SlowCabin weg aan Herseltseweg

Met respect voor de natuur onthaasten in een ecologische cabin op een unieke locatie vlakbij huis. Dat is het concept van Slow Cabins.

° Sinds kort kon je ook in Laakdal terecht voor deze bijzondere ervaring in zo’n zelfvoorzienend ecohutje. Na negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos, moet men binnenkort echter op zoek gaan naar een alternatieve locatie.

° Eind 2019 stelde Kempens Landschap de vraag aan gemeente Laakdal om een Slow Cabin te mogen plaatsen op hun eigendom langs de Herseltseweg. Het perceel in kwestie ligt vlakbij het bosreservaat Helschot in agrarisch gebied, waarop de laatste jaren geen actieve landbouw meer werd bedreven. Kortom, een ideaal plekje om mooie wandelingen te maken en te genieten van de rustige omgeving.

° Gezien de minimale impact van het concept op de omgeving werd de cabin alvast tijdelijk volgens het wettelijk kader geplaatst. Intussen diende Slow Cabins een aanvraag tot omgevingsvergunning in om het concept langer te laten gedijen.

Het gemeentebestuur ontving hierop enkele bezwaren van o.m. Agentschap Natuur en Bos en het Departement van Landbouw en Visserij.

° Het Agentschap Natuur en Bos verleent een ongunstig advies o.w.v. de aanwezigheid van de beschermde vegetatie moerasspirea.

° Volgens het Departement Landbouw en Visserij horen recreatieve containers niet thuis in agrarisch gebied en hebben deze geen link met landbouw.

Het gemeentebestuur bestuur zal rekening houden met deze negatieve adviezen.

° Gemeente Laakdal zal dus geen langetermijnvergunning toekennen en vraagt Kempens Landschap om in overleg met alle betrokkenen, op zoek te gaan naar een nieuwe locatie voor de cabin.

* Schepen van milieu Benny Smets: “We zullen voortaan voorzichtiger te werk gaan bij vragen over het plaatsen van constructies of werken in onze open ruimte. Tevens zullen we onze kwetsbare gebieden beter in kaart brengen zodat we onmiddellijk weten waar beschermde vegetatie of biologisch waardevolle locaties zijn in Laakdal.”

* Schepen van toerisme Gerda Broeckx: “In een landelijke gemeente als Laakdal liggen grote kansen voor de natuur én voor al wie daarvan wil komen genieten. Duurzame toeristische samenwerkingsverbanden dragen we een warm hart toe. Unieke natuurbelevingsconcepten als Slow Cabins geven we graag een nieuwe kans in het Merodegebied.”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraad voor de éérste maal met volgende agendapunten te vergaderen op 28 januari 2020 om 20:00 uur in het gemeentehuis, Markt 19 te 2430 Laakdal.

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD.

DAGORDE OPENBARE ZITTING.

01.01
Notulen voorgaande zitting.
02.01
Gemeenteraadscommissie Openbare Werken. Oprichting en aanstelling leden.
02.02
Gemeenteraadscommissie Openbare Werken. Aanduiding voorzitter en ondervoorzitter.
03.01
Rapport over de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact – 1 januari 2019 t/m 31 december 2019.
03.02
Aanpassing retributiereglement betreffende de preventie en selectieve inzameling van het huishoudelijk afval.
05.01
Goedkeuring om beroep te doen op de dienstverlenende vereniging Cipal (verder genoemd “Cipal dv”) als opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst “Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” – Bestek nr. CSMNRTSOFT19.
12.01
Goedkeuring interlokale vereniging DKO Geel-Laakdal/Meerhout/Westerlo.
12.02
Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in het beheerscomité van de interlokale vereniging DKO Geel-Laakdal/Meerhout/Westerlo.
13.01
Gemeentereglement inzake het register van verwaarloosde gebouwen en woningen.
13.03
Premiereglement voor herbruikbare luiers – wijziging.
17.00.a
Toestand Kortestraat en Berthoutstraat.
MONDELINGE VRAGEN.
30.00.a
Mondelinge vraag (Paul Mondelaers): Vuurwerk Veerle.
INTERPELLATIES.
31.00.a
Interpellatie: concessie ‘t Fortun.
31.00.b
Interpellatie: Pidpa.
31.00.c
Interpellatie: recente plaatsing vakantieverblijf vzw Kempens Landschap.

Algemeen directeur    Jerry Verspreet  Voorzitter

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn voor de éérste maal met volgende agendapunten te vergaderen op 28 januari 2020 om 19:30 uur in het gemeentehuis, Markt 19 te 2430 Laakdal.

DAGORDE OPENBARE ZITTING
01.01
Notulen voorgaande zitting.
03.01
Rapport over de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van beslissingen van het OCMW met budgettaire en financiële impact – 1 januari 2019 t/m 31 december 2019.

Algemeen directeur Voorzitter Jerry Verspreet

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE NIEUWE SPEELPLAATS IS ER

De kinderen hebben er lang op moeten wachten, maar nu is het zo ver! De Eindhoutse lagereschoolkinderen beschikken over een nieuwe speelplaats. De gerenoveerde speelplaats werd gisteren vrijdag officieel geopend.  

Bij temperaturen rond het vriespunt werd het lintje doorgeknipt door kinderschepen Fran Brys en burgemeester Tine Gielis.

Na de openingsspeechen door directeur Peter Terweduwe, Stephanie Cécére, voorzitster van het oudercomité en burgemeester Tine Gielis openden drie foodtrucks zich om iedereen vanbinnen te plezieren.

Naast dit mini-foodtruckfestival stelden de leerlingen muzische ontwerpen tentoon. In de verschillende klassen werden de bezoekers 100 jaar terug in de tijd gekatapulteerd. Leerlingen en leerkrachten waren voor de gelegenheid uitgedost in de klederdracht van toen. De Eindhoutse kinderen zijn klaar voor jarenlang speelplezier!  (Stein Voet tekst/foto’s)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Milieu-activist krijgt 1,6 miljoen euro

De stad Aarschot betaalt milieu-activist Marc Van Damme de som van 1,65 miljoen euro als hij stopt met procederen.

° Van Damme heeft Aarschot al herhaaldelijk voor de rechter gedaagd omdat de stad haar trage wegen niet onderhoudt. Hij kreeg telkens gelijk. De boete voor Aarschot is intussen zo hoog opgelopen, dat de stad een akkoord sloot met Van Damme.

* Trage weken dateren uit de tijden van generaties voor ons. Het zijn voetwegen die destijds leidden van boerderij tot boerderij of naar kerk of kapel, ook wel mis-paden genoemd. Ze doen nog weinig dienst, maar moeten wel onderhouden worden. Door de stad in dit geval. Zo wil Van Damme het. En hij krijgt gelijk van de rechter.

° In totaal waren de dwangsommen al opgelopen tot een bedrag van 4.700.000 euro. De stad Aarschot geeft Marc Van Damme nu het bedrag van 1,65 miljoen euro om de procedures te stoppen. Dat geld wil Van Damme investeren in leefmilieu.

° Intussen zijn de meeste wegen in orde gebracht. De stad krijgt nu nog zes maanden de tijd om ook de overblijvende wegen in orde te brengen. Dat zal ook in overleg gebeuren met … Marc Van Damme, die eerder al succesvol was in Holsbeek.  (met dank aan vrt NWS)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Nieuwe speelplaats GBS Eindhout

2020 nam een vrolijke start voor de leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool in Eindhout. De werken aan de speelplaats zijn afgerond. Het vernieuwde terrein werd al volop ingespeeld door de kinderen! De officiële opening ervan wordt morgen vrijdag 24 januari met ouders en buurtbewoners gevierd.

* Sinds vorige zomervakantie werd de speelplaats omgedoopt tot een veilige buitenruimte. Het terrein was al langer aan vernieuwing toe, met aandacht voor diverse gevaarlijke oneffenheden en een geschikte waterafvoer.

* De totale investering bedraagt 408.174,22 euro (incl. BTW) waarvan 188.000 euro wordt gesubsidieerd door het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION).

* De oude bergruimte werd gesloopt en maakte plaats voor een podium. Daarnaast werden er in het ontwerp ook nog speeltuigen, een zandbak en een basket – en voetbalveld voorzien.

* Het ontwerp van de speelplaats kwam tot stand na nauw overleg met het schoolteam. De plannen werden ook voorgelegd aan betrokken verenigingen. Met enkele bijzondere aandachtspunten voor het toekomstig gebruik van de ruimte buiten de schooluren.

* Tine Gielis (burgemeester en schepen van onderwijs): “In een latere fase wordt er ook een nieuwe turnzaal gebouwd, die tegelijkertijd dienst zal doen als een polyvalente zaal voor de verenigingen en speelruimte voor de buitenschoolse kinderopvang. Ook de judoclub krijgt hier een nieuwe stek. De schoolomgeving zal nog veiliger worden ingericht.”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

LAAKDAL IN DE 17de EEUW

Bij het klasseren van zijn kaartenarchief vond Ludo Helsen dat hij toch eens aandacht mocht vragen voor de situatie van het huidige Laakdal in de zeventiende eeuw. De eeuw van de grote scheiding tussen het huidige Nederland en het huidige België. De Verenigde Nederlanden (17 provincies) bestond niet langer meer. Voor het Noorden een gouden zaak, voor het Zuiden een tijd van miserie en ellende.

De drie deeldorpen van Laakdal liggen administratief  van elkaar gescheiden. (klikken op kaart)

Knipsel.24JPG

° Veerle behoort tot de meierij van Geel , Eindhout behoort tot die van Herentals , en Vorst hoort helemaal niet bij het markgraafschap Antwerpen , maar bij de meierij van Zichem en het  Land van Leuven.

° Geografisch is de kaart ver van 100% juist , Vorst ligt te ver van de Loonse grens , de loop van de rivieren is op vele plaatsen verkeerd , maar de administratieve indeling is juist. Niets wees er drie en een halve eeuw geleden op dat die drie dorpen ooit een geheel zouden vormen. (Ludo Helsen)

* De toestand in onze gewesten in de 17de eeuw …

– In 1609 werd tussen het Noorden en de Spanjaarden het twaalfjarig bestand gesloten. Spanje erkent de onafhankelijkheid van het Noorden terwijl het Zuiden onder Spaans bewind bleef.

* In 1648 werd de Vrede van Münster gesloten. Dit verdrag stelde een einde aan de godsdienstoorlogen doch was zeer nadelig voor de Zuidelijke Nederlanden, immers:

– de definitieve scheiding tussen Zuid en Noord werd bekrachtigd

– de sluiting van de Schelde en het Zwin werd bevestigd.( Art.15 van het Tractaat van Münster luidt als volgt: ” De rivieren van de Schelde zoals ook de kanalen van het Sas, het Zwin en de andere wateren die er in uitmonden zullen worden gesloten gehouden van de zijde der Heeren Staten.”

het Zuiden werd beroofd van een eigen overzeese handel en is aldus afhankelijk van het Noorden.
– In 1665 werd het kanaal Oostende-Brugge gegraven.

* Het Noorden kende haar Gouden Eeuw met de Oost- en West-Indische Compagnies. Rond 1700 was de Noord-Nederlandse vloot meer dan tweemaal zo groot als de Engelse en Franse vloot samen.

De Zuidelijke Nederlanden kwamen tot verval. Oostende hield zich recht met de visvangst en het kapen.

– Op 7 juni 1698 gaf de Koning van Spanje toelating aan de Zuidelijke Nederlanden tot het oprichten van een eigen handelsvloot voor overzeese gebieden doch zulks is nooit gestart en dit hoofdzakelijk door de onderlinge naijver van de Vlaamse steden.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

CD&V Laakdal wandelde

Geen klassieke nieuwjaarsreceptie voor CD&V Laakdal, maar een wintermeeting. CD&V-mandatarissen, bestuursleden en sympathisanten maakten er vandaag zondag 12 januari een fijne wandeling van doorheen Varendonk.

Het vertrekpunt was café Surplace aan de Herseltseweg. Stein Voet stuurde een paar foto’s  …

steinvoet@live.com 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

GEEN VUILTJE AAN DE LUCHT…

* Het protest van “Groen Laakdal” tegen de de plaatsing van een ‘slow cabin’ langs de Herseltseweg in Veerle bereikte natuurlijk ook burgemeester Tine Gielis. Die stuurde ons het document van overeenkomst tussen de gemeente en Xavier Leclair, de man achter ‘slow cabin’. Een uittreksel uit dat schrijven …

“Art. 7.2. Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor de tijdelijke plaatsing van constructies, met uitzondering van publiciteitsinrichtingen, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden voldaan is : 

1° op hetzelfde goed wordt een maximale duur van vier periodes van dertig aaneengesloten dagen per kalenderjaar niet overschreden.

2° de plaatsing gebeurt niet in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied; 

 3° de constructies brengen de verwezenlijking van de algemene bestemming van het gebied niet in het gedrang

 4° de plaatsing gaat niet gepaard met een ontbossing, een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen, een aanmerkelijke reliëfwijziging of een wijziging van waterlichamen.” 

2. de cabin in Laakdal staat niet in een bosreservaat maar juist op agrarisch niet kwetsbaar gebied. Slow Cabins hecht veel belang aan respect voor de natuur en zal dit steeds bewaken. 

3. Een Slow Cabin is geen permanente constructie bedoeld voor privé gebruik maar een mobiele verplaatsbare constructie die binnen de 3 uur kan verwijderd worden.

Wij begrijpen dat sommige mensen soms de link leggen naar de pijnlijke illegale weekendhuisjes praktijken van de voorbije decennia (die wij overigens zelf zeer betreuren), maar dit concept is o.i. toch enigszins anders. 

4. Slow Cabins hecht veel belang aan haar lokale license to operate en verhouding met de lokale bevolking. Slow Cabins is een concept dat vooral de lokale economie en gemeenschap wil laten floreren. Zo houden we eindbestemming tot 2 weken voor vertrek voor onze gasten ‘geheim’. Er zal dus nooit concurrentie met lokale initiatieven optreden. 

5. Slow Cabins heeft de voorbije jaren nauwe en constructieve gesprekken gehad met partners zoals Natuurpunt en ANB.  Eind 2018 heeft Slow Cabins bijvoorbeeld nog met Natuurpunt een speciale ‘Bos voor Iedereen’ actie opgezet om onze gasten en ons team actief te laten meedragen aan lokale natuur opbouw.

1 2 3 14