pakjespunt

Het zijn drukke tijden voor de postbodes. Vroeger vertrokken ze voor dag en dauw met kranten en brieven op hun dagelijkse ronde. Tegenwoordig is het aandeel brieven fel geminderd, maar wordt de Post overstelpt met pakjes. Pakjes aan huis is makkelijk, maar welke alternatieven zijn er in onze gemeente om uw pakjes op te halen?

° In Groot-Vorst kunnen we het postkantoor terugvinden in het gemeentehuis. Daarnaast kunnen pakjes opgehaald en verstuurd worden in dagbladhandel De Smisse. Zoiets heeft dan een PakjesPunt.

° Veerle moet het stellen met een PakjesPunt, boekhandel ’t Krantje. Gesprekken over een PostPunt zijn lopende. Van zodra dit concreet leest u dit in de Gazet van Laakdal!

° Eindhout tot slot heeft sinds kort een nieuw PostPunt! In boekhandel De Rubriek langs de Meir kan u naast het op- en afhalen van pakjes ook terecht voor andere basisdiensten van Bpost, zoals aangetekende zendingen en de aankopen van postzegels.

° De andere Laakdalse deelgemeentes zijn aangewezen op buurdorpen of buurgemeentes. De hoogste tijd om dit aan te kaarten bij Bpost?    (stein voet)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

De Laak… natuurlijke gemeente- en provinciegrens

 In 1977 kregen we onze gemeentenaam van de drie Laken die ons dal (?) rijk is. De laatste tientallen jaren is de Grote Laak, de grootste van de drie, echter een doorn in het oog, want dichtgeslibd en vervuild. Maar… volgend jaar start de sanering op Limburgs grondgebied. En daarna zijn wij aan de beurt.

Verontreinigde Grote Laak wordt gesaneerd

De Grote Laak heeft een totale lengte van 29,7 km en loopt door de gemeenten Ham, Tessenderlo en Laakdal om daar uit te monden in de Grote Nete. Ze vormt ook voor een deel de provinciegrens met Limburg.
Uit bodemonderzoeken is gebleken dat er een verontreiniging aanwezig is over een lengte van 19 km, tussen de Bergstraat in Ham en de monding van de Grote Laak in de Grote Nete.

Door de vroegere industriële lozingen met zouten en zware metalen is het slib van de waterloop (waterbodem) verontreinigd. Door overstromingen en slibruimingen heeft de verontreiniging zich in de omgeving van de waterloop verspreid. Niet alleen het slib, maar ook de oevers en het overstromingsgebied zijn verontreinigd.

Gezien de lengte van de waterloop en de omvang van het saneringsproject zal de sanering gefaseerd worden uitgevoerd. Verschillende deeltrajecten worden achtereenvolgens aangepakt. Voor elk deeltraject wordt een apart bodemsaneringsproject opgesteld.

° Voor het eerste, meest stroomopwaartse deelgebied van de Bergstraat in Ham tot de monding van de Dode Beek in de Grote Laak (5 km), werd bij de OVAM een bodemsaneringsproject ingediend. Hierin worden de geplande saneringswerken uitgebreid besproken. Deze werken starten in 2021.

° Later volgt het tweede deeltraject van de monding van de Dode Beek tot de Nieuwe Baan (4,4 km).

° Het derde deel loopt van de Nieuwe Baan tot de Eindhoutseweg (eveneens 4,4 km) en tot slot het gedeelte tussen de Eindhoutseweg en de monding in de Grote Nete (ook 4,4 km).

Bodemsaneringswerken? 

OVAM kent het antwoord. De verontreinigde waterbodem (slib en onderliggende bodem) wordt geruimd en naar tijdelijke ontwateringszones gebracht, tot het “steekvast” is.
Van zodra het materiaal voldoende ontwaterd is, wordt het afgevoerd en gestort op de saneringsberging “Kepkensberg” van Tessenderlo Group nv.

In dit eerste traject van de Grote Laak zal ook een permanente slibvang geïnstalleerd worden. Dit is een plaatselijke verbreding van de beek, waar resterende verontreinigde slibdeeltjes bezinken. Het maakt een beter beheer van de waterloop mogelijk voor de toekomst. Na sanering wordt de waterloop hersteld met, waar mogelijk, een meer natuurlijk talud.

Na sanering worden de ontgraven zones opnieuw aangevuld met schone grond.

De zoutverontreiniging in het grondwater zal gedurende 10 jaar worden opgevolgd met monitoringspeilbuizen langsheen de Grote Laak.

Aanvullend zal het ecologisch herstel op lange termijn worden opgevolgd door middel van een waterkwaliteitsmonitoring van de Grote Laak, de periodieke ruiming van het slib uit de slibvang, en een ecologische monitoring van fauna en flora.

Door deze sanering van waterbodem en oevers zorgt men voor nieuwe kansen voor de natuur, maar ook voor een veilige omgeving voor landbouw en recreatie.

(Stein Voet in corona-herstelverlof zorgde voor tekst en foto’s)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

RESTYLING KERKHOF EINDHOUT

Vandaag voel ik dat het corona-rustiger moet. Een bezoekje aan het kerkhof van Eindhout lijkt me haalbaar. Daar zijn werkzaamheden aan de gang.

Onlangs werd een wand met extra columbaria geplaatst. Momenteel maken gemeentearbeiders werk van een extra toegang langs de Steenweg op Meerhout, naast bakker Dirk.

In 2021 zal, in navolging van Veerle en Groot-Vorst, werk worden gemaakt van een totale restyling van de begraafplaats.

Bij de opwaardering zal ook de kinderbegraafplaats aangepakt worden. Die zal omgevormd worden tot een serene plaats voor ouders, broers, zussen en andere familieleden.

Bestaande graven kunnen mee opgenomen worden in het nieuwe ontwerp. Nabestaanden kunnen zelf kiezen om de stoffelijke resten van hun dierbare een andere bestemming te geven. Aan de nabestaanden wordt gevraagd om dit te melden voor … 29 september 2021 (stein voet)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

STEIN VOET AAN BETERHAND

Coronahad ook mij te pakken. Na mijn ziekenhuisopname heb ik het advies gekregen om dagelijks een korte wandeling te maken. Onder het motto ‘het aangename aan het nuttige koppelen’ trekken we de komende weken naar een plek in Laakdal waar iets in beweging is. Op die manier houden we lezers van Gazet van Laakdal op de hoogte.

Voor onze eerste wandeling trokken we naar de grens met Meerhout waar de brug over het Albertkanaal aan de Langvoort sinds gisteren maandag volledig afgesloten is. De voorbije drie maanden was de brug nog enkel toegankelijk voor fietsers en wandelaars.

De komende negen maanden kunnen ook deze weggebruikers de oversteek niet maken naar Meerhout. De voorbereidingen voor de eigenlijke afbraak van de brug zijn volop gestart. De feitelijke afbraak zou in de loop van komend weekend aanvatten.

Intussen kon ik plaatjes maken (sized lv). Het werkvolk zal de komende dagen continu actief zijn tussen 6u ’s ochtends en 22u ’s avonds.

Het lijkt me de moeite om volgende week nog eens langs te gaan. Hopelijk lukt het me om dan een langere wandeling te maken… (Stein Voet)

Bij de aanvang van het volgende schooljaar zouden we de brug naar Meerhout opnieuw kunnen nemen. Meer info over de werken vindt u op https://www.vlaamsewaterweg.be/brug-meerhout-vorst

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VANAVOND BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

In bijlage vindt U de agenda’s van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 24 november 2020 . De vergaderingen zullen via live audio en video streaming te volgen zijn (https://laakdal.notubiz.be/).

GEMEENTE LAAKDAL

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraad voor de éérste maal met volgende agendapunten virtueel te vergaderen op 24 november 2020 om 20:00 uur.

DAGORDE  OPENBARE ZITTING

00.01

Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 4 november 2020 houdende virtuele

vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van 24

november 2020.

01.01

Notulen voorgaande zitting.

02.01

Bekrachtiging politiebesluit burgemeester van 22 oktober 2020 betreffende de

verplichting tot het dragen van een mondmasker op de begraafplaatsen.

02.02 Bekrachtiging politiebesluit burgemeester van 28 oktober 2020 betreffende

verstrenging coronamaatregelen voor vrijetijdsactiviteiten.

03.01

Kennisgeving auditrapport d.d. 21/09/2020 ‘Thema-audit geldmiddelen bij gemeente

en OCMW Laakdal’.

03.02 Principe financiële verdeelsleutel 2021-2026 voor hulpverleningszone Brandweer

zone Kempen – Goedkeuring.

03.03 Financiële verdeelsleutel 2021 voor hulpverleningszone Brandweer zone Kempen –

Goedkeuring.

13.01

Toelagereglement voor specifieke doelgroepen m.b.t. recipiënten voor de

huisvuilinzameling.

13.02 Verkavelingsaanvraag Heieinde – Zaak van de wegen.

13.03 Stopzetting gemeentelijke bouw- en aankooppremie.

17.01

Restauratie interieur St. Lambertuskerk Eindhout. Goedkeuring dossier.

29.01

Buitengewone algemene vergadering IOK van 18/12/2020. Goedkeuring

statutenwijziging en toetreding van IOK in Welzijnszorg Kempen. Toetreding IOK tot

OFP Provant. Vaststellen van het mandaat.

29.02 Buitengewone algemene vergadering van IOK Afvalbeheer. Goedkeuring toetreding

IOK Afvalbeheer tot OFP Provant. Vaststellen van het mandaat.

29.03 Pidpa. Uitnodiging buitengewone algemene vergadering van 18 december 2020.

Vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde.

29.04 Cipal. Uitnodiging algemene vergadering van 10 december 2020. Vaststellen

mandaat gemeentelijke afgevaardigde.

29.05 Pontes. Uitnodiging buitengewone algemene vergadering van 17 december 2020.

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde.

Algemeen directeur

Jerry Verspreet

Voorzitter  Ils Van Hove

*  Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 29 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 6405-0124-3589-2630.

 

BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn voor de éérste maal met volgende agendapunten virtueel te vergaderen op 24 november 2020 om 19:30 uur.

DAGORDE

OPENBARE ZITTING.

00.01

Goedkeuring virtueel vergaderen Raad voor Maatschappelijk Welzijn – besluit

burgemeester 4 november 2020.

01.01

Notulen voorgaande zitting.

02.01

Bekrachtiging besluit vast bureau van 29/10/2020 betreffende het afsluiten van een

samenwerkingsovereenkomst Eerstelijnszone Zuiderkempen omtrent COVID-19.

02.02 Goedkeuring aanvaarding aandelen CVBA Ten Diensten van PWA Laakdal door het

OCMW.

29.01

Welzijnszorg Kempen. Goedkeuring statuten en de participatie van IOK in

Welzijnszorg Kempen.

29.02 Buitengewone algemene vergadering IOK van 18/12/2020. Goedkeuring

statutenwijziging en toetreding in Welzijnszorg Kempen. Toetreding in OFP Provant.

Vaststellen van het mandaat.

29.03 Cipal. Uitnodiging algemene vergadering van 10 december 2020. Vaststellen

mandaat OCMW afgevaardigde.

29.04 CVBA Ten Diensten. Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de raad van

bestuur. Aanduiden van een plaatsvervanger raad van bestuur.

29.05 CVBA Ten Diensten. Aanduiding van een vertegenwoordiger algemene vergadering.

Aanduiden van een plaatsvervanger algemene vergadering.

Algemeen directeur   Jerry Verspreet

Voorzitter  Ils Van Hove

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

‘Ook onze dorpen worden in ijltempo verknoeid’

We moeten dichter bij elkaar gaan wonen. Het perverse neveneffect van die mantra is dat onze dorpen vol­gebouwd worden met appartementen.

* Op Facebook slaan verzamelaars van oude postkaarten van onze Laakdalse deeldorpen ons de laatste tijd met beelden uit de tijd van toen om de oren. Beelden (vooral van Veerle) die in vele gevallen al voltooid verleden tijd zijn. Alleen de oudsten onder ons herkennen met veel goodwill de straten en gebouwen van hun jeugd. Koester die beelden, ze hebben straks een historische waarde. En waarom?

* Na het platteland helpen we nu in ijltempo ook de gemeentekernen in Vlaanderen mee om zeep. Met verdichting als schaamlap. Elke dag worden er 12 voetbalvelden open ruimte ingenomen in Vlaanderen. En we zijn al één van de meest verstedelijkte gebieden in de wereld.

* De toename van het aandeel appartementen in het totale aantal woningen van een gemeente geeft het duidelijkste beeld van waar de appartementsblokken in opmars zijn (zie kaart onderaan – klikken). Er zijn stijgingen tot 16 procent. Geel bv. is vlakbij.

* De opmars van de appartementen is vooral in het oosten van het land te zien, en daar horen wij bij. Op veel plaatsen is het aantal appartementen er in absolute aantallen verdubbeld, al zegt dat niet altijd evenveel: in sommige gemeenten was het bijbouwen van enkele appartementen al voldoende voor een forse stijging.

* Klik, bekijk en lees hieronder met enige vorm van afgrijzen de evolutie van het aantal appartementen in Vlaanderen en in onze gemeente op … www.standaard.be/appartementen

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Beperkingen voor -12-jarigen

7 Kempense gemeenten gaan “Beperkingen voor -12-jarigen stapsgewijs afbouwen”

De zeven gemeentebesturen van Mol, Balen, Dessel, Retie, Geel, Meerhout en Laakdal hebben samen beslist om de extra beperkingen die gelden voor -12-jarigen stapsgewijs af te bouwen. Alle data gelden uiteraard onder voorbehoud van de evolutie in besmettingen de komende weken.

° Zo gelden er vanaf maandag 30 november geen bijkomende beperkingen meer voor openluchtactiviteiten (sport, jeugdbewegingen,…) voor -12-jarigen. De beperkingen op kinderactiviteiten binnenshuis blijven wel gelden tot en met zondag 13 december.

° Vanaf maandag 14 december willen de zeven gemeenten voor alle leeftijden dezelfde strenge regels hanteren als de federale en Vlaamse overheid. Met dit afbouwschema hebben we voor elke tussenfase twee weken de tijd om de impact van elke stap te analyseren. Deze beslissing werd genomen na een gezamenlijk overleg tussen alle gemeentebesturen, de eerstelijnszones en de ziekenhuizen van Mol en Geel.

° De beslissing om de bijkomende beperkingen stapsgewijs af te bouwen, volgt uit de analyse van de actuele ziekenhuisopnames en de besmettingscijfers in de zeven gemeenten.

° Zo behoren we niet langer tot de regio’s met een veel hogere besmettingsgraad dan gemiddeld. Dit was eind oktober wel het geval toen we noodgedwongen bijkomende beperkingen invoerden voor de leeftijdsgroep van de -12-jarigen. Daarbij pasten we de uitzonderingsregels die de Vlaamse overheid voor deze doelgroep voorziet, niet toe.

° De zeven gemeentebesturen beschouwden de vakantieperiode van twee weken als een gouden kans om de besmettingen maximaal terug te dringen, ook bij jongere kinderen. Samen hebben we deze unieke kans ook effectief gegrepen, zo blijkt uit de eerste duidelijke tekenen van stabilisatie van het aantal ziekenhuisopnames.

Stapsgewijs afbouwen

In samenspraak met de medische experts die de gemeentelijke crisiscellen begeleiden, beslisten we om de extra beperkingen stapsgewijs af te bouwen. Op dit moment weten we niet welke impact de herstart van de scholen de komende twee weken zal hebben op de besmettingen. De huidige trend is inderdaad dalende, maar de situatie blijft nog steeds precair waarbij het nog ieder moment de verkeerde richting kan uitgaan.

Voorzichtig blijven!

Voorzichtigheid blijft absoluut nog aan de orde. We willen niet de fout maken om op een te korte tijdspanne te veel versoepelingen door te voeren. Bovendien blijven we nog steeds bij onze analyse dat ook -12-jarigen een rol spelen in het verspreiden van het virus. Dit betekent dat het samenbrengen van veel -12-jarigen – en zeker in een binnenruimte – niet zonder risico’s is. Binnen de schoolcontext gebeurt dit zo veilig mogelijk in dezelfde klasbubbels. Vrijetijdsactiviteiten leiden onvermijdelijk tot extra sociale contacten over de verschillende klasbubbels heen.

Begrip voor moeilijke situatie

De betrokken gemeentebesturen begrijpen dat de extra beperkingen voor -12-jarigen moeilijk zijn voor de betrokken kinderen, hun ouders en de verenigingen. We willen iedereen dan ook bedanken voor het begrip, de geleverde inspanningen en de creativiteit de afgelopen weken. Door het stapsgewijs versoepelen willen we deze jonge leeftijdsgroep en de verenigingen perspectief bieden.

Wegvallen beperkingen -12-jarigen

  • Concreet vallen met deze beslissing vanaf maandag 30 november alle extra beperkingen voor buitenactiviteiten bij kinderen jonger dan 12 jaar weg in de zeven betrokken gemeenten.
  • De beperkingen indoor blijven nog twee weken langer van kracht, met name tot en met zondag 13 december. Dit geldt zowel voor indoor sportactiviteiten als bijvoorbeeld voor de werking van de kunstacademies.
  • Vanaf zondag 13 december volgen we volledig de Vlaamse en federale overheid, wat op dit moment betekent dat er voor kinderen specifieke regels gelden in het kunstonderwijs en dat er voor hen geen bijkomende beperkingen gelden op vrijetijdsactiviteiten binnen- en buitenshuis. Uiteraard moeten deze activiteiten coronaveilig en volgens de geldende protocollen georganiseerd blijven.

Voor de +12-jarigen en alle volwassenen verandert er niets. Zij blijven op elk moment de Vlaamse en federale regels volgen.

Meer info:

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

FIETSPAD INGEWANDELD

Vrijdag werd de nieuwe fietsweg tussen Veerle-Heide en Averbode berijdbaar gemaakt. Het sein voor vele stappers om het pad te voet gaan verkennen. De ijskarren in de lekdreef waren ook van de partij. Een kleine impressie in een paar foto’s. Meer zien? Ga voor veel meer naar facebook ludo vervloet.

What do you want to do ?

New mail

   
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

HET GAAT VOORUIT (+ filmpje)

Dat het menens is met de aanleg van een nieuw fietspad (pijltjes) plus de nieuwe asfaltering van de Averboodse baan bewijst deze foto van vandaag. Er werd gestart vanaf de abdij en zo gaat het haast in ijltempo naar Veerle-Heide toe.  Na de foto’s komen de films van Herman Vervloet

*** Vandaag werd een zwarte asfaltlaag van 7 cm dik aangebracht. Morgen gaat de toplaag van 4 cm dik erop in mooi ‘heiderood’.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Enne … er volgt nog een filmpje van broer Herman (met nog wat leuks erbovenop). Zeker kijken. Even de link aanklikken  …
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 6