premier Lumumba vermoord

Toen begin 1961 bekend raakte dat Patrice ­Lumumba, de eerste premier van het pas onafhankelijke Congo, was vermoord, lokte dat meteen een breed internationaal protest uit. Loemoemba werd meteen een heilige of een profeet voor velen.

° Precies het omgekeerde was het geval bij zijn politieke tegenstanders. Als évolué, als een brave imitatie-Belg (foto L) had hij het Belgische paternalistische kolonialisme danig ­teleurgesteld.

° Internationale bekendheid kreeg Loemoemba pas toen hij midden 1960 premier van Congo werd en bij de onafhankelijkheid koning Boudewijn trakteerde op een striemende anti-kolonialistische toespraak.

° In de psychose van de Koude Oorlog werd hij afgezet en op 17 januari 1961, vandaag 59 jaar geleden, op aansporing van onder meer Belgische en Amerikaanse belangen, vermoord in gruwelijke omstandigheden.

° Lumumba kreeg nooit een graf, er bleven zelfs geen stoffelijke resten van hem over (zo wilden het ook zijn moordenaars), op twee tanden in een Belgisch juridisch dossier na.

° Een wat macaber voordeel van Lumumba’s vroege dood is dat de herinnering aan hem bevroor in een tijd waarin hij slechts een ­belofte was. Een politiek palmares had hij nog niet kunnen opbouwen, op die speech in 1960 na.  Maar dat kon de manipulatie van de herinnering aan hem nooit in de weg staan.

foto: President Mobutu eert Lumumba op een bankbiljet (1967): cynisch opportunisme. rr

° Bij zijn dood maakte de Sovjet-Unie van hem al meteen een anti-imperialistisch symbool. Nog cynischer ging de Congolese machthebber Mobutu met hem om. Mobutu was actief betrokken bij de moord op ­Lumumba, maar maakte van hem al in 1966 een ‘nationale held’: dat kon hem internationaal dienen als ­referentie en wettelijke regelgeving (met dank aan Marc Reynebeau in dS)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

meerjarenplan Laakdal 2020-2025

Onlangs werd het strategisch meerjarenplan van Laakdal goedgekeurd door OCMW- en gemeenteraad. Het bestuur houdt het investeringsritme van de voorbije jaren aan en blijft Laakdal vernieuwen en versterken. We zetten de belangrijkste krachtlijnen op een rij.

Levenslang geborgen in Laakdal

Het bestuur streeft naar 100% tevreden inwoners die fier zijn op hun gemeente en gaat volop voor het creëren van het Laakdalgevoel. 

Burgemeester Tine Gielis: “We gaan voor participatie, interactieve communicatie en innovatie. Om dit te realiseren bieden wij een kwaliteitsvolle, toegankelijke dienstverlening (online, aan het loket, telefonisch …) aan met speciale aandacht voor kwetsbare groepen. Door in te zetten op welzijn, veiligheid en duurzaamheid doorheen al onze dienstverlening zorgen we ervoor dat onze inwoners zich levenslang geborgen voelen in Laakdal.”

Zorgzame gemeente

Laakdal blijft investeren in een uitgebreide en toegankelijke zorg- en hulpverlening voor iedere inwoner en gaat op zoek naar oplossingen voor hedendaagse uitdagingen als vergrijzing en eenzaamheid. Zo reiken we vanaf januari 2020 een mantelzorgpremie uit.

Schepen van welzijn Raf Moons: “Daarnaast voeren we de strijd op tegen kinderarmoede. Naast de begeleiding van onze sociale dienst, organiseren wij in samenwerking met Huis van het Kind initiatieven en vormingen rond opvoedingsondersteuning. Het project Peuterspeelpunt stimuleert kinderen van 0 tot 3 jaar om samen te spelen en te ontdekken. Daarnaast geven we kwetsbare jongeren ook bijzondere aandacht binnen het onderwijs d.m.v. ondersteuning en huiswerkbegeleiding.”

Groene gemeente met leefbare kernen

Laakdal wil een aangename en betaalbare gemeente zijn waar natuur, mobiliteit, landbouw en bedrijvigheid hand in hand gaan. Het werken in eigen streek wordt gestimuleerd en lokale handelaars worden extra gesteund.

Schepen van Klimaat Benny Smets: “Laakdal ondertekende eind vorig jaar het nieuwe streekproject Kempen2030 waarbij de gemeente het engagement aangaat om tegen 2030 maar liefst 40% C02 te besparen en in te zetten op klimaatadaptatie. Eén van de speerpunten hierbij is het stimuleren van de schoolkinderen, gemeentepersoneel, inwoners, enz. om zich duurzaam te verplaatsen. Laakdal wil hiervoor een fietsregistratiesysteem aankopen dat via een chip bijhoudt hoeveel kilometers er per fiets of te voet wordt afgelegd. De gebruikers worden hiervoor beloond.”

Schepen van Mobiliteit Frank Sels: “Ook het verhogen van de verkeersveiligheid blijft een prioritaire doelstelling. Zo zullen we bijvoorbeeld bij de heraanleg van o.a. de Kapelle- en Pastorijstraat in Veerle de kaart trekken van de kwetsbare weggebruiker. Het is niet alleen noodzakelijk om comfortabele en veilige voet- en fietspaden aan te leggen, het is ook essentieel om de bestaande te onderhouden en te optimaliseren.”

° Natuurlijk blijft men focussen op de algemene taken zoals het onderhoud van gemeentewegen, fiets- en voetpaden om ook de veiligheid en het comfort van de weggebruikers te garanderen.

Een levendig Laakdal

De Laakdalse vrijetijdsdiensten bieden een waaier van activiteiten aan die extra leven in de brouwerij brengen en waarbij inwoners kunnen verbroederen.

Schepen van Cultuur, Toerisme en Festiviteiten Gerda Broeckx: “We zijn fier op ons rijk verenigingsleven en bieden ondersteuning op maat, geven subsidies en zorgen mee voor een gepaste, veilige accommodatie. Zo starten we met de bouw van het ontmoetingscentrum Capellebeemden in Vorst-Meerlaar en een nieuwe turnzaal/polyvalente zaal langs GBS Eindhout.” 

Een financieel gezonde gemeente

De realisatie van al deze projecten vraagt natuurlijk om investeringen.

Schepen van Financiën Jurgen Mensch: “Als financieel gezonde gemeente gaan we, net als voorheen, zorgvuldig om met de beschikbare middelen. In alles wat we doen, hebben we oog voor de haalbaarheid, toetsen we steeds de financiële consequenties af en zetten we de beschikbare middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in. Zo realiseren we een financieel structureel evenwichtig en duurzaam beleid voor de huidige en de volgende generaties.”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

CD&V Laakdal wandelde

Geen klassieke nieuwjaarsreceptie voor CD&V Laakdal, maar een wintermeeting. CD&V-mandatarissen, bestuursleden en sympathisanten maakten er vandaag zondag 12 januari een fijne wandeling van doorheen Varendonk.

Het vertrekpunt was café Surplace aan de Herseltseweg. Stein Voet stuurde een paar foto’s  …

steinvoet@live.com 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Groen Laakdal protesteert …

Het Laakdalse gemeentebestuur gaf onlangs toelating aan Stichting Kempens Landschap om vlakbij natuurgebied Helschot, op de grens met Herselt en even voorbij Café Sur Place, een “slow cabin” te plaatsen. “Zijn we op weg naar een nieuwe ruimtelijke wanorde in Laakdal ? Je zou het denken”, aldus raadslid Mondelaers . 

“Voor de uitbater van de vakantiewoning is het een lucratieve zaak. Je betaalt al snel € 175 per nacht.  De reservaties stromen binnen.  Enigszins normaal, want wie er een keertje passeerde, weet dat het er supermooi is , maar … geen goede zaak voor de natuur en ons landschap”, vinden ze bij Groen.

Groen gemeenteraadslid Paul Mondelaers: “Jarenlang heeft onze gemeente, in samenwerking met natuurorganisaties, gestreden tegen de weekendhuisjes en leegstaande vakantieverblijven in de Laakvallei. Het opruimen ervan was een echt titanenwerk.  En plotseling slaat men een andere weg in. Het plaatsen van zo’n ‘slow cabin’ in agrarisch gebied, op een plek die onder het bosdecreet valt, is blijkbaar geen enkel probleem.”

Daarenboven was er geen overleg geweest met omwonenden, Agentschap Natuur en Bos en belangenorganisaties. “En dat is nochtans noodzakelijk om tot een goed beleid te komen”, zegt Ruben Maes, lid van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO).  “Zo’n wijziging in het gemeentelijk ruimtelijk beleid had op zijn minst besproken mogen worden in de daarvoor opgerichte organen.”

“Schepen van Toerisme, Gerda Broeckx (CD&V) wou onlangs nog verdergaan met dit initiatief”, vervolgt Mondelaers. “Groen Laakdal vraagt aan het bestuur om nog eens goed na te denken en de beslissing terug te draaien. Ik heb de juridische dossiers die 2 natuurverenigingen hebben opgesteld gezien en ze lijken me ijzersterk.” zegt Mondelaers nog. “Hopelijk krijgen we hier geen krachtmeting en geeft de gemeente Laakdal opdracht aan Stichting Kempens Landschap om alles op te ruimen en het gebied weer in de vroegere staat te herstellen.”

“Jammer dat je moet schermen met juridische argumenten. Iemand met gezond groen verstand weet toch dat deze plaats geregeld onder water staat en een kwetsbare biotoop is. Trouwens, wie maakt ook nog open vuur in zo’n gebied?”, vult Maes nog aan.

ProLaakdal  klinkt op oud en nieuw

Nu zondagmiddag 29 december klinken leden en kandidaten van Prolaakdal op het oude en nieuwe jaar in de pastorijtuin van Klein-Vorst.

° Prolaakdal heeft afgelopen jaar geijverd voor extra parking en de bouw van Capellebeemden, een ontmoetingsruimte in het centrum van Klein-Vorst. Er werd ruimte geschapen voor extra parking en de ruwbouw voor de ontmoetingsruimte werd gegund op het schepencollege. Tijdens deze legislatuur willen ze nog een plan finaliseren voor een veilige doortocht van het centrum te Klein-Vorst.

° Prolaakdal steunde eerder dit jaar ook Rode Neuzendag voor projecten die jongeren mentaal sterker maken. Ze gaan er ook prat op dat ze gemeentelijke budgetten konden vrijmaken om kinderarmoede in onze gemeente aan te pakken. Vanuit hun lokale politieke kas storten ze ook nog 200€ aan het kinderarmoedefonds.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

MOORD OP JF KENNEDY

John Fitzgerald („Jack”) Kennedy  (29 mei 1917 – 22 november 1963) , ook bekend onder zijn initialen JFK, was een Amerikaans politicus van de Democratische Partij.

Op 20 januari 1961 werd hij ‘de 35ste en jongst gekozen president van de VS’.

Op 22 november 1963 werd hij op zijn 46ste in Dallas vermoord. De vierde Amerikaanse president ook die gewelddadig om het leven werd gebracht.

* Bij het grote publiek is Kennedy vooral bekend als de president die de Amerikaanse plannen onthulde om een man op de maan te zetten en zo de jonge ruimtewedloop met de voormalige Sovjet-Unie te winnen.

* Daarnaast werd zijn voortijdig afgebroken termijn ook gekenmerkt door de Cubacrisis en de steeds sterkere Amerikaanse inmenging in Vietnam. Ook om zijn poging om de wapenwedloop in de wereld te stoppen.

* Kennedy kwam uit een een Iers-katholieke familie van negen kinderen. Zijn vader Joe was politicus en een steenrijke zakenman. Het gezin werd na John’s verkiezing tot president ook een beetje schertsend de koninklijke familie van de Verenigde Staten en/of de Kennedyclan genoemd.

* Kennedy liet zich niet makkelijk manipuleren en liet al vroeg merken wie de baas was. Zijn presidentschap werd ook gekenmerkt door zijn ijver voor vrede en zijn menslievendheid. Dit alles leverde hem medestanders op, maar zorgde ook voor tegenstanders op hoge posities.

* Kennedy was ook een begaafd spreker, met een sterk charisma. Dat viel op bij mensen uit de gehele westerse wereld. Bij zijn bezoek aan het verdeelde  Berlijn bv. sprak hij de legendarisch geworden woorden “Ich bin ein Berliner”, al dan niet in correct Duits. Een andere veel geciteerde uitspraak van hem is “ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country”.

* Enkele andere markante en nog veel geciteerde uitspraken hadden betrekking op zijn voornemen om binnen tien jaar “mensen op de maan” te zetten (en ze weer veilig terug te brengen). Dat zou in 1969 ook gebeuren, maar hij maakte het niet meer mee.

* Uit zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN in september 1961 komen de uitspraken dat deze organisatie “het enige alternatief voor oorlog” is  en dat “de mensheid een einde aan de oorlog moet maken, omdat de oorlog anders een einde aan de mensheid zal maken”

Op 22 november 1963 om 18u30 onze tijd , vandaag exact 56 jaar geleden, werd Kennedy dodelijk gewond door twee kogels toen hij in een open limousine over Dealey Plaza in Dallas Texas gereden werd.

*** Ik herinner me die gebeurtenis alsof het gisteren was … ik gaf les in Eindhout – na school ging ik biljarten met meester Louis Cools in café/kapperszaak Mil(of Sus?) Binnemans- daar stond de radio aan en die berichtte de gebeurtenis – de tv was veel later met een uitzending ***

* Twee officiële onderzoeken leidden tot de conclusie dat Lee Harvey Oswald de moordenaar was. Volgens het onderzoek van de Commissie-Warren handelde Oswald alleen, volgens het onderzoek van de Enquêtecommissie van het Huis van Afgevaardigden was er ten minste nog één andere schutter. Het mysterie is nog steeds niet opgelost.

* Twee dagen na de moord op Kennedy werd Oswald op het politiebureau van Dallas vermoord door nachtclubeigenaar en maffia-lid (?) Jack Ruby. Daardoor kon Oswald niet meer worden voorgeleid en werd er geen proces tegen hem gevoerd.

* Welke grote indruk president Kennedy naliet, bleek een tijdje later toen ook in Europa straten en pleinen zijn naam kregen. In Antwerpen werd de toen nieuwe tunnel onder de  Schelde naar hem genoemd.

* Het graf van John F. Kennedy bevindt zich op de begraafplaats Arlington National Cemetery, vlak bij het Pentagon.

100 jaar algemeen stemrecht

* Het was een vernedering. Je gaat stemmen op verkiezingsdag en je krijgt één stembiljet. De persoon die na je komt, krijgt er drie. Hij heeft immers wel de kans gehad om te studeren en hij heeft meer bezittingen. Daardoor is zijn stem drie keer meer waard dan de jouwe.

* Maar de vernedering kan nog schrijnender. Je gaat met je echtgenoot op zondagvoormiddag naar de mis. Hij mag daarna zijn stem uitbrengen, terwijl jij, omdat je een vrouw bent, beter direct naar huis gaat – allicht om het middagmaal te bereiden.

We vergeten al te gemakkelijk dat het nog maar 100 jaar geleden is dat die vernederingen ophielden.

* Vandaag, 16 november, is het 100 jaar geleden dat de mannelijke inwoners van dit land voor het eerst hun stem mochten uitbrengen op basis van gelijkheid. Voortaan zou de stem van elke burger even luid klinken. Tenminste, als je een man was.

De vrouwelijke inwoners van ons land zouden nog dertig jaar moeten wachten om hun stem te laten horen voor de parlementsverkiezingen.

* Onmiddellijk na ­Wapenstilstand, op 11 november 1918, had koning Albert nochtans gesteld dat we allemaal op dezelfde manier geleden hadden onder de oorlog en dat we daarom voortaan dezelfde rechten zouden hebben.

Vrouwen hadden evenzeer geleden onder de Duitse bezetting als mannen. Verpleegster Gabriëlle Petit verzamelde cruciale militaire informatie en werd zonder pardon gefusilleerd door de Duitsers.

Maar haar seksegenoten mochten op 16 november 1919 nog steeds niet stemmen, tenzij hun echtgenoot in de oorlog was gesneuveld. En dan verloren ze dat stemrecht weer als ze als prostituee hadden gewerkt, of bekend waren als ‘overspelige vrouw’. Over ‘overspelige mannen’ heeft de kieswet het nooit gehad.

* Het algemeen stemrecht is vandaag 100 jaar oud, en het is duidelijk dat niet alle democratische problemen zijn opgelost. Die problemen zijn ook niet erger geworden.

Honderd jaar geleden vreesde men nog dat het ‘gewone’ volk niet genoeg verstand had om rationeel te kiezen, waardoor volksmenners vrij spel zouden krijgen. Helaas moesten we in de jaren 30 van de vorige eeuw vaststellen dat ook de zelfverklaarde elite niet immuun bleek voor de fatale aantrekkingskracht van totalitaire leiders.

* In hedendaagse discussies gaat het opvallend genoeg alle richtingen uit. In het ene geval pleit men voor méér verkiezingen, in het andere wil men dat de mensen thuisblijven.

* In principe is er ook niets tegen vervroegde verkiezingen, maar de regeringsvorming loopt er niet noodzakelijk vlotter door. Het fundamentele probleem zal blijven dat paars en geel elkaar wantrouwen, en dat de paarse en groene partijen bang zijn te worden bestempeld als een coalitie van de verliezers.

* Ook al laat men de Belgen nog vijftig keer stemmen, die patstelling zal niet verdwijnen. (dS)

DUITSLAND VRIJ VAN OORLOGSSCHULDEN

Op 3 oktober 2010, amper 9 jaar geleden, betaalde Duitsland de laatste tranche terug van de herstelbetaling die het kreeg opgelegd na het einde van de eerste wereldoorlog (WO I). Eigenlijk eindigde WO I (1914-1918) toen pas definitief. 92 jaar eerder, op 11 november 1918, had Duitsland de wapenstilstand ondertekend.

Met het Verdrag van Versailles (1919), 100 jaar geleden, moest Duitsland zijn verantwoordelijkheid erkennen voor deze gruwelijke oorlog.

De straffen waren navenant. Alle koloniën, een deel van de handelsvloot en alle spoorwegmateriaal moest worden afgestaan, evenals een aantal gebieden, w.o. Opper-Silezië, Elzas-Lotharingen,West-Pruisen en Eupen/Malmédy dat aan België werd toegevoegd.

Een oorlog ontketenen is geen lachertje, want daarnaast moest Duitsland ook nog voor zo’n 269 miljard goudfrank herstelbetalingen doen aan Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en België om die landen schadeloos te stellen. Deze landen hadden dit geld voor een deel nodig om hun oorlogskredieten aan de Verenigde Staten terug te betalen. Alles heeft immers zijn prijs.

Dat allemaal zorgde wel voor enorm zware problemen in het na-oorlogse Duitsland. Na de beurskrach van 1929 staakte Duitsland de betalingen. Vier jaar later (1933) greep Hitler de macht.

De vernedering van het Verdrag van Versailles was waarschijnlijk mede-oorzaak van de snelle opkomst van het nationaalsocialisme (NaZi). De eerste Duitse democratie werd er politiek en economisch helemaal instabiel door. Met een nieuwe oorlog als gevolg.

Pas in 1953 werden de herstelbetalingen voor WO I hervat. WO II was toen al acht jaar ten einde. De Duitse schuld voor WO II werd trouwens reeds in 1988 afgelost.

de muur … 9 november 1989

De Berlijnse Muur, het belangrijkste symbool van de Koude Oorlog, werd in augustus 1961 gebouwd om te beletten dat Oost-Duitsers uit de toenmalige communistische DDR zouden vluchten naar het kapitalistische Westen. Tientallen mensen kwamen in de volgende jaren om bij pogingen om de zwaarbewaakte grens over te steken. 

‘De val van de Muur’ in de avond van 9 november 1989 was een gevolg van de hervormingspolitiek die de toenmalige Sovjetleider Michail Gorbatsjov voerde. De communistische landen in het oosten van Europa, die toen nog binnen de invloedssfeer van Moskou bestonden, kregen van hervormer Gorbie de mogelijkheid om hun eigen weg te gaan. Polen en Hongarije speelden daar meteen op in.

Hongarije bleef begin september 1989 al blind voor een gat dat in de grens met Oostenrijk werd geslagen. De eerste grote opening in het IJzeren Gordijn was een feit.

In Oost-Duitsland stond de DDR (Duitse Demokratische Republiek) ook al enige tijd op zeebenen door het maandenlange protest van tienduizenden Oost-Duitsers tegen het regime. De beslissing om partijleider Erich Honecker te vervangen door Egon Krenz bleek een flop: de protesten bleven aanhouden. Bovendien weken toen al tienduizenden DDR-burgers via Hongarije naar het westen uit, waardoor ‘de Muur’ al deels zijn functie van grens en grensovergang verloor.

Toch kwam de definitieve val nog sneller dan verwacht. Per vergissing zelfs. Om tegemoet te komen aan de heviger wordende protesten besliste de DDR een toegeving te doen en de visaregels te versoepelen: de uitreizen op korte termijn zouden voortaan niet meer aan voorwaarden gebonden zijn.

Tijdens de daaropvolgende persconferentie werd partijwoordvoerder Günter Schabowski gevraagd wanneer precies die veranderingen er zouden komen. Schabowski zocht in zijn papieren, vond niet wat hij zocht en antwoordde dan maar “voor zover ik weet onmiddellijk”. 

Het hek was meteen van de dam. Duizenden Oost-Berlijners kwamen in de volgende uren in dichte drommen naar de Muur. De grensposten werden spoedig, onder druk van de massa opengezet. De eerste DDR-burgers maakten rond 23 uur de oversteek naar het westen. De Muur was gevallen. Voor de meeste Oost-Berlijners een eerste bezoek aan familie en vrienden in West-Berlijn. Het begin ook van een erg lange feestnacht.

* En wat nog mooier was… Mijn vrouw Treske werd uitgerekend op die dag 44. Vandaag is ze opnieuw jarig, maar een beetje ouder ook.

BEN WEYTS INVESTEERT IN LAAKDAL

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)63.494 in vrije basisschool De Wijngaard en €102.025 in vrije basisschool Meerlaar, beiden in Laakdal.

Het geld gaat vooral naar projecten voor energiebesparing. “Dankzij deze gerichte investeringen kunnen ‘de Wijngaard’ en ‘Meerlaar’  besparen op de CO2-uitstoot én op de energiefactuur”, aldus Niels Vermeulen van N-VA Laakdal (foto). “De scholen stelden hun project zelf voor na een open oproep van AGION.”

Schoolgebouwen vergen veel energie om leslokalen te verwarmen en te verlichten. Dat zorgt voor veel CO2-uitstoot én voor een serieuze elektriciteitsfactuur. Energiebesparende maatregelen zijn goed voor het milieu en de schoolportemonnee.

De Wijngaard & Meerlaar gaan dit geld dus gebruiken voor verwarming. Meerlaar plant nog extra werken aan het schrijnwerk van de school.

meer info bij Niels Vermeulen GSM 0475 74 77 21 –

1 2 3 5