GETEMPERDE VREUGDE

En zo zijn we in december aanbeland, de laatste maand van het kalenderjaar. 21 december om 11u02 start de winter met de langste nacht van het jaar. Nadien is het seconden, later minuten tellen die de dagen weer doen lengen.

Wat we al langer wisten is dat de naam december oorspronkelijk de 10de (decem in het Latijn) maand van het jaar was. De Romeinen tot 153 jaar voor Christus startten hun jaar pas op 1 maart. De periode van het huidige januari en februari vonden zij te slecht om er een naam aan te geven. Dat gebeurde later dus wel.

December levert niet alleen de kortste dag van het jaar , het tekent bij ons ook voor de feesten van Sinterklaas, Kerstmis en oudjaar. Dit jaar wordt de vreugde getemperd door het intussen alom gehate coronavirus. Feesten of wat er moet voor doorgaan zal op een laag pitje gebeuren. Probeer er het beste van te maken.

 

MOP VAN DE DAG

* Ik vraag me echt af wat mijn ouders vroeger deden om zich bezig te houden voor het internet bestond.

* Ik heb het aan mijn achttien broers en zussen gevraagd maar ze wisten het ook niet. (Louis/Mortsel)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VANAVOND BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

In bijlage vindt U de agenda’s van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 24 november 2020 . De vergaderingen zullen via live audio en video streaming te volgen zijn (https://laakdal.notubiz.be/).

GEMEENTE LAAKDAL

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraad voor de éérste maal met volgende agendapunten virtueel te vergaderen op 24 november 2020 om 20:00 uur.

DAGORDE  OPENBARE ZITTING

00.01

Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 4 november 2020 houdende virtuele

vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van 24

november 2020.

01.01

Notulen voorgaande zitting.

02.01

Bekrachtiging politiebesluit burgemeester van 22 oktober 2020 betreffende de

verplichting tot het dragen van een mondmasker op de begraafplaatsen.

02.02 Bekrachtiging politiebesluit burgemeester van 28 oktober 2020 betreffende

verstrenging coronamaatregelen voor vrijetijdsactiviteiten.

03.01

Kennisgeving auditrapport d.d. 21/09/2020 ‘Thema-audit geldmiddelen bij gemeente

en OCMW Laakdal’.

03.02 Principe financiële verdeelsleutel 2021-2026 voor hulpverleningszone Brandweer

zone Kempen – Goedkeuring.

03.03 Financiële verdeelsleutel 2021 voor hulpverleningszone Brandweer zone Kempen –

Goedkeuring.

13.01

Toelagereglement voor specifieke doelgroepen m.b.t. recipiënten voor de

huisvuilinzameling.

13.02 Verkavelingsaanvraag Heieinde – Zaak van de wegen.

13.03 Stopzetting gemeentelijke bouw- en aankooppremie.

17.01

Restauratie interieur St. Lambertuskerk Eindhout. Goedkeuring dossier.

29.01

Buitengewone algemene vergadering IOK van 18/12/2020. Goedkeuring

statutenwijziging en toetreding van IOK in Welzijnszorg Kempen. Toetreding IOK tot

OFP Provant. Vaststellen van het mandaat.

29.02 Buitengewone algemene vergadering van IOK Afvalbeheer. Goedkeuring toetreding

IOK Afvalbeheer tot OFP Provant. Vaststellen van het mandaat.

29.03 Pidpa. Uitnodiging buitengewone algemene vergadering van 18 december 2020.

Vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde.

29.04 Cipal. Uitnodiging algemene vergadering van 10 december 2020. Vaststellen

mandaat gemeentelijke afgevaardigde.

29.05 Pontes. Uitnodiging buitengewone algemene vergadering van 17 december 2020.

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde.

Algemeen directeur

Jerry Verspreet

Voorzitter  Ils Van Hove

*  Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 29 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 6405-0124-3589-2630.

 

BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn voor de éérste maal met volgende agendapunten virtueel te vergaderen op 24 november 2020 om 19:30 uur.

DAGORDE

OPENBARE ZITTING.

00.01

Goedkeuring virtueel vergaderen Raad voor Maatschappelijk Welzijn – besluit

burgemeester 4 november 2020.

01.01

Notulen voorgaande zitting.

02.01

Bekrachtiging besluit vast bureau van 29/10/2020 betreffende het afsluiten van een

samenwerkingsovereenkomst Eerstelijnszone Zuiderkempen omtrent COVID-19.

02.02 Goedkeuring aanvaarding aandelen CVBA Ten Diensten van PWA Laakdal door het

OCMW.

29.01

Welzijnszorg Kempen. Goedkeuring statuten en de participatie van IOK in

Welzijnszorg Kempen.

29.02 Buitengewone algemene vergadering IOK van 18/12/2020. Goedkeuring

statutenwijziging en toetreding in Welzijnszorg Kempen. Toetreding in OFP Provant.

Vaststellen van het mandaat.

29.03 Cipal. Uitnodiging algemene vergadering van 10 december 2020. Vaststellen

mandaat OCMW afgevaardigde.

29.04 CVBA Ten Diensten. Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de raad van

bestuur. Aanduiden van een plaatsvervanger raad van bestuur.

29.05 CVBA Ten Diensten. Aanduiding van een vertegenwoordiger algemene vergadering.

Aanduiden van een plaatsvervanger algemene vergadering.

Algemeen directeur   Jerry Verspreet

Voorzitter  Ils Van Hove

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

MOORD OP JF KENNEDY

John Fitzgerald („Jack”) Kennedy  (29 mei 1917 – 22 november 1963) , ook bekend onder zijn initialen JFK, was een Amerikaans politicus van de Democratische Partij.

*  Op 20 januari 1961 werd Kennedy ingezworen als ‘de 35ste en jongst gekozen president van de VS’.

 *  Op 22 november 1963 werd hij op zijn 46ste in Dallas vermoord. De vierde Amerikaanse president ook die gewelddadig om het leven werd gebracht.

* Bij het grote publiek is Kennedy vooral bekend als de president die de Amerikaanse plannen onthulde om als eerste natie ooit een man op de maan te zetten en de jonge ‘ruimtewedloop’ met de voormalige Sovjet-Unie te winnen.

* Daarnaast werd zijn voortijdig afgebroken termijn ook gekenmerkt door de Cubacrisis en de steeds sterkere Amerikaanse inmenging in Vietnam. Ook om zijn poging om de wapenwedloop in de wereld te stoppen.

* Kennedy kwam uit een een Iers-katholieke familie van negen kinderen. Zijn vader Joe was politicus en een steenrijke zakenman. Het gezin werd na John’s verkiezing tot president ook een beetje schertsend de koninklijke familie van de Verenigde Staten en/of de Kennedyclan genoemd.

* Kennedy liet zich niet makkelijk manipuleren en liet al vroeg merken wie de baas was. Zijn presidentschap werd ook gekenmerkt door zijn ijver voor vrede en zijn menslievendheid. Dit alles leverde hem medestanders op, maar zorgde ook voor onverbiddelijke tegenstanders.

* Kennedy was ook een begaafd spreker, met een sterk charisma. Dat viel op bij mensen uit de gehele westerse wereld. Bij zijn bezoek aan het verdeelde  Berlijn bv. sprak hij de legendarisch geworden woorden “Ich bin ein Berliner”, al dan niet in correct Duits. Een andere veel geciteerde uitspraak van hem is “ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country”.

* Enkele andere markante en nog veel geciteerde uitspraken hadden betrekking op zijn voornemen om binnen tien jaar “mensen op de maan” te zetten (en ze weer veilig terug te brengen). Dat zou in 1969 ook gebeuren, maar hij maakte het niet meer mee.

* Uit zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN in september 1961 komen de uitspraken dat deze organisatie “het enige alternatief voor oorlog” is  en dat “de mensheid een einde aan de oorlog moet maken, omdat de oorlog anders een einde aan de mensheid zal maken”

*  Op 22 november 1963 om 18u30 onze tijd , vandaag exact 57 jaar geleden, werd Kennedy dodelijk gewond door twee kogels toen hij in een open limousine over Dealey Plaza in Dallas Texas gereden werd.

*** Ik herinner me die gebeurtenis alsof het gisteren was … ik gaf les in Eindhout – na school ging ik biljarten met meester Louis Cools in café/kapperszaak Mil(of Sus?) Binnemans- daar stond de radio aan en die berichtte de gebeurtenis – de tv was veel later met een uitzending ***

* Twee officiële onderzoeken leidden tot de conclusie dat Lee Harvey Oswald de moordenaar was. Volgens het onderzoek van de Commissie-Warren handelde Oswald alleen, volgens het onderzoek van de Enquêtecommissie van het Huis van Afgevaardigden was er ten minste nog één andere schutter. Het mysterie is nog steeds niet opgelost.

* Twee dagen na de moord op Kennedy werd Oswald op het politiebureau van Dallas vermoord door nachtclubeigenaar en maffia-lid (?) Jack Ruby. Daardoor kon Oswald niet meer worden voorgeleid en werd er geen proces tegen hem gevoerd.

* Welke grote indruk president Kennedy naliet, bleek een tijdje later toen ook in Europa straten en pleinen zijn naam kregen. In Antwerpen werd de toen nieuwe tunnel onder de  Schelde naar hem genoemd , de ‘Kennedytunnel’.

* Het graf van John F. Kennedy bevindt zich op de begraafplaats Arlington National Cemetery, vlak bij het Pentagon.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

CECI N’EST PAS RENE MAGRITTE

Toen René Magritte in 1912 dertien jaar oud was, werd zijn moeder dood uit de rivier Samber gehaald. Zij had zich met een doek voor haar voorhoofd in het water gestort. In zijn werk verwijst hij meermaals naar dit drama met illustraties van een vrouw van wie het aangezicht bedekt is.

° René Magritte werkte in eerste instantie als ontwerper bij Victor Servranckx in de behangpapierfabriek Peters-Lacroix. Het debuut van Magritte in de schilderkunst was kubistisch, futuristische en abstract.

° Na de kennismaking met het werk van Giorgio de Chirico in 1925, begon het werk van Magritte surrealistische elementen te assimileren. De Chirico beeldt voorwerpen zeer realistisch uit maar in totaal verschillende contexten. Zo beklemtoont De Chirico de raadselachtigheid van de objectenwereld.

° Tussen 1927 en 1930 werd in Parijs zijn surrealistische visie bekroond met de vriendschap van André Breto, schrijver van Het Surrealistisch Manifest.

° De zwarte humor van Magritte leidde hem ook vaak tot een morbide figuratie, daarbij nog meer gesurrealiseerd door de soms onmogelijk onwaarschijnlijke benamingen die hij zijn werk toebedeelde.

° Na 1945 werd Matisse lid van de Communistische Partij van België. In 1953 creëerde Magritte de wandschilderingen in het Casino van Knokke. Die zijn ondertussen beschermd.

*  In 1960 werd Magritte bekroond voor al zijn werk met de Belgische Staatsprijs. Het was de  eerste keer dat de Staatsprijs aan een kunstschilder werd toegekend.

° In de jaren 50 van de twintigste eeuw was Magrittes werk erg in trek bij New Yorkse verzamelaars. Magrittes werk zit voornamelijk in Amerikaanse collecties. Ook zijn bekendste icoon “La Trahison des Images” is daarbij.

° Magritte overleed op 21 november 1967, vandaag 53 jaar geleden. Samen met zijn vrouw werd hij begraven op het gemeentelijke kerkhof van Schaarbeek.

Schilderstijl

Het grootste deel van het oeuvre van Magritte behoort qua stijl tot het surrealisme, een van de belangrijke kunststromingen van de 20e eeuw.

* Het bekendste werk van Magritte is zonder enige twijfel “La Trahision des Images” (1928-29) of “Het verraad van de voorstelling” met de geschilderde tekst: “Ceci n’est pas une pipe” onder de zeer realistische afbeelding van een pijp.

° In dit werk schildert René Magritte een pijp met vlak daaronder de boodschap: “Dit hier is geen pijp” (Ceci n’est pas une pipe). Hij wil zichzelf en de toeschouwer herinneren aan het feit dat het hier gaat om een met olieverf beschilderd doek, en niet om een echte pijp.

* René Magritte vond dat het de taak is van de kunstschilder om de realiteit in een ander kader te plaatsen. Zijn kunst roept altijd meer vragen op dan zij kan beantwoorden.

* Veel van het werk van Magritte laat ook een verandering van het ene voorwerp in het andere zien. Bijvoorbeeld de serie woonhuizen in de nacht, met een heldere hemel in daglicht erboven. Of een maan die voor de bladeren van een boom hangt. Uilen of andere vogels die als planten uit de grond komen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Internationale Mannendag

Eerlijkheidshalve … had ik er nog nooit van gehoord, maar daarnet las ik op de scheurkalender dat het vandaag International Men’s Day is. ‘Internationale Mannendag’ , jaarlijks op 19 november.Van echt vieren is vooralsnog geen sprake.

° Het oorspronkelijk kleinschalige initiatief (1999) is uitgegroeid tot een beweging die momenteel in meer dan zeventig landen navolging kent, waaronder Nederland en België.

° Internationale Mannendag heeft als doel … thema’s rond man-zijn onder de aandacht te brengen o.a. door het bevorderen van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en het erkennen van positieve mannelijke bijdragen aan de samenleving, de gemeenschap, de familie, kinderzorg, huwelijk en het milieu

° November is ook de maand van ‘Movember’ waarin mannen hun snor laten staan om aandacht te vragen voor prostaatkanker, teelbalkanker en de gezondheid van de man in het algemeen.

° Deze dag is de tegenhanger van Internationale Vrouwendag op 8 maart. ‘t Is maar dat je het weet.

What do you want to do ?

New mail

15 NOVEMBER ‘KONINGSDAG’

Vandaag 15 november is het Koningsdag. Oorspronkelijk het ‘Naamfeest van Zijne Majesteit de Koning’ genoemd.

*  Koningsdag werd oorspronkelijk gevierd met kerkelijke overheden. In 2001 werd deze in wezen religieuze plechtigheid vervangen door een burgerlijke.

Hoe de plechtigheden vandaag er gaan uitzien, werd niet meegedeeld. Vorig jaar ging het er als volgt aan toe …

° In de voormiddag was er , op initiatief van de kerkelijke overheid , nog steeds het Te Deum in de kathedraal van St. Michiel & St.Goedele. Op deze plechtigheid waren de leden van de koninklijke familie aanwezig. Hunne Majesteiten Koning Albert en Koningin Paola en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Lorenz woonden toen het Te Deum bij.

***  Het koningspaar zelf was, en zo hoort het ook,  niet aanwezig op de plechtigheden.

° De plechtige zitting vond ‘s middags plaats in het parlement, eveneens in aanwezigheid van leden van de koninklijke familie en van prominente genodigden, en bestond uit toespraken, getuigenissen en de huldiging van verdienstelijke landgenoten.

° Op Koningsdag werden –  net als op 8 april (de geboortedag van koning Albert I (en van mij)) onderscheidingen in de nationale orden uitgereikt.

° In federale overheidsdiensten en sommige andere openbare diensten hebben de ambtenaren een vrije dag. Ook in het leger is Koningsdag een feestdag , net als voor de universiteit Gent.

***  Koningsdag is ook de officiële feestdag van de Duitse Gemeenschap van België.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

WAPENSTILSTAND 11.11.11

V 11 11 20 FLANDERS FIELDS(willem Vermander)

11 november 1918 kwam er officieel een einde aan WO I. In een bos bij het Franse stadje Compiègne, ongeveer tachtig kilometer ten noorden van Parijs, werd de wapenstilstand gesloten.

° Vanaf 11uur die ochtend werd er niet meer gevochten. Het echte einde van de Eerste Wereldoorlog kwam er evenwel pas in 1919 met de ondertekening van de Vrede van Versailles. 

° Voor de onderhandelingen had de Duitse legerleiding de politicus Matthias Erzberger afgevaardigd. Van onderhandelen was echter geen sprake.

° Volgens de overlevering zou maarschalk Foch het volgende tegen Erzberger hebben gezegd toen die informeerde naar voorstellen voor een wapenstilstand: ‘Voorstellen? Ik heb geen enkel voorstel.’

° Matthias Erzberger kreeg simpelweg een dictaat voor de neus geschoven met het verzoek om dat te tekenen. Wat hij ook deed.

° Bij Compiègne staat vandaag de dag een replica van de historische treinwagon waarin de wapenstilstand officieel tot stand kwam. De originele wagon werd in de zomer van 1940 op bevel van Hitler naar Berlijn overgebracht. Enkele dagen voor het einde van WO II werd hij door SS’ers in brand gestoken.

  • lees ook het kanon-verhaal van een Veerlenaar aan het front van WO I onder de foto‘s

GEEN 11.11.11 – VIERING

Omwille van corona zal de traditionele plechtigheid in een van de deelgemeenten van Laakdal niet plaatsvinden. Gemeentearbeiders zullen de monumenten voorzien van bloemen en kransen. In bijlage een aantal foto’s uit vorige vieringen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

.
***   En als toegift … een interview uit 2015
.
HET KANON UIT WO I
.
Het verhaal was nieuw voor mij tot Allerzielenmaandag 2015 . Op het kerkhof van Veerle vertelde de nu 95 (?)-jarige Maria (Marie) Terweduwe mij toen over ‘het kanon’ van haar vader François . In Veerle was François bekend als Sooi of beter nog als Soeë van Pol . Pol was zijn vader.
.
**  Marie is/was de echgenote van Jos Moons , metselaar en grossecaisseslager (grote trom) in de plaatselijke fanfare .
.
.
Ik was meteen geïnteresseerd want ik kende Sooi van in mijn prille jeugd . Af en toe kwam hij thuis karweitjes opknappen aan de windmolen .
.
° De volgende morgen liet zijn dochter me de vergeelde foto’s van 100 jaar geleden zien waarop haar jonge , mooie vader fier stond te pronken in soldatenkostuum. Ik zag er meteen een verhaaltje in met de jaarlijkse 11 novemberherdenkingen in het vooruitzicht. En een herneming, zoals nu .
.
Het verhaal
.
” Mijn grootvader was pas 19 toen hij zich in Westerlo moest melden voor de nakende oorlog die in 1914 begon “, nam Julia , de dochter van Marie , de vertelling over.
.
“ Erg onder de indruk was hij niet want toen zijn vader vroeg of 7 frank genoeg was om zich bij ‘den troep’ te voegen , antwoordde mijn grootvader al lachend dat hij volgende zondag alweer thuis zou zijn .”
.
Een redenering die ook in de meeste hoofden van vele andere , jonge rekruten speelde . De werkelijkheid was jammer genoeg een stuk dramatischer .
.
” Pas vier jaar later zagen we hem terug ” , vertelde Marie verder . ” Vier lange jaren in onzekerheid . Al bij al mocht hij zich nog bij de gelukkigen rekenen want buiten twee kogelgaatjes in zijn capot (lange overjas) hield hij fysiek niets over van de vreselijke oorlog . Mentaal wellicht wel . Zijn vele oorlogsverhalen kennen we zowat uit het hoofd .”
.
Sooi was een boerenzoon die alles wist over akkers , erf en stallen . Maar de gezonde snaak had meerdere verborgen talenten in huis . Het kanon is daar nog steeds het sprekende bewijs van .
.
“ Van de legerstaf mocht het niet maar onze vader had vrijwel altijd een zakmes , een vijltje en een handzaagje op zak . Daar kon hij mee toveren “, vervolgde Marie haar verhaal .
.
” Tijdens de dode momenten aan het front was hij altijd met ‘iets’ bezig . Zekere dag lag hij in stelling in Poelkapelle toen een Frans vliegtuig werd neergehaald en neerstortte in het niemandsland tussen de vijandige stroken . Niet tijdens de eerste , dat was te riskant , maar tijdens de tweede nacht is vader daar naartoe gekropen . Piloot en motor waren verdwenen . Het aluminium dat was achtergebleven , kon hij wel goed gebruiken , vond hij . Hij smolt het in zijn eetgamel .”
.
.
” De loop van zijn kanon is een afgezaagd stuk van een Duits geweer , gekregen als souvenir voor een Duitse krijgsgevangene “ , verduidelijkte Julia .
” De blinkende wielen komen uit afgezaagde obussen , de spaken vervaardigde hij met vijl en zaag . Het kanon kan nog helemaal uit elkaar worden gehaald en … het werkt nog met Duitse kogels .”
.
” Maar die hebben we niet meer in huis “, voegde Marie er meteen aan toe . ” Veel te gevaarlijk . Met dit kanon zou je een mens kunnen doden op 200 meter afstand . We laten het dus maar rustig op de kast staan . Kijken en af en toe nog eens in de hand nemen is genoeg .”
.
Na vier lange oorlogsjaren kwam Sooi eindelijk terug thuis. Het leven hernam en Sooi ging in Aarschot de stiel van timmerman leren door meteen praktijkervaring op te doen .
.
Zijn leraar betaalde hij met een tweede kanon dat hij eveneens in de loopgrachten had vervaardigd . Thuis begon hij nog aan een derde , maar dat heeft hij nooit afgemaakt .
Het echte werk als timmerman slorpte hem nu helemaal op .
.
Epiloog
.
Amper 20 jaar na WO I brak WO II uit . De Duitsers stonden alweer voor de deur . De angst sloeg Soeë in de benen .
.
” Maken dat we wegkomen ” , riep hij een beetje over zijn toeren . Koste wat het kost wou hij zoon Paul , die 18 was , uit de oorlog houden.
Het gezinnetje vluchtte op de fiets van Veerle naar Oudergem , waar ze bij een oom introkken.
.
Zoon Paul kwam toch in het leger terecht en kwam er , net als zijn vader, heelhuids weer uit. Gelukkig waren daar dit keer geen vier lange jaren voor nodig . Achttien dagen “veldtocht” volstonden. Onze helden van WO II waren in niets te vergelijken met de echten van WO I.
.
– ludo vervloet – tekst en foto‘s
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

GEMIDDELD 266 LEZERS/DAG

* Vorige maand oktober (de langste maand van het jaar) werd ons krantje 20 920 keer bezocht door 8 250 lezers. Die kwamen 2,5 keer daags langs, gemiddeld 266 bezoekers per dag.

* Als jullie het prima vinden, mogen jullie GvL (Gazet van Laakdal) nomineren voor de tweejaarlijkse Cultuurprijs die dit keer in een alternatief jasje wordt gestopt omwille van … corona.

* Wie daarmee niet akkoord gaat, kan natuurlijk ook kiezen voor een vrijwilliger/vereniging die beter verdient.

* Nominatie indienen voor 1 december op www.laakdal.be/cultuurprijs

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3