1920 in verzet.

° Zijn Turks-nationalistische troepen bonden de strijd aan met de Grieken. In 1922 veroverden ze Izmir, een stad in het westen van het huidige Turkije die in 1920 bij het Verdrag van Sèvres aan de Grieken was toegewezen.

° Na de verovering van Izmir werd het nieuwe bewind erkend en werd de onafhankelijkheid van Turkije in 1923 hersteld. Een half jaar eerder was sultan Mehmet IV al afgezet waarmee er eind was gemaakt aan het sultanaat.

° De republiek Turkije ontstond officieel op 29 oktober 1923 met de proclamatie van de republikeinse grondwet.

** Als president probeerde Atatürk de cultuur en welvaart van zijn land te herstellen door flinke moderniseringen door te voeren…

* De vader van de Turken schafte het kalifaat af en zorgde voor scheiding van moskee en staat.

* Hij schafte ook polygamie af en breidde de rechten van de vrouw uit.

* In het onderwijs werd het Arabische schrift vervangen door Latijns en werden er moderniseringen doorgevoerd in de industrie.

** Turkije herdenkt de stichting van de republiek ieder jaar op 29 oktober. Deze zogenaamde Dag van de Republiek (Cumhuriyet Bayrami) is de nationale feestdag van het land. Enkele dagen later, op 10 november , staat Turkije letterlijk en figuurlijk een minuut stil bij de dood van Atatürk. De grondlegger van de republiek Turkije overleed op 10 november 1938.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE VISIE VAN VUREN 137

Liedeken van het terugfluiten van de minister- president

Of hoe Vlaanderen Belgisch werd

 

Toen Jambon nog niet wou blussen

Stond zijn  kot al lang in brand .

Daarom kwam van Ranst er tussen ,

De” grote redder” van het land:

 

“Blussen maar , breng snel wat water ,

Spuit ook Vlaanderen maar goed vol,

Beter nu alles nat dan later ,

Zo vervul ik nu mijn rol!”

 

Jambon stond naast zijn huis te treuren ,

Collega’s lieten hem in de steek .

Niemand om hem op te beuren ,

Zelfs Ben Weyts was erg van streek,

 

Hij moest ook zijn scholen sluiten ,

‘T was heel erg tegen zijn zin,

En Bart Somers was aan het muiten

En dat was nog maar een begin.

 

Wouter Beke was weggekropen,

Achter een dikke appelboom

En Crevits was ook gaan lopen,

Alles was net een nare droom.

 

Bart de Wever riep vol woede

met lawaai en veel geschreeuw ,

Toen hij zich naar Brussel spoedde :

“ Help nu Vlaanderen de Leeuw”.

 

“Laat Jambon niet droevig achter ,

Hij doet toch altijd goed zijn best!”

En toen nog een beetje zachter :

“En hij komt uit het juiste nest……

 

….Daarom zeg mij , Vlaamse mensen ,

Waarom viel Jan hier door de mand?”

“-Omdat wij alles Belgisch wensen ,

Vlaanderen is nog lang geen land !”

 

Als Di Rupo het land wil sluiten

En Brussel kreunt onder de avondklok

Kan Jan naar ondersteuning fluiten ,

De Belgen vormen dan een blok!

 

“Liever eerder alles sluiten,

Liever kou dan warme zon,

Liever weken nooit meer buiten

Dan het plan van Jan Jambon.”

 

Louis Vuren fecit

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 4