GEEN VERKEERSLICHTEN

° Onlangs vroegen we Frank Sels (schepen openbare werken) of er verkeerslichten komen om van de Hei naar/van Averbode te rijden over het nieuwe fietspad in aanleg. Neen dus. Wel een erg beveiligd oversteekpunt …
° Probeer even te volgen op te tekening hieronder.
° Lees ook het uitgebreide relaas van Frank over het fietspad op mijn Facebook…

: er komen geen verkeerslichten in de Lakstraat, maar een beveiligd oversteekpunt, een beetje vergelijkbaar zoals aan taverne het Laak, met middengeleider en asverlegging.

ludo : — probeer even mee over te steken van Lakstraat naar overkant nieuw fietspad in aanleg – zie je die twee wegversmallingen (roze)- ze moeten je op een veilige manier naar en van Averbode brengen – best te doen, denk ik …
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VEERLE-HEIDE-AVERBODE-ABDIJ

Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe fietsverbinding tussen Veerle-Heide en Averbode-Abdij. Ook vandaag zaterdagvoormiddag was het zwaar geschut nog druk in de weer met de bedding van het nieuwe pad. Op de linkerkant van de baan nog wel, daar waar het merendeel van de belangstellenden op een nieuw pad aan de rechterkant hadden gehoopt.

° Eén vraagje rolt nu vrijwel altijd van de lippen van de nieuwsgierige kijkers :“Hoe gaat de fietsovergang van de Averboodsebaan op Veerle-Hei gebeuren? Komen er lichten misschien?” We vragen het Frank Sels , ontwerper van de erg belangrijke want  toeristische verbindings-troef van Kempen en Hageland. Het mag op Facebook, Frank.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

BEDRIJVIGHEID ALOM

Ook vanuit Averbode zie je grote bedrijvigheid bij de aanleg van het nieuwe , veilige fietspad naar Veerle-Heide. De bedding (foto) eindigt tussen de ijsjeswagens van de lekdreef en de ingang van de abdij. De heide bloeit nog steeds. Laatkomers hebben nog even de kans om het einde-zomerspektakel te komen bewonderen. In Schoot worden opnieuw bomen gekapt. Op termijn moeten alle dennen weg uit Averbode en Schoot om plaats te maken voor loofbomen. En op de parking van het Moment zagen we een niet-alledaagse toerbus.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Wijziging in ophaling glas

Momenteel wordt glas opgehaald in twee sectoren, telkens op maandag. Om meer duidelijkheid te scheppen in de huis-aan-huisinzamelingen van glas zal de ophaling gewijzigd worden.

Vanaf 2021 , je hebt dus nog even tijd, zal de ophaling van glas voor de 2 sectoren samenvallen op maandag, dezelfde ophaaldag als alle andere fracties.

Klimaatschepen Benny Smets hierover: “Een goede zaak voor onze gemeente Laakdal. Dit maakt niet alleen de ophaalkalender eenvoudiger, maar ook zullen er geen vergissingen meer gebeuren in straten die op de grens tussen de sectoren liggen!”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Geschiedenis van Laakdal

Op nieuwsarme dagen als vandaag is het goed om her en der wat te scrollen en … merkwaardige dingen te vinden. Dingen die wellicht alle inwoners van Laakdal aanbelangen als “Wat was er voor de fusie van gemeenten in 1977?” Oftewel ‘De voorgeschiedenis van Vorst – Veerle en Eindhout’ , in 1977 versmolten tot Laakdal. (kijk onderaan de bronnen die geraadpleegd werden)

Geschiedenis van Laakdal

De Laak vormt de natuurlijke grens van de gemeente Veerle. Door een laag gelegen gebied van broeken en beemden is dit de voornaamste waterloop.

  • De fusiegemeente Laakdal werd gevormd op 1 januari 1977. In feite is het dus fout om hiervoor over ‘Laakdalse geschiedenis’ te spreken. De deelentiteiten van Laakdal: Eindhout, Varendonk, Veerle en Vorst kunnen namelijk op een veel langere geschiedenis terugblikken. Deze geschiedenis is voor elke entiteit verschillend, aangezien ze ressorteerden onder verschillende grondheren, bestuurlijke indelingen en bisdommen.
  •  De Laak (met bijrivieren Kleine- en Rode Laak) is tegenwoordig één van de meest vervuilde waterlopen in België. Bij hevige regenval in de winter overstroomt ze vaak. In een droge zomer krimpt ze tot een grachtje. Niet moeilijk, want ze is al meer dan twee decennia lang niet meer geruimd.

° De start van geschiedenis wordt over het algemeen gelegd bij het eerste geschreven document, ervoor spreken we van archeologie. In die zin begint de geschiedenis van de Laakdalse deelgemeenten op heel verschillende momenten, met Vorst als eerste genoteerde naam.

° In 877 bevestigde de West-Frankische koning Karel de Kale aan de abdij van Nijvel het bezit van Vorst. Deze bevestiging werd in 897 door Zwentibold, koning van Lotharingen, herhaald. De abdij was niet bij machte de verafgelegen bezittingen te besturen en gaf haar bezit na verloop van tijd in leen aan de familie Vandergalen, bezitters van een leenhof op de Borcht.

Vanaf de twaalfde eeuw begonnen de Graven van Leuven en later de Hertogen van Brabant hun voogdijrechten op abdijen en kloosters uit te breiden en eigenden ze zich vele rechten en bezittingen toe. Dit gebeurde ook met Vorst.

° In de dertiende eeuw bezat de Hertog van Brabant de rechten op de nog niet ontgonnen gronden en de heerlijke rechten. De abdij van Nijvel en haar leenmannen, de Vandergalens, behielden de rechten op de oudste ontgonnen gronden en de rechten verbonden aan de kerk die ze in Vorst gesticht hadden, zoals de tiendeninning en het benoemen van de pastoor.

° In 1304 gaf de hertog zijn rechten in Vorst (samen met de helft van Meerhout) in leen aan Hendrik van Meldert. Via diens dochter bleef Vorst een eeuw lang in de familie van Wijer, een bastaardtak van de van Wezemaals. Door huwelijk kwam dit in 1398 onder bewind van de familie van Diest. Aangezien deze familie ook de andere helft van Meerhout bezat, hadden zij hier vanaf nu een groot geheel in handen. In de loop van de vijftiende en zestiende eeuw vererfde Vorst samen met de andere Diestse bezittingen op de van Nassaus, die vanaf de zestiende eeuw ook prinsen van Oranje waren.

° Vanaf 1660 vormden Groot-Vorst en Meerhout een eigen heerlijkheid onder eenzelfde drossaard en de dorpen hadden een gezamenlijke gevangenis op de Borcht. Deze situatie zou blijven bestaan tot in 1794 de Oostenrijkse Nederlanden (België en Luxemburg) bij het Napoleontische Frankrijk werden ingelijfd.

Als gevolg hiervan bevindt een deel van de Vorste archieven zich in het nationaal archief in Den Haag, dat de archieven van de Nassause Domeinraad heeft overgenomen. Op kerkelijk vlak hadden de Vandergalens in de 14e eeuw hun rechten op de kerk, die ze te leen hielden van de abdij van Nijvel, overgedragen aan de abdij van Averbode.

° Veerle verschijnt pas veel later in de geschreven bronnen. Het was omstreeks 1200 in het bezit van het kapittel van Bierbeek. Dit kapittel werd rond deze tijd samen met al haar bezittingen door de heren van Bierbeek aan de St. -Nicasiusabdij van Reims geschonken. Deze abdij vormde het kapittel om tot een priorij die verder de bezittingen bestuurde.

Omstreeks 1300 verkocht de priorij al haar bezittingen in Veerle aan de abdij van Averbode. Deze bezittingen besloegen vooral de oudste ontgonnen gronden en de kerkelijke rechten, zoals de tienden.

° In Veerle waren het de machtige heren Berthout uit Geel die zich hadden opgeworpen als dorpsheren  die de rechten op de onontgonnen gronden en het bestuur verworden. Hierdoor ressorteerde Veerle tot het einde van het ancien régime onder het Land van Geel, dat later opging in het Markizaat Westerlo toen de familie de Merode het land van Geel via erfenis verwierf.

Naast de bezittingen van de priorij van Bierbeek had de abdij van Averbode ook het patronaatsrecht van de kerk van Veerle verkregen van de bisschop van Kamerijk. De grens tussen de bisdommen Kamerijk en Luik, die wellicht erg oud is, liep immers dwars door Laakdal, Veerle hoorde onder Kamerijk, Vorst en Eindhout onder Luik.

° In Eindhout stond de familie Berthout nog sterker: ze had er het bestuur, de kerk en de gronden in handen. Al vroeg werd hieruit een deel afgesplitst dat in handen kwam van de abdij van Tongerlo, het zogeheten Eindhout-Hamme. Dit vormde in de praktijk een aparte gemeente en fuseerde pas op het einde van het ancien régime met de rest van Eindhout. Midden dertiende eeuw hadden de Berthouts hun rechten op de kerk van Eindhout afgestaan aan de abdij van Averbode.

° Varendonk tenslotte was een kleine heerlijkheid die oorspronkelijk afhankelijk was van de Berthouts. Nadat een van hun leenmannen dit in de twaalfde eeuw afstond aan de abdij van Averbode groeide het uit tot een aparte gemeente, vergelijkbaar met Eindhout-Hamme in Eindhout. Varendonk zou ook na het ancien régime een aparte gemeente blijven tot het bij de fusies in de tweede helft van de twintigste eeuw bij Veerle werd gevoegd.

Zoals uit bovenstaande blijkt, speelde de norbertijnenabdij van Averbode een belangrijke rol in de economische en religieuze ontwikkeling van de Laakdalse deelgemeenten.

° In de late middeleeuwen zorgde de abdij van Averbode ook voor een onafhankelijk bestuurlijk statuut, los van het Land van Geel, voor de gebieden Varendonk, Blaardonk en Watereinde. Dit zou het begin betekenen van de latere miniatuurgemeente Varendonk, zonder kerk of school.

Vanaf de veertiende eeuw bestuurden de norbertijnen van Averbode ook de parochies, al waren deze in verschillende bisdommen gelegen. Eindhout en Vorst behoorden tot het bisdom Luik en Veerle behoorde tot het bisdom Kamerijk.

° De dorpen ontwikkelden zich verder aan een bescheiden knooppunt van wegen, waarvan de weg van Diest via Geel naar Turnhout de belangrijkste verkeersader was. In het kielzog van de linnennijverheid in de nabije steden en gemeenten als Diest, Geel en Mol kon er ook een beperkte textielnijverheid plaatsvinden, maar landbouw bleef de belangrijkste bron van inkomsten voor de lokale bevolking.

Na het einde van het ancien régime kwamen de Laakdalse deelgemeenten allemaal terecht in het nieuw gecreëerde departement der twee Neten, later de provincie Antwerpen. Al vanaf de zeventiende eeuw was er een evolutie aan de gang waarbij een beperkt aantal families die op regionale schaal actief waren, steeds meer rijkdom en macht in handen kreeg.

° Dit zette zich door in de negentiende eeuw, toen een arme boerenbevolking grond pachtte van enkele rijke families. In Veerle was dit de familie De Zerezo de Tejada, die aan de Diestsesteenweg een kasteeltje bouwde.

° In Vorst was het de familie Schollaert, die o.a. een Belgisch premier leverde die in Klein Vorst een kasteeltje, het huidige kasteel van Meerlaar, oprichtte.

° In Eindhout was het de familie Vander Elst uit Brussel, die in 1854 het kasteel aan de Ossenstalhoeve liet bouwen. Het enige restant hiervan is de massief eiken trap die door dr. Jozef Weyns werd gebruikt bij de oprichting van zijn woning ‘Ter Speelbergen’ .

Geraadpleegde bronnen:

° LEENDERS, K.A.H.W., Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde: ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van het noordwesten van het Maas-Schelde-Demergebied (400-1350), Walburg, 1996.

° LWGH, Jaarboek van Laakdal, 1 (1982), Laakdal, 6-7

° VAN LIEFFERINGE, Nick, Resultaten van het archeologisch onderzoek te Laakdal (Vorst) – Oost-Molenveld, s.l., 2009.

° VAN GEHUCHTEN, François, Veerle, arm en trots, Tielt, 1997.

° VAN GEHUCHTEN, François, Vorst groot en klein (877-1976), Laakdal, 1995.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

HOPELIJK DOET GEEL nu MEE

Reeds jaren ijvert schepen van mobiliteit Frank Sels (Prolaakdal) voor vernieuwing en uitbreiding van het fietspad naast de weg Eindhout-Oosterlo tot aan de Netebrug. Het fietspad ligt er immers onveilig en hobbelig bij.

Het gemeentebestuur van Laakdal had de nodige kredieten (300.000 euro) al ingeschreven en een ontwerpplan laten opstellen door studiebureau IOK.

“O.i. een functionele route en voorzien van een 100%  gesubsidieerd en veilig fietspad”, aldus de mobiliteitsschepen. “De afgelopen jaren ging de stad Geel herhaaldelijk op de rem staan met financiële redenen. M.i. kan dit excuus niet langer ingeroepen worden. Want zowel voor ev. grondinnames als voor de aanleg zijn er 100 % subsidies voorhanden. Wij rekenen er dus op dat de stad Geel zich mee achter het project schaart.”

* Meer info Frank Sels – Schepen Mobiliteit Laakdal +32 495 58 63 69

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

GROENE ENERGIE BIJ VAN ELVEN

Van Elven verkoopt groene energie

Laakdal, 24 augustus 2020 – Nele Devoghel en Stefaan van Elven zijn een landbouwerskoppel met een akkerbouwbedrijf gespecialiseerd in de teelt en het verpakken van aardappelen, wortelen en uien.

° Vanaf nu leveren ze de stroom van hun zonnepanelen rechtstreeks aan lokale consumenten.

° Het dak van de hoeve van Van Elven ligt vol zonnepanelen. De ongebruikte stroom die vroeger gewoon naar het elektriciteitsnet ging, wordt nu aangeboden aan lokale consumenten. Het bedrijf werkt hiervoor samen met het energieplatform Bolt.

* “We vonden het altijd frustrerend dat onze ongebruikte groene stroom verloren ging en grijze stroom werd op het algemene net” , zegt Nele Devoghel. “Met ‘Vers van de Boer’ proberen we zoveel mogelijk van onze producten af te zetten in de korte keten.”

° De elektriciteit die door Van Elven wordt opgewekt is voldoende om 11 gezinnen van stroom te voorzien. Belangstelling ? …

https://www.boltenergie.be/nl/onze-producenten/nele-en-stefaan

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Wegenwerken Laakdal

Start grondwerken project Capellebeemden

Dinsdag 18 augustus startten de grondwerken van het project Capellebeemden.
Tijdens de werken dien je rekening te houden met op- en afrijdend werfverkeer (afvoer van grond). De werken kunnen ook gepaard gaan met geluidshinder: afgraven, bronbemaling (oppompen van grondwater) …
° De werfzone neemt niet de volledige parking in: parkeren blijft mogelijk op een kleine strook. Ook de parkings aan de pastorij en de ventweg langs de Geelsebaan zijn beschikbaar.
° Heb je nog vragen over de werken? Neem contact op met Kleine Landeigendom Zuiderkempen (KLZ): 014 54 41 83 of info@klz.be.
Meer info over Kleine Landeigendom Zuiderkempen en het project: https://www.klz.be/Onze-Projecten/In-uitvoering/Laakdal-Vorst-Meerlaar-Capellebeemden.

Lakstraat afgesloten

Omwille van de herstelling van het beton ter hoogte van de verkeersdrempel tussen Heieinde en Witte Hoeve, wordt de Lakstraat vanaf maandag 24/08 voor maximaal één week afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer.
° Die herstelling wordt samen met de geplande werken aan de strook tussen het fietspad en de rijbaan uitgevoerd.
° Er wordt een omleiding voorzien (vanaf Veerle) voor alle gemotoriseerd verkeer via Averboodse Baan – Diestse Baan. Fietsers en voetgangers hebben wel nog doorgang langs de werf.

Vervanging wegdek brug Eindhoutseweg

Vanaf maandag 31/08 tot en met zondag 7/09 wordt het wegdek van de brug over Grote Laak onderbroken. Maandagochtend 08/09 wordt de brug opnieuw geopend.
° Alle gemotoriseerd verkeer dient in beide richtingen om te rijden (vanaf Eindhout) via Oude Vorstseweg – Langedijk – Steenbergen – Vorstsebaan. . Voor fietsers en voetgangers blijft de brug wel toegankelijk.

Werken brug Meerhout-Vorst-Meerlaar

In het najaar wordt de brug Langvoort afgebroken en vervangen door een nieuwe brug. Vanaf 1 september 2020 tot aan de definitieve afbraak eind november 2020 komt er een proefopstelling waarbij de brug enkel toegankelijk is voor fietsers en voetgangers.
° Lees meer op https://www.meerhout.be/brug-meerhout-vorst-wordt-tijdelijk-fietsersbrug. Eind november wordt de oude brug afgebroken, in mei de nieuwe brug ingevaren en de openstelling van de nieuwe brug is voorzien voor augustus 2021. ° ° Omwille van de coronamaatregelen werd de infomarkt van 25 maart geannuleerd. 27 augustus organiseert de Vlaamse Waterweg twee digitale infosessies (15 u. en 19 u.).
Alle info op www.vlaamsewaterweg.be/brug-meerhout-vorst, waar je de infosessie ook kan herbekijken.

Aanleg fietspad Averboodse Baan

Vanaf 7 september wordt er op de Averboodse Baan een dubbelrichtingsfietspad langs één zijde van de rijbaan aangelegd. Het kruispunt met de Lakstraat wordt voorzien van een middengeleider met een oversteekplaats voor fietsers.

Er zal hinder zijn vanaf het kruispunt Lakstraat – Averboodse Baan tot aan Westelsebaan (N212/verkeerslichten abdij). De volgende omleidingen worden voorzien:
Verkeer vanaf Averbode richting Laakdal/Geel wordt omgeleid via Herselt – Westerlo

° Verkeer vanaf Veerle/ Laakdal richting Averbode wordt omgeleid via Diestsebaan (N127) – Hoornblaas – Reppelsebaan

° De duur van de werken bedraagt 80 werkdagen, behoudens weersomstandigheden. Gelet op de coronacrisis en de achterstand bij de aannemer is alles nog onder voorbehoud.

* Gemeente Laakdal – www.laakdal.be
Dienst communicatie / dienst mobiliteit
communicatie@laakdal.be / mobiliteit@laakdal.be
013 67 01 10

What do you want to do ?

New mail

380 JAAR “gul” VEERLE

De O.L.Vrouwgilde van Veerle mag VANDAAG 380 kaarsjes uitblazen want is daarmee veruit de oudste vereniging van Veerle.
Vandaag 13 augustus 2020 is het exact 380 jaar geleden dat de hoofdman van de Sint-Sebastiaansgilde (de boogschutters), Gerard Luyten samen met zijn deken en gecompareerden voor pastoor Martinus Puttemans verscheen. Daar werd eendrachtig besloten dat er gildebroeders uit de oude gul genomen zouden worden om tot de stichting van een kolveniersgilde over te gaan.
° Lees de rest van het verhaal bij Glen Van Meeuwen op Facebook ….
– Enkele beelden van de koningsschieting in 2012 – Chris Mertens werd voor de eerste maal koning van de gilde en werd gefeliciteerd door ex-koning Jean Verbeeck – dit huzarenstukje zou Chris nog eens overdoen in 2015 en 2018 – 3x koning levert de titel van keizer op – Chris Mertens ontpopte zich tussen de driejaarlijkse koningsschietingen door als de erg verdienstelijk keizer van de 380 jaar oude GUL van Veijel. Volgende koningsschieting juni 2021. Zeker eens komen kijken.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 4