1942 HET JAAR VAN DE STILTE

359c45ec-3121-11e9-82a0-9b84400bdecfRector en historicus Herman Van Goethem heeft een boek geschreven over de Jodenvervolging in Antwerpen. Een uniek boek. Die stilte in de titel verwijst naar een politieke lafheid.

‘Het is flauwekul te geloven dat België van meet af aan in het kamp van de geallieerden zat. Tegen het einde van 1942 werd duidelijk dat er van een “vlugge vrede”, een onderhandeld compromis, geen sprake meer was. Pas vanaf 1943 nam de regering maatregelen die elke vorm van collaboratie strafbaar maakten. Voordien dus niet. Dat is de stilte.’

‘Die ommekeer zagen we ook in de houding van oorlogsburgemeester Leo Delwaide (die een actieve rol speelde in de razzia’s op de Joden in Antwerpen, red.) . Eind 1942 voerden de Duitsers de verplichte tewerkstelling in. Niet alleen Joden werden toen opgepakt, maar ook het eigen volk. Dat triggerde burgemeester Delwaide om zijn kar te keren.’

Het boek 1942. Het jaar van de stilte van Herman Van Goethem vervolmaakt bestaand historisch onderzoek en onderstreept opnieuw de verantwoordelijkheid van oorlogsburgemeester Leo Delwaide (CD&V) bij de diverse jodenrazzia’s in de stad. Hij verplichtte daarbij de politie om mee te werken.

‘Eén verslag vermeldt de “arrestatie” van een Joods kind van tien weken. Een arrestatie! Kunt u zich dat voorstellen?’

Het Antwerpse schepencollege heeft ­vrijdag beslist de naam Delwaidedok te schrappen. Het wacht het advies van een wetenschappelijk comité niet af. De snelle beslissing komt er op vraag van schepen Claude Marinower Open VLD), zelf van joodse afkomst.

‘Die naam is niet houdbaar’, concludeerde burgemeester Bart De Wever (N-VA) na afloop van het college. Het schepencollege wil nog voor de volgende gemeenteraad een nieuwe naam voorstellen aan het Havenbedrijf, de eigenaar van het dok. (foto Fred Debrock-)

Delwaidedok omgedoopt tot ‘Bevrijdingsdok’.

-aanvulling dd 22.02.19-

De Antwerpse oorlogsburgemeester Leo Delwaide en zijn politie speelden een kwalijke rol in de Jodenjacht tijdens de Duitse bezetting. Volgens Van Goethem betrof het een ‘actieve rol’ in de organisatie en uitvoering van de Jodendeportaties vanuit Antwerpen in 1942.

Het schepencollege besliste nu een advies over een naamsverandering over te maken aan het Havenbedrijf: het Delwaidedok wordt het ‘Bevrijdingsdok’. ‘Met alle respect voor de andere suggesties, maar binnen het schepencollege was er een brede consensus over Bevrijdingsdok’, zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever. ‘De bevrijding van Antwerpen 75 jaar geleden was een kantelmoment. Het is niet alleen een eerbetoon aan de slachtoffers die toen vielen bij de bevrijding, maar de naam staat ook stil bij waarvan Antwerpen is bevrijd.

FREE, FREE … NELSON MANDELA

399px-Nelson_Mandela-2008_(edit)Nelson Mandela … een naam als een klok. Zeker vanaf toen hij nog in die enge gevangenis zat op Robbeneiland. Tijdens zijn gevangenschap groeide hij uit tot een symbool van het wereldwijde verzet tegen de gehate apartheid in Zuid-Afrika.

Die apartheid, een racistisch systeem waarbij de zwarte bevolking zwaar gediscrimineerd werd ten opzichte van de blanke, werd ingevoerd in 1948. Groot verzet onder de zwarte bevolking was het gevolg. Nelson Mandela werd hiervan snel een belangrijke leider.

In 1953 opende Mandela het enige, door zwarten geleid advocatenkantoor in Zuid-Afrika. Binnen het ANC, de politieke partij uit 1912 om zwart en blank nader bij elkaar te brengen, richtte hij een gewapende afdeling op omdat geweldloze acties geen steek veranderden en zelfs helemaal verboden werden.

Daarom werd Mandela in 1962 opgepakt en voor 27 jaar vastgezet op Robbeneiland. Daar groeide hij dus uit tot de grote verzetsman tegen apartheid.

Op 11 februari 1990, vandaag 29 jaar geleden, kwam hij vrij en werd het ANC gelegaliseerd. Samen met president F.W. de Klerk kreeg Mandela in 1993 de Nobelprijs voor de Vrede voor “hun inspanningen voor het vreedzaam einde van het apartheidsregime en het leggen van de funderingen voor een nieuw democratisch Zuid-Afrika”.

In 1994 werd Mandela, op zijn 75ste, president van Zuid-Afrika. In 1999 trad hij af. Mandela overleed op 5 december 2013. Hij werd 93.

 

 

Laakdalse Groenen klinken op 2019

Groen Laakdal verwelkomde afgelopen zaterdag haar vrijwilligers, leden en buren op de tweede nieuwjaarsdrink in de geschiedenis van de partij.

IMG_20190202_154535

 

 

Dit jaar vond die plaats in de herbestemde kapel op de parking van de basisschool in Groot-Vorst. Herbestemming van het gemeentelijk patrimonium was een belangrijk programmapunt van de Groenen afgelopen oktober. Om dat punt ook voor de toekomst nog eens in de verf te zetten, kozen ze deze locatie.

 

 

De partij stelde haar nieuwe voorzitter, Brent Taels en ondervoorzitter Cristl Buelens voor. Taels sprak de vergadering toe. Hij vertelde vol trots over de afgelopen verkiezingscampagne en feliciteerde verkozene Paul Mondelaers en Viviane Schuer, die vanaf deze legislatuur zetelt in de Bijzondere Comité voor de Sociale Raad.

IMG_20190202_151913IMG_20190202_152502

AN HELSEN GEEFT ONTSLAG

CD&V-2-1.1jpgAn Helsen (CD&V Laakdal) legt haar functie als voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst, schepen en raadslid bij het gemeentebestuur van Laakdal neer. Ze was o.m. bevoegd voor welzijn, OCMW, gezin, sociale zaken, emancipatie, gelijke kansen, toegankelijkheid, personeel en kwaliteitsbeleid.

An werd als nieuw talent bij CD&V vanop de 17de plaats rechtstreeks verkozen. Nadat ze vorige maand nog de eed aflegde als mandataris, zal ze nu een stapje terugzetten o.w.v. persoonlijke redenen.

An Helsen: “Na 14 oktober kreeg ik de kans om als enthousiaste mandataris werk te maken van mijn actiepunten voor Laakdal. Ik ondervind nu echter dat het voor mij, om persoonlijke redenen, niet mogelijk is om een zeer intensieve schepenambt in combinatie met mijn gezin goed en correct uit te voeren. Ik wil me dan ook excuseren bij mijn kiezers, het personeel en alle inwoners van Laakdal. Tenslotte wens ik de coalitie alle goeds om Laakdal nog mooier te maken dan het al is.”

Stein Voet (Voorzitter CD&V Laakdal): “We hebben begrip voor de beslissing van An en willen haar enorm danken voor haar inzet en de goede samenwerking van de afgelopen maanden. Als lid van ons partijbestuur blijven haar ervaringen een waardevolle input voor onze beleidsmakers.”

Het ontslag van An brengt wel enkele verschuivingen met zich mee. Zo wordt Raf Moons voorgedragen als schepen en voorzitter van het Bijzonder Comité. Als gemeenteraadsvoorzitter zal Ils van Hove vervolgens de fakkel overnemen van Raf Moons. Tot slot zal Bob Nysmans zijn intrede doen als gemeenteraadslid.

Warm hart voor mantelzorgers

CarolineOp de eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur diende N-VA Gemeenteraadslid Caroline Janssens een toegevoegd punt in om een gemeentelijke mantelzorgpremie in te voeren.

Liefst 1 op de 5 Vlamingen is een mantelzorger. Ze zetten zich vaak dag en nacht in voor onze zorgbehoevenden en zorgen er mee voor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Dit is ook één van de grote pijlers die momenteel op Vlaams welzijnsniveau wordt gehandhaafd.

Vanuit de Vlaamse sociale bescherming (VSB) hebben zorgbehoevenden reeds recht op een mantelzorgpremie van 130 euro. Gemeenten en steden kunnen aanvullend een gemeentelijke mantelzorgpremie toekennen.

Reeds 85 procent van de gemeenten doet dit, maar Laakdal is één van de weinige gemeenten in het arrondissement Turnhout die dat niet doen. Dit is een serieuze gemiste kans.

Caroline vroeg in naam van de N-VA-fractie om dit ook dringend in Laakdal in te voeren en hierover een gemeentelijk reglement uit te werken. De grootte en de voorwaarden van deze tegemoetkoming kunnen door de gemeente zelf worden uitgewerkt.

De meerderheid gaf aan dat dit wordt opgenomen in het bestuursakkoord. Het punt werd gestemd en unaniem aanvaard. (NV )

Stein Voet nieuwe partijvoorzitter

????????????????????????????????????De nieuwjaarsreceptie van CD&V Laakdal werd zaterdag in een nieuw jasje gestoken. In lederhosen en dirndls kwamen de CD&V-bestuursleden en hun sympathisanten samen om te klinken op een nieuw jaar en een nieuwe legislatuur tijdens een heus januarifest.

De start van deze legislatuur ging ook gepaard met voorzittersverkiezingen.

Stein Voet werd unaniem voorgedragen als nieuwe partijvoorzitter. “Het doet enorm deugd om op de steun te kunnen rekenen van een ganse partij. Jong en minder, verkozenen en trouwe partijsoldaten… Onze partij beschikt over een heleboel talentvolle Laakdallers. Het doet me een enorm plezier om met zulke geëngageerde ploeg aan de slag te kunnen!”, aldus een trotse nieuwe voorzitter.

Ook de geledingen kennen sinds gisteren hun nieuwe trekkers. Hanne Lintermans neemt het voortouw binnen Jong CD&V en volgt hiermee Stein Voet op. Vrouw & Maatschappij heeft met Elke Wellens een opvolgster voor Katrien Eykmans. Eduard (Ward) Sledsens volgt zichzelf op als voorzitter van de seniorenwerking.

www.laakdal.cdenv.be

GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID (3-3) VOOR MEERDERHEID

  • VERKIEZINGEN 14 OKT.

Waarschijnlijk zijn de twee partijen die verder de meerderheid gaan vormen nu al ijverig bezig aan de tekst van een bestuursakkoord . Vanaf het moment dat wij dat akkoord kennen komen wij er zeker op terug.

Het is nu duidelijk dat een interessante bepaling in de overeenkomst tussen CD&V en ProLaakdal de verdeling is van de functies in het schepencollege. CD&V mag de burgemeester aanduiden en twee schepenen , ProLaakdal krijgt drie schepenen.

De aanduiding van de burgemeester in de persoon van Tine Gielis is al gebeurd. De burgemeester is uiteraard de voornaamste functie in het schepencollege maar wanneer er moet gestemd worden heeft ze ook maar 1 stem. Dus is de stemsterkte tussen de partijen drie-drie. Ze zijn noodzakelijk verplicht om goed samen te werken.

Op de aanduiding van de schepenen moeten we nog wachten. Bij ProLaakdal lijkt die keuze niet moeilijk te zijn . Frank Sels , Benny Smets en Jurgen Mensch waren het al en zullen het waarschijnlijk ook blijven. Dus hoe ProLaakdal ook samengesteld was , het zijn de (voormalige?) socialisten die schepen worden. Drie mannen bovendien!  Het kan niet anders want op hun lijst zijn er  alleen mannen verkozen.

Bij de CD&V ziet het er omgekeerd uit. Van de acht verkozenen zijn er zes vrouwen, en wanneer wij naar het aantal persoonlijke stemmen kijken dan zouden hun twee schepenen ook wel eens vrouwen kunnen zijn? Afwachten.

Als toemaatje hebben wij de verschuivingen in Laakdal ook eens in afgeronde cijfers omgezet, wij hebben de stemmenaantallen van nu vergeleken met die van 2012.

CD&V verliest bijna 500 stemmen . ProLaakdal hebben we vergeleken met het voormalige Samen en dan komen wij tot een winst van ongeveer 650 stemmen. NVA verliest ook ongeveer 500 stemmen , Stem heeft ongeveer 70 stemmen minder en Vlaams Belang heeft er een 430 meer.

Wat die laatste verschuiving betreft zal een ontevredenheid met het Vlaamse en nationale beleid wel een oorzaak zijn , en het verlies van de twee grotere partijen valt wel samen met de afwezigheid op de lijst van Octaaf Janssens en Fons Verdonck. Misschien heeft dat ook wel meegespeeld.

 

Niet wakker in een ander Laakdal…

Vanmorgen werden wij niet wakker in een ander Laakdal. De beide coalitiepartners tekenden gisteravond nog een nieuw samenwerkingsakkoord voor de volgende jaren en Tine Gielis is opnieuw voorgedragen als burgemeester van deze gemeente.

Toch waren er gisteravond heel wat gemengde gevoelens waar te nemen bij de mensen van de CD&V.  Ze waren tevreden dat de partij in het beleid een rol kon blijven spelen, maar het verlies van twee van hun tien zetels kwam zeer zwaar aan, te meer  omdat er zes jaar geleden ook al procentueel verloren werd.

Bij de andere partner , die nu Pro-Laakdal heet ,was de vreugde groot. Zij wonnen 1 zetel en komen nu in aantal verkozenen dicht bij dat van hun coalitiepartner. De vooruitgang was nog meer in het oog springend omdat die groep nu niet meer was opgekomen samen met Groen .

Bij het ter perse gaan van deze beschouwing waren ze op hun borden bedankingen aan het plakken.

De oppositie in Laakdal blijft dus ook bestaan uit dezelfde partijen als tevoren. Twee die ook wel verloren hebben .N-VA en Stem zijn beide 1 zetel kwijt. Voor Stem blijven er maar twee zetels meer over, alhoewel zij nu samen opkwamen met OpenVLD.

Een kleine winnaar was ook Groen , dat voor de eerste keer in deze gemeente op eigen kracht een zetel binnenhaalde .Grote winnaar was het Vlaams Belang , dat van 1 naar drie zetels ging en zo  het bewijs leverde dat nationale afkeer van traditionele partijen ook hier een rol heeft gespeeld.

Over wie er schepen gaat worden is ons nog niets bekend. Wij berichten erover wanneer ons iets bekend is.

 

Minder kleur ?

 

Alhoewel de verkiezingen voor de meeste mensen amper iets veranderd heeft , wordt het na nieuwjaar toch heel anders in de gemeenteraad. In de oppositie zullen er een aantal mensen ontbreken die door hun ervaring vroeger in de meerderheid het de beleidsmensen erg lastig konden maken en regelmatig wat kleur brachten in de discussies.

Fons Verdonck was geen kandidaat meer , Richard Laeremans werd niet meer verkozen. Van dat driemanschap schiet er alleen Patrik Van Krunkelsven over. Hij is wel verkozen samen met zijn zoon. Wij zijn benieuwd wie van de twee zal gaan zetelen in de raad?

 

De verkozenen

CD&V

Gielis Tine – Moons Raf – Gerda Broeckx – An Helsen – Nele Devoghel – Stein Voet – Ils Van Hove – Hanne Lintermans

ProLaakdal

Frank Sels – Benny Smets – Theo Van de Weyer – Bart Baumans – Stefaan Hoes – Jurgen Mensch

Stem-VLD

Patrick Van Krunkelsven – Willem Van Krunkelsven

N-VA

Leander Dams – Johan Helsen – Anja Williams – Caroline Janssens – Niels Vermeulen

Groen

Paul Mondelaers

Vlaams Belang

Lien Van Thielen – Ludo Callens – Annicq Deneve

 

Kent u ‘European Disability Card’ ?

Personen met een lichamelijke beperking moeten vaak hun handicap bewijzen. Dit zorgt soms voor ongemakkelijke situaties en werkt voor mensen met een beperking drempelverhogend.

Europa heeft daarom de European Disability Card ingevoerd. Zo kan een andersvalide discreet en gemakkelijk aantonen dat hij/zij leeft met een beperking.

 

DJeroeneze kaart is echter nog niet algemeen bekend. Daarom heeft Jeroen Helsen (N-VA) op de gemeenteraad voorgesteld om dit initiatief in de gemeente te promoten.

 

 

Heeft u vragen over de EDC of een probleem als mindervalide? Neem contact op met Jeroen.Helsen@n-va.be

Evelien Thys op drie

Strijdplek voor nieuwkomer Evelien Thys bij de nieuwe Positieve, Realistische en Open beweging   Prolaakdal .

Lijst (2 van 1)

Evelien Thys uit Klein-Vorst zal op de tweede plaats staan op de kieslijst van Prolaakdal voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Evelien is een nieuwkomer in de Laakdalse politiek. “Ik heb voor Prolaakdal gekozen omdat wij een onafhankelijke beweging zijn . Wij maken onze eigen keuzes op maat van elke Laakdaller . In oktober gaan wij als een hechte groep naar de kiezer.”

Evelien is sinds kort lid van de OCMW-raad en het Vast Bureau van het OCMW.

1 2 3 4