korenveld met kraaien

Vincent van Gogh schilderde op 10 juli 1890 het schilderijKorenveld met kraaien. Men nam jarenlang aan dat dit het laatste schilderij van de kunstenaar was. Vincent overleed op 29 juli 1890 in Auvers-sur-Oise.

° In januari 1890 verscheen de eerste positieve kritiek op zijn werk. Deze beoordeling van de kunstcriticus Albert Aurier zorgde even voor nieuw elan. In mei voelde de kunstenaar zich herboren en was hij weer in staat om terug te keren naar de buitenwereld, schreef Lucinda Hawksley. “Hij liet zich ontslaan uit het hospitaal van Saint-Rémy en ging weer bij Theo wonen, die inmiddels was getrouwd.”

° Na enkele weken verhuisde Vincent van Gogh naar Auvers-sur-Oise. “Er zijn eindeloze korenvelden onder sombere luchten (zoals in onze Peirenstraat (foto) …) en ik heb me niet verzet tegen de poging droefenis en eenzaamheid uit te beelden. Ik geloof haast dat deze schilderijen je vertellen wat ik in woorden niet zeggen kan.”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

WILLEM DE ZWIJGER VERMOORD

We blijven nog even in de  16de eeuw, want op deze 10 juli krijgen we een meer dan belangrijk vervolg op het stuk van de martelaren van Gorinchem. Willem van Oranje (ook bekend als Willem de Zwijger) wordt vermoord… Door wie? Lees maar mee in ‘de Almanak met een stuk af’ …

What do you want to do ?

New mail

° Willem kreeg een praalgraf in Delft. De naam van de vestingplaats Ruigenhil werd in 1584 veranderd in Willemstad, ter ere van de in Delft vermoordde Willem van Oranje.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

GERARD WALSCHAP DE FELLE

Gerard Walschap (Londerzeel 9 juli 1898 – Antwerpen 1989)

is het oudste kind van herbergier Florent Walschap en kruidenierster Anna Peeters. Na hem krijgen ze nog zeven kinderen. Walschap bezoekt het Klein Seminarie in Hoogstraten en Asse en studeert filosofie en theologie in de missiecongregatie van het Heilig Hart.

° Voor hij de hogere wijdingen ontvangt, treedt hij uit. Hij beseft dat hij niet geschikt is voor het priesterschap en het celibaat (niet trouwen).

* Walschap, die ook een gretige lezer is, ontwikkelt zich in de jaren dertig tot een schrijver met een zeer expressieve stijl, die nog maar een sober gebruik maakt van streek gebonden uitdrukkingen en die duidelijk afstand neemt van de alom aanwezige katholieke kerk.

* De romans Adelaïde, Eric en Carla vormen tesamen De familie Roothooft (1939) dat de ondergang van een familie beschrijft door drie generaties te volgen. Het boek wordt door de kerk op de Index (boeken die niet mogen gelezen worden) geplaatst, Walschap wordt uitgemaakt voor pornograaf en afvallige.

* De mens is naar zijn opvattingen niet voor een evenwichtig bestaan in de wieg gelegd, maar onderworpen aan irrationele, onbewuste impulsen, vervuld van angst- en schuldgevoelens, maar altijd op zoek naar bevrijding. Het existentiële lot van de mens wordt door Walschap vlijmscherp geanalyseerd in een stijl die zeer modern aandoet.

* Een mens van goede wil (1936) en Houtekiet (1939), zijn twee bekend gebleven romans. Een mens van goede wil beleefde zelfs een revival door de bewerking voor een televisiereeks met dezelfde naam. De hoofdpersoon kan geen onrecht verdragen en trekt de uiterste consequentie uit zijn naastenliefde.

* Houtekiet is de nieuwe mens, de man die verstandig en bekwaam leeft, seksueel en creatief, rechtvaardig en volkomen los van zijn voormalig geloof. In deze roman belijdt Walschap een humanistisch vitalisme, dat volkomen losstaat van het geloof van zijn jeugd.

* Een vervolg, Nieuw Deps, verschijnt in 1961. Julien Weverbergh noemt zijn van Manteau afgescheiden uitgeverij naar de roman van de door hem bewonderde Walschap.

*** Walschap krijgt drie keer de staatsprijs voor romans (Trouwen, Zuster Vergilia, Oproer in Congo). In 1968 wordt hij door koningin Beatrix onderscheiden met de Prijs der Nederlandse letteren. In mei 1975 wordt hij door koning Boudewijn in de adelstand verheven en krijgt hij de titel baron.

*** Toen hij stierf was Walschap de meest gelauwerde auteur in Vlaanderen: tweemaal de driejaarlijkse staatsprijs voor de roman, namelijk voor Trouwen en Zuster Virgilia; de driejaarlijkse prijs voor de koloniale roman voor Oproer in Congo (1953); de vijfjaarlijkse prijs ter bekroning van een ganse carrière, na zijn pensionering in 1965 , en ten slotte uit de handen van de Nederlandse koningin de Prijs der Nederlandse Letteren in 1968. Kort voor zijn dood zei hij:

(..) Ik leef nu in de zoete overtuiging dat ik mijn van jongsaf aangebonden strijd over geheel de lijn gewonnen heb. De vuile hetze die tegen mij eerst werd gevoerd, zwijgt beschaamd; de morele vrijheid die ik voor de Vlaamse schrijvers heb opgeëist, wordt zelfs door katholieke schrijvers als vanzelfsprekend gebruikt, de grapjasserij en de literatureluurderij zijn verzwonden, onze letterkunde bloeit tot in de jongste generatie. Het is schoon daartoe te hebben bijgedragen. Ik ben trots op mijn werk, want ik heb mijn ambitie verwezenlijkt. Ik heb grootse dingen gedaan en volkeren bekeerd, zij het niet diegene, die ik als kind voor ogen had, maar ik heb mijn voorgenomen martelaarschap en heldhaftigheid waargemaakt: ik heb alles gezegd wat ik te zeggen had, op een mooie manier, en daarvoor op mijn kop gekregen, vijftig jaar lang (..)
Vlaamse mentaliteitsgeschiedenis van de 20ste eeuw

* In 1983 (?!) had journalist-literatuurcriticus Jos Borré in Knack een uitgebreid interview met Gerard Walschap (1898-1989) naar aanleiding van diens 85ste verjaardag. Zijn charisma en vertelplezier lieten Borré sindsdien niet meer los. Enkele bedenkingen …

° ‘Gerard Walschap. Een biografie’ verdiept zich niet alleen in het leven van Walschap maar hangt met verve een portret op van het 20ste-eeuwse Vlaanderen, waar Walschap een exponent van was.

° Van overtuigde katholiek in de jaren ’20 werd Walschap geleidelijk aan een overtuigde vrijzinnige. Borré schetst een fijnmazig portret van de omslag van het katholieke naar het vrijzinnige Vlaanderen, zoals dat zich in Walschaps eigen leven voltrok, maar ook in het leven van heel wat van zijn tijdgenoten. Een knap staaltje Vlaamse mentaliteitsgeschiedenis van de 20ste eeuw.

° Walschap heeft op de achtergrond altijd de gedachte aan zelfmoord met zich meegedragen. Hij koesterde een grote wanhoop in het leven. Dat had natuurlijk te maken met zijn geloofsverlies maar vooral met existentiële ontreddering.

° Ook heeft hij zich altijd zeer eenzaam gevoeld en intellectueel geïsoleerd. Het is bekend dat hij na zijn uittreding uit het klooster en zijn vaarwel aan de katholieke kerk het moeilijk had. Maar hij voelde zich later ook niet echt geaccepteerd door de vrijzinnige zuil. Zeker in de jaren ’30 merk je in artikels in het blad ‘Hooger Leven’ hoe zelfmoord en zelfmoordenaars hem bezig houden.

° Hij heeft geen concrete poging tot zelfmoord ondernomen maar de radeloosheid bij zijn uittreding uit het klooster en de schuld om zijn grote seksuele libido lieten hem niet los. Een zekere moedeloosheid was een constante in Walschaps leven. Vandaar dat hij ook altijd zo uitkeek naar momenten van bevrijding. Walschap was een heel complexe persoonlijkheid.

° In 1925 trouwde Walschap met Marie-Antoinette “Ninette” Theunissen, met wie hij vier zonen en een dochter kreeg. Hij noemde zijn huwelijk een jeugdige vergissing maar bij mijn weten is hij nooit vreemd gegaan, ook al beschrijf ik hoe hij in 1959 vier maanden lang een platonische vriendschap had met een Brusselse bewonderaarster die advocate was. Ze correspondeerden druk met elkaar en Walschap ging bij haar stiekem op bezoek. Zijn vrouw zette zelfs een privédetective in. Maar ik denk niet dat er echt iets is geweest tussen Walschap en zijn Brusselse bewonderaarster. Walschap heeft die verhouding trouwens zelf afgebroken.

°  Wie na het lezen van zijn biografie nog meer wil weten over Walschap, beveelt Borré ‘De heilige Jan Mus’ aan. Het is zeker niet zijn beste roman maar wel zijn testament waarin hij zichzelf met al zijn overtuigingen bloot geeft.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Thomas More

Als filosoof, jurist, staatsman en humanist was de Engelsman Thomas More (1478-1535) een van de belangrijkste figuren van de turbulente periode waarin Europa zich aan het begin van de zestiende eeuw bevond.

* Thomas More schetste in zijn Utopia (1516) een ideale samenleving, waar geen privébezit bestaat en religieuze tolerantie heerst. De invloed van het werk was groot. Hoe kwam men tot geluk in Utopia? is een van de belangrijkste humanistische schrijfsels.

* More correspondeerde met Erasmus en andere geleerden over klassieke en christelijke auteurs, de opvoeding van koningen, en het toepassen van de rede.

* In zijn beroemde werk Utopia beschrijft More de problemen waar zijn wereld op dat moment mee kampte. Religieuze twisten verscheurden het continent. Koningen en staten wisten hun macht steeds meer uit te breiden en begonnen dure, zinloze oorlogen.

° In Engeland verloren boeren hun land omdat de gemeenschappelijke grond steeds meer in handen kwam van rijke grootgrondbezitters. Het strafrecht was inhumaan en medemenselijkheid was ver te zoeken.

° Tegelijkertijd was hij als staatsman en devoot katholiek betrokken bij het vervolgen van protestanten. Vanwege zijn verzet tegen koning Hendrik VIII werd More op 6 juli 1535 geëxecuteerd.

* In More’s boek vertelt een reiziger over een eilandstaat, gelegen in de Nieuwe Wereld, waar de zaken veel beter geregeld zijn. Alle materiële zaken worden gedeeld door de bevolking. Iedereen werkt een aantal uur per dag en besteed de rest van de tijd aan cultuur en onderwijs.

° Vrouwen en mannen zijn in veel opzichten gelijk aan elkaar. Alle godsdiensten hebben dezelfde rechten en zelfs atheïsme is toegestaan. Oorlog moet zoveel mogelijk vermeden worden en niet geromantiseerd.

° Het is altijd twijfelachtig gebleven in hoeverre More het ideaalbeeld van Utopia (lees ook onderaan) zelf onderschreef. Over het algemeen wordt aangenomen dat More inzag dat Utopia te ver van de werkelijkheid afstond en daarom een praktischer standpunt innam in zijn functie.

* Het boek is ook in latere eeuwen populair gebleven, hoewel de hoge mate aan idealisme tegenwoordig vaak verdacht is. Vandaar ook de uitdrukking  ‘het is een utopie‘ – een onbereikbaar iets.

*** Op 6 juli 1535 stierf More in Tower Hill. Het was geen natuurlijke dood, maar een executie op bevel van de Engelse koning. In 1528 had Thomas More namelijk een conflict gekregen met Hendrik VIII, dat geëscaleerd was.

* Zo sprak More zich uit tegen de voorgenomen scheiding van Hendrik VIII met Catharina van Aragon. Hierna distantieerde de koning zich van de kerk, waarna Thomas More in 1532 ontslag nam als Lord Chancellor.

* Het conflict laaide hoog op en op 17 april 1534 liet Hendrik VIII zijn opponent in de Tower van Londen opsluiten. Na ruim een jaar gevangenschap werd Thomas More op 6 juli 1535 onthoofd.

* Hendrik VIII scheurde zich even later af van Rome en stichtte een nieuwe kerkgemeenschap. De meeste gelovige Engelsen zijn nog steeds Anglicanen, volgers van de Engelse kerk.

** Maar opgelet, Thomas More is in feite nog springlevend, want ..Thomas More is een Vlaamse katholieke hogeschool, lid van de Associatie KU Leuven.

° Ze ontstond bij de start van het academiejaar 2012-2013 door de fusie van Lessius Antwerpen, Lessius Mechelen en Katholieke Hogeschool Kempen. De maatschappelijke zetels bevinden zich in Mechelen (Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw) en in Geel (Thomas More Kempen vzw).

° De hogeschool biedt professionele bachelors en graduaten aan op 11 campussen in 7 gemeenten in de provincie Antwerpen. Vier in Mechelen, twee in Antwerpen, één in Sint-Katelijne-Waver en vier in de Kempen.

° In de Kempen gaat het om vier campussen, waarvan Geel de grootste is. Naast Geel zijn er campussen in Lier, Turnhout en Vorselaar. Deze 4 campussen vormen een apart geheel binnen de Thomas More groep. De vier campussen samen bieden onderwijs aan 7.505 studenten en tellen 778 personeelsleden.

° In Geel worden ook enkele academische opleidingen georganiseerd door de KU Leuven, namelijk voor Biowetenschappen (met verschillende afstudeerrichtingen) en bachelor in de Industriële wetenschappen.

°°° Voor wie er maar niet genoeg van krijgt, nog het volgende …

Thomas More zelf vatte zijn beroemde boek Utopia als volgt samen:

* Het eiland heeft een verscheidenheid van godsdiensten. Niet alleen van streek tot streek lopen die uiteen, maar zelfs binnen het bestek van één stad. Er zijn Utopiërs die de zon, anderen die de maan of een der planeten als godheid aanbidden. Er zijn er ook die een mens uit oude tijden, iemand die uitzonderlijk goed of uitzonderlijk beroemd is geweest, als een godheid vereren, zelfs wel als de hoogste god. Maar de grote meerderheid is daar veel te verstandig voor, en gelooft aan geen van deze goden, maar aan één goddelijk wezen, verborgen, eeuwig, onmetelijk, ondoorgrondelijk, dat op een wijze die boven het menselijk begrip gaat, de ganse wereld door woont.
* Trouwens ook alle anderen, hoezeer uiteenlopend van geloof, stemmen toch op dit punt met hen overeen, dat zij één godheid als de hoogste beschouwen, de werkmeester en bestierder van het heelal; hem duiden zij allen gelijkelijk in hun landstaal aan als Mithra. Het verschil is, dat de ene deze, de andere die godheid voor Mithra houdt. Maar welke godheid het ook zij die men als de hoogste beschouwt, hierin stemmen allen weer overeen, dat het in wezen zijn kracht en majesteit zijn, waaraan overal, waar ook ter wereld, de schepping wordt toegeschreven.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

ALEXIS DE TOCQUEVILLE

Lezers van De Standaard worden in deze corona- en vakantietijden wekelijks (woe en zat) verblijd met liefst twee cryptopuzzels . Erg spirituele en onuitputtelijke zoekertjes van Karel Vereertbrugghen . “Crypto Karel” voor zijn fervente volgers.

Gisteren zaterdag moest het 19 letterwoord ALEXIS DE TOCQUEVILLE gevonden worden. Vooraf moest je 19 onwaarschijnlijk cryptisch omschreven woorden zoeken die ofwel je hersens kraken of je euforisch maken .

Probeer het ook maar eens … Het scherpt je honger naar meer. En …ik moet eerlijk bekennen dat ik nog nooit van die Franse burggraaf van hierboven gehoord had. Nog minder van zijn beslagenheid op vele terreinen. Een klein voorsmaakje vond ik door wat te snuisteren in…Wikipedia. Wie zoekt, vindt en onthoudt.

Alexis-Charles-Henri Clérel, burggraaf de Tocqueville (Verneuil-sur-Seine, 29 juli 1805Cannes, 16 april 1859) was een Frans aristocraat, politiek filosoof en socioloog, historicus en staatsman.

° Hij geldt als theoretisch grondlegger van het moderne politieke liberalisme en is een visionair. Tocquevilles analyses, worden door sommige mensen gezien als nog steeds geldend voor de moderne samenleving van nu.

° Tocqueville kwam uit een oude Normandische adellijke en katholieke familie die meestreed in de Slag bij Hastings (1066) en leed onder de Franse Revolutie.

° Zijn overgrootvader aan moederszijde, Guillaume-Chrétien de Lamoignon de Malesherbes, verdedigde Lodewijk XVI en stierf onder de guillotine, samen met een reeks neven, nichten, ooms en tantes.

° Zijn ouders ontkwamen ternauwernood aan dit lot door de val van Robespierre in 1794. Zijn vader werd, volgens de overlevering, in gevangenschap in één nacht grijs.

° Napoleon Bonaparte die de orde herstelde, was voor Tocqueville een megalomane usurpator en parvenu

° Tocqueville studeerde rechten en werd in 1827 aangesteld als onderzoeksrechter in Versailles. De colleges van François Guizot wekten zijn interesse voor politiek. Met zijn vriend Gustave de Beaumont (1802-1866) bezocht hij in 1831 de Verenigde Staten om het gevangeniswezen en de samenleving er te bestuderen.

° Na een klein jaar keerden ze terug en publiceerden ze in 1833 het rapport Du système pénitentiare aux États-Unis, et de son application en France. In Frankrijk en de Verenigde Staten stapelden de lovende recensies zich op en in Groot-Brittannië, gaf John Stuart Mill Tocqueville bekendheid.

° Tocqueville bewonderde de democratie vanwege de maatschappelijke gelijkheid voor allen. In de Verenigde Staten bestudeerde hij de gelijkheid in een maatschappij waar ze op dat moment het meest ontwikkeld was.

° Tocqueville stierf op 16 april 1859 aan tuberculose in Cannes.

 • Tocqueville voorspelde een bipolaire wereld, met de dominantie van Rusland en Amerika. Hij stelde dat Amerika niets te vrezen had van revoluties, met uitzondering van de rassenstrijd…
 • Op 25 april 2005 werd een medaille in taille-douce uitgegeven ter herdenking van zijn tweehonderdste geboortedag.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

EDDY MERCKX 75

Vandaag wordt Eddy Merckx 75 , een mijlpaal in het leven van onze absolute nummer één in de wielersport. Gisteren reeds werd Eddy daarvoor al uitbundig gevierd. Vandaag zal dat niet anders zijn. We gaan er geen boek over schrijven. Dat werd al uitvoerig gedaan door echte en vermeende sportjournalisten.

GvL beperkt zich alleen tot een kleine opsomming van zijn grootste successen . De rest is aan U lezer, via de geijkte kanalen …

° Op 17 juni 1945 wordt Edouard Louis Joseph baron Merckx geboren in het Vlaams-Brabantse dorpje Meensel-Kiezegem .

° Eddy Merckx zal uitgroeien tot de succesvolste wielrenner aller tijden met 525 gewonnen wedstrijden op zijn erelijst, waaronder Milaan-San Remo (7x), Parijs-Roubaix (3x), de Giro d’Italia (5x) en de Ronde van Vlaanderen (2x) . In 1972 verpulvert hij het toenmalige werelduurrecord .

° Zijn bijnaam was/is de “kannibaal,” vanwege zijn drang om altijd maar te winnen.

° De wedstrijd waarin hij het meest schittert, is de Ronde van Frankrijk die hij wint in 1969, 1970, 1971, 1972 en 1974. In 1975, tijdens de Tour krijgt Merckx een stomp in de lever van een toeschouwer.  Hij verliest de Tour en zijn onoverwinnelijkheid.  Zelfs een monument als Merckx kan gesloopt worden .

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE SCHREEUW

* “Het werk van Munch staat in het teken van een ontluisterd mensbeeld,” schreef Gottlieb Leinz in zijn studie over moderne kunst. “De betekenis van zijn werk, dat van cruciale invloed is geweest op het vroege Duitse expressionisme, is niet zozeer in de formele kwaliteiten ervan gelegen als wel in de genadeloze wijze waarop gestalte wordt gegeven aan vereenzaming, dood en vervreemding.”
** Het is niet de persoon op de brug die schreeuwt. De natuur schreeuwt hier naar de vertwijfelde bijna anonieme persoon op de brug. Hij houdt zijn handen voor zijn oren om te voorkomen dat hij wordt overweldigd door het natuurgeweld.
* Hemel en aarde, water en mensen gaan kolkend, in draaiende lijnen in elkaar op. De macht van de natuur overvalt de mens vanuit een hinderlaag. Het werk van Edvard Munch heeft vaak een melancholieke en zelfs depressieve sfeer.
* De oorzaak hiervoor moet gezocht worden in zijn jeugd. Munch werd op jonge leeftijd geconfronteerd met ziekte en dood. Zijn moeder overleed aan tuberculose toen hij vijf jaar was. Later stierf ook zijn zus Sophie (15) aan deze ziekte. Zijn vader overleed in 1889, toen Edvard Munch in Parijs woonde.
* “We moeten geen interieurs met lezende mannen en breiende vrouwen meer schilderen. We moeten levende mensen schilderen die ademen, voelen, lijden en de liefde bedrijven. Ik schilder niet wat ik zie, maar wat ik zag ,” zei Edvard Munch ooit.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

HILLARY EN TENZING OP MOUNT EVEREST

Op 29 mei 1953 om 11u lokale tijd bereikten Edmund Hillary en Tenzing Norgay als eersten in de geschiedenis de top van de Mount Everest . In België werd het nieuws bekend gemaakt in het nieuws van 19u. Op de radio uiteraard, want tv stond nog in zijn prilste kinderschoenen. Ik was pas tien en herinner het me nog levendig. Op slag werden Hillary en Tenzing, zoals ik ze onthouden heb, voor een hele lange tijd mijn onvoorwaardelijke favorieten. Ik ging het meteen melden in de buurt , maar daar begreep men mijn enthousiasme niet. En dat begreep ik dan weer niet.

           De moedergodin van de wereld

 • 1953 – De eersten die de Everest beklommen en levend terugkwamen waren de Nieuw-Zeelander Edmund Hillary en sherpa Tenzing Norgay. Zij bereikten op 29 mei 1953 de top met hulp van een zuurstofapparaat. 
 • 1978Reinhold Messner (kleurfoto) uit Zuid-Tirol, en Peter Habeler, uit Oostenrijk, waren op 8 mei 1978 de eersten die erin slaagden de top te bereiken zonder zuurstofapparaat.
 • 1980 – Reinhold Messner was ook de eerste die erin slaagde de Mount Everest solo te beklimmen. Dat was op 20 augustus 1980. Ook deze keer maakte hij geen gebruik van extra zuurstof.
 • Messner was bovendien de eerste die de veertien achtduizenders beklom.
 • 1988 – Tom Whittaker miste zijn rechtervoet, maar wist met een kunstvoet op 27 mei 1988 toch de top van de berg te bereiken.
 • 1988 – Pierre Tardivel in september 1992 en Jean Marc Boivin op 2 september 1988 waren de eersten om van de top naar beneden te skiën en met een parapente (kleine parachute) veilig te landen.
 • 1999 – De eerste Belg die vanuit Tibet de top bereikte was Pascal Debrouwer. Deze prestatie leverde hij op 18 mei 1999. Tijdens de afdaling is Debrouwer wellicht weggegleden en dodelijk verongelukt, waarschijnlijk wegens oververmoeidheid. Ergens op zo’n 8000 meter ligt zijn dode lichaam.
 • 2002 – Hans van der Meulen bereikte in 2002 als eerste Nederlander de top zonder gebruik te maken van een zuurstofapparaat.  Wilco van Rooijen maakte deel uit van de expeditie van Hans van der Meulen maar zelf niet de top wist te bereiken.
 • 2004 – Die Wilco van Rooijen werd op 20 mei 2004 wel de eerste Nederlander die erin slaagde de top te bereiken zonder zuurstofapparaat maar met getuigen, foto’s en video-opnamen.
 • zonder datum – Een 15-jarig sherpameisje is de jongste vrouw die de top van de berg bereikte. De Amerikaanse Samantha Larson stond als jongste niet-Nepalese vrouw op de top van de Mount Everest.
 • 2013 – Op 23 mei verbrak een 80-jarige Japanner het record oudste beklimmer van de Mount Everest. Yuichiro Miura stond voor de derde keer op de top.
 • In mei 2019 waagden 300 mensen de tocht naar de top. Daardoor ontstond vlak onder de top een file van ongekende omvang. In een week tijd overleden elf mensen wegens de ijzige temperaturen en lage zuurstofgraad. Nadien werden de voorwaarden om te mogen klimmen heel streng aangepast.

* Wie er nog meer wil over weten … drukken op rood – Wikipedia vertelt het wel-

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

CHARLES LINDBERGH

Op 21 juli 1969 won Eddy Merckx zijn eerste Ronde van Frankrijk. Meer nog is 21 juli 1969 de dag dat Apollo 11 voor het eerst mensen op de maan bracht. Lang voor deze stunt van pakweg een halve eeuw geleden was de Amerikaanse luchtvaartpionier Charles Lindbergh (1902-1974) één van de grootste, zo niet de grootste held van Amerika en ver daarbuiten.

° Charles Lindbergh was immers de eerste piloot die met een solovlucht de Atlantische Oceaan overstak zonder tussenlandingen. In de jaren twintig, de luchtvaart stond nog in haar kinderschoenen, leek het zowat onmogelijk .

° Charles Lindbergh bewees met zijn solovlucht, dat het wel mogelijk was. Hij vertrok op 20 mei 1927 , vandaag 93 jaar geleden, met zijn vliegtuig ‘Spirit of Saint Louis’ uit New York en landde de volgende avond op het vliegveld Le Bourget bij Parijs . De vlucht van Charles Lindbergh duurde meer dan 33 uur om bijna 6.000 kilometer te overbruggen.

° Na de geslaagde recordpoging werd Lindbergh in New York als een grote held binnengehaald. Aan beide zijden van de oceaan was hij op slag beroemd . In mei 1929 huwde hij Anne Morrow, de dochter van een ambassadeur. Zij vloog enkele jaren als zijn co-piloot en navigator op vluchten in binnen- en buitenland. Ook was Lindbergh actief als technisch adviseur voor twee luchtvaartmaatschappijen.

° In maart 1932 werd de tweejarige zoon, Charles Augustus, gekidnapt uit het huis van de Lindberghs in Hopewell bij New York. Het kind werd vermoord . Door de enorme populariteit van Charles Lindbergh werd dit één van de meest besproken misdaden van de jaren dertig. Pas na 1936 keerde de rust rond de familie Lindbergh terug, nadat de dader Bruno Hauptmann was veroordeeld en geëxecuteerd.

° Lindbergh was ook een groot bewonderaar van … Hitler . Hij bezocht nazi-Duitsland regelmatig en ontving een hoge onderscheiding uit handen van Hermann Göring.

° Na WO II woonde Charles Lindbergh met zijn familie in Connecticut , daarna op Hawaï. Hij werkte als consultant voor verschillende vliegtuigmaatschappijen en was ook adviseur van de National Advisory Committee for Aeronautics. Charles Lindbergh overleed in augustus 1974 in Maui op Hawaï.

° In 2003, twee jaar na het overlijden van zijn echtgenote, kwam aan het licht dat Charles Lindbergh … een dubbelleven leidde en in Europa liefst drie gezinnen had gesticht. Twee kinderen bij een zekere Valeska, zijn privésecretaresse, en vijf  bij de Duitse zusjes Brigitte en Mariette Hesshaimer, die bevriend waren met Valeska. De kinderen kregen van hun moeder te horen dat Careu Kent, een fictieve Amerikaanse schrijver, hun biologische vader was .

What do you want to do ?

New mail

1 2