volkerenmoord

20 JANUARI is niet alleen de verjaardag van mijn vader of de vierjaarlijkse beëdiging van de nieuwe president van de VS, 20 januari 1942 werd ook de dag waarop de nazileiders in 1942 beslisten over de massamoord op de Joden.

° De Wannseeconferentie werd 20 januari 1942 gehouden op uitnodiging van nazileider Reinhard Heydrich. De bijeenkomst van 15 hoge nazi-ambtenaren vond plaats aan de Wannsee bij Berlijn in Villa Marlier (foto L) Op deze conferentie bespreken ze de geplande moord op elf miljoen Europese Joden.

° De nazi’s hebben een tijd gedacht dat ze Joden naar het buitenland konden laten emigreren maar door de oorlogsomstandigheden werd dat niet langer mogelijk. In plaats daarvan zullen de Joden voortaan naar het oosten ‘geëvacueerd’ worden.

° Er wordt op gerekend dat een groot gedeelte van hen door ‘natuurlijke vermindering’ zal uitvallen. De overblijvende Joden krijgen een ‘passende behandeling’.

° De top-nazi’s verbergen hun ware bedoeling achter ambtelijke taal. De woorden komen uit de notulen van de conferentie die bewaard zijn gebleven.

° Wat er eigenlijk staat is dat de nazi’s een volkerenmoord organiseren. ‘Evacueren’ betekent deportatie naar concentratie- en vernietigingskampen en ‘een passende behandeling geven’ is niet meer dan een omfloerste ‘moord’.

° Hitler had al eerder besloten dat alle Europese Joden vermoord moesten worden. In de Sovjet-Unie waren vanaf juli 1941 Duitse speciale eenheden (Einsatzgruppen) actief om Joden te doden. En in het bezette Joegoslavië vonden sinds het voorjaar van 1941 executies plaats. Begin 1942 waren al meer dan een miljoen Joden vermoord.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

geen ree gespot …

 

 

Daarstraks in Gerhagen geen ree gespot maar wel de sporen van een GvL-reporter. Een geurspoor was er niet en misschien had ik toch een gipsafdruk moeten nemen om de passage van voornoemde te bevestigen. En rechtlijnig was het ook niet: verdacht … (Clem)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

De Laak… natuurlijke gemeente- en provinciegrens

 In 1977 kregen we onze gemeentenaam van de drie Laken die ons dal (?) rijk is. De laatste tientallen jaren is de Grote Laak, de grootste van de drie, echter een doorn in het oog, want dichtgeslibd en vervuild. Maar… volgend jaar start de sanering op Limburgs grondgebied. En daarna zijn wij aan de beurt.

Verontreinigde Grote Laak wordt gesaneerd

De Grote Laak heeft een totale lengte van 29,7 km en loopt door de gemeenten Ham, Tessenderlo en Laakdal om daar uit te monden in de Grote Nete. Ze vormt ook voor een deel de provinciegrens met Limburg.
Uit bodemonderzoeken is gebleken dat er een verontreiniging aanwezig is over een lengte van 19 km, tussen de Bergstraat in Ham en de monding van de Grote Laak in de Grote Nete.

Door de vroegere industriële lozingen met zouten en zware metalen is het slib van de waterloop (waterbodem) verontreinigd. Door overstromingen en slibruimingen heeft de verontreiniging zich in de omgeving van de waterloop verspreid. Niet alleen het slib, maar ook de oevers en het overstromingsgebied zijn verontreinigd.

Gezien de lengte van de waterloop en de omvang van het saneringsproject zal de sanering gefaseerd worden uitgevoerd. Verschillende deeltrajecten worden achtereenvolgens aangepakt. Voor elk deeltraject wordt een apart bodemsaneringsproject opgesteld.

° Voor het eerste, meest stroomopwaartse deelgebied van de Bergstraat in Ham tot de monding van de Dode Beek in de Grote Laak (5 km), werd bij de OVAM een bodemsaneringsproject ingediend. Hierin worden de geplande saneringswerken uitgebreid besproken. Deze werken starten in 2021.

° Later volgt het tweede deeltraject van de monding van de Dode Beek tot de Nieuwe Baan (4,4 km).

° Het derde deel loopt van de Nieuwe Baan tot de Eindhoutseweg (eveneens 4,4 km) en tot slot het gedeelte tussen de Eindhoutseweg en de monding in de Grote Nete (ook 4,4 km).

Bodemsaneringswerken? 

OVAM kent het antwoord. De verontreinigde waterbodem (slib en onderliggende bodem) wordt geruimd en naar tijdelijke ontwateringszones gebracht, tot het “steekvast” is.
Van zodra het materiaal voldoende ontwaterd is, wordt het afgevoerd en gestort op de saneringsberging “Kepkensberg” van Tessenderlo Group nv.

In dit eerste traject van de Grote Laak zal ook een permanente slibvang geïnstalleerd worden. Dit is een plaatselijke verbreding van de beek, waar resterende verontreinigde slibdeeltjes bezinken. Het maakt een beter beheer van de waterloop mogelijk voor de toekomst. Na sanering wordt de waterloop hersteld met, waar mogelijk, een meer natuurlijk talud.

Na sanering worden de ontgraven zones opnieuw aangevuld met schone grond.

De zoutverontreiniging in het grondwater zal gedurende 10 jaar worden opgevolgd met monitoringspeilbuizen langsheen de Grote Laak.

Aanvullend zal het ecologisch herstel op lange termijn worden opgevolgd door middel van een waterkwaliteitsmonitoring van de Grote Laak, de periodieke ruiming van het slib uit de slibvang, en een ecologische monitoring van fauna en flora.

Door deze sanering van waterbodem en oevers zorgt men voor nieuwe kansen voor de natuur, maar ook voor een veilige omgeving voor landbouw en recreatie.

(Stein Voet in corona-herstelverlof zorgde voor tekst en foto’s)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

HET GAAT VERBAZEND GOED VOORUIT

Ook benieuwd naar de werken op Capellebeemden in Klein-Vorst? Wij ook. Daarom een flitsbezoek en een pakje foto’s dat u moet wijsmaken hoe snel de werken hier wel vorderen. Met een beetje verbeelding zie je de nieuwe wijk zo uit de rond rijzen. Vrijwel alles moest vanachter de omheining gebeuren. Terecht neemt men hier geen onnodige risico’s. Een vaststelling: het gaat verbazend goed vooruit.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

NAAR MENSEN EN MACHINES KIJKEN

Op de Averboodsebaan stonden ook vandaag maandag de machines nauwelijks stil. Vader Moons ruimt onverdroten de ondergrond op en creëert een kaarsrechte gracht tussen fietspad en autoweg.

Gracht en – oevers worden straks ingezaaid en zorgen voor een altijdgroen tapijt. Mogelijk komt er ook nog een haag tussen gracht en fietspad, maar meer wist zoon Kenny Moons er niet van. Tussen het R-baanvak en het bos heien mens en machine paaltjes die beslagen worden om kikkers, padden en andere reptielen op geen morbide gedachten te brengen. Een Slovaakse gastarbeider houdt de grachtdiepte nauwlettend in het oog.

Wandelaars wagen zich hier niet. Wel hogerop richting Tandpijnkapelletje of de gesloten  taverne Den Eik. Andere dapperen kiezen met hun elektrisch aangedreven fietsen voor nog verder weg. Curieusneuzen zoals mijn broer en ik steken hier een heleboel nieuwe travauxwijsheid op. Kwestie van onze gepensioneerde dag te vullen …

What do you want to do ?

New mail

het gaat vooruit

Het gaat verbazend goed vooruit met de nieuwe verbindingsweg tussen Veerle (Heide) en Averbode. We mochten vandaag even van dichtbij gaan kijken en stelden vast dat je volgende lente met plezier gebruik gaat maken van dit moderne en mooie fietspad. Als het weer niet dwars gaat liggen,is de nieuwe asfaltlaag er beslist voor 15 december.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

dode zee verzandt

What do you want to do ?

New mail

De Dode Zee wordt in de Bijbel ook wel Zoutzee genoemd. De diepste zee op Aarde. De zee speelt een belangrijke rol in de (Bijbelse) geschiedenis.

° Op de berg Massada had koning Herodes een paleis. Op dezelfde berg Massada sloegen de Joden de hand aan zichzelf om te voorkomen dat zij in de handen van de Romeinen vielen.

° Aan de oostzijde, in Jordanië, ligt de berg Nebo, waar Mozes begraven werd. In Qoemran werden de beroemde zogeheten “Dode Zeerollen”gevonden (zie bij Qoemran). Even ten noorden van de Dode Zee ligt Qasr el-Yahud, een plek  aan de Jordaan  waar christenen zich , in navolging van Jezus, door de eeuwen heen lieten dopen.

° In de Dode Zee zelf is echter geen enkele vorm van leven mogelijk. Water stroomt alleen maar de Dode Zee in, maar stroomt er niet meer uit.

° Rondom de zee wemelde het van leven. Het gebied ligt op de route van trekvogels uit Europa die in Afrika overwinteren. Honderden soorten vogels worden hier geteld. Er kwamen ook vele unieke plantensoorten voor.

° In onze tijd droogt de Dode Zee snel en zeker op. Het waterpeil zakt elk jaar een meter. Hoe dat komt ? Omdat Israël, Jordanië en Syrië het Jordaanwater grotendeels aftappen voor de landbouw… Syrië en Jordanië  bouwden immers een dam in de Yarmoek, de belangrijkste toevoerrivier van de Jordaan.

° Daardoor ontving de  Dode Zee 15 jaar geleden nog maar 5 % van het water dat ze nog kreeg in de jaren vijftig.

°  Bovendien is het nu al zo vervuild door rioolwater en afvalwater van de industrieën, dat het ongeschikt is om er in gedoopt te worden. Vroeger lieten jaarlijks ongeveer 100.000 mensen zich in de Jordaan dopen.

° Toen Jezus werd gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper was het water nog heel schoon en fris. Een schril contrast met wat er nu gebeurt … Kijk maar. (dank zij het speurwerk van Boni Peeters)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail